Akt oskarżenia przeciwko biegłemu Andrzejowi Jąderce

W dniu dzisiejszym został złożony prywatny akt oskarżenia przeciwko biegłemu Andrzejowi Jąderce. Zła sława biegłego Jąderki bierze się nie tylko  z nieobiektywnych i nierzetelnych opinii dotyczących pomiarów prędkości, ale także z niewybrednego i niezrównoważonego zachowania. Akt oskarżenia złożył mecenas Michał Skwarzyński. Mecenas wniósł o jawne rozpoznanie sprawy – dlatego też akt oskarżenia publikujemy go w całości.

Wyrok sędziego „jąderkowca” z Warszawy

 

Wnosimy o skreślenie biegłego Jąderki z listy biegłych

Zaszufladkowano do kategorii Biegli sądowi | 4 komentarze

Niedokładna suszareczka

Artur Mezglewski

Kamerki samochodowe najbardziej przydają są tym, którzy jeżdżą przepisowo.  Wątpliwej jakości sprzęt oraz wątpliwe morale operatorów  niedokładnych suszareczek sprawia, że przekłamania rzędu 20-30 km/h to codzienność (a od czasu do czasu zdarzają i znacznie lepsze „osiągnięcia”).

Poniżej przedstawiamy nagranie, na którym widać wyraźnie, że kierowca nie przekracza dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym, a jednak zostaje zatrzymany do kontroli z zarzutem, że jechał 74 km/h. Kierowca mandatu nie przyjął, a sprawa trafiła do sądu. Powinna wystarczyć jedna rozprawa…

Źródło: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=571355829968668&set=gm.1157537231070077&type=3&theater


Zaszufladkowano do kategorii Laserowe mierniki prędkości, Policja, Ręczne mierniki prędkości | 13 komentarzy

Wywiad z chuliganem

Zaszufladkowano do kategorii Fotoradary, ITD, Straż gminna (miejska) | 6 komentarzy

Wykluczenie niektórych posiadaczy pojazdów z możliwości uzyskania abonamentu postojowego z powodu rodzaju zawartej umowy stanowiącej tytuł prawny do pojazdu, należy uznać za naruszające zasadę równości wobec prawa

Tomasz Hankus

Na nasz wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył przepisy dotyczące abonamentu w SPP w Nysie. Ku naszemu zdziwieniu WSA oddalił skargę RPO. Jak udało nam się ustalić RPO wniósł skargę kasacyjną do NSA.

„Zgodzić należy się co do zasady z RPO, że kryterium zróżnicowania mieszkańców strefy płatnego parkowania ze względu na tytuł prawny do pojazdu należy ocenić jako niezgodne z zasadami demokratycznego państwa prawnego, zasadą równości wobec prawa. Przypomnieć należy jednak, że skargą objęty został jedynie przepisu § 6 ust. 1 pkt 1 uchwały, który stanowi, że wprowadza się zerowe stawki opłat, które przysługują następującym użytkownikom dróg: mieszkańcom danego rejonu strefy płatnego parkowania posiadającym lub stale użytkującym pojazdy samochodowe, na postój na ulicy przylegającej do miejsca ich zamieszkania oraz na ulicy sąsiedniej wskazanej przez mieszkańca, na podstawie „winiety mieszkańca” wydawanej po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu lub konsumenckiej umowy leasingu i dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie w strefie płatnego parkowania, o której mowa wyżej. Taka regulacja nie narusza obowiązującego porządku prawnego demokratycznego państwa polskiego, ani zasady równości wobec prawa (art. 2 i art. 32 Konstytucji)”

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że wykluczenie niektórych posiadaczy pojazdów z możliwości uzyskania abonamentu postojowego z powodu rodzaju zawartej umowy stanowiącej tytuł prawny do pojazdu, należy uznać za naruszające zasadę równości wobec prawa (wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt I OSK1449/17).

Dlatego skarga kasacyjna jest jak najbardziej uzasadniona. Nasze Stowarzyszenie dołączyło do sprawy na prawach strony i z pewnością będzie monitorowało dalsze postępowanie.

https://www.rp.pl/Ustroj-i-kompetencje/312029999-Bezplatne-parkowanie-w-Nysie-gmina-moze-zadac-dowodu-rejestracyjnego-auta—wyrok-WSA.html?fbclid=IwAR13VWFE5E9gQKr4corYeMriKumClcqxEgI9KZ3dfBzJSqgMKyGz4B0oVwo

Zaszufladkowano do kategorii Strefa płatnego parkowania | 2 komentarze

Kontrola strefy płatnego parkowania w Poznaniu

Po reakcji członków Stowarzyszenia Prawo na Drodze w czerwcu 2018 r. na oznakowanie strefy Miasto do tej pory (listopad) nie zrobiło nic.

Prezentujemy niedbałość i nierzetelność organów odpowiadających za strefę, która w dalszym ciągu wymaga poprawnego oznakowania – zgodnie z wymogami prawnymi. Na chwile obecną pobieranie w niej opłat jest bezprawne!!

Przypominamy, iż prawne wymogi oznakowania stref zawarte są w rozporządzeniu w sprawie  Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków ich umieszczania na drogach (Załączniki 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
link: http://www.embud.szczecin.pl/pdf/inst…)
oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/dow.

Zaszufladkowano do kategorii Strefa płatnego parkowania | 4 komentarze

Sąd Okręgowy w Gliwicach w jądrze ciemności

Dzisiaj został ogłoszony przez sędzię Ewę Trzeja-Wagner z Sądu Okręgowego w Gliwicach wyrok w sprawie o sygnaturze VI Ka 213/18. Tak jak przypuszczaliśmy, wbrew logice, faktom i uzasadnionym wątpliwościom podnoszonym tak przez obwinionego, jak i jego obrońcę, do wydania orzeczenia utrzymującego w mocy tę część wyroku Sądu I Instancji, która dotyczyła uznania winy podsądnego na podstawie wadliwego pomiaru prędkości urządzeniem typu UltrLyte, wystarczyła cudowna „podkładka” w postaci opinii sporządzonej przez hołubionego przez ślepą Temidę Andrzeja Jąderkę.

Sądowi w wydaniu tego kuriozalnego orzeczenia nie przeszkadzało, że wbrew prawu pan biegły urządza sobie eksperymenty, na które zaprasza wyłącznie świadków – policjantów, a tego samego odmawia obwinionemu i jego obrońcy. SSO Trzeja – Wagner zrezygnowała z możliwości zademonstrowania jej przez Panią Mecenas w kilkanaście sekund – bez wychodzenia z sali – że UltraLyte zmierzy prędkość budynku sądu (efekt tzw. ślizgu wiązki, szeroko opisywany w literaturze fachowej, którego pan biegły nie uznaje), bo to mogłoby nanieść rysy na stwierdzenie, że wypociny Jąderki są spójne, logiczne i nie mają wewnętrznych sprzeczności. Przewodnicząca zignorowała też linię orzeczniczą wielu innych sądów, w tym jej gliwickiego, że ten miernik nie może być źródłem pomiaru dowodowego, bo nie indywidualizuje pojazdu. Sąd nie wziął w końcu pod uwagę opinii innych biegłych, gdyż dotyczyły one „odmiennych okoliczności faktycznych”, chociaż były podnoszone przez obronę w zakresie, w jakim odnosiły się do cech ogólnych i stałych tego przyrządu, niezależnych od miejsca, czasu i użytego egzemplarza, a nie do specyficznych uwarunkowań badanych w nich pomiarów.

A oto zapis z wydania z jądrową siłą wyroku w powyższej sprawie.

 


Zaszufladkowano do kategorii Bezstronność sądu, Biegli sądowi, Laserowe mierniki prędkości, Monitoring sądów powszechnych, Nadzór na działalnoscią sądów, Opinie biegłych, Policja, Postępowanie przed sądem, Sąd, Stowarzyszenie Prawo na Drodze | 19 komentarzy

Wyrok sędziego „jąderkowca” z Warszawy

Publikujemy wyrok wydany przez SS Agnieszkę Dorotę Techman z Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie, w której opiniował biegły Andrzej Jąderko. Jutro będziemy transmitować ogłoszenie wyroku przez SSO Ewę Trzeja-Wagner z Sądu Okręgowego w Gliwicach – miejscowego jąderkowca.

Wszyscy sędziowie jąderkowcy będą wisieć! Na You Tubie.

 

 

 

 


Zaszufladkowano do kategorii Bezstronność sądu, Biegli sądowi, Rapid-1A, Ręczne mierniki prędkości, Sąd | 11 komentarzy

Dzięki sędziom „jąderkowcom” biegły Jąderko zarabia ok. 200 000 zł rocznie na ludzkiej krzywdzie!


Zaszufladkowano do kategorii Biegli sądowi | 8 komentarzy

Sąd w Gliwicach nie zgadza się na transmisję ogłoszenia wyroku. Ujawniamy dlaczego sąd tak broni się przed jawnością

Sąd Okręgowy w Gliwicach nie zgadza  się, aby Telewizja Polsat transmitowała promulgację wyroku w sprawie, w której opiniował biegły Andrzej Jąderko (zob. wcześniejsze materiały). Transmisja jednak i tak zostanie przeprowadzona – gdyż Sąd nie ma prawa wydać takiego zakazu!

Poniżej wyjaśniamy co za tajemnice ma do ukrycia Sąd Okręgowy – a w szczególności w jaki sposób ustanawia się biegłych sądowych (na przykładzie biegłego Jąderki). Wyjaśnimy też dlaczego zależy nam na transmisji tego wyroku.

  1. Jak można został biegłym od pomiarów prędkości?

Aby zostać biegłym wystarczy napisać do prezesa sądu dwuzdaniowy wniosek. Do wniosku należy załączyć jakieś dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę – ale bez obawy, nikt tych dokumentów nie zobaczy, gdyż są one niejawne). Następnie prezes sądu podejmuje decyzję o wpisie na listę biegłych. I tyle. Powyższa decyzja podejmowana jest w sposób absolutnie swobodny – kogo prezes chce wpisać  wpisuje, a kogo nie chce wpisać – nie wpisuje. Dlatego też nie ma sensu zadawanie głupich pytań typu: czy prezes sądu ma wystarczającą wiedzę specjalną, aby oceniać wiedzę kandydata, bo wiadomo, że jej nie ma. Wpisuje kogo chce i już!

Po dokonaniu wpisu na listę biegłych, każde słowo takiego gostka ma walor wiedzy objawionej i niepodważalnej.

A  oto wniosek Andrzeja Jąderko o wpis na listę biegłych. Załączniki do wniosku stanowią tajemnicę państwową.

2. Proces opiniowania biegłego Jąderki na przykładzie Sądu Okręgowego w Gliwicach

Jeśli jakiś obwiniony o przekroczenie prędkości kwestionuje dokonany pomiar – Sąd powołuje biegłego Jąderkę „do zbadania sprawy”.

Następnie Jąderko jedzie wraz z policjantami na miejsce zdarzenia i „robi obliczenia” (szczerze mówiąc nie wiadomo po co to robi, skoro i bez tego uważa, że każdy pomiar jest prawidłowy).

Sąd nie zgadza się na udział obwinionego w czynnościach Jąderki. Przy tych czynnościach wolno uczestniczyć tylko policjantom.

Jąderko nie sporządza żadnego protokołu oględzin, ani nie ujawnia żadnych innych danych, które stanowią podstawę opinii. Opinia biegłego Jąderki jest zawsze negatywna dla obwinionego.

Jeżeli obwiniony lub jego obrońca przedkłada Sądowi argumenty i wnioski zmierzające do podważenia opinii biegłego Jąderki – Sąd je wszystkie oddala, uzasadniając, że opinia tegoż biegłego, „jest pełna, jasna i nie zawiera sprzeczności, a argumenty podnoszone przez obrońcę obwinionego mają charakter subiektywny”…

3. Czy można skreślić biegłego Jąderkę z listy biegłych?

Zdaniem Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach biegłego Jąderki nie można skreślić z listy, gdyż poszczególni sędziowie nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń co do jego pracy.

Czyli błędne koło?

4. Jak wyglądał pomiar prędkości w przedmiotowej sprawie?

W niniejszej sprawie obwiniony został rzekomo zmierzony urządzeniem Ultralyte przez policjanta nie posiadającego szkolenia z zakresu obsługi tego urządzenia z odległości 490 metrów – w czasie manewru wyprzedzania. Na drodze znajdowało się w tym czasie mnóstwo pojazdów, a policjant nie posiadał na wyposażeniu ani lunety, ani statywu.

Czy taki pomiar z odległości 490 m bez oprzyrządowania jest w ogóle możliwy?

Teoretycznie jest możliwy, ale praktycznie jest go w stanie wykonać jedynie Wania Pomiarow – rosyjski bohater narodowy (ale tylko po przyjęciu do organizmu pół litry samogonu).

Biegły Jąderko uważa jednak, że wszystkie pomiary polskich policjantów są prawidłowe – a Sędzia Ewa Trzeja-Wagner odmówiła dopuszczenia do przewodu jakichkolwiek dowodów, które mogłyby podważyć opinię Jąderki.

Obwiniony dwukrotnie prosił Sąd, aby umożliwiono mu udział w czynnościach biegłego. Sąd odmówił.

Obrońca obwinionego złożył wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego z udziałem biegłego. Sąd odmówił.

Substytut obrońcy wniósł na rozprawie opinie biegłych z innych spraw oraz wyroki innych sądów świadczące, że pomiar tym urządzeniem i w takich warunkach był niemożliwy. SĄD NAWET ICH NIE PRZECZYTAŁ.

Adwokat przyniósł na rozprawę urządzenie Ultralyte i chciał zademonstrować, że wywołuje ono efekt ślizgania i zawyża pomiar. Wystarczyło otworzyć okno w sali sądowej i Pani Sędzia by się przekonała, że budynki wokół jadą z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę. Ale Pani sędzia nie chciała tego zobaczyć!

A wszystko się dziej w Sądzie, w którym Prezesem jest najbardziej zaufany sędzia Ministra Ziobry. Jesteśmy zatem w samym epicentrum reformy tzw. wymiaru sprawiedliwości…

To jest szambo, a nie wymiar sprawiedliwości!

 

Zaszufladkowano do kategorii Biegli sądowi, Domniemanie winy, Laserowe mierniki prędkości, Ręczne mierniki prędkości, Sądownictwo | 4 komentarze

Telewizja Polsat złożyła do Sądu Okręgowego w Gliwicach wniosek o udzielenie zgody na transmisję publikacji wyroku w poniżej opisanej sprawie! Na rozprawę pojedzie Emil Rau.

Rozprawa wykroczeniowa. Materiał poglądowy dla studentów i aplikantów

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | 7 komentarzy