Legalne oraz nielegalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za niewskazanie sprawcy wykroczenia (art. 96 § 3 k.w.)

Artur Mezglewski

Sankcja za popełnienie wykroczenia z art. 96 § 3 k.w. (niewskazanie sprawcy wykroczenia drogowego) jest praktycznie nie do wyegzekwowania. Są na to legalne i nielegalne sposoby. W niniejszym artykule omówione zostaną jedne i drugie.

Ujawniamy też w jaki sposób Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński potraktował Stowarzyszenie Prawo na Drodze, które walczyło o uczciwe i rzetelne zbadanie konstytucyjności przepisów penalizujących (kryminalizujących) karanie właścicieli pojazdów, którzy odmawiają denuncjacji osób najbliższych. Sędzia Rzepliński włożył wiele wysiłku w to, aby wyeliminować SPnD z udziału w rozprawie przez Trybunałem Konstytucyjnym. Jego działania były nie fair – tak w stosunku do Stowarzyszenia, jak i w stosunku do wszystkich właścicieli (posiadaczy) pojazdów, których zmusza się do denuncjowania organom ścigania własnych dzieci, żon, mężów i własne rodzeństwo.

 1. Legalne możliwości uniknięcia odpowiedzialności z art. 96 § 3 k.w.

Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Są jednak trzy legalne możliwości uniknięcia odpowiedzialności z art.96 § 3 k.w.:

 • w sytuacji kiedy właściciel sam był sprawcą wykroczenia,
 • kiedy pojazd użyty był wbrew woli i wiedzy właściciela,
 • gdy do właściciela nie dotarło żądanie uprawnionego organu.

a) Od obowiązku denuncjacji zwolniony jest właściciel, jeśli to on sam był sprawcą wykroczenia

Trybunał Konstytucyjnych w orzeczeniach z dnia 30 września 2015 r. (K 3/13) oraz z dnia 3 listopada 2015 r. (SK 64/13) wyraził stanowisko, że właściciel pojazdu – jeśli to on był sprawcą wykroczenia drogowego – nie musi w ogóle reagować na zapytanie kierowane przez straż miejską lub Inspekcję Transportu Drogowego o wskazanie osoby, która kierowała pojazdem w chwili popełnienia wykroczenia.

Poniższy fragment wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego – w identycznym brzmieniu – zawarty został w uzasadnieniach obu wskazanych powyżej orzeczeń (K 3/13 oraz SK 64/13):

„Odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 96 § 3 k.w. jest bowiem wyłączona w sytuacji, gdy właściciel lub posiadacz pojazdu uchyli się od obowiązku wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w ramach prawa do obrony na podstawie art. 74 § 1 k.p.k. w związku z art. 20 § 3 k.p.w. Właściciel lub posiadacz pojazdu nie ma zatem obowiązku wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, jeżeli sam tym pojazdem kierował lub go używał i dopuścił się np. wykroczenia przekroczenia prędkości zarejestrowanego za pomocą urządzenia rejestrującego”

„W naszym porządku prawnym nie jest dopuszczalne domniemanie, że właściciel (posiadacz) pojazdu, który nie wskazał, komu powierzył pojazd do kierowania (używania), jest sprawcą wykroczenia polegającego np. na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości”.

W konsekwencji Trybunał uznał, że właściciel lub posiadacz pojazdu, w granicach prawa do obrony, nie ma obowiązku wskazywania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, jeżeli on sam nim kierował, a tym samym powyższa sytuacja nie jest objęta odpowiedzialnością za wykroczenie z art. 96 § 3 k.w.”

Powyższy pogląd wyrażony przez TK jest oczywisty, słuszny i bezdyskusyjny. Każdemu przecież człowiekowi przysługuje konstytucyjne prawo do obrony (art. 42 ust. 2). Prawo to wyraża się m. in. w tym, że żaden sprawca przestępstwa lub wykroczenia nie ma obowiązku współpracy z organami ścigania oraz dostarczania tymże organom dowodów własnej winy.

Szkoda tylko, że Trybunał doszedł do powyższego poglądu tak późno. No i szkoda, że wyraził go „pokątnie” – czyli nie podczas ustnego ogłoszenia wyroku, który transmitowany był na cały świat, a jedynie w pisemnych uzasadnieniach, do których treści mało kto dotarł…

 b) Użycie pojazdu bez woli i wiedzy właściciela (posiadacza)

Artykuł 96 § 3 k.w. penalizuje obowiązek, wyrażony w art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W dyspozycji zaś wskazanego przepisu zaznaczono wyraźnie, że obowiązek wskazania, komu został powierzony pojazd, nie istnieje, jeśli pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł się oprzeć.

W doktrynie podnosi się, że owa „ekskulpacja” może mieć miejsce jedynie wtedy właściciel podjął określone czynności uniemożliwiające użycie pojazdu, na przykład zamknął drzwi samochodu. Natomiast niespełnieniem tego obowiązku jest m.in. zostawienie kluczyków do samochodu w ogólnie dostępnym miejscu lub dopuszczenie do tego, że w podmiocie gospodarczym z pojazdu korzystały bliżej nieokreślone osoby (A. Skowron, R.A. Stefański).

 c) Niedoręczenie żądania właścicielowi do rąk własnych

Brak odpowiedzi na pisemne na żądanie o wskazanie kierującego może być potraktowany jako niezrealizowanie obowiązku – ale tylko w sytuacji, gdy adresat osobiście odebrał pismo zawierające to żądanie (R.A. Stefański). Doręczenie pośrednie (np. za pośrednictwem dorosłego domownika lub administratora domu) lub zastępcze rodzą wątpliwość, czy do żądanie dotarło do adresata.
Tym bardziej nie można nikomu postawić zarzutu z art. 96 § 3 k.w., jeśli pisma zawierającego żądanie wskazania nikt nie odebrał. Na ten temat szerzej pisaliśmy przed rokiem: http://prawonadrodze.org.pl/sami-mozemy-zlikwidowac-fotoradarowe-straze-gminne-yes-we-can/http://

2. Nielegalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności z art. 96 § 3 k.w

Właściciele (posiadacze) pojazdów często uciekają się nielegalnych sposobów uniknięcia odpowiedzialności za wykroczenie z art.96 § 3 k.w. Większość z tych sposobów oparta jest na kłamstwie. Do najskuteczniejszych należą:

 • wskazanie osoby, która niedawno zmarła (ale żyła w dniu wykroczenia drogowego);
 • przyznanie się do kierowania pojazdem dwóch osób na raz (nie można wtedy skazać żadnej z nich);
 • wskazanie kilku osób, które jednocześnie korzystały z pojazdu,
 • wskazywanie „łańcuszkowo” kolejnych osób przez kolejnych wskazanych (właściciel wskazuje Adama jako osobę używającą, Adam wskazuje Bogdana, Bogdan wskazuje Czesława, Czesław wskazuje Damiana – i tak aż do przedawnienia sprawy.

Ciekawych sposobów uniknięcia odpowiedzialności za omawiany czyn dostarcza samo życie. Jeden z nich opisany został na naszej stronie pod datą 8 maja 2015 r. (trzeba sobie ten tekst odnaleźć samemu, bo jakieś „służby” uniemożliwiły jego podlinkowanie).

3. Nieelegancka gra Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

W sprawie konstytucyjności art. 96 § 3 k.w. w Trybunale Konstytucyjnym zainicjowane zostały trzy sprawy:

Trybunał Konstytucyjny jako pierwszą rozpatrzył pytanie prawne P 27/13, a wiec sprawę złożoną najpóźniej. Posiedzenie Trybunału w tym przedmiocie miało miejsce 12 marca 2014 r. W dalszej kolejności – na rozprawie w dniu 30 września 2015 r. – Trybunał rozpatrzył wniosek Prokuratora Generalnego. Natomiast skargę Stowarzyszenia Prawo na Drodze Trybunał Konstytucyjny w dniu 3 listopada 2015 r. umorzył na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o trybunale Konstytucyjnym – uznając, iż wydanie orzeczenia w tej sprawie jest zbędne, gdyż kilka dni wcześniej orzeczono już negatywnie w podobnej sprawie. Trybunał dokonał tego na posiedzeniu niejawnym i bez udziału stron!!!

Jest rzeczą oczywistą, iż kolejność wyznaczania poszczególnych spraw nie była przypadkowa. Jest też rzeczą oczywistą, że sprawę Stowarzyszenia Prawo na Drodze zepchnięto na koniec i umorzono na posiedzeniu niejawnym tylko dlatego, aby nie dać możliwości stronie (tzn. Stowarzyszeniu) przedstawienia na rozprawie swoich argumentów. Warto też wiedzieć, iż adwokat reprezentujący stronę wnosił, aby wszystkie sprawy rozpatrzeć łącznie – na jednej rozprawie. Wniosek ten pozostawiono bez rozpoznania.

Aby lepiej zrozumieć rzecz, warto się przyjrzeć pewnej chronologii i pewnym mechanizmom. Otóż przed rozpatrzeniem danej sprawy Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwraca się do Sejmu z prośbą o wyrażenie opinii.

- w sprawie P 27/13, która wpłynęła do TK w dniu 22 maja 2013 r. Sejm wyraził swoją opinię w dniu 18 października 2013 r.;

- w sprawie K 3/13, która wpłynęła do TK  dniu 12 lutego 2013 r. Sejm wyraził opinię w dniu 18 października 2013 r. Ponieważ Prokurator 12 czerwca 2014 r. uzupełnił swój wniosek – Sejm w dniu 4 września 2014 r. wyraził kolejne stanowisko – stwarzając możliwość merytorycznego rozpatrzenia sprawy;

- w sprawie SK 64/13, która wpłynęła do TK w dniu 1 marca 2013 r. Sejm wyraził swoją opinię dopiero w dniu 23 lutego 2015 r. – i to dopiero po ponagleniu ze strony adwokata. Jak wynika z pisma stanowiącego odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, kancelaria Sejmu nie wyrażała swojej opinii tak długo z tergo powodu, iż Prezes Trybunału Konstytucyjnego o to nie wnosił…

Dowód: pismo Kancelarii Sejmu z dnia 21 stycznia 2015 r. (bez sygnatury).

Prezes TK miał do rozwiązania jeszcze jeden kłopot. Otóż skarga Stowarzyszenia Prawo na Drodze była szersza od wniosku Prokuratora Generalnego, gdyż adwokat reprezentujący członka  SPnD domagał się zbadania konstytucyjności art. 96 par. 3 k.w. nie tylko w doniesieniu do wzorca zawartego w art. 42 ust. 2 Konstytucji (prawo do obrony), ale także wzorca zawartego w art. 18 w związku z art. 48 Konstytucji (ochrona małżeństwa i życia rodzinnego). Jest bowiem rzeczą oczywistą dla każdego niezdeprawowanego człowieka, że obowiązek denuncjacji członków własnej rodziny oraz współmałżonka nie służy dobrom chronionym przez Konstytucję.

Kłopot Prezesa TK polegał na tym, że po wcześniejszym rozpatrzeniu sprawy z wniosku Prokuratora Generalnego nie będzie mógł umorzyć sprawy Stowarzyszenia, gdyż wzorzec konstytucyjny z art. 18 i 47 nadal pozostanie nierozpoznany. „Z pomocą” przyszedł mu jednak Prokurator Generalny, który pismem z dnia 12 czerwca 2014 r. poszerzył swój wniosek o argumenty podnoszone przez SPnD. Teraz już nic nie stało na przeszkodzie, aby uniemożliwić społeczeństwu obywatelskiemu obronę swoich racji przed obliczem Trybunału Konstytucyjnego.

Takie to właśnie państwo prawa – nad którym lamentują Zoll, Safian i inni rycerze praworządności – odchodzi w przeszłość. Niech odchodzi i niech nigdy nie wraca!

Matrix

Stowarzyszenie Prawo na Drodze zamierzało wziąć udział w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym nie tylko po to, aby przedstawić racje merytoryczne uzasadniające podjęcie decyzji o niekonstytucyjności art. 96 par. 3 k.w. Chciało też przybliżyć Trybunałowi w jakim Matrixie żyjemy:

- bo cóż z tego, że Trybunał Konstytucyjny stanowczo twierdzi, że „w naszym porządku prawnym nie jest dopuszczalne domniemanie, że właściciel (posiadacz) pojazdu, który nie wskazał, komu powierzył pojazd do kierowania (używania), jest sprawcą wykroczenia polegającego np. na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości”, skoro polskie sądy bez mrugnięcia okiem skazują ludzi tylko i wyłącznie na podstawie domniemania winy. Jedną z takich spraw opisywaliśmy niedawno:  http://prawonadrodze.org.pl/zasada-domniemania-winy-w-polskim-wymiarze-sprawiedliwosci/

- i cóż z tego, że Trybunał Konstytucyjny twierdzi, że „właściciel lub posiadacz pojazdu, w granicach prawa do obrony, nie ma obowiązku wskazywania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, jeżeli on sam nim kierował, a tym samym powyższa sytuacja nie jest objęta odpowiedzialnością za wykroczenie z art. 96 § 3 k.w.”, skoro codziennie (z wyjątkiem sobót i świąt) polskie sądy skazują setki właścicieli pojazdów właśnie za to, że na żądanie straży miejskiej nie donieśli samych siebie! Nie dalej jak przedwczoraj monitorowaliśmy jedną z takich spraw, rozpatrywaną przez Sąd Rejonowy Warszawa Praga Północ (VIII W 928/15), w której sędzia przewodniczy  wyraził zupełnie inny pogląd niż Trybunał. Rozprawa była nagrywana, więc kto chce może sobie to odsłuchać.

Żyjemy zatem w Matrixie, który wyraża się w tym, że konstytucja ustawy, orzecznictwo TK głoszą respektowanie przez Rzeczypospolitą szczytnych idei państwa prawnego, a w rzeczywistości – tej najbardziej rzeczywistej, sędziowie orzekają według tajnych wytycznych, mając idee demokratycznego państwa prawa tam, gdzie Słońce nie dochodzi.

A obywateli nie dopuszcza się nawet do głosu, bo poco? – niech sobie żyją w Matrixie.

 

Opublikowano Trybunał Konstytucyjny, Wskazanie kierującego (art. 96 par. 3 kw) | 32 komentarzy

Informacja o działalności SPnD w 2015 roku

Działalność Stowarzyszenia Prawo na Drodze jest jawna i transparentna. Korzystając z chwili wolnego czasu, prezentuję szerszemu Audytorium quasi sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Prawo na Drodze w roku 2015.

1. Cele działania

Stowarzyszenie Prawo na Drodze powstało 4 lata temu, a swoją działalność rozpoczęło z  dniem 29 marca 2012 r. – czyli od momentu, kiedy Sąd łaskawie raczył nas zarejestrować.

Założycielom SPnD przyświecały dwie idee:

 • idea samopomocy;
 • misja społecznej kontroli władz publicznych, działających w obszarze ruchu drogowego.

Obie idee są dla nas nadal bardzo ważne. Stowarzyszenie ma obowiązek wesprzeć każdego ze swoich członków wszelką możliwą pomocą, jeśli w sferze ruchu drogowego spotyka go ze strony władz publicznych jakakolwiek opresja. SPnD stara się także – w miarę swoich możliwości – pomagać również innym osobom – w sytuacji, gdy spotykają się one z niedopełnieniem obowiązków lub przekroczeniem uprawnień ze strony funkcjonariuszy publicznych.

Nie udzielamy porad prawnych. Nie instruujemy w jaki sposób uniknąć sprawiedliwie nałożonej kary. Reagujemy natomiast wówczas, gdy ze strony władz publicznych spotyka człowieka bezprawie.

Nasza pomoc jest zawsze nieodpłatna.

2. Stan liczebny

Stowarzyszenie liczy obecnie 158 członków. Struktura geograficzna stanu członkostwa prezentuje się następująco:

 • Województwo Wielkopolskie – 23
 • Województwo Mazowieckie – 21
 • Województwo Zachodniopomorskie – 18
 • Województwo Łódzkie – 17
 • Województwo Lubelskie – 16
 • Województwo Śląskie – 12
 • Województwo Pomorskie – 10
 • Województwo Podkarpackie – 10
 • Województwo Opolskie – 7
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie – 6
 • Województwo Małopolskie – 6
 • Województwo Dolnośląskie – 4
 • Województwo Warmińsko-Mazurskie – 2
 • Województwo Lubuskie – 2
 • Województwo Świętokrzyskie – 2
 • Województwo Podlaskie – 1
 • Królestwo Szwecji – 1

3. Działalność naukowa, szkoleniowa oraz badawcza

W 2015 roku Stowarzyszenie Prawo na Drodze zorganizowało dwa sympozja naukowe, opublikowało jedną monografię książkową, przeprowadziło jedno szkolenie specjalistyczne oraz jeden eksperyment badawczy. Wszystkie wskazane powyżej (a wyliczone poniżej) inicjatywy miały charakter otwarty, czyli były ogólnodostępne. W dniu 15 stycznia 2015 r. (wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Opolskiego) zorganizowana została w Opolu na obiektach UO ogólnopolska konferencja naukowa nt. Administracja kontroli ruchu drogowego. Z kolei w dniach 11-12 kwietnia 2015 r.  zorganizowaliśmy konferencję nt. Ochrona wizerunku oraz danych osobowych uczestników ruchu drogowego. Konferencja ta odbyła się w Hotelu Faleza w Jastrzębiej Górze. Wzięli w nich czynny udział przedstawiciele 15 ośrodków naukowych z całej Polski.

W dniu 6 czerwca 2015 r. w Hotelu 500 w Strykowie zorganizowane zostało szkolenie nt. Przebieg kontradyktoryjnego procesu karnego i wykroczeniowego. Tematyka szkolenia podyktowana była faktem wejścia w życie nowelizacji procedury karnej.

W czerwcu 2015 r. przeprowadziliśmy serię eksperymentów z użyciem ręcznego miernika prędkości typu Iskra-1. Nasze badania wykazały, że:

Miernik prędkości Iskra jest urządzeniem zupełnie nieprzydatnym do mierzenia prędkości w zagęszczonej sieci ciągów komunikacyjnych. Wszystkie pomiary dokonywane w tych warunkach są błędne – zwykle mocno zawyżone.

Miernik prędkości typu Iskra jest urządzeniem zupełnie nieprzydatnym do dokonywania pomiarów prędkości z jadącego pojazdu (radiowozu). Rejestrowane przez niego pomiary są zupełnie przypadkowe i najczęściej błędne.

Radar Iskra z grupy pojazdów osobowych, w kierunku których pomiar jest wykonywany, wybiera raz pojazd szybszy, raz bliższy – przy czym osoba dokonująca pomiaru nie ma technicznych możliwości ustalenia pojazdu, którego prędkość w danym momencie jest mierzona;

W przypadku, gdy w zasięgu pomiaru radaru Iskra znajduje się samochód ciężarowy (lub samolot) – nawet gdy jest on niewidoczny dla oka – radar Iskra zmierzy prędkość pojazdu większego, znajdującego się w oddali, a nie pojazdu osobowego, znajdującego się w bezpośredniej bliskości miernika.

Materiał filmowy z eksperymentu jest opublikowany pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=_Q9ftF8nhj4

W listopadzie 2015 r. – nakładem Stowarzyszenia Prawo na Drodze – ukazała się książka pt. Ruch drogowy – ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa. Książka jest do nabycia w Wydawnictwie KUL oraz w kolportażu SPnD.

4.  Monitoring instytucji publicznych

Stowarzyszenie Prawo na Drodze w roku 2015 inicjowało oraz monitorowało postępowania prowadzone przez: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa, sądy powszechne oraz administracyjne, Prokuraturę, Policję, Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora danych Osobowych, Najwyższą Izbę Kontroli, starostów powiatowych, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, straże gminne (miejskie).

Monitoring sądów powszechnych odbywał się poprzez udział naszych członków w wybranych posiedzeniach lub rozprawach. W bieżącym roku nasi przedstawiciele byli obecni na rozprawach w poniżej wykazanych sądach:

 • Sąd Okręgowy  w Radomiu (wielokrotnie),
 • Sąd Okręgowy w Bydgoszczy,
 • Sąd Okręgowy w Elblągu,
 • Sąd Okręgowy w Kaliszu,
 • Sąd Okręgowy w Koszalinie,
 • Sąd Okręgowy w Krakowie,
 • Sąd Okręgowy w Lublinie (wielokrotnie),
 • Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Sąd Okręgowy w Płocku,
 • Sąd Okręgowy w Poznaniu (wielokrotnie),
 • Sąd Okręgowy w Słupsku,
 • Sąd Okręgowy w Świdnicy,
 • Sąd Okręgowy w Zielonej Górze,
 • Sąd Okręgowy Warszawa Praga,
 • Sąd Rejonowy  w  Myśliborzu,
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza (wielokrotnie),
 • Sąd Rejonowy Łódź-Widzew (wielokrotnie),
 • Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto (wielokrotnie),
 • Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce (wielokrotnie),
 • Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda (wielokrotnie),
 • Sąd Rejonowy w Bełchatowie,
 • Sąd Rejonowy w Brzezinach,
 • Sąd Rejonowy w Człuchowie (wielokrotnie),
 • Sąd Rejonowy w Elblągu (wielokrotnie),
 • Sąd Rejonowy w Gnieźnie,
 • Sąd Rejonowy w Grójcu,
 • Sąd Rejonowy w Gryficach (wielokrotnie),
 • Sąd Rejonowy w Inowrocławiu,
 • Sąd Rejonowy w Kołobrzegu,
 • Sąd Rejonowy w Końskich,,
 • Sąd Rejonowy w Kościanie (wielokrotnie),
 • Sąd Rejonowy w Kozienicach,
 • Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim,
 • Sąd Rejonowy w Olsztynie,
 • Sąd Rejonowy w Oświęcimiu,
 • Sąd Rejonowy w Pile,
 • Sąd Rejonowy w Płocku,
 • Sąd Rejonowy w Radomiu (wielokrotnie),
 • Sąd Rejonowy w Szczecinku,
 • Sąd Rejonowy w Śremie,
 • Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej,
 • Sąd Rejonowy w Trzciance,
 • Sąd Rejonowy w Wałbrzychu,
 • Sąd Rejonowy w Wałczu (wielokrotnie),
 • ‚Sąd Rejonowy w Wągrowcu,
 • Sąd Rejonowy w Wejcherowie,
 • Sąd Rejonowy w Zabrzu,
 • Sąd Rejonowy Warszawa  Praga Południe (wielokrotnie),
 • Sąd Rejonowy Warszawa  Praga Północ.

W ramach w/w monitoringu delegaci SPnD analizowali akta spraw, a w niektórych przypadkach  sporządzali raporty. Monitoring z zasady wszczynany był na prośbę stron postępowania. W celu zobiektywizowania badań opracowana została specjalna ankieta. W naszych badaniach koncentrowaliśmy się na ocenie:

 • prawidłowości prowadzonych postępowań,
 • respektowaniu przez sądy zasady prawdy materialnej,
 • respektowaniu zasady jawności postępowań,
 • respektowaniu zasady prawa do obrony,
 • kultury prowadzenia spraw,
 • zgodności zapisów dokonanych w protokołach z faktycznym przebiegiem rozpraw lub innej czynności.

Monitoring pozostałych instytucji dokonywał się głównie poprzez kwerendę dokumentów uzyskanych w trybie informacji publicznej oraz w trybie przepisów procesowych.

5. Działalność informacyjna i popularyzatorska

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Prawo na Drodze publikowane są materiały źródłowe, naukowe, poglądowe i praktyczne dotyczące procedur administracyjnych oraz karnych związanych z ruchem drogowym. Piętnowane też są zauważone nadużycia władz publicznych.  W roku 2015 opublikowanych zostało kilkadziesiąt nowych wpisów, które – mamy nadzieję – bywają pomocne dla naszych gości. Wyrażamy zgodę na darmowe kopiowanie oraz korzystanie w inny sposób z naszych materiałów. Niech nasza wiedza i nasze doświadczenie będzie przydatne dla innych. Nieśmiało prosimy, aby – w przypadkach kopiowania naszych tekstów – wskazywać źródło ich wykorzystania.

Strona www.prawonadrodze.org.pl cieszy się dość dużą popularnością. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 24 listopada 2015 r. odwiedziło nas 356 641 użytkowników, którzy w ramach 481 395 sesji  dokonali 726 014 odsłon.

6. Majątek Stowarzyszenia

Stowarzyszenie nie posiada żadnych środków trwałych..

7. Finanse

Przychody oraz wydatki Stowarzyszenia Prawo na Drodze podlegają kontroli księgowej i są jawne. SPnD publikuje na swojej stronie internetowej sprawozdania finansowe za każdy rok:  http://prawonadrodze.org.pl/stowarzyszenie/sprawozdania-finansowe/

Przychody Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie oraz darowizny. W roku 2015 z tytułu składek członkowskich na konto SPnD wpłynęło 6250 zł. Ściągalność składek za rok 2015 kształtuje się na poziomie 65,2%. W ocenie ściągalności składek trzeba też wziąć pod uwagę, iż spora grupa „aktywistów” SPnD podejmuje różnorakie akcje na rzecz dobra wspólnego – na własny koszt. Według ostrożnych szacunków, najbardziej aktywna grupa członków SPnD (ok 45 osób) wydała „z własnej kieszeni” na przejazdy na rozprawy, zorganizowanie pomocy prawnej oraz inne interwencje średnio po ok. 800 zł „na głowę „.

W 2015 r. wpłynęły na nasze konto darowizny od znanych nam i nieznanych osób. W dwóch przypadkach były to darowizny celowe. Pewien podmiot spoza sektora publicznego dofinansował (a właściwie sfinansował) konferencję naukową, która odbyła się w kwietniu br. w Jastrzębiej Górze.  Kwota darowizny wyniosła 5 000 zł. Stowarzyszenie Prawo na Drodze dopłaciło do tej imprezy jedynie kilkaset złotych. Ponadto kilkanaście podmiotów spoza sektora publicznego sfinansowało nam w całości eksperyment z wykorzystaniem miernika Iskra. Łączna kwota darowizn na ten cel wyniosła ponad 3 500 zł (opublikowaliśmy odrębne sprawozdanie finansowe z tej akcji). Na pozostałą działalność statutową Stowarzyszenie Prawo na Drodze otrzymało w 2015 r. kilkadziesiąt wpłat na łączną sumę ok. 4 800 zł. Wpłaty te dokonywane były bezpośrednio na konto SPnD lub za pośrednictwem bramki PayU: http://prawonadrodze.org.pl/przekaz-darowizne/

W strukturze wydatków SPnD największe sumy wydatkowane zostały na organizacja sympozjów – ok. 1000 zł, wydanie książki – ok. 2 800 zł,  koszty administracyjne (znaczki pocztowe, materiały biurowe, opłaty sądowe, utrzymanie strony internetowej itp. – ok. 2 700 zł. Znaczną i trudną do oszacowania kwotę wydaliśmy na pomoc prawną na rzecz uczestników postępowań (korzystamy z czterech kancelarii prawnych). Stowarzyszenie sfinansowało udział obrońcy lub pełnomocnika w 15 rozprawach sądowych oraz  przygotowanie przez profesjonalnych prawników 32 pism procesowych w różnorakich sprawach  karnych i administracyjnych. Spora suma wydatkowana została ponadto na dofinansowanie wyjazdów członków SPnD na rozprawy sądowe. Niektórzy z naszych członków – wykorzystując do tego celu prywatne pojazdy – pokonali w tym roku trasę ponad 10 tys km.

W chwili obecnej kasa Stowarzyszenia jest pusta. Nie oznacza to, że zaprzestaniemy naszej działalności. Większość z nas pracuje i stać nas na uprawianie pożytecznego hobby na własny koszt. Z dwóch projektów jednak – niestety – musieliśmy zrezygnować.

8. Plany na najbliższą przyszłość

Na przełomie stycznia/lutego 2016 r. zamierzamy zorganizować interdyscyplinarne  sympozjum naukowe, którego  celem będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie:

- czy rutynowe kontrole drogowe stoją w sprzeczności z konstytucyjną zasadą wolności?

Mamy nadzieję, że w powyższych pracach udział weźmie Rzecznik Praw Obywatelskich.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie rozpoczniemy akcję lobbingową, ukierunkowaną na zmianę konstytucji w przedmiotowym zakresie.

Zamierzamy również zorganizować ogólnopolską sieć biur, w których obywatele będą mieli możliwość zgłaszania naruszeń prawa przez funkcjonariuszy publicznych w sferze ruchu drogowego. Zgłoszone nadużycia będą przez nas badane i rejestrowane. Liczymy w tym zakresie na pomoc studentów wydziałów prawa i administracji. Być może uda się tę działalność zorganizować w formie praktyk studenckich.

 Planujemy także wydrukować naklejki samochodowe, a środki z ich sprzedaży przekazać do specjalnego funduszu przeznaczonego na pomoc dla osób, które zostały obwinione o przekroczenie prędkości na podstawie pomiaru dokonanego Iskrą – 1. Każdy, kto wykupiłby taką naklejkę (za niewielką sumę – np. 15 zł) mógłby liczyć na obecność członków SPnD na rozprawach, a także na pomoc SPnD w przygotowaniu pism procesowych w przypadku oskarżenia go o przekroczenie prędkość na podstawie pomiaru prędkości w/w urządzeniem.

 

Opublikowano Stowarzyszenie Prawo na Drodze | 9 komentarzy

Policją zarządzają szaleńcy. Toczy się wojna policji ze społeczeństwem

Artur Mezglewski

Policjanci nakładają obecnie mandaty na oślep – komu popadnie. Funkcjonariusze wożą w radiowozach „suszarki” z zablokowaną prędkością i okazują je komu chcą – oskarżając o przekroczenie prędkości. Jeśli któryś z kierowców się stawia, np. żąda sporządzenia protokołu lub domaga się wskazania podstawy prawnej kontroli – policjanci „wychowawczo” i zgodnie z odgórnymi instrukcjami, zatrzymują mu prawo jazdy lub dowód rejestracyjny. Jeśli ktoś odmawia przyjęcia mandatu za jedno wykroczenie – policjanci wymyślają jeszcze kilka kłamliwych zarzutów i kierują wnioski do sądów (a dyspozycyjni sędziowie skazują wszystkich bez mrugnięcia okiem). Trwa prawdziwa wojna ze społeczeństwem, która wywołana została przez szaleńców zarządzających polską policją. Ktoś z Komendy Głównej Policji wydał rozkaz, aby odebrać prawa jazdy oraz dowody rejestracyjne jak największej liczbie osób. Nie ważne za co i nie ważne czy zgodnie z prawem. Szeregowi policjanci poddawani są procesowi demoralizacji. Liczy się rozkaz. Nie liczy się prawo.

Polska policja nie różni się w metodach działania od afgańskich talibów. Na adres Stowarzyszenia Prawo na Drodze napływa mnóstwo mali od przerażonych ludzi, z prośbą o ratunek. Jeżeli w najbliższym czasie nic się nie zmieni, SPnD zorganizuje protesty kierowców – adekwatne do skali bezprawia czynionego przez funkcjonariuszy zdegenerowanej formacji.

1. W Kościanie mierzą Iskrą i zatrzymują dowody rejestracyjne. Wszystko po to, aby zdobyć tytuł taliba roku

Stelmaszyk

Sierżant szt. Hubert Stelmaszyk z KPP w Kościanie – Policjant roku 2012. Poszedł drogą swojego ojca, który w Wydziale Ruchu Drogowego Milicji/Policji przepracował prawie trzydzieści lat. Ojciec może być dumny

W dniu 15 listopada 2015 r. pana Patryka, jadącego jedną z kościańskich ulic zatrzymał do kontroli drogowej sierżant szt. Hubert Stelmaszyk i – na podstawie rzekomego pomiaru Iskrą 1 –  zaproponował Patrykowi mandat karny. Pan Patryk oświadczył, że posiada w samochodzie rejestrator prędkości, według zapisów którego, prędkość jego samochodu nie była wyższa niż 52 km/h.

Stelmaszyk odstąpił zatem od zarzutu przekroczenia prędkości i zajął się kontrolą świateł. Zauważył, że dwa światła świecą „za słabo”. Pan Patryk oświadczył, że może na miejscu wymienić żarówki, które ma na stanie. Stelmaszyka nie interesowały jednak żadne żarówki, ale dowód rejestracyjny Pana Patryka i dlatego go zatrzymał.

Sierżanta Stelmaszyka staramy się zrozumieć. Ma dużą presję w domu na awanse w Policji. W roku 2012 był policjantem roku. Zabranie kolejnego dowodu rejestracyjnego, to zapewne kolejne punkty w konkursie na policjanta roku 2015.

A oto całe zdarzenie nagrane przez pana Patryka:

Jak zorientowaliśmy się dzisiaj, sierżant Stelmaszyk biega ze swoją Iskrą-1 po Kościanie często – punktując w ten sposób w konkursie na policjanta roku. Sędzia Joanna Nyczka – Prezes Sądu Rejonowego w Kościanie  wszystkie pomiary dokonane Iskrą przez Stelmaszyka uznaje za prawidłowe i wiarygodne – skazując każdego, kogo Stelmaszyk przyprowadzi przed oblicze Sądu.

Kościan

Insp. Henryk Kasiński – Komendant Powiatowy Policji w Kościanie

Za wszelkie wybryki kościańskich policjantów – w tym za swoje własne, odpowiedzialnym jest Komendant Powiatowy Policji w Kościanie – insp. Henryk Kasiński. Komendant Kasiński dokonań ma wiele:

1) Poustawiał wokół komendy nielegalne znaki, a jego ludzie czatowali z mandatownikiem na wjeżdżających do komendy: http://prawonadrodze.org.pl/wszystkie-znaki-komendanta/

2) Toleruje nadużycia swoich funkcjonariuszy w zakresie prawa do legitymowania oraz prawa do dokonywania kontroli osobistej (materiał pod w/w linkiem)

3) Wysyła do Sądu rejonowego bezpodstawne wnioski o ukaranie.

Nie ma wątpliwości, że insp. Kasiński nie powinien już pełnić funkcji Komendanta Powiatowego. SPnD wystąpi do MSW ze stanowczym wnioskiem o usunięcie go z zajmowanego stanowiska.

2. Oprawcy spod Oświęcimia

Policjanci z Komisariatu w Zatorze (Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu) zatrzymali do kontroli drogowej pana Krzysztofa. Policjant poinformowali go, że popełnił on w ciągu siedmiu minut sześć wykroczeń (sześć niesygnalizowanych kierunkowskazem zmian kierunku jazdy) i zaproponował mandaty karne w łącznej wysokości 1000 zł. Pan Krzysztof odmówił przyjęcia mandatów, ponieważ żadnego wykroczenia nie popełnił. Wspominane manewry wykonywał na ul. Rynek w Zatorze. Policjant poinformował go, że wobec tego skieruje wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Po jakimś czasie pan Krzysztof otrzymał wyrok nakazowy nie za sześć, ale za 11 wykroczeń! Wśród nich m. in. niestosowanie się do poleceń osoby kierującej ruchem w celu uniknięcia kontroli oraz niezatrzymywanie się na znaku STOP (kilkukrotnie).  Sąd Rejonowy w Oświęcimiu (nomen omen)  w wyroku nakazowym orzekł karę 2000 zł grzywny oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 6 miesięcy za stworzenie realnego zagrożenia w ruchu. Natomiast policjanci zeznali w sądzie, że wykroczenia pana Krzysztofa były tak ciężkie, że żadnego mandatu mu nie proponowali.

Oświęcim

Ins. Bogdan Syrek – Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu: szef wszystkich talibów z okolic Oświęcimia

Pan Krzysztof posiada nagranie tej kontroli drogowej, na którym policjant mówi o sześciu wykroczeniach i proponuje mandaty karne.

Autor niniejszego opracowania był na miejscu zdarzenia i obejrzał dokładnie oznakowanie wokół rynku w Zatorze –  i może zaświadczyć, że większość zarzutów przeciwko panu Krzysztofowi na pewno jest bezzasadne. W czasie dokonywania powyższych  obserwacji z bocznej ulicy wyjechał radiowóz Policji, który nie zatrzymał się przed znakiem „STOP”.

 

3. Talibowie z Polic – naprawdę mściwi goście

W dniu 23 lutego 2015 r. ok. pan Grzegorz kierował samochodem osobowym m-ki Skoda Rumster na drodze krajowej nr 10 – jadąc z Lubieszyna w kierunku Szczecina.  Około godz. 15.20 został zatrzymany przed hotelem Nord w Mrzeżynie przez umundurowanych funkcjonariuszy policji drogowej. W trakcie kontroli funkcjonariusz policji Jarosław Kazimierczak  oświadczył, że zatrzymuje panu Grzegorzowi uprawnienia do kierowania pojazdami za wykroczenie polegające na wykonaniu manewru wyprzedzania na podwójnej linii ciągłej w miejscowości Skarbimierzyce i powiedział, że przez całą długość drogi w Skarbimierzycach jest  linia podwójna ciągła.

Pan Grzegorz miał inne zdanie na temat oznakowania poziomego w Skarbimierzycach – dlatego zażądał, aby funkcjonariusze udali się do Skarbimierzyc, w celu zweryfikowania sytuacji. Kiedy dotarli do Skarbimierzyc pan Grzegorz wskazał funkcjonariuszom odcinek drogi, na którym nie było podwójnej ciągłej (właśnie w tym miejscu wyprzedzał), a jedynie pojedyncza linia przerywana.

Funkcjonariusze – pomimo powyższego – postanowili nałożyć na pana Grzegorza mandat karny oraz 15 punków karnych (10 punktów za wyprzedzanie na pasach oraz 5 punktów za wyprzedzania na linii ciągłej). Pan Grzegorz odmówił przyjęcia mandatu.

Wówczas funkcjonariusz Jarosław Kazimierczak oświadczył, że jeśli pan Grzegorz nie przyjmie mandatu karnego, to zostanie mu odebrane prawo jazdy za pokwitowaniem.

W czasie, gdy Jarosław Kazimierczak sporządzał w radiowozie odpowiednią dokumentację, dotyczącą zatrzymania prawa jazdy, do pana Grzegorza podszedł drugi z funkcjonariuszy – Rafał Sarbinowski i nalegał, aby pan Grzegorz przyjął mandat kredytowany. Pan Grzegorz ponownie odmówił i zażądał, aby sprawa została przekazana do sądu.

Po pewnym czasie funkcjonariusz wręczył panu Grzegorzowi pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy i zażądał jego podpisania. Pan Grzegorz zauważył, że na „dokumencie” pokwitowania nie ma wskazanej  podstawy prawnej zatrzymania prawa jazdy – dlatego odmówił jego podpisania. Wówczas funkcjonariusz Jarosław Kazimierczak zaszantażował pana Grzegorza, że jeśli nie podpisze pokwitowania, to zostanie ju zatrzymany także dowód rejestracyjny, „gdyż pojazd zarejestrowany jako ciężarowy nie posiada kratki”.

Pan Grzegorz pouczył funkcjonariusza, że w roku 2014 zostały zmienione przepisy i w związku z tym nie ma on prawa zatrzymania dowodu rejestracyjnego na tej podstawie. W wyniku przedłużającej się kontroli i braku czasu pan Grzegorz podpisał pokwitowanie i odzyskał w ten sposób dowód rejestracyjny.

 Pan Grzegorz jest posiadaniu nagrania całego zdarzenia (uprzedzał policjantów, że wszystko nagrywa). Talibom z Polic/Mrzeżyna nie spadł jednak włos z głowy, pomimo, iż Pan Grzegorz zawiadomił o powyższych faktach Komendanta Powiatowego Policji w Policach

Police

mł. insp. Andrzej Zakrzewski – Komendant Powiatowy Policji w Policach

W związku z powyższym Stowarzyszenie Prawo na Drodze zwróci się do Ministra Spraw Wewnętrznych o usunięcie Komendanta Powiatowego Policji w Policach z zajmowanego stanowiska.

4. Pokazowa akcja talibów z Białegostoku filmowana przez „Al Jazeerę”  w celu wywołania efektu przerażenia u  pozostałych „niewiernych”

W dniu 30 sierpnia 2015 ok godz. 01:00 białostoccy policjanci prowadzili zmasowaną kontrolę trzeźwości pod mostem Nila – pomiędzy ulicami Kopernika i Popiełuszki. W tym celu całkowicie zablokowali dwa pasy ruchu, zatrzymując wszystkie pojazdy i poddając kontroli wszystkich kierowców. Funkcjonariusze podchodzili do każdego z kierujących i  – bez przedstawienia się z imienia i nazwiska, bez podania przyczyny kontroli, a nawet bez zwyczajnego „dobry wieczór” – podsuwali kierowcom pod nos „latarki” miernika przesiewowego. Pokazowa akcja białostockiej policji filmowana była przez dziennikarzy z TVP Info (to taka nasza „Al Jazeera”).

Białystok

Insp. Andrzej Łapiński szef talibów białostockich (powiązanych z „Al Jazeerą”)

Rutynowej kontroli poddany również został pan Paweł. Kierowca poczuł się urażony lekceważącym i poniżającym  traktowaniem przez funkcjonariusza. Zażądał od policjanta: wylegitymowania się, podania przyczyny kontroli oraz sporządzenia protokołu kontroli.  No i się zaczęło. Najpierw policjanci  przeprowadzili szczegółową  kontrolę wszystkich dokumentów. Potem przeprowadzono ogólną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Następnie kontrolowano silnik „pod kątem wycieków”. Policjanci zaglądali nawet nawet do środka auta – na tylne siedzenia, na deskę rozdzielczą itp. Oto materiał z tej nocnej kontroli:

5. Talibowie z Krakowa – komendant im zezwolił na wszystko

Pan Norbert – prowadząc w dniu 7 czerwca 2015 r. pojazd mechaniczny – natknął się ok. godz. 15.30 w miejscowości Węgrzyce na „akcję polegającą na kontrolowaniu wszystkich kierowców nieznanym urządzeniem w kształcie latarki”. Do pana Norberta podeszła funkcjonariuszka o imieniu Gabriela. Przedstawiła się następująco: „kontrola trzeźwości”. Pan Norbert poprosił o podanie podstawy prawnej i faktycznej przeprowadzanej kontroli. Funkcjonariuszka Gabriela  odpowiedziała:”Policjant może zawsze”. Jej kolega st. sierżant Jacek Wymazała zaimponował swojej koleżance tym, że…  zatrzymał panu Norbertowi dowód rejestracyjny za „pękniętą szybę przednią”.

Kraków

Isp. Dariusz Pocięgiel – Komendant Powiatowy Policji w Krakowie (z siedzibą w Zabierzowie). Hobby: piłka nożna, film, muzyka operowa.

Pan Norbert złożył skargę na funkcjonariuszy do Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.  Odpowiedzi na skargę udzielił osobiście sam komendant powiatowy – ins. Dariusz Pocięgiel. W piśmie tym Pocięgiel błędnie pouczył pana Norberta, że do przeprowadzania kontroli trzeźwości nie jest potrzebne żadne podejrzenie, że kierujący jest pod wpływem alkoholu. Komendant Pocięgiel dał też do zrozumienia, że nie wymaga od swoich podwładnych funkcjonariuszek ani przedstawiania się, ani też wyjaśniania podstaw prawnych i faktycznych  dokonywanej kontroli drogowej. Wytłumaczył też, że zgodnie z procedurą przyjętą w ko-mendzie powiatowej policji w Krakowie, w przypadkach odmowy poddania się badaniu trzeźwości przez kierującego,  jego podwładni przeprowadzają kontrolę stanu technicznego pojazdu (która zapewne w każdym przypadku wykaże braki uzasadniające zatrzymanie dowodu rejestracyjnego).

Reasumując. Autor niniejszego artykułu musi przyznać, że komendant Dariusz Pocięgiel jest pierwszym znanym mu talibem, który interesuje się muzyką operową…

6. Talibowie z Piły – specjaliści od  zastraszania kobiet

Pani Anna jechała w kolumnie pojazdów. Z naprzeciwka jechała również kolumna pojazdów. Została zatrzymana do kontroli drogowej. Jej powodem był  „pomiar prędkości” dokonany urządzeniem laserowym UltraLyte 20-20. Pomiar wykonany był z przeciwległej strony drogi.  Wykazał ponad 70 km/h. Pani Anna odmówiła przyjęcia mandatu, gdyż to nie była jej prędkość.  Po dwóch miesiącach okazało się, że „stróże prawa” postawili jej we wniosku o ukaranie trzy zarzuty, w tym niestosowanie się do poleceń służbowych policjanta. Sprawa jest w sądzie.

7. Talibowie „suszarkowi” z Kartuz (wożą w radiowozie suszarkę z gotowym wynikiem pomiaru)

W dniu 31 maja 2015 r. pan Adam jechał z Gdańska do Kartuz. Ruch był duży (koniec weekendu). Za miejscowością Borcz ze stacji benzynowej poza obszarem zabudowanym wyjeżdżał radiowóz. Radiowóz jechał za nim przez około 8-10 km. Pomiędzy miejscowością Hopowo a Egiertowo policjanci zatrzymali pana Adama. Zarzucili mu, że w miejscowości Borcz przekroczył dozwoloną prędkość. Pan Adam zaczął się śmiać i powiedział, że miejscowość Borcz była 10 km stąd, a ich tam nie było, bo wyjeżdżali ze stacji, która znajduję się za Borczem. Na to policjanci odpowiedzieli, że „ich radar sięgnął przed znakiem odwołania terenu zabudowanego”…. Policjanci „na dowód” dokonania pomiaru pokazali panu Adamowi „suszarkę”, na której widniała prędkość 80 km/h. Pan Adam powiedział, że nie wie czyja jest to prędkość, ale na pewno nie jego. Po krótkiej przepychance słownej policjanci oddali panu Adamowi dokumenty – bez słowa. Dwa miesiące później pan Adam został wezwany telefonicznie  przez swojego dzielnicowego. Chodziło o przesłuchanie w tej sprawie. Pan dzielnicowy słuchając relacji o zdarzeniu również się śmiał i powiedział, że to jakiś absurd. We wrześniu br. pan Adam otrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 2 września 2015 r.  (II W 674/15) skazujący go na karę 200 zł grzywny (+ koszty) – i przestał się śmiać. Sędzia Maria Jaroch-Wąsowska stwierdziła w nim, że „okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości”. Wyrok został zaskarżony. SPnD będzie się przyglądać tej sprawie.

KPP Karuzy

insp. Tadeusz Trybuś Komendant Powiatowy „talibów suszarkowych” w Kartuzach

Stowarzyszenie Prawo na Drodze skieruje ponadto  do Ministra Spraw Wewnętrznych wniosek o usunięcie ins. Tadeusza Trybusia ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach.

Opublikowano Policja, Ręczne mierniki prędkości | 55 komentarzy

Policjanci unikają pomiarów Iskrą przed kamerą

Opublikowano Iskra-1, Policja | 11 komentarzy

Zasada domniemania winy w polskim „wymiarze sprawiedliwości”

Artur Mezglewski

W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada domniemania niewinności. Zasada ta  nie jest jednak stosowana przez większość polskich sędziów, orzekających w sprawach o wykroczenia. De facto stosują oni zasadę domniemania winy i skazują każdego, przeciwko komu skierowano wniosek o ukaranie – nawet jeśli oskarżyciel nie przedstawił żadnych dowodów winy. Uważają też, że na obwinionym ciąży obowiązek dowodzenia swojej niewinności.

Sędzia Bartłomiej Niedzielski z Sądu Rejonowego w Bełchatowie skazał obywatelkę za przekroczenie dozwolonej prędkości, chociaż jej wizerunku nie ma na zdjęciu z fotoradaru. Uznał, iż to ona prowadziła pojazd, gdyż „nie występowały wystarczające dowody ku temu, aby przyjąć inny przebieg wydarzeń”. Z kolei sędzia Sławomir Gosławski z Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim utrzymał w mocy powyższy wyrok, uznając, że „poczynione przez sąd rejonowy ustalenia faktyczne znajdują oparcie w zebranym w sprawie materiale dowodowym”.

1. Zdarzenie

Straż Miejska w Warszawie dokonywała w dniu 9 lipca 2013 r. pomiarów prędkości na Al. Krakowskiej przy wykorzystaniu przenośnego fotoradaru AD9C, zamontowanego na pokładzie samochodu osobowego marki Peugeot Partner o numerze rej. WI7652C. W ramach tej akcji dokonano m. in. pomiaru prędkości pojazdu marki Hyundai, który poruszał się z prędkością 79 km/h na odcinku, gdzie dozwolona prędkość wynosiła 50 km/h.zdjęcie z FT

Zauważyć należy, iż powyższy pomiar dokonywany został przy użyciu urządzenia, które pracuje w zakresie częstotliwości ~34,0 – 34,3 GHz – a więc częstotliwości zastrzeżonej dla sprzętu wojskowego. Używanie tego rodzaju sprzętu bez zezwolenia, stanowi przestępstwo określone w art. 208 pkt. 2 Prawa telekomunikacyjnego.

Stowarzyszenie wystosowało do prokuratury poniższe zawiadomienie o przestępstwie:

Zawiadomienie o przestępstwie

AD_9_czestotliwosc

2. Bezprawny wniosek o ukaranie

W wyniku przeprowadzonych czynności, Straż Miejska w Warszawie ustaliła numer rejestracyjny oraz użytkownika namierzonego pojazdu. Nie przeprowadziła natomiast żadnego dowodu, który wskazywał by, kto w określonym miejscu i czasie kierował tym pojazdem.

Pomimo braku jakichkolwiek dowodów w przedmiocie ustalenia kierującego pojazdem – funkcjonariusz Straży Miejskiej w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy wniosek o ukaranie pani Beaty (użytkowniczki pojazdu Hyundai) za popełnienie wykroczenia z art. 92a kw (przekroczenie dozwolonej prędkości).

W opinii SPnD, skierowanie wniosku o ukaranie konkretnej osoby, bez wskazania jakiegokolwiek dowodu winy, wyczerpało znamiona przestępstwa określonego w art. 234 Kodeksu karnego (fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnieniu czynu zabronionego). Autor wniosku o ukaranie miał bowiem pełną świadomość, iż czyn ten mógł być  popełniony przez kogoś innego.

Dlatego też Stowarzyszenie Prawo na Drodze kieruje do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 234 Kodeksu karnego.

Zawiadomienie o przestępstwie

3. Błędna decyzja Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

Po wpłynięciu bezzasadnego wniosku o ukaranie – Prezes Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy winien był skierować sprawę na posiedzenie, w celu umorzenia postępowania na podstawie art. 60  § 1 pkt 5 kpw – z powodu oczywistego braku podstaw obwinienia.  Jednak tego nie uczynił, kierując sprawę najpierw do postępowania nakazowego, a następnie postępowania zwyczajnego.

4. Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

SR Belchatow

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

Sprawa – na skutek jej przeniesienia – prowadzona była przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie (sygn. akt. II W 858/14). Do jej rozpoznania wyznaczony został sędzia Bartłomiej Niedzielski.

W toku przewodu sądowego obwiniona nie przyznała się do winy. W dniu 6 lutego 2015 r. sędzia Niedzielski wydał wyrok skazujący panią Beatę – orzekając karę grzywny w wysokości 500 zł (+ 150 zł kosztów sądowych). Na skutek tego wyroku pani Beata utraciła również prawo jazdy z powodu przekroczenia limitu punktów karnych.

Podając ustne motywy wyroku sędzia Bartłomiej Niedzielski powiedział, że Sąd dokonuje ustaleń faktycznych także bez dowodów – na podstawie poszlak, natomiast w pisemnym uzasadnieniu wyroku stwierdził m. in., że :

” Zebrany w sprawie materiał dowodowy doprowadził Sąd do wniosku, iż obwiniona Beata D. dopuściła się zarzucanego jej czynu .

Ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie Sąd dokonał przede wszystkim w oparciu o wydruk zdjęcia wykonanego przez przyrząd do pomiaru prędkości w ruchu drogowym, które obrazuje pojazd marki Hyundai nr rej. WI 6290P poruszający się z prędkością 79 km/h na odcinku, na którym dozwolona prędkość wynosiła 50 km/h. Identyfikacja natomiast osoby kierowcy była możliwa na podstawie oświadczenia i dokumentów przedstawionych przez Mobilis Sp. z o.o., z których wynikało, że przedmiotowy pojazd w chwili zdarzenia znajdował się w użytkowaniu obwinionej. Nie występowały z kolei wystarczające dowody ku temu, aby przyjąć inny przebieg wydarzeń”.

5. Kontrola instancyjna Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, który rozpatrywał sprawę w II instancji,  obwiniona złożyła wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka, „który może potwierdzić, że obwiniona nie była w tym dniu kierowcą tego pojazdu”. Prowadzący sprawę sędzia Sławomir Gosławski oddalił ten wniosek.

SO Piotrków

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

W związku z powyższym, Pani Beata podjęła próbę wyłączenia Gosławskiego od orzekania w sprawie – składając stosowny wniosek o wyłączenie sędziego. Wniosek ten rozpatrzył negatywnie sędzia Tomasz Ignataczak, z którym sędzia Gosłowski zwykle wspólnie orzeka w trzyosobowych składach orzekających.

Dowód: https://www.saos.org.pl/search?judgeName=%22S%C5%82awomir+Gos%C5%82awski%22&page=5

Wyrokiem z dnia 7 lipca 2015 r. (sygn. akt IV Ka 260/15) sędzia Gosławski utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie. W uzasadnieniu wyroku napisał m. in, że.:

„Analizując całokształt zebranych w sprawie dowodów, należy uznać, że sąd rejonowy zebrał je w sposób wystarczający do merytorycznego rozstrzygnięcia i należycie ocenił (…). Poczynione przez sąd ustalenia faktyczne znajdują bowiem oparcie w zebranym w sprawie materiale dowodowym (…).

Obwiniona w toku postępowania odwoławczego wnosiła o uzupełnienie postępowania dowodowego (przesłuchanie świadka zamieszkałego w Łodzi); wniosek ten złożyła dopiero na rozprawie w dniu 3 lipca 2015 r. i ponowiła w dniu 7 lipca 2015 r. Sposób i czas złożenia wniosku dowodowego wskazuje na tendencję do doprowadzenia do odroczenia rozprawy i osiągnięcia celu w postaci przedawnienia karalności wykroczenia”

 

 

 

-

Opublikowano Bezstronność sądu, Domniemanie winy, Fotoradary | 19 komentarzy

Sędzia Wojciech Łączewski – szeryf, czy karierowicz?

Artur Mezglewski

Sędzia Wojciech Łączewski zyskał sławę dzięki swoim kontrowersyjnym wyrokom. Zasłynął m. in. tym, że wydał nieprawomocny wyrok skazujący na Mariusza Kamińskiego – byłego szefa CBA.  Przez jednych kreowany jest na sprawiedliwego szeryfa, a przez innych uważany za zwykłego karierowicza, uwikłanego w politykę.

Sędzia Łączewski był „bohaterem” jednego z materiałów, publikowanych na naszej stronie. Będąc jeszcze asesorem w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim, wydał wyrok skazujący – mając pełną świadomość tego, że obwiniony nie został prawidłowo zawiadomiony o rozprawie.

Czuję się w obowiązku przypomnieć o tym fakcie, bo jestem przekonany, że Wojciech Łączewski nigdy nie powinien był zostać sędzią.

Wojciech Łączewski, prowadząc – jako asesor – sprawę o wykroczenie w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim (sygn. akt VI W 134/05), wysłał obwinionemu wezwanie na rozprawę na adres jego zameldowania, a  nie na adres do korespondencji, który obwiniony wskazał podczas czynności wyjaśniających (odległość pomiędzy obiema miejscowościami wynosiła 256 kilometrów). Łączewski wysłał zatem wezwanie na adres, pod którym wiadomo było, że obwiniony nie przebywa. Obwiniony nie dowiedział się zatem o terminie rozprawy i na nią się nie stawił.

W protokole rozprawy Łączewski  zawarł dwa sprzeczne ze sobą stwierdzenia, a mianowicie: „rozprawa odbyła się jawnie w całości w postępowaniu zwyczajnym” oraz „Sąd postanowił na podstawie art. 71 § 4 KPW prowadzić sprawę zaocznie”.

Rozprawa zakończyła się skazującym wyrokiem zaocznym i zasądzeniem „stosunkowo wysokiej grzywny” (kilkakrotnie wyższej od orzekanych w takich samych sprawach przez innych sędziów). Odnosząc się do prowadzenia rozprawy pod nieobecność obwinionego Łączewski zawarł w uzasadnieniu wyroku takie oto rewelacje:

„W ocenie Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim zaistniały przesłanki umożliwiające takie postępowanie, pomimo tego, że obwiniony nie odebrał wezwania na rozprawę wysłanego pod jego adres zameldowania. Bez znaczenia pozostaje również fakt podania przez obwinionego adresu do doręczeń.

Przepis art. 67 § 2 KPW stanowi, że adres dla doręczeń może wskazywać jednie obwiniony, który przebywa poza granicami kraju. Skoro jednak obwiniony wskazał adres dla doręczeń (w tym zakresie zważyć należy na odmienności pomiędzy kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia a kodeksem postępowania karnego) to stwierdzić należy, że skuteczne doręczenie mogło nastąpić na każdy ze wskazanych adresów.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba przebywająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązana jest wykonywać obowiązek meldunkowy (art. 2 wskazanej ustawy). (…) Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. Oznacza to, że obwiniony w ciągu trzech dni przebywania poza miejscem zameldowania winien wypełnić obowiązek meldunkowy. Z kolei gdyby pod adresem wskazanym dla doręczeń przebywał krócej niż trzy dni i powrócił do miejsca swego zameldowania to musiałby odebrać adresowaną dla niego przesyłkę, która była awizowana przez okres 14 dni.

Nie można natomiast przewidywać, że obwiniony nie przebywa pod swoim adresem zameldowania przez okres 14 dni (okres awizowania przesyłki) ponieważ wiązałoby się to z niedopuszczalnym domniemaniem, że obwiniony popełnia wykroczenie stypizowane w art. 147 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

Zatem w świetle poczynionych rozważań stwierdzić należy, że obwiniony miał obiektywną możliwość odebrania adresowanej do niego przesyłki, czego nie uczynił co doprowadziło do pozostawienia przesyłki w aktach ze skutkiem doręczenia, w związku z czym zaistniały warunki do prowadzenia rozprawy pod nieobecność obwinionego, zgodnie z przepisem art. 71 § 4 KPW, w tym do wydania wyroku zaocznego włącznie.”

Powyższy wyrok został uchylony przez Sąd Okręgowy w Zamościu – na skutek apelacji złożonej przez obwinionego. Asesor Wojciech Łączewski pomimo powyższej wpadki otrzymał jednak nominację na sędziego Sądu Rejonowego w Puławach. Dzięki tej nominacji kontynuuje on sędziowskie tradycje swojej rodziny. Teraz orzeka w Warszawie.

Opublikowano Postępowanie przed sądem | 6 komentarzy

Decyzje sądów nie są transparentne

Artur Mezglewski

Najważniejsze decyzje dotyczące praw i obowiązków obywateli zapadają w sądach. Tymczasem trudno wskazać w Polsce instytucje, które są mniej transparentne od sądów. Nie wiemy kto i co wpływa na decyzje sędziego, bo sędzia – najczęściej – nawet się z niej nie tłumaczy. W mojej opinii, każda decyzja sędziego, której motywy nie zostały ujawnione, jest wystarczającym dowodem na jego stronniczość.

W małej miejscowości w pobliżu Wałcza sąsiadka doniosła na sąsiada, że ten popełnił wykroczenie drogowe. Sprawa jest podejrzana, bo sąsiedzi nie żyją ze sobą w zgodzie – zatem donos może być jedynie formą perfidnej wendety. Stowarzyszenie Prawo na Drodze zainteresowało się sprawą – wszak proces (tzn. sąsiedzki spór) toczy się za nasze, czyli publiczne pieniądze. Pani sędzia – bez podania motywów – wyłączyła jednak jawność rozprawy. Co łączy Panią Sędzię ze stroną postępowania?

 

1. Zdarzenie

Pan Roman Koza – mieszkaniec powiatu wałeckiego – został obwiniony przez Komendę Powiatową Policji w Wałczu o to, że w dniu w dniu 7 października 2014 r. w godzinach 9.30-9.40 na drodze publicznej, na odcinku Chwiram – Wałcz, kierując samochodem osobowym, wielokrotnie bez uzasadnionej przyczyny gwałtownie zwalniał i przyspieszał, utrudniając w ten sposób ruch na drodze samochodu osobowego, kierowanego przez Katarzynę Marcinkowską (prywatnie sąsiadkę pana Romana).

Problem w tym, że jedynymi dowodami w sprawie są zeznania pani Katarzyny Marcinkowskiej oraz jej męża Leszka Marcinkowskiego (pasażera). Problem też w tym, że od jakiegoś czasu, w/w sąsiedzi nie żyją ze sobą w zgodzie – o czym powszechnie wiadomo.

Pan Roman Koza zaprzecza, jakoby zdarzenie takie miało miejsce.

2. Powód, dla którego SPnD zajęło się tą sprawą

Stowarzyszenie Prawo na Drodze nie chce wikłać się w sąsiedzkie spory. Nie chce też rozstrzygać, który sąsiad jest dobry, a który zły. Nasze zainteresowanie sprawą wynika stąd, że pan Roman Koza został obwiniony o publiczne wykroczenie drogowe, a proces toczy się za publiczne pieniądze. Chcieliśmy się po prostu przekonać, czy przypadkiem ktoś nie załatwia swoich sąsiedzkich porachunków, wysługując się policją i sądem – działając na nasz koszt.

3. Sąd wyłączył jawność rozprawy

Walcz4

Pod salą rozpraw

Nasi obserwatorzy przybyli do Sądu Rejonowego w Wałczu, aby monitorować przebieg  rozprawy – w tej podejrzanej sprawie. Niestety, prowadząca sprawę sędzia Katarzyna Pydych, nie tylko nie zgodziła się na rejestrowanie rozprawy, ale…. wyłączyła jej jawność i to bez podania jakichkolwiek motywów swojej decyzji.

A działo się to tak:

 • Sędzia Pydych: Sąd ma pytanie do pani pokrzywdzonej. Proszę Pani. Pani w ogóle wyraża zgodę na nagrywanie przebiegu rozprawy?
 • Katarzyna Marcinkowska: Nie wyrażam zgody na nagrywanie ani obrazu, ani dźwięku, ponieważ sprawa jest między mną, a moim sąsiadem.
 • Sędzia Pydych: Czy według pani, z pani wewnętrznego odczucia, coś pani podpowiada, że ta sprawa, czy zeznania pani, czy wyjaśnienia pana obwinionego, mogą jakoś godzić w pani ważny interes prywatny, jeżeli były by upublicznione?
 • Katarzyna Marcinkowska: Ja nie wiem w jakim celu będzie przetwarzane to nagrywanie i ja jestem na szkółce przygotowawczej w wojsku i nie mogę być nigdzie nagrywana.
 • Sędzia Pydych: A czy wnosi Pani o wyłączenie jawności rozprawy w takim razie? Ze względu na swój interes prywatny?
 • Katarzyna Marcinkowska: Nie.
 • Sędzia Pydych: Nie wnosi Pani o wyłączenie?! Bo jeżeli było by wyłączenie, to nawet publiczność musiała by opuścić salę…
 • Katarzyna Marcinkowska: (po chwili zastanowienia) No to tak. Wnoszę o wyłączenie jawności rozprawy.
 • Sędzia Pydych: … ze względu na… Pani interes prywatny?
 • Katarzyna Marcinkowska: Tak.
 • Sędzia Pydych: Czyli nie chce Pani, aby to było nagrywane i upubliczniane?
 • Katarzyna Marcinkowska: Tak.
 • Sędzia Pydych: Bardzo dziękuję. Zwrócę się teraz do pana Leszka Marcinkowskiego. Proszę pana. Takie samo pytanie, jak przed chwilą do małżonki. Zechciał by pan złożyć oświadczenie do protokołu? Zgadza się pan na nagrywanie, czy się pan nie zgadza?
 • Leszek Marcinkowski:  Nie zgadzam się na nagrywanie, ponieważ pełnię aktualnie, też jestem żołnierzem zawodowym i w jakimś stopniu było by po po prostu… boję się, że to będzie miało jakiegoś wpływu i było przetworzone w jakiś inny sposób…
 • Sędzia Pydych: Dla pana na przykład niekorzystny? Tak?
 • Leszek Marcinkowski: Zgadza się.
 • Sędzia Pydych: To dotyczy pana prywatnych spraw, ta rozprawa?
 • Leszek Marcinkowski: To jest sprawa między żoną a sąsiadem, a ja byłem wtedy świadkiem.
 • Sędzia Pydych: Czy pan wnosi o wyjawienie jawności tej rozprawy?
 • Leszek Marcinkowski: Chciałbym, żeby to po prostu zostało w tej sali.
 • Sędzia Pydych: Czyli wnosi pan o wyłączenie jawności? Nie chce pan obecności osób trzecich – tak?
 • Leszek Marcinkowski: Nie życzę sobie osób trzecich, żeby miały dostęp do tej sprawy.
 • Sędzia Pydych: Dziękuję bardzo. Do pana obwinionego się zwrócimy. Proszę pana, czy pan się zgadza na nagrywanie przebiegu…
 • Roman Koza: Tak.
 • Sędzia Pydych: Zgadza się pan na nagrywanie?!
 • Roman Koza: Tak. Zgadzam się.
 • Sędzia Pydych: To pan zawiadomił radio, czy stowarzyszenie?
 • Roman Koza: Nie do końca ja powiadomiłem. Nie budzi to moich wewnętrznych oporów. Ci państwo (…) brali udział w podobnej sprawie na drodze i był wypadek z udziałem pana Marcinkowskiego. Pan (…), który brał udział w wypadku został oskarżony, ponieważ był sam. Ja zostałem odsunięty od sprawy przez pana Marcinkowskiego adwokata.

 Następnie sędzia Katarzyna Pydych odczytała poniższe  postanowienie:

Sąd postanowił

1) na podstawie art. 357 § 1 i 2 kpk, przy zastosowaniu art. 70 § 5 kpow a contrario nie wyrazić zgody na utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy z uwagi na to, że ważny interes prywatnych pokrzywdzonych temu się sprzeciwia.

2) Na podstawie art. 70 § 2 kpow wyłączyć jawność całości rozprawy, z uwagi na to, że jej jawność może obrażać dobre obyczaje, a także z uwagi na to, że, ważny interes prywatny za tym przemawia.

Sędzia Katarzyna Pydych ani jednym słowem nie uzasadniła swego postanowienia (nie podała ustnych motywów jego podjęcia). Dlatego też dziennikarz siedzący na sali, zwrócił się do Sądu, aby podał uzasadnienie swojej decyzji. Sędzia odpowiedziała, że:

„Sąd wydał rozstrzygnięcie, podał ustne motywy rozstrzygnięcia, a pan nie jest stroną postępowania”.

Oto pełny zapis rozprawy do momentu wyłączenia jawności:

 

4. Nieudana próba wyłączenia Przewodniczącej od prowadzenia sprawy

Pan Roman Koza złożył wniosek o wyłączenie Sędzi Katarzyny Pydych od prowadzenia sprawy. Wniosek ten rozpatrzyła Prezes Sądu Rejonowego w Wałczu  SSR Małgorzata Dering. Postanowieniem z dnia 7 lipca 2015 r. Pani Prezes wniosku obwinionego Romana Kozy nie uwzględniła, a w uzasadnieniu napisała:

„(…) Okoliczność przywołana przez obwinionego, stanowiąca jego własne, subiektywne odczucie nie poparte jakimikolwiek obiektywnymi przesłankami, w żadnym razie nie daje podstaw do uznania, iż sędzia Katarzyna Pydych swoim zachowaniem w jakikolwiek sposób okazała stronniczość wobec obwinionego. Okoliczność, iż Sąd nie wyraził zgody na utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, o co wnosił dziennikarz stacji radiowej Kontestacja, przy sprzeciwie osób pokrzywdzonych oraz wyłączenie przez Sąd jawności rozprawy nie może stanowić podstaw do uznania stronniczości sędziego działającego na rozprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w granicach prawa (…).

5. Nasz protest

„Utajniona” rozprawa odbędzie się w styczniu. O jej terminie powiadomimy. W tym czasie członkowie SPnD (i mamy nadzieję także nasi sympatycy) zgromadzą się pod gmachem Sądu Rejonowego w Wałczu. Chcemy zaprotestować przeciwko prywacie w instytucjach publicznych, braku jawności postępowań sądowych oraz bezkarności stronniczych sędziów.

6. Szukamy powiązań – nasz apel

Rozprawa toczyć się będzie z wyłączeniem jawności, a my – bez wyłączania jawności – szukać będziemy powiązań, które – jak przypuszczamy – stanowią „drugie dno” decyzji podejmowanych przez wałecką policję i wałecki sąd.

Zwracamy się do mieszkańców powiatu wałeckiego, a w szczególności tych, którzy mieszkają w miejscowościach Gostomia i Łąki, aby przekazały nam informację z jakimi osobami związanymi z KPP w Wałczu oraz Sądem Rejonowym w Wałczu utrzymują zażyłość Państwo Katarzyna i Leszek Marcinkowscy.

Zwracamy przy tym uwagę na następujące wątki.

I. Wątek policyjny

Wszystkie funkcje związane z prowadzeniem sprawy z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Wałczu wykonywał aspirant Krzysztof Świrk. To on przyjął od Pani Marcinkowskiej w dniu 10 października 2014 r. ustne zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. To on przesłuchiwał w charakterze świadków zarówno męża pani Marcinkowskiej, jak też pana Romana Kozę. To również on brał udział – w imieniu Komendy Powiatowej – w rozprawie sądowej.

Należy wziąć pod uwagę, że aspirant Krzysztof Świrk być może wykonuje jedynie polecenia swoich przełożonych. Wobec tego informujemy, że przełożonymi w/w aspiranta są:

 • aspirant sztabowy Artur Prendecki – Kierownik Referatu Ruchu Drogowego KP w Wałczu;
 • komisarz Arkadiusz Górecki – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KP w Wałczu;
 • młodszy inspektor Zbigniew Podhorecki – Zastępca Komendanta Powiatowego;
 • podinspektor Jacek Cegieła – Komendant Powiatowy Policji w Wałczu.

II. Wątek sądowy

SR_WALCZ

Sąd Rejonowy w Wałczu

W sprawie Romana Kozy istotne decyzje podejmowali następujący sędziowie:

 • SSR Małgorzata Dering (Prezes Sądu Rejonowego w Wałczu)
 • SSR Krzysztof Koczenasz (V-ce prezes Sądu Rejonowego w Wałczu)
 • SSR Katarzyna Pydych

a) sędzia Małgorzata Dering

To właśnie sędzia Dering wydała zarządzenie o wszczęciu postępowania. Ona też wyznaczyła sędziego Koczenasza do rozpatrzenia sprawy w trybie nakazowym. Zastanawiające jest, że do jej rozpatrzenia  pod uwagę brana była trójka sędziów, a w trójce tej nie było sędzi Katarzyny Pydych.

DSCN1054

Zarządzenie o wszczęciu postępowania

Dlaczego? Może dlatego, że sędzia Pydych była na urlopie, ale może dlatego, żeby jej nie wyłączyć od rozpatrywania sprawy w postępowaniu zwyczajnym?

To także sędzia Małgorzata Dering orzekała w przedmiocie wniosku o wyłączenie z orzekania w sprawie SSR Katarzyny Pydych.

b) sędzia Krzysztof Koczenasz

Sędzia Krzysztof Koczenasz wydał w dniu 5 stycznia 2015 r. wyrok nakazowy, skazujący pana Romana Kozę na 100 zł grzywny. Posiedzenie w przedmiocie wydania wyroku nakazowego w tej sprawie trwało 5 minut (od 9.35 do  9.40). W tym czasie Przewodniczący Krzysztof Koczenasz wykonał następujące czynności:

 • złożył sprawozdanie z akt sprawy;
 • wydał postanowienie o uznaniu za ujawnione dowody dołączone do „aktu oskarżenia”;
 • sporządził i podpisał wyrok;
 • ogłosił orzeczenie;
 • podał ustnie najważniejsze motywy orzeczenia;
 • zarządził udostępnienie publiczne treści wyroku poprzez złożenie jego odpisu na okres 7- dni w sekretariacie Wydziału Karnegio SR w Wałczu.

Powyższy wyrok nie uprawomocnił się na skutek złożonego sprzeciwu.

c) sędzia Katarzyna Pydych

Sędzia Katarzyna Pydych – co jasno wynika z materiału filmowego – była zainteresowana „załatwieniem” tej sprawy bez żadnych świadków. Nie uzasadniła ani jednym słowem swojej decyzji o wyłączeniu rozprawy. Skoro nie znamy motywów jej działania – wniosek jest jeden: Sędzia jest zainteresowana w tym, aby proces nie toczył się w sposób transparentny.

Opublikowano Bezstronność sądu, jawność postępowania, Sądownictwo | 39 komentarzy

Kto ustawia znaki drogowe w Poznaniu i czy jest nim Swawolny Zyzio?

Najpierw rozszyfrujmy co to jest droga, bo od czegoś trzeba zacząć. Posłużymy się tu definicją „żywcem zerżniętą” z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym.

Droga jest to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Swoistą ciekawostką jest fakt że w/w definicja drogi zawiera w sobie drogę drugą i trzecią czyli drogę, drogę rowerową i drogę dla pieszych. Czyli możemy mieć nawet trzy drogi w jednej drodze i gdyby je rozbierać w trybie logiki praktycznej, to mogłaby to być jedna droga ale jakby trzydrożna. Przykład ten wskazuje, że można jakieś pojęcie doprowadzić do absurdu, ewentualnie akademickich rozważań – na poziomie profesorskim przynajmniej.

Ale nam osobiście najbardziej spodobał się fragment, że jest przeznaczona także do „jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt”. Jednak ustawodawca nie określił, co to znaczy „jazda wierzchem” – co może prowadzić do poważnych nadużyć. Nie określił też ustawodawca definicji „pędzenia zwierząt”, co – przy skomplikowanym ustawodawstwie unijnym – może doprowadzić do masowego pędzenia żab albo kijanek drogami polskimi. Nawet boimy się pomyśleć co by było gdyby do tej interpretacji zabrał się bałwan, bławat albo inny klocek…

Przeszkody na tych drogach są różne i różniste jak mawiał klasyk. A to muldy wzdłużne, a to poprzeczne, a to oczka wodne (nawet z karasiami), a to brak kawałka asfaltu – bo zima była groźna…itd. itp. Specjalnością poznańskich dróg są studzienki kanalizacyjne sprytnie ukryte, jako raz wystające, a raz zapadnięte. Te wystające to jakby wieże pancerne z Wału Pomorskiego. To absolutna doskonałość inżynierska. Tyle że nie zioną ogniem z ckm.
Kto ma dość wątpliwą przyjemność poruszania się po poznańskich drogach to musi się zastanawiać ki diabeł je oznakowuje . Jaki to Dyl Sowizdrzał, Zyzio albo Szwejk, albo może sam baron Munchausen?

Musimy zastrzec, że określenie „droga” w Poznaniu jest – w znacznej części – określeniem umownym, a nawet tylko domyślnym. Albowiem znaczna część tego, co szumnie nazywa się drogą, a co powyżej opisaliśmy, nadaje się głównie do celów wojskowych czyli np. szarży czołgów (ale powolnej, aby nie straciły gąsienic czy Rosomaków). Uwaga ta dotyczy wszystkich dróg zawartych w drodze czyli także dla pieszych i rowerów.

Ale jaki ma to związek z oznakowaniem tychże dróg? Ano jakość tego oznakowania jest wprost proporcjonalna do jakości dróg. Mamy więc obwieszone girlandami znaków pobocza. Mamy obwieszone girlandami znaków różne bramy, bramki nad drogami – dodatkowo wzmocnione potężnymi bateriami kamer. Mamy piękne szeregi znaków na pasach rozdzielających jezdnie. Mamy też znaki pnące się seriami w górę, ku słońcu, ale i są inne, rozłożyste, jako ta niewiasta mająca na czym usiąść. Często stoją jeden tuż za drugim jako ci wojownicy z terakoty. Nie przestrzega się, na skale masową, nawet odległości i wysokości tak łopatologicznie pokazanych w poniżej wykazanych „Szczegółowych warunkach …”.

Wyobraźnia ludzi mających związek z ustawianiem jest tu wprost nieograniczona i wcale nie skrępowana tymi paskudnymi przepisami czyli np. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” (Dz.U z 2003, Nr 220, poz. 2181). Znakami poziomymi zajmiemy się kiedy indziej, bo to osobna gałąź wiedzy.

Można postawić pytanie: kto za to odpowiada i „w czyim interesie” taki bałagan? Ano problem zauważono przynajmniej w ubiegłym roku i z początkiem 2015 r. powołano super grupę pod nazwą Miejski Inżynier Ruchu, który miał się zająć m.in. uporządkowaniem tej anarchii . Nie będziemy tu podawać żadnych nazwisk, bo nie o to chodzi, ale zwróćmy uwagę tylko na jeden fakt, że część tego nowego zespołu stanowią pracownicy Zarządu Dróg Miejskich przeniesieni do MIR. Czyli ci sami, którzy decydowali w ZDM o oznakowaniu dróg w Poznaniu już w innej komórce – mają naprawiać co kiedyś schrzanili. Wg. szefa MIR jego inspektorzy już udokumentowali 400 nieprawidłowych oznakowań w mieście. Jednak poproszony przez SPnD o pisemny wykaz tych miejsc zaprzeczył (na piśmie ), że w ogóle taki spis istnieje.

Zauważmy przy tym, że i ZDM i MIR podlegają pod prezydenta miasta Poznania. Istnieje też hipoteza, że część oznakowań ustawiano tworząc tzw. zasadzki na kierowców – i to z pełnym wyrachowaniem, a miano tego, dokonywać także na „życzenie” poprzednich szefów poznańskiej straży miejskiej biznesowej.

Klasycznym przykładem było obstawienie znakami zakazu rejonu skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Marcelińskiej pod oknami redakcji „Głosu Wlkp”, tak że, zawsze SMMP miała swój łup co zgrabnie opisał redaktor Leszek Waligóra w artykule pod znamiennym tytułem Ten kraj to ściema (Głos Wlkp z dnia 11.04. 2014).

Tyle, że wyzwanie podjął poznański oddział Stowarzyszenia Prawo na Drodze i oznakowanie ,jako niezgodne z prawem, zostało zmienione i pułapka umarła – co zresztą wypominają piszącemu te słowa niektórzy strażnicy – stachanowcy z SMMP. Ale i poznańska policja biznesowa też nieraz z zasadzek korzysta – szczególnie, gdy chodzi o podreperowanie statystyk, których formalnie przecież nie ma…

Klasycznym przykładem jest skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Szamarzewskiego, gdzie ustawiono tymczasowe znaki tak, aby ich przypadkiem kierujący nie zobaczył. I na potęgę chłopcy i dziewczęta z poznańskiej policji wlepiali mandaty. I znów po interwencjach SPnD oznakowanie zmieniono ale aż 4 x mimo, że SPnD od razu sugerowało takie rozwiązanie, które i tak na końcu zrobiono.

W międzyczasie SPnD monitorowało to skrzyżowanie, pomagając ludziom, aby je bezpiecznie przebyli – także pieszym, także przysłowiowym staruszkom, matkom z wózkami, a także życzliwie informowało przyjezdnych, jak w tej sytuacji dojechać do okolicznych szpitali i cmentarza – za co zresztą otrzymywali równie życzliwe podziękowania.

Ta pomoc była tak skuteczna, a i wpływ na bezpieczeństwo też, że policjanci przestali się tam pokazywać. Może docenili nasze wysiłki, do których zresztą NIGDY się nie przyłączyli? Pewną wskazówką może być, że jeden z nich, w przypływie szczerości, rzekł, że wpływy stały się zerowe – co podobno wywołało nieukrywaną wściekłość wśród czyhających na ofiary innych policyjnych parek. Oczywiście nam nawet do głowy nie przyjdzie, że to może być prawda, bo przecież doskonale wiemy, że działania policji służą tylko i wyłącznie bezpieczeństwu na drodze…

Kilka innych podobnych miejsc, dzięki determinacji SPnD, zlikwidowano ku nieukrywanemu niezadowoleniu frakcji tzw. stachanowców z poznańskiej straży miejskiej -biznesowej. Nadal jednak działa oznakowana niezgodnie z prawem – zasadzka w rejonie politechniki poznańskiej tj. Serafitek/Rocha. Budzi ona taki sprzeciw społeczeństwa że została opisana w lokalnej prasie.

Pytanie co jeszcze ma robić SPnD, grupa społeczników, w dziedzinie poprawy szeroko pojętego prawa i bezpieczeństwa na drodze, a   także ujawnianiu nieprawidłowości np. w  straży biznesowej? A od czego są dziesiątki instytucji do tego powołanych z MIR i policją na czele? Powoli czujemy się zmęczeni nieustannymi utarczkami z SYSTEMEM, który za nasze pieniądze ma gdzieś społeczeństwo .

Jak na razie, nie widzimy dużej ilości skutecznych działań MIR. Może dlatego, że skala problemu jest ogromna, a tych kilku inspektorów zatrudnionych w MIR niewiele może zrobić. A może dlatego, że mają inne priorytety? A może dlatego, że nie mają tzw. siły przebicia? A może to wina niezwykle rozbudowanych procedur od momentu zgłoszenia do wykonania? Pewnie wszystko razem…

W kilku jednak przypadkach, zgłoszonych przez SPnD, spowodowali, że przywrócono stan zgodny z prawem. Ale inne przypadki leżą gdzieś na biurkach i nie widać na ulicy, że się coś dzieje. Mamy za to dość swawolną, pisemną, odpowiedź MIR, że nasze zgłoszenia groźnych nieprawidłowości są przez MIR traktowane jako… .wniosek i mają czas na odpowiedź od 30 do 60 dni. Nieodpowiedzialność, brak poczucia zagrożenia, umysłowa swawola? Jak to nazwać? Jest pewna sugestia, pochodząca zresztą z policyjnych kręgów, co zrobić, aby ta piekielna machina weszła na wysokie obroty, ale – na razie  – się jej z zainteresowaniem tylko przyglądamy.

Zastanawiamy się jak na tym skromnym forum zamieścić dokumentację fotograficzną tego barbaricum. No bo zasypanie forum setkami zdjęć nie ma chyba sensu.

31 węzłowy Burke

Opublikowano BRD, inżynieria ruchu, Znaki drogowe | 9 komentarzy

Fotomontaż w Sannikach

Piotr Jakubiak

Jednym z warunków prawidłowej kontroli fotoradarowej jest oznakowanie odcinka drogi znakiem D-51 („automatyczna kontroli prędkości”), na którym do­konywane są pomiary. O ustawieniu takich znaków decyduje zarząd drogi.

Straż Gminna w Sannikach wpadła jednak na pomysł, że znaki ustawi sobie sama – bez żadnej łaski zarządcy drogi. Przecież wystarczy metalowa tablica w kształcie znaku infor­macyjnego, magnesik z nadrukiem i wałek malarski….

1. Prawny obowiązek prawidłowego oznakowania miejsca kontroli fotoradarowej

 W § 8 ustęp 3 z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. zostało określone, że miejsce dokonywania pomiarów musi być oznakowane znaka­mi D-51, spełniającymi wymogi wynikającymi z przepisów o znakach i sygnałach drogowych oraz warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych.

Z kolei warunki roz­mieszczenia znaków określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze­śnia 2003 r. Zgodnie z powyższym aktem normatywnym, umieszczenia znaków może wykonywać wyłącznie zarządca drogina podstawie zatwierdzonej organizacji ruchu.

Znak drogowy nie może być też wykonany w sposób dowolny. Musi bowiem spełniać ści­słe wymogi,  takie jak: wygląd, wymiary, krój liter, kolorystykę, typy folii odblaskowych itd.

2. „Magnetyzm” w Sannikach

Straż Gmina w Sannikach doszła do przekonania, że stałe oznakowanie miejsca kontroli fotoradarowej musi skutko­wać spadkiem dochodów z danej lokalizacji. Aby zapobiec utrwaleniu w świadomości kierowców miejsc, gdzie może czaić się funkcjonariusz w swojej nieoznakowanej Skodzie Yeti, wymyślono prosty patent – jest to znak D-51 w wersji „pojawiam się i znikam”.

Jak to wygląda? Na terenie dróg publicznych gminy Sanniki umieszczono w pasie drogo­wym pionowe, metalowe rury, do których przytwierdzono w górnej części metalowe tablice kształtem odpowiadające znakom informacyjnym. Ktoś zamówił w jakimś zakładzie duże fo­lie magnetyczne typu „na lodówkę”, na których umieszczono grafikę imitującą znak D-51 – i gotowe. Teraz strażnicy z Sannik mogą już się bawić w zarządcę drogi i umieszczać pseudo­-znak – na wcześniej umieszczonych podstawach.

Aby pułapka była bardziej wyrafinowana, plansze udające D-51 są umieszczane tuż przed rozpoczęciem „łapanki” i błyskawicznie zdejmowane po jej zakończeniu.

Magnetyczny proceder w Sannikach sprawdził łowca fotoradarów Emil Rau. Podczas realizacji programu pan komendant Jacek Chodorkowski (bo to on nalepiał ma­gnetyczne folie), oświadczył, że posiada stosowne po­zwolenie na umieszczanie takich znaków – wydane przez zarządcę drogi.

Stowarzy­szenie Prawo na Drodze postanowiło to sprawdzić. Pismem z dnia 21 lipca 2015 Mazo­wiecki Zarząd Dróg Woje­wódzkich Rejon Drogowy Gostynin – Płock poinformował, że pan komendant nie jest upoważniony przez zarządcę drogi do umieszczania jakich­kolwiek zna­ków na drogach wojewódzkich. Oznacza to jasno, że umyślnie, w sposób ciągły, popełnia on wykroczenie z art. 85 § 1 kw, które jest zagrożone poważnymi sankcjami, do kary aresztu włącznie.

Odpowiedź MZDW

Brak spełnienia wszystkich wymogów, jakich należy dochować podczas kontroli pręd­kości przez strażników, sprawia, że zarejestrowany materiał nie może być podstawą do wszczynania  postępowań prze­ciwko kierującym pojazdami.

Dodatkowego smaczku całej sytuacji dodaje fakt, że pomiary są dokonywane przy po­mocy ręcznego miernika prędkości Integra B, czyli tak naprawdę radaru Iskra-1, z dodaną ka­merą i nowym softem. W opinii Stowarzyszenia jest to proceder nielegalny, bo uprawnienia strażników miejskich (gminnych) ograniczają się do stosowania au­tomatycznych urządzeń rejestrujących, a ręczne mierniki prędkości nimi nie są.

Opublikowano Ręczne mierniki prędkości, Straż gminna (miejska), Zarząd dróg, Znaki drogowe | 22 komentarzy

O obowiązku denuncjacji w ujęciu historycznym

Dziś będzie o niezwykłych ogólnie, ale zwykłych w Polsce, przygodach pewnego obywatela, chwilowo nazwiemy go Marco Polo, który strażom biznesowym się nie kłania i nic nie wskazuje, aby się to miało zmienić.

Pewien pan Marco jest właścicielem firmy, która posiada swój tabor samochodowy, aby mogła przywozić materiały wsadowe do produkcji, a następnie gotowe już wyroby rozwozić do odbiorców. Nic niby szczególnego, ale to, zdawałoby się logiczne rozwiązanie, przyniosło jemu pewnego rodzaju dyskomfort psychiczny, związany z nadczynnością przysadki mózgowej, a może nawet hemoroidów, u pewnego komedianta drabów wiejskich, czyli straży gminnej – biznesowej w wiosce, nazwijmy ją ulotnie, Zadupie Wielkie, a leżącej w zagłębiu bałwanów, bławatów i innych klocków czyli na Pomorzu, czyli na Dzikich Polach.

Tenże komediant (którego umownie nazwiemy tu Zwis Lada Męski ), uroił sobie, że będzie zasadzał się na podróżnych jak Czarne Stopy na bizona, a zresztą podobny do tych stóp przecież jest… I do tego jeszcze z pełnej zasadzki, aby się podróżny nie zorientował, że mu właśnie komediant wraził tyle, że strzałę z fotoradaru w rzyć …

No i stało się: samochód z firmy pana Marco wiózł w głąb kraju towar właśnie przez Dzikie Pola zwane, dla zmylenia przeciwnika zapewne, Pomorzem, a prowadziło go na zmianę trzech woźniców. Towar zawieziono i wydawałoby się, że to już koniec tej w końcu banalnej historyjki. Ale nie na Dzikich Polach i nie w Zadupiu Wielkim i nie z komediantem Zwisem Męskim…. Otóż po pewnym czasie do pana Marco przyszło groźne pismo od komedianta drabów wiejskich z Zadupia Wielkiego, w którym tenże domaga się …wskazania.  Ale czego? Ano komediant Zwis Lada Męski machnął samochodowi akt z fotoradaru właśnie swoją ulubioną metodą, czyli od tzw. tylca (czyli z broni odtylcowej jakby, ale jednak odprzodowo ładowanej…), a na tym akcie widać było jeno tylną tablicę, czyli tenże tylec i to jeszcze bardzo niewyraźnie.

Ale co to za pytanie? – mógłby zapytać ewentualny czytelnik. Pytanie otóż było takie: „kto prowadził pojazd w chwili, gdy komediant Zwis Lada Męski zrobił ten akt?”

Zapadła głęboka cisza, no bo takich kursów jest w każdym miesiącu wiele, a komediant pytał o sytuację sprzed iluś miesięcy. Pan Marco Polo najpierw myślał, że ten Zwis Lada Męski, to jest niezły trefniś, a może nawet naciągacz, i poprosił go o przesłanie aktu z przodu, to się przyjrzy, co to za ewentualny hulaka ewentualnie prędkość (wg Zwisa) przekroczył … Ale tenże takowego nie przysłał, no bo go zapewne nie miał, bo i po co…?

Co zaś dalej z korespondencją pana Marco z komediantem Zwisem Męskim? Długo by o tym mówić, ale nie chcemy zbytnio nużyć ewentualnego czytelnika i powiemy tylko, że po wielu perypetiach, w końcu sprawa trafiła do sądu w miejscowości Śrem. Czyli, nie obrażając mieszkańców Śremu, na pewno nie do Nowego Jorku, na przykład, co miało dość przykre konsekwencje, ale i było pouczające dla pana Marco Polo (i nie tylko). Albowiem tam  sędzina (nazwijmy ją roboczo Pelagia Ociepiec) ku wielkiej konfuzji pana Marco i jego woźniców uznała, że nie spełnił on obywatelskiego obowiązku i nie wykazał się przenikliwością porucznika Columbo czy Kubusia Puchatka i nie wykrył złoczyńcy, czyli woźnicy, który miał śmignąć rzekomo przed Zwisowym fotoradarem… Tym bardziej, że żaden z woźniców nawet tej jazdy nie pamiętał, bo przecież odbywają tych jazd setki rocznie.

Nie będziemy się tu znęcać więcej nad sędziną Pelagią Ociepiec i tyle tylko powiemy, że „skazała” pana Marka na jakąś niewielką grzywnę – chyba po to tylko, aby jemu pokazać, kto faktycznie w sondzie sondzi (tak ma być) albo sonduje. Także uzasadnienia tzw. wyroku nie będziemy tu zamieszczać, ani nawet tylko cytować, albowiem nie mamy zamiaru w żaden sposób propagować mądrego inaczej rozumu sędzi. Za klasykiem, sławnym Panem Bogdanem z kabaretu Tey, powtórzymy jeno, że sądy są w Polsce niezawisłe, bo jeszcze żaden sędzia nie zawisł… Przy okazji, zdrowia życzymy Panie Bogdanie !!!

A teraz krótki rys historyczny jako dawniej bywało, a co ma związek ze sprawą. I to jak najbardziej …

Jak powszechnie wiadomo, historia, w jakimś zakresie, nieraz się powtarza, a więc teraz będzie jakby historyczna dygresja, pozornie nie mająca związku z wyżej opisaną sprawą.

Pierwowzorem dla twórców art. 96 par.3 Kodeksu wykroczeń był zapewne Pawlik Morozow, dziecię komunizmu w jego najdzikszej postaci. Historia ta jest powszechnie znana, a więc tylko wspomnimy, że dokładnie, wręcz wzorowo, zastosował się do ówczesnego art.96 par. 3 komunistycznego prawa i wskazał swoją rodzinę …. A potem już poszło z górki i za pieniądze wskazywał masowo innych …

Następnie będzie historia rodziny Ulmów bestialsko zamordowanych (w tym 6 dzieci !) przez Niemców pod dowództwem porucznika Eilerta Diekena podczas okupacji niemieckiej w 1944 roku. Pytanie dlaczego okupant dopuścił się tak okrutnej zbrodni? Ano dlatego, że wbrew obowiązującemu wtedy prawu niemieckiemu, a ściślej zarządzeniu gauleitera Hansa Franka, nie wskazał tata Ulma uprawnionemu organowi, przechowywanych w swoim gospodarstwie Żydów. Czyli taki niemiecki art. 96 par. 3 KW w państwie nazistowskiego prawa.

Ponieważ wina Ulmy nie budziła wątpliwości, a zeznania denuncjatora i świadków były spójne, logiczne i zgodne z doświadczeniem życiowym, to kapturowym wyrokiem nakazowym skazano całą rodzinę, zgodnie z prawem oczywiście, na okrutnie wykonaną karę śmierci. Aby zaś nie znużyć ewentualnego czytelnika losami wszystkich zabójców, powiemy tylko tyle, że porucznik Eilert Dieken uniknął jakiejkolwiek odpowiedzialności i pracował po wojnie… jako oficer policji w Niemczech. I tamże dokonał swojego żywota, żyjąc dostatnio, zapewne także z rzeczy zagrabionych w Polsce. No i przemalowany na demokratę, tejże demokracji strzegł….

Zauważmy przy tym że ci którzy wskazywali (zgodnie oczywiście z prawem, a niektórzy pod wpływem zagrożenia karą z ówczesnego odpowiednika art. 96 par. 3 ) ludzi ściganych przez okupanta w ich ręce, otrzymywali za to określone korzyści materialne. I ci co karali też.

Czy ktoś widzi tu jakieś podobieństwo do naszej obecnej rzeczywistości?

Trzecia historia jest równie ponura, a może nawet więcej, i także wiąże się z obowiązującym prawem i wymaganiem denuncjacji, tyle że w innym wymiarze, co oczywiście w żaden sposób nie umniejsza przewin Diekena. Równie ponura, albowiem to samo zarządzenie Hansa Franka obowiązywało w całej Generalnej Guberni, w tym w gettach żydowskich. Tyle, że w gettach okupant niemiecki rzecz denuncjacji doprowadził wręcz do doskonałości. W praktyce polegało to na tym, że zorganizował tzw. policję żydowską w gettach, której głównym zadaniem było przeprowadzanie polowań na swoich rodaków i dostarczanie 10 ludzi dziennie przez jednego żydowskiego policjanta na tzw. Umschlagplatz, a stamtąd pociągiem do komór gazowych. Za wykonanie planu dostawali nagrody, premie np. dodatkowe przydziały żywności, a mundur i legitymacja chroniły ich (ale do czasu) przed wywozem do Oświęcimia, na przykład. Za niewykonanie planu groził los wywożonych, a więc denuncjowali swoich rodziców, dzieci, żony itd. – byle tylko wykonać plan (szeroko i przerażająco na ten temat Makower, Czerniakow, Arendt itd.).

Można więc powiedzieć, że ówczesny art. 96 par. 3 tamże obowiązywał i był realizowany z żelazną konsekwencją. Czy ktoś widzi jakieś podobieństwo do naszej obecnej rzeczywistości?

Może ktoś zapytać, dlaczego aż takie dalekie porównania i jaki jest tego sens skoro szaleństwa komunistyczne, czy niemieckie są tylko historią, a żyjemy przecież w „demokratycznym państwie prawa”? No to spieszę z wyjaśnieniem: tu nie chodzi o to jak się nazywa mundurowy z różnych epok, ale o próbę wyjaśnienia mechanizmów, które z człowieka mogą zrobić pachołka, zbrodniarza czy „tylko” denuncjatora, który zgrabnie próbuje się wykpić hasłem: „Działałem zgodnie z prawem i wykonywałem rozkazy”. A tenże mechanizm jest zawsze podobny czyli marchewka i kij albo tylko kijek. Czyli ktoś wysoko ustanawia w czyimś interesie jakieś prawo i załatwia przez aparat państwowy jego realizację .

W w/w przypadkach z czasów okupacji jest to prawo niemieckie, które żąda pod groźbą kary wskazania osób uznanych przez tego okupanta jako te, które nie dostosowały się do tegoż prawa. Jeśli nie wskażesz, to represje. Bardzo podobne mechanizmy panowały przez cały okres PRL, aż do 1989 r., kiedy je formalnie, ale w praktyce tylko częściowo, zniesiono.

Podobnie poruczników Diekenów rodem z PRL po 1989 r. też nie spotkały żadne przykrości i nadal pracowały, pracują dla „demokratycznego państwa prawa”, także w SM/SG czy policji. Czyż w innym niż zbrodniczym, w rzeczy samej, umyśle mógł powstać zamysł art. 96 par.3 KW? I dalsze pytanie: ale jakie to mechanizmy, czy ich brak pozwoliły ten wytwór chorej wyobraźni uchwalić, wcielić w życie i zaangażować tak potężny aparat przymusu w postaci straży, policji, sądów, itd. Komu i dlaczego aż tak odbiło?

Po tej, jak najbardziej uzasadnianej dygresji , wracamy na scenę główną informując szanowną publiczność, że pan Marco, prawdopodobnie jedyny zdrowy na umyśle, w przeciwieństwie do Pelagii Ociepiec i Zwisu Męskiego, z tym „wyrokiem” się nie zgodził i sprawa trafiła do sądu w mieście Poznań. Ponieważ temat wspaniale się rozwijał, to pełni nadziei na równie wspaniałe przedstawienie w sądzie, tam się stawiliśmy, ale życie niespodziewanie pokrzyżowało plany i tu zaś, jak na razie, niewiele się działo, albowiem adwokat pana Marco Polo, z przyczyn od nikogo niezależnych, nie mógł się na rozprawę stawić, mimo, że zrobił wszystko, aby do Poznania jednak dojechać. I na wniosek pana Marco Polo sprawę sąd odłożył w czasie i to bardzo odległym.

Będziemy na bieżąco informowali, co dalej w tej niewątpliwie kluczowej dla dalszego istnienia świata sprawie, która zapewne wstrząśnie opinią publiczną tegoż całego cywilizowanego świata… Ale będzie to dopiero następnego Roku Pańskiego.

                                                                                                                                31 węzłowy Burke

Opublikowano Wskazanie kierującego (art. 96 par. 3 kw) | 9 komentarzy