Redaktor naczelny prof. dr hab. Artur Mezglewski

kontakt: redakcja(at)prawonadrodze.org.pl

Życiorys naukowy

Studia:

 • magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (Filia w Rzeszowie) w latach 1979-1983,

 • studia w Instytucie Teologicznym w Przemyślu w latach 1983-1988,

 • studia magistersko-licencjackie na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL w Lublinie w latach 1991-1994.

Tytuły, stopnie naukowe i tytuł naukowy:

 • 1984 – magister administracji,

 • 1994 – magister prawa kanonicznego,

 • 1994 – licencjat prawa kanonicznego,

 • 1997 – doktor nauk prawnych w zakresie prawa,

 • 2004 – doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa;

 • 2011 – profesor nauk prawnych.

Stanowiska:

 • 1995 – asystent na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL,

 • 2000- adiunkt na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL,

 • 2005 – Kierownik II Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL JPII,

 • 2006 – profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL JPII,

 • 2006 – 2008 – Kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego,

 • 2008-2010 – Kierownik Katedry Prawa Wykroczeń i Postępowań Dyscyplinarnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL JPII,

 • 2008–2010 Kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Samorządowej w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie;

 • 2011-2012 profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Politechniki Radomskiej,

 • 2012  Kierownik Katedry Prawa na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej,

 • 2013 – 2018 Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego;

 • 2013 – 2018 Kierownik Centrum Prawa Komunikacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

 • 2018 – 2022 Profesor w Instytucie Prawa na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
 • 2020 – 2022 Kierownik Katedry Prawa Publicznego i Prywatnego w Instytucie Prawa na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • 2022 – Kierownik Katedry Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji ASzWoj;

Praca:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II (1995-2010 ),

 • Wyższa Szkoła Warszawska (2004-2005),

 • Wyższa Szkoła Biznesu im. bpa J. Chrapka w Radomiu (2005-2006),

 • Uniwersytet Opolski (2006-2009; 2012-2018),

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (2018-)
 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie (2008-2010),

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu (2010-2011);

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu (2010-2012),

 • Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania (2011-2012).

Współpraca:

 • Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu (1996-1999),

 • Instytut Teologiczny PAT w Sandomierzu (1998-1999),

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (1998-2002),

 • Studium Prawa Kanonicznego w Ołomuńcu (2000-2002),

 • Vytautas Magnus University w Kownie (2002-2005),

 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu-Rzeszowie (2008-2012),

 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa O/Rzeszów – Warsztaty Naukowe (2016-2018).

Towarzystwa Naukowe:

 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego – Wiceprezes Zarządu (2008-2020),

 • Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie – Komisja XIV Prawnicza (2005-),

 • Towarzystwo Naukowe KUL – członek współpracownik, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich – członek zwyczajny (2005-),

 • Stowarzyszenie Prawo na Drodze – Prezes Zarządu (2011-).

Praca redakcyjna:

 • Studia z Prawa Wyznaniowego – Redaktor Naczelny (2000-2011); członek kolegium redakcyjnego (2011-),

 • Przegląd Prawa Wyznaniowego – członek kolegium redakcyjnego (2009-2016).

Nagrody i odznaczenia:

 • 1998 – Nagroda Rektorska w związku z uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych,

 • 2005 – Nagroda indywidualna Rektora KUL za szczególną działalność naukową i organizacyjną,

 • 2005 – Srebrny Krzyż Zasługi,

 • 2014 – Złoty Krzyż Zasługi,

 • 2015 – Nagroda Rektora (jubileuszowa),

 • 2022 – Medal Edukacji Narodowej.

Funkcje społeczne:

 • Sędzia Sądu Metropolitalnego w Przemyślu (1998-2016 ),

 • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej KUL JPII  d/s Studentów (2005-2010);

 • Członek Komisji Dyscyplinarnej Przy Radzie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017-2021)

 • Uzestnictwo Konsultacyjnym Zespole Metrologicznym ds. Regulacji rynku przy Głównym Urzędzie Miar (2017-2018);

 • Członek Komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, kadencja 2021-2024.

Dorobek naukowy

Publikacje

I. Monografie

 1. Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980. Studium historyczno-prawne, ISBN 83-7363-156-9, ss. 432, Lublin 2004;
 2. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego (współautor A. Tunia), ISBN978-83-7483-449-0, ss. 227, Warszawa 2007;
 3. Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne, ISBN 978-83-7363-932-4, ss. 290, Lublin 2009;
 4. Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, (wspóaut. M. Nowikowska, J. Kurek), ISBN 978-83-8198-765-3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. 542.

II. Redaktor prac zbiorowych

 1. Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, ISBN 83-7363-150-X, ss. 386, Lublin 2004;
 2.  Funkcje publiczne związków wyznaniowych, ISBN 978-83-7363-604-0, ss. 479, Lublin 2007;
 3. Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-255-5570-2, ss. 610, Warszawa 2014;
 4.  Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-881-0, Lublin 2014, ss. 259;
 5. Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi. T. I, TN Organizacji i Kierownictwa O/Rzeszów, ISBN 978-83-916998-9-8, Rzeszów 2016, ss. 434;
 6. Struktury administracji publicznej: Metody, ogniwa, więzi, T. I.T.N Organizacji i Kierownictwa O/Rzeszów. T. II, ISBN 978-83-916998-9-8, Rzeszów 2016, ss. 397;
 7. Efficiency of the Judiciary, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2023, ISBN 978-83-67149-28-0, s. 49-85.

III. Współredakcja prac zbiorowych

 1) Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, współred. W. Janiga, ISBN 83-7300-019-4, ss. 190, Krosno Sandomierz 2000;

2) Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, współred. P. Stanisz, M. Ordon, ISBN83-7363-293-X, ss. 388, Lublin 2005;

 3) Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-556-7, ss. 267, Lublin 2013;

  4) Ruch drogowy: ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa (współredakcja A. Tunia, M. Skwarzyński), ISBN 978-83-8061-125-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 330;

5) Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego, red. A. Mezglewski, M. Skwarzyński ISBN 978-83-8061-626-4, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 251.

IV. Redakcja czasopism

1) Studia z prawa wyznaniowego, Redaktor Naczelny 2000-2011, członek kolegium redakcyjnego 2000-;

2) Przegląd prawa wyznaniowego, członek kolegium redakcyjnego (2009-2017).

V. Artykuły naukowe

 1. Problem erekcji Gimnazjum Biskupiego w Lublinie, „Roczniki Nauk Prawnych” 1996, s. 119-134;

 2. Problem śmierci i zmartwychwstania w światopoglądzie chrześcijańskim, „Resovia Sacra” 1997, t. 4, s. 27-36;

 3. Dyskryminacyjne działania władz oświatowych i lokalowych wobec Gimnazjum Biskupiego w Lublinie w latach 1944-1962, w: Historia et ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, red. A. Dębiński, G. Górski, Lublin 1998, s. 369-390;

 4. Spór o „wygaśnięcie konkordatu polskiego z 1925 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 1998, t. 8, s. 325-341;

 5. Okoliczności likwidacji przez władze komunistyczne Sekcji Prawa w 1952 roku, w: Prawo Kultura Uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, red. A. Dębiński, Lublin 1999, s. 57-69;

 6. Przepisy wprowadzające w życie instytucję małżeństwa konkordatowego, „Roczniki Nauk Prawnych” 1999, t. 9z. 1 Prawo, s. 245-265; 7);

 7. Usunięcie i przywrócenie nauczania religii do szkół, w: Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, red. W. Janiga, A. Mezglewski, Krosno Sandomierz 2000, s. 97-198;

 8. Przepisy kształtujące rozwiązania systemowe w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych w Polsce na tle standardów międzynarodowych, w: Katecheza dzisiaj, s. 109-116;

 9. Misja kanoniczna do nauczania religii – przepisy prawa polskiego i kanonicznego, w: Katecheza dzisiaj, s. 117-128;

 10. Nauczanie religii w Polsce Ludowej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2000, t. 1, s. 21-36;

 11. Skierowanie do nauczania religii, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2000, t. 1, s. 37-48;

 12. Warunki konstytutywne uzyskania skutków cywilnych małżeństw zawieranych w formie kanonicznej, „Resovia Sacra”2000, t. 7, s. 243-258;

 13. Pojęcie „duchownego” w przepisach prawa polskiego o zawieraniu małżeństwa, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2001, t. 2, s. 3-26;

 14. Akcja likwidacyjna niższych zakonnych seminariów duchownych w dniu 3 lipca 1952 r., w: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin księdza profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 145-157;

 15. Wywłaszczenie nieruchomości szkolnej Gimnazjum Biskupiego w Lublinie w 1966 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2001, t. 3, s. 101-114;

 16. Nauczanie religii w szkołach publicznych (współautor W. Janiga), „Roczniki Nauk Prawnych” 2001, t. 9, z. 1 Prawo, s. 131-159;

 17. Proces likwidacji niższych seminariów duchownych w latach 1959-1963, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2001, t. 4, s. 31-57;

 18. Małżeństwo konkordatowe: jedno małżeństwo czy dwa? Rzecz o istocie małżeństwa konkordatowego, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 18, s. 821-827;

 19. Nadzór państwowy nad katolickimi seminariami duchownymi w okresie Polski Ludowej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2005, t. 7, s. 63-94;

 20. Nieścisłości terminologiczne w przepisach prawa polskiego o zawieraniu małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi i ich praktyczne konsekwencje, „Ius Matrimoniale” 2005, t. 10, s. 193-206;

 21. Zakres kompetencji, styl działania i cele Urzędu do Spraw Wyznań (współautor H. Misztal), w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, ISBN 83-7363-150-X, Lublin 2004; Lublin 2004, s. 33-70;

 22. Ograniczanie przez władze państwowe działalności szkolnictwa wyznaniowego w latach 1948-1964 jako przejaw instrumentalizacji prawa na poziomach jego stanowienia i stosowania, w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, ISBN83-7363-293-X, Lublin 2005, s. 235-262;

 23. Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie jako podmioty prawa międzynarodowego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2005, t. 8, s. 293-303;

 24. Kwestie problematyczne związane z wprowadzeniem nauczania religii do szkół publicznych w Polsce, „Prawo – Administracja – Kościół” 2005, nr 3, s. 65-88;

 25. Status osoby, wobec której prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, w: Ius et Fides. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, red. T. Guz, M. Kuć, Lublin 2006, s. 243-253;

 26. Szkoły wyznaniowe na terenie diecezji przemyskiej w latach 1944-1965, w: Numine Tuo Domine. Księga pamiątkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20. Rocznicę święceń biskupich, red. A. Szal, Przemyśl 2006, s. 541-558;

 27. Chrześcijański ideał współistnienia narodów według Pawła Włodkowica, w: Renesansowy ideał chrześcijanina. Źródła jedności narodów Europy, red. W. Sajdek, Lublin 2006, s. 127-137.;

 28. Artykuł 10 konkordatu z 1993 roku w fazach: ratyfikacji, implementacji do prawa polskiego i stosowania w praktyce, w: Konkordaty pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską. Stosunki Państwo-Kościół, Krakowskie Studia Międzynarodowe t. 3, red. J. Staszków, Kraków 2006, s. 61-68;

 29. Szkolnictwo średnie w dobie reform systemu oświaty w II Rzeczypospolitej Polskiej, w: Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś, ISBN 978-83-7363-560-9, Lublin 2007, s. 255-266;

 30. Prawa i obowiązki osoby podejrzewanej o popełnienie wykroczenia, „Przegląd Policyjny” 2007, nr 1, s. 15-28;

 31. Zadania szkoły w zakresie wychowawczym, w: Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, red. J. Krukowski, A. Maćkowski, Szczecin 2007, s. 155-171;

 32. Mankamenty postępowania w sprawach o wykroczenia ograniczające realizacje prawa do obrony, Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3 (30-31), s. 61-68;

 33. Udział kościołów w procesie kształcenia i wychowania w ramach system oświaty, w: Funkcje publiczne związków wyznaniowych, red. A. Mezglewski, Lublin 2007, s. 283-317;

 34. Działalność związków wyznaniowych a ochrona danych osobowych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, nr 10, s. 5-21;

 35. Naruszenia prawa własności wobec kościelnych nieruchomości szkolnych w okresie Polski Ludowej, w: Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, ISBN 978-83-7395-271-3, Opole 2008, s. 105-127;

 36. 36) Urzędowy formularz zaświadczenia stanowiącego podstawę rejestracji małżeństwa zawieranego w formie wyznaniowej, w: Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 128-137;

 37. 37) Wychowanie religijne dziecka w ramach obowiązującego systemu oświaty: w: Ochrona dziecka w prawie publicznym, red. M. Bartmik, M. Bielecki, J. Parchomiuk, B. Ulijasz, , ISBN 978-83-924970-2-8, Tomaszów Lubelski – Lublin 2008,  s. 225 – 232;

 38. O potrzebie nowelizacji przepisów wykonawczych dotyczących zawierania małżeństwa konkordatowego, w: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, ISBN 978-83-7299-560-5, red. T. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008, s. 371-380;

 39. Prawo dziecka do nieujawniania lub wyrażania przekonań religijnych w aspekcie przepisów prawa polskiego dotyczących nauczania religii, w: Dziecko. Studium interdyscyplinarne, red. E. Sowińska, E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec, ISBN 978-83-7363-703-0, Lublin 2008, , s. 231-237;

 40. The organization of religious instruction in polish public schools, w: Christian values in postmodern society, ISBN 978-9955-25-578-9, Kowno 2008, s. 86-90;

 41. Kwalifikacje ogólne do nauczania religii w przedszkolach i szkołach publicznych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2008, t. 11, s. 87-97;

 42. Nauczanie religii w ramach systemu oświaty – zasady podstawowe, w: Współczesne problemy prawa oświatowego, red. M. Pyter, Lublin 2009, s. 121-132;

 43. Legal position of offender in polish law, w: Positive Law in Contemporary Legal Systems. The Materials of the International Scientific Conference, Brest 15th-17th April 2009, red. B. Lepieszko, D. Walencik, ISBN 978-985-521-062-8, Brześć 2009, s.. 83-85;

 44. Nauczanie religii a zasada świeckości szkoły oraz bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, w: Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, ISBN 978-83-60273-08-1, Warszawa 2009, s. 95-105,;

 45. Realizacja przesłanek koniecznych przy zawieraniu małżeństwa w formie wyznaniowej, w: Pro bono Reipublicae. Księga Jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, red. P. Borecki, A. Czohara, T.J. Zieliński, ISBN 987-83-7620-262-4, Warszawa 2009, s. 325-332;

 46. Prawne i faktyczne formy dyskryminacji zgromadzeń zakonnych w okresie PRL w dziedzinie oświaty, w: Zakony żeńskie w PRL. Prawo instrumentem walki władz komunistycznych z Kościołem i zakonami w Polsce, red. A. Mirek, Lublin 2009, s. 11-19, ISBN 978-83-60695-24-1;

 47. Rozwiązania tymczasowe w zakresie statusu lekcji religii oraz statusu pracowniczego katechetów w roku szkolnym 1990/1991, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. D. Walencik, ISBN 978-83-61310-20-4, Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 187-198;

 48. Obowiązkowe nauczanie religii a wolność sumienia i wyznania w konstytucjach II RP, w: Vetera nowis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, t. II, ISBN 978-83-233-2778-3, Kraków 2010, s. 733-740;

 49. Wolność wykonywania praktyk religijnych, w: Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Toruń 2010, s. 429-434;

 50. Ochrona danych osobowych w ramach współpracy sądów z uczestnikami postępowania, w: Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, ISBN 978-83-62383-02-3, Olsztyn 2011, s. 13-22;

 51. Przysięga, ślubowanie oraz przyrzeczenie w prawie polskim, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 5-22;

 52. Katalog przesłanek koniecznych zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej, w: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, ISBN 978-83-7702-282-5, Lublin 2011, s. 11-21;

 53. Aspekty prawne nauczania religii w szkołach publicznych, Premislia Christiana 2010/2011, ISSN 0867-308, s. 35-52;

 54. Porozumienia między związkami wyznaniowymi a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji nauczycieli religii, w: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, ISBN 978-83-7702-337-2, Lublin 2011, s. 183-193;

 55. Współdziałanie policji z innymi organami państwowymi w zakresie wykrywania wykroczeń drogowych i ścigania ich sprawców, w: Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, red. I. Nowicka, A. Sadło-Nowak, A. Tunia, ISBN 978-83-7702-5093, Lublin 2012, s. 91-98;

 56. Zasada równouprawnienia religii jako przedmiotu nauczania w szkołach publicznych oraz jej prawne i faktyczne konsekwencje, w: Prawo i religia, t. 2, red. T.J. Zieliński, ISBN 978-83-925992-2-7, ISSN 1898-7184, Warszawa 2011 (opublikowane w grudniu 2012), s. 65-83;

 57. Nadzór nad edukacją religijną w szkołach publicznych, w: Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym, red. T.J. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe ChAT, ISBN 978-83-60273026-5, Warszawa 2012, s. 105-120;

 58. Finansowanie nauczania religii w placówkach publicznych oraz wynagrodzeń kapelanów z budżetu państwa, w: Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce, red. D. Walencik, M. Worbs, seria:„Colloquia Teologica”16, ISBN 978-83-61756-93-4, Opole 2012, s. 111-122;

 59. Standardy bezstronności światopoglądowej w procesie karnym, w: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-556-7, Lublin 2013, s. 67-78;

 60. Finansowanie działalności katechetycznej w przedszkolach i szkołach publicznych, w: Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych. Red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN 978-83-7545-417-8, Warszawa 2013, s. 207-212;

 61. Podstawy prawne rekolekcji szkolnych w polskim systemie oświaty, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2013, ISSN: 1733-0297, z. 1, s. 22-32;

 62. Status prawny nauczycieli religii jako zagadnienie z zakresu stosunków państwowo-kościelnych objętych art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, w: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-782-0, Lublin 2013, s. 337-351;63);

 63. Kierowanie ruchem drogowym a kontrola ruchu drogowego, w: Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-881-0, Lublin 2014, s. 153-155;Legitymowanie uczestników ruchu drogowego przez strażników gminnych, w: Straż gminna…, s. 157-160;Uprawnienia strażników gminnych do ujawniania naruszeń przy użyciu urządzeń rejestrujących, w: Straż gminna…, s. 161-167;

 64. Straż gminna jako organ mandatowy, w: Straż gminna…, s. 169-174;

 65. Straż gmina jako organ oskarżycielski w postępwonaiu sądowym, w: Straż gminna…, s. 175-17
 66. Dobro wspólne czy partykularne? Uwagi na temat celów duszpasterstwa w policji, w: Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. W. Uruszczak, K. Krzysztofik, M. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-3676-1, Kraków 2014, s. 209-220;

 67. Tolerancja religijna a wolność religijna – indywidualna i kolektywna, w: Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, red. P. Jaskóła, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-63950-40-8, Opole 2014, s. 265-274;

 68. Skutki cywilne zawarcia małżeństwa, w: Skutki cywilne małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej, red. P. Ryguła, Wydawnictwo „scriptum”, ISBN 978-83-64028-22-9, Kraków 2014, s. 101-113;

 69. Pielgrzymka jako uczestnik ruchu drogowego, w: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. A. Tunia, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-906-0, Lublin 2014, s. 99-111;67);

 70. Przetwarzania danych osobowych w sprawach o naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnionych przy użyciu urządzeń rejestrujących, w: Ruch drogowy – ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa red. A. Mezglewski, A. Tunia, M. Skwarzyński, ISBN 978-83-8061-125-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-125-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 15-47;

 71. Konstrukcja oświadczenia woli o zawarciu małżeństwa, w: Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety, red. T. Rakoczy, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-969-5, Lublin 2014 (ukazało się w 2015), s. 29-42;

 72. Utworzenie oraz rejestracja związku wyznaniowego jako przejawy wolności religijnej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” t. 18/2015, ISSN 281-8882, s. 123-134;

 73. Naruszenie zasady ochrony rodziny w przepisach sankcjonujących obowiązek denuncjacji osoby dysponującej pojazdem, przy użyciu którego popełniono wykroczenie drogowe, w: Procedury w sprawach małżeńskich. Teoria i praktyka, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, ISBN 978-83-62383-76-4, Olsztyn 2016, s. 313-323;

 74. Udział świadka urzędowego w procedurze zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej pod reżimem nowej ustawy o aktach stanu cywilnego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” t. 8/2016, ISSN 2080-3788, s. 95-114;

 75. Wyznaniowe szkoły wyższe a publiczny system kształcenia, w: Polityka wyznaniowa III Rzeczypospolitej, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-236-5, Lublin 2016, s. 237-250;

 76. Perspektywa i zakres implementacji nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe, w: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. S. Dziekoński, P. Drobek, ISBN978-83-8090-129-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2016, s. 35-52;

 77. Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, w: Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich, red. T.J. Zieliński, M. Hucał, Wydawnictwo Naukowe ChAT, ISBN 978-83-60273-38-8, Warszawa 2016 (ukazała się w 2017 r.), s. 13-31.; 1

 78. Kompetencje państwa w zakresie stanowienia przepisów o zawieraniu małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej oraz ich rejestracji, w: Rodzina i prawo, red. D. Jaruszewska-Choroś, A. Kilińska-Pękacz, A. Wedel-Domaradzka, ISBN 978-83-8018-179-3, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017 (ukazała się w 2018), s. 73-79;

 79. Opinia prawna w sprawie uprawnień informacyjnych oraz rektyfikacyjnych członków związków wyznaniowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez związki wyznaniowe w ramach ich działalności statutowej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” t. 20, ISSN 2544-3003, Lublin 2018, s. 373-382;

 80. Wokanda jako źródlo informacji o sprawie, w: Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, red. P Fajgielski, A. Tunia, ISBN 978-83-8061-582-3, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 77-88;

 81. Dowód z dokumentu w sprawach o wykroczenia drogowe oraz w postępowaniach administracyjnych o zatrzymanie prawa jazdy, w: Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego, red. A. Mezglewski, M. Skwarzyński, ISBN 978-83-8061-626-4, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 127-156;

 82. Udział organów procesowych w wykrywaniu i zwalczaniu prxzestępstw związancyh z zarządzaqniem ludźmi w organizacji, w: Zarządzanie ludźmi w organizacji. Zapobieganie przyczynom przetsępczości, red. J. Taczkowska-Olszewska, B. Oręziak, M. Wielec, ISBN 978-83-66344-10-5, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, s. 71-92.

 83. The Impact of European Law on the Level of Privacy Protection in the Area of Personal Data Processing by Religious Communities, w: The influence of the European system of human rights into national law, red. P. Steczkowski, M. Skwarzyński, ISBN 978-83-8061-625-7, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 37-46;

 84. Udział organów procesowych w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji, w: Zarządzanie ludźmi w organizacji. Zapobieganie przyczynom przestępczości, red. J. Taczkowska-Olszewska, B. Oręziak, M. Wielec, ISBN 978-83-66344-10-5, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, s. 71-92;
 85.  Prawa i obowiązki kierujących pojazdami oraz uprawnienia organów kontroli w świetle nowych przepisów o kontroli ruchu drogowego, w: „Studia Prawnoustrojowe” 2019 , nr 46, s. 277-289;

 86. Metody i isntrumenty zapobiegania przestępczości w organizacji realizujacej zadania kontroli ruchu drogowego, w: Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przetsępczości w organizacji, red. R. Koszewski, B. Oręziak, M. Wielec, ISBN 978-83-66344-07-5, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, s. 231-248;
 87. Dowodowe ustalenie okoliczności zdarzenia drogowego w kontekście respektowania zasady prawdy materialnej, w: Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Konkretyzacja i realizacja, red. P. Sobczyk, ISBN 978-83-66344-57-0, Wydawncitwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, s. 151-174;

 88. Pragmatyka przesłuchania świadków w postępowaniach karnych i wykroczenioowych, w: Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Konkretyzacja i realizacja, red. P. Sobczyk, ISBN 978-83-66344-57-0, Wydawncitwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, s. 175-190;
 89. O nieistnieniu zasady odpowiedzialności zwierzchników kościelnych za szkody deliktowe wyrządzone przez zakonnego nauczyciela religii w oparciu o zobowiązania wynikające ze ślubów posłuszeństwa. Rozważania na tle wyroku z dnia 31 marca 2020 r. (II CSK 124/19), w: (Nie)odpowiedzialnośćcywilnoprawna kościelnych osób prawnych za czyny niedozwolone popełnione przez osoby duchowne, red. P. Sobczyk, Wydawncitwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022, ISBN 978-83-67149-11-2, s. 65-84;
 90. Effectiveness of the human factor in justice in the light of research on the application of law, w: Efficiency of the Judiciary, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2023, ISBN 978-83-67149-28-0, s. 49-85;
 91. Organizacja rekolekcji w szkole, w: Gwarancje formalne i materialne wolności sumienia i religii. Stan de lege lata i postulaty de lege ferenda, red. P. Sobczyk, Wydawnictwo Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2023 r., ISBN 978-83-67149-34-1, s. 123-134;

VI. Współautor podręczników akademickich

 1. Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, , ISBN 83-86862-94-7, Lublin-Sandomierz 1999;
  Katecheza i szkolnictwo wyznaniowe, s. 179-190;

 2. Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, ISBN 83-88006-72-X, Lublin 2000:
  Uzyskanie skutków cywilnych małżeństwa konkordatowego, s. 350-359;
  Szkolnictwo wyznaniowe, s. 361-370,
  Nauczanie religii, s. 371-375;

 3. Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, ISBN 83-7300-313-4, Lublin 2003;
  Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, s. 295-299,
  Szkolnictwo wyznaniowe, s. 302-311;
  Nauczanie religii, s. 312-315;

 4. Prawo wyznaniowe (współautorzy H. Misztal, P. Stanisz), ISBN 83-7387-888-2, ss.284, Warszawa 2006:
  Systemy relacji państwo-kościół w ujęciu historycznym, s. 11-21,
  Uzewnętrznianie przekonań religijnych, s. 86-90,
  Prawo do zrzeszania się w celach religijnych, s. 94-103,
  Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Stolicy Apostolskiej, s. 120-128,
  Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, s. 142-152,
  Nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach, s. 152-161,
  Działalność naukowa i edukacyjna, s. 161-167,
  Administrowanie danymi osobowymi, s. 167-172,
  Pomoc społeczna, s. 173-178,
  Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, s. 178-183,
  Posiadanie cmentarzy, s. 183-186,
  Zarządzanie własnymi sprawami, s. 187-191,
  Kult publiczny, s. 191-198,
  Działalność duszpasterska, s. 198-205,
  Struktura i zadania wyznaniowej administracji rządowej, s. 240-242,
  Rejestrowanie związków wyznaniowych, s. 242-248,
  Komisje państwowo-kościelne, s. 248-249,

 5. Prawo wyznaniowe, wyd. 2 rozszerzone i uaktualnione, (współautorzy H. Misztal, P. Stanisz) ISBN 978-83-7483-749-1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, ss. 292;
  Systemy relacji państwo-kościół w ujęciu historycznym, s. 11-21,
  Uzewnętrznianie przekonań religijnych, s. 87-91,
  Prawo do zrzeszania się w celach religijnych, s. 95-104,
  Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Stolicy Apostolskiej, s. 121-129,
  Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, s. 144-158,
  Nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach, s. 159-167,
  Działalność naukowa i edukacyjna, s. 167-175,
  Pomoc społeczna, s. 175-180,
  Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, s. 180-185,
  Posiadanie cmentarzy, s. 185-188,
  Zarządzanie własnymi sprawami, s. 188-193,
  Kult publiczny, s. 193-200,
  Duszpasterstwa specjalne, s. 200-207,
  Administrowanie danymi osobowymi, s. 207-215,
  Struktura i zadania wyznaniowej administracji rządowej, s. 248-250,
  Rejestrowanie związków wyznaniowych, s. 250-256,
  – Komisje państwowo-kościelne, s. 256-257.

 6. Prawo wyznaniowe, wyd. 3 rozszerzone i zaktualizowane, (współautorzy H. Misztal, P. Stanisz) ISBN 978-83-255-2610-8, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ss. 321:

 7. Systemy relacji państwo-kościół w ujęciu historycznym, s. 11-23,

– Podstawowe formy uzewnętrzniania przekonań religijnych, s. 94-98,

– Prawo do zrzeszania się w celach religijnych, s. 98-107,

– Przysięga, ślubowanie, przyrzeczenie jako formy ekspresji religijnej, s. 107-112,

– Podmiotowość prawno międzynarodowa Stolicy Apostolskiej, s. 133-141,

– Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa, s. 158-174,

– Nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach, s. 174-186,

– Działalność naukowa i edukacyjna, s. 186-192,

– Pomoc społeczna, s. 192-198,

– Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, s. 198-202,

– Duszpasterstwo wojskowe, s. 203-207,

– Działalność duszpasterska w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa finansów, s. 207-210,

– Duszpasterstwo w zakładach karnych i aresztach śledczych, s. 211-212,

– Duszpasterstwo w zakładach opieki zdrowotnej, s. 212-213,

– Działalność związków wyznaniowych poprzez mass media, s. 213-214,

– Posiadanie cmentarzy, s. 214-218,

– Działalność związków wyznaniowych w przestrzeni spraw własnych, s. 219-236,

– Administracja wyznaniowa i komisje państwowo-kościelne, s. 274-288.

VII. Recenzje

 1. H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, t. I. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, „Roczniki Nauk Prawnych” 1997, t. 7, 250-252;

 2. Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1980-2000, oprac. P. Kasprzyk, Z. Baranowski, P. Wiśniewski, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2003, t. 6, s. 207-208;

 3. P. Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin 2007, ss. 314, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2008, t. 11, s. 326-327;

 4. Władze Polski Ludowej a mniejszościowe związki wyznaniowe, red. T.J. Zieliński, Warszawa-Katowice 2010 ss.271 (recenzja), „Przegląd Prawa Wyznaniowego 2011, t. 3, s. 275-278.

VIII. Glosy

 1. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 4 lipca 2007 r. XI Waz 90/07 utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 28 lutego 2007 r. W 6/07 w sprawie o wykroczenie drogowe z art. 97 ustawy – Kodeks wykroczeń (kw) i art. 20 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (prd) – przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 1, s. 109-113; 
 2. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2020 r. (sygn. akt II CSK 124/19), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2021, t. 13, ISSN 2080-3788,  s. 375-389;
 3. Spóźniona rejestracja małżeństwa zawieranego w formie wyznaniowej. Glosa częściowo krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2023 r. (III CZP 71/23), Studia z Prawa Wyznaniowego 26/2023, ISSN 2081-8882, eISSN 2544-3003, s. 373-392.

IX. Sprawozdania

 1. Sympozjum nt. Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskieg,. Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2003, t. 6, s. 209-214;
 2. Sympozjum nt. Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2005, t. 8, s. 411-414;
 3. Konferencja naukowa nt. Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej, Jastrzębia Góra, 9-10 kwietnia 2015 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 18/2016, ISSN 2081-8882, s. 395-397.

X. Hasła encyklopedyczne

 1. Misja kanoniczna, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski, Lublin 2006, s. 496-498;

 2. Macierzyństwo – aspekt prawny. 2. w prawie polskim, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, s. 742-744;

 3. Mariawici, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, s. 1361-1362;

 4. Metryki, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, s. 662;

 5. Metrykalne księgi, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, s. 662;

 6. Alumn, w: Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C.H.Beck, ISBN 978-83-7483-933-4, Warszawa 2008, s. 959;

 7. Cmentarze wyznaniowe, w: Leksykon obywatela, s. 959;

 8. Duszpasterstwo wojskowe, w: Leksykon obywatela, s. 963;

 9. Kapelani, w: Leksykon obywatela, s. 964;

 10. Kapelani wojskowi, w: Leksykon obywatela, s. 964;

 11. Konkordaty, w: Leksykon obywatela, s. 966;

 12. Kult publiczny, w: Leksykon obywatela, s. 967;

 13. Lekcje religii w przedszkolach i szkołach publicznych, w: Leksykon obywatela, s. 967;

 14. Małżeństwo wyznaniowe, w: Leksykon obywatela, s. 967;

 15. Nauczanie religii, w: Leksykon obywatela, s. 967-968;

 16. Niższe seminaria duchowne, w: Leksykon obywatela, s. 968;

 17. Organizacje religijne, w: Leksykon obywatela, s. 968;

 18. Posługi religijne, w: Leksykon obywatela, s. 969-970;

 19. Praktyki religijne, w: Leksykon obywatela, s. 970;

 20. Rejestr kościołów i związków wyznaniowych, w: Leksykon obywatela, s. 971-972;

 21. Święta religijne, w: Leksykon obywatela, s. 975-976;

 22. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, w: Leksykon obywatela, s. 978-979;

 23. Wyższe seminaria duchowne, w: Leksykon obywatela, s. 979;

 24. Wyższe szkoły papieskie, w: Leksykon obywatela, s. 979;

 25. Edukacja religijna w przedszkolach i szkołach publicznych, w: Leksykon prawa wyznaniowego, s. 107-114;

 26. Nauczyciele religii, w: Leksykon prawa wyznaniowego, s. 221-227;

 27. Przysięga religijna, w Leksykon prawa wyznaniowego, s. 355-359.

XI. Inne

 1. Wprowadzenie, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, ISBN 83-7363-150-X, Lublin 2004, s. 5-7;

 2. Głos w dyskusji, w: Prawo wyznaniowe w systemie, s. 292-293, 295-296, 297, 298;

 3. Głos w dyskusji, w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, s. 120, 299-300, 304, 305, 375, 379;

 4. Głos w dyskusji, w: Funkcje publiczne związków wyznaniowych, red. A. Mezglewski, Lublin 2007, s. 334, 336-337;

 5. Uwagi o rozdziale kościoła państwa w PRL, w: Francuska Ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy stu lat, red. M. Pietrzak, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7206-147-8, s. 227;

 6. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2008 (współoprac. M. Zawiślak), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1, s. 357-372;

 7. Opinia prawna dotycząca problemu obowiązywania prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w obrocie prawnym, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 351-358;

 8. Słowo wstępne (wraz z A. Tunia), w: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-556-7, Lublin 2013, s. 7-8;

 9. Słowo wstępne, w:  Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-881-0, Lublin 2014, s. 9-10;

 10. Opinia prawna w sprawie ustalenia kompetencji rady rodziców do konsultowania się z rodzicami szkoły, przy wykorzystaniu organizacyjnej pomocy dyrekcji szkoły, w: „Studia z prawa wyznaniowego” 17/2014, s. 311-317;

 11. Opinia prawna w sprawie statusu prawnego Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein w Zielonej Górze po zawarciu przez uczelnię porozumienia o współpracy z papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu z dnia 14 mama 2013 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku teologia, „Studia z Prawa Wyznaniowego” t. 18/2015, ISSN 281-8882, s. 355-361.

 12. Opinia prawna dotycząca następstwa prawnego po katolickich gminach kościelnych, istniejących w byłym zaborze pruskim, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” t. 7/2015, ISSN2080-3788, s. 277-287;

 13. Opinia prawna w sprawie statusu prawnego Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein w Zielonej Górze po zawarciu przez uczelnię umowy o współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku teologia, „Studia z Prawa Wyznaniowego” t. 18/2015, ISSN 281-8882, s. 355-361;

 14. Wzory dokumentów, w: Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego, red. A. Mezglewski, M. Skwarzyński, ISBN 978-83-8061-626-4, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 155-241.

Organizacja i czynny udział w sympozjach

I. Organizacja sympozjów

 1. Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, Kazimierz Dolny 14-16 stycznia 2003 r. Sympozjum połączone z I Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego;

 2. Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, Kazimierz Dolny 26-28 października 2004 r. Sympozjum połączone z II Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego;

 3. Funkcje publiczne związków wyznaniowych, Kazimierz Dolny 16-18 maja 2006 r. Sympozjum połączone z III Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego;

 4. Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych, Lublin, 10 czerwca 2008 r.;

 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej – Sromowce Niżne 7-9 marca 2012 r.;

 6. Konferencja naukowa nt. Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Nasutów 9 kwietnia 2013 r.;

 7. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Prawne wymogi kontroli ruchu drogowego – Myczków 11-14 września 2014 r.;

 8. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Administracja kontroli ruchu drogowego, Opole 15 stycznia 2015 r.

 9. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej, Jastrzębia Góra 9-10 kwietnia 2015 r.;

 10. Ogólnopolska konferencja Ochrona wizerunku oraz danych osobowych uczestników ruchu drogowego, Jastrzębia Góra 11-12 kwietnia 2015 r.;

 11. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Kary administracyjne w ruchu drogowym, Pokrzywna 19 maja 2016 r.;

 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, Dwikozy 13-14 września 2016 r.;

 13. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Prawo dowodowe w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym, Kęszyca Leśna 7-8 maja 2017 r.;

 14. Konferencja naukowa nt. Zasada demokratycznego państwa prawnego – gwarancje formalne i materialne, Sromowce Niżne, 12-14 maja 2017 r.;

 15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami, Opole, 12 maja 2018 r.

 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Procedury dyscyplinujące uczestników ruchu drogowego do zachowań zgodnych z prawem, Bełżec – Tomaszów Lubelski 7-9 marca 2019 r.;

 17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Pomiar prędkości jako przedmiot dowodzenia, Sromowce Niżne 25-28 czerwca 2020 r.;
 18. Ogolnopolska Konferencja Naukowa nt. Opinia biegłego – fantazja, czy rekonstrukcja?, Warszawa 22 marca 2021 r.

II. Wygłoszone referaty

 1. Okoliczności likwidacji przez władze komunistyczne Sekcji Prawa w 1952 roku – referat wygłoszony na sesji naukowej nt. Prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zorganizowanej przez Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, Lublin 4-5 grudnia 1998 r.,

 2. Zawarcie małżeństwa konkordatowego – referat wygłoszony na sympozjum zorganizowanym przez Prowincję Polską Zgromadzenia Księży Salwatorianów, Kraków, 14 czerwca 1999 r.;

 3. Reformy systemu oświaty w II Rzeczypospolitej Polskiej – referat wygłoszony na sympozjum nt. Czas reform, zorganizowanym przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji KUL, Lublin 26 listopada 1999 r.,

 4. Misja kanoniczna do nauczania religii. Przepisy prawa polskiego i kanonicznego – referat wygłoszony na sympozjum nt. Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, zorganizowanym przez Ośrodek Metodyczny Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Krosno 26 października 2000 r.;

 5. Ograniczenia przez władze państwowe działalności szkolnictwa wyznaniowego w latach 1948-1964 jako przejaw instrumentalizacji prawa na poziomach jego stanowienia oraz stosowania – referat wygłoszony na sympozjum nt. Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej zorganizowanym przez Wydział PPKiA oraz Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL w Kazimierzu Dolnym w dniach 26-28 października 2004 r.,

 6. Chrześcijański ideał współistnienia narodów według Pawła Włodkowica – referat wygłoszony w na sesji naukowej nt. Renesansowy ideał chrześcijanina, zorganizowanej przez Wydział Nauko Społecznych i Prawnych KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 20 października 2005 r.:

 7. Udział kościołów w procesie kształcenia i wychowania w ramach systemu oświaty – referat wygłoszony na sympozjum nt. Funkcje publiczne związków wyznaniowych, zorganizowanej przez Wydział PPKiA KUL oraz Katedrę Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny 16-18 maja 2006 r.;

 8. Artykuł 10 konkordatu z 1993 r. w fazach ratyfikacji, implementacji do prawa polskiego i stosowania w praktyce – referat wygłoszony na Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, poświęcona Konkordatom zawartym między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolita Polską, Kraków 8 czerwca 2006 r.;

 9. Zadania szkoły w zakresie wychowawczym – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Katedrę Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 4-5 września 2006 r.;

 10. Naruszenia prawa własności wobec kościelnych nieruchomości szkolnych w okresie Polski Ludowej – referat wygłoszony w ramach III Opolskiego Colloquium Historycznego nt. Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty własności, Brzeg 18 kwietnia 2007 r.;

 11. Wychowanie religijne dziecka w ramach obowiązującego systemu oświaty – referat wygłoszony w ramach sympozjum nt. Ochrona dziecka w prawie publicznym, zorganizowanym przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL JP II w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 25 maja 2007 r.;

 12. Zasada równouprawnienia religii jako przedmiotu nauczania w szkołach publicznych oraz jej prawne i faktyczne konsekwencje – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Radom 4-5 września 2007 r.;

 13. Konstytucyjna zasada autonomii i niezależności orz jej konsekwencje w zakresie administrowania danymi osobowymi przez kościoły i inne związki wyznaniowe – referat wygłoszony na Ogólnopolskim Sympozjum nt. X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny, zorganizowanego przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w dniach 26-27 września 2007 r.;

 14. Wolność wykonywania praktyk religijnych – referat wygłoszony w ramach IV Opolskiego Colloquium Prawo-Historycznego nt. Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty wolności z perspektywy dziejów Europy, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wojewódzki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu, Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu, Muzeum Piastów Śląskich, Koło Naukowe INTER – LEX WPiA UO, Brzeg 7 maja 2008 r.;

 15. O potrzebie nowelizacji przepisów wykonawczych dotyczących zawierania małżeństwa konkordatowego – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Małżeństwo i rodzina wprawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 10 maja 2008 r.;

 16. Porozumienia między związkami wyznaniowymi i Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji nauczycieli religii – referat wygłoszony na Ogólnopolskim Sympozjum nt. Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, zorganizowanym przez Wydział zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, Krasnobród 14 maja 2008 r.;

 17. Prawo dziecka do nieujawniania przekonań religijnych lub ich wyrażania w aspekcie  przepisów prawa polskiego dotyczących nauczania religii w przedszkolach i szkołach publicznych – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji nt. Ochrona życia, zdrowia i godności dziecka, zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Wydział zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, Warszawa 29 czerwca 2008 r.

 18. The organization of religious instruction in polish public schools – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji nt. Christian values in postmodern socjety, zorganizowanej przez Stasio Salkauskio Kolegija oraz Kolpingo Kolegija, Kowno (Litwa) 24 października 2008 r.

 19. Nauczanie religii a zasada świeckości szkoły oraz bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych  i filozoficznych – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji nt. Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowanej przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Warszawa 26 listopada 2008 r.;

 20. Prawne i faktyczne formy dyskryminacji zgromadzeń zakonnych w okresie PRL w dziedzinie oświaty – referat wygłoszony na 38. Ogólnopolskiej Konferencji historyków zakonnych nt. Prawo instrumentem walki z Kościołem i zakonami w PRL, zorganizowanej przez Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL JP II oraz Biuro Historyczne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Warszawa 28-29 listopada 2008 r.

 21. Małżeństwo konkordatowe oraz nauczanie religii w szkołach publicznych – wykład wygłoszony w ramach kursu jurysdykcyjnego zorganizowanego przez Polską Prowincję Księży Salwatorianów, Kraków 14 kwietnia 2009 r.

 22. Legal position of offender in Polish law – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji nt. Positive Law in Contemporary Legal Systems, zorganizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu Państwowego im. A. Puszkina w Brześciu (Republika Białoruś), Brześć 15-17 kwietnia 2009 r.

 23. Myślenie stereotypowe podstawą działań osób i instytucji publicznych – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji nt. Mity i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm 28-29 kwietnia 2009 r.

 24. Prawo wykroczeń jako dyscyplina autonomiczna – referat wygłoszony w ramach V Colloquium Prawno-Historycznego zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie nt. Nauka i nauczanie prawa w Europie. Od starożytności do współczesności, Brzeg 12-14 maja 2009 r.

 25. Rozwiązania tymczasowe w zakresie statusu lekcji religii oraz statusu pracowniczego katechetów w roku szkolnym 1990/1991 – referat wygłoszony na VI Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2000, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Kamień Śląski 19-21 maja 2009 r.

 26. Aspekty prawne nauczania religii w szkołach publicznych – referat wygłoszony na Konferencji naukowej nt. Kościół w Polsce w nowej sytuacji ustrojowo-prawnej (1989-1009), zorganizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne oraz Instytut Teologiczny w Przemyślu, Przemyśl 19 listopada 2009 r.;

 27. Ochrona danych osobowych w ramach współpracy sądów z uczestnikami postępowania – referat wygłoszony na I Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego nt. Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 21 kwietnia 2010 r.;

 28. Nadzór nad edukacją religijną w szkołach publicznych – referat wygłoszony na Sympozjum naukowym nt. Prawna regulacja sfery światopoglądowej w polskim systemie oświaty, zorganizowanej przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Warszawa 22 kwietnia 2010 r.;

 29. Katalog przesłanek koniecznych zawarcia małżeństwa referat wygłoszony podczas konferencji naukowej pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL JP II w Stalowej Woli oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Ulanów 26-27 maja 2010 r.

 30. Współdziałanie Policji z innymi organami państwowymi w zakresie wykrywania wykroczeń drogowych i ścigania ich sprawców – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Departament Analiz i nadzoru MSWiA nt. Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń, Szczytno 2-3 grudnia 2010 r.

 31. Finansowanie działalności katechetycznej w przedszkolach i szkołach publicznych – referat wygłoszony na sympozjum nt. Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych zorganizowanym przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW, Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Konstancin-Jeziorna 18-19 maja 2011 r.;

 32. Status prawny nauczycieli religii jako zagadnienie z zakresu stosunków państwowo-kościelnych objętych art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – referat wygłoszony na sympozjum nt. Układowe metody regulacji między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP) zorganizowanym przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Lublin 9-10 grudnia 2011 r.;

 33. Standardy świeckości w procesie karnym – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Sromowce Niżne 7-9 marca 2012 r.;

 34. Bellum iustum wedle koncepcji Pawła Włodkowica – referat wygłoszony w ramach VIII Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego nt. Ius belli et pacis w tradycji europejskiej zorganizowanego przez Katedrę Doktryn Polityczno-prawnych, Katedrę Historii państwa i PrawaWydziału Prawa Uniwersytetu Opolskiego, Brzeg 17. kwietnia 2012 r.;

 35. Skutki cywilne małżeństwa kanonicznego w polskim systemie prawnym – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Małżeństwo kanoniczne i skutki cywilne jego zawarcia w państwach Europy środkowo-wschodniej (na przykładzie regulacji prawnych w Polsce, Czechach i Słowacji), zorganizowanej przez Zakład Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 19 kwietnia 2012 r.;

 36. Finansowanie nauczania religii w placówkach publicznych oraz wynagrodzeń kapelanów z budżetu państwa – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej nt. Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych – stan katulany oraz perspektywy zmian, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Kamień Śląski 24 kwietnia 2012 r.;

 37. Dobro wspólne czy partykularne? Uwagi na temat celów duszpasterstwa w Policji – referat wygłoszony na IX Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, zorganizowanym przez Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 17-20 maja 2012 r.;

 38. Podstawy prawne rekolekcji szkolnych w polskim systemie oświaty, referat wygłoszony na sympozjum pt. Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary, zorganizowanym przez Katedrę Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL, Komisję Apostolstwa Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Tirocinium Pastoralne Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, Lublin 21-22 stycznia 2013 r.;

 39. Uprawnienia straży gminnych (miejskich) wobec kierujących pojazdami oraz właścicieli (posiadaczy) pojazdów – teoria i praktyk, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawo na Drodze oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Nasutów 9 kwietnia 2013 r.;

 40. Wyznaniowe szkoły wyższe a publiczny system kształcenia, referat wygłoszony na X Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Myczków-Polańczyk 23-25 kwietnia 2013 r.;

 41. Tolerancja religijna a wolność religijna. Analiza statusu wspólnot religijnych w państwie, referat wygłoszony w ramach IX Colloquium Prawno-Historycznego nt. Prawno-historyczne oraz teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijne,j zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu 15-16 maja 2013 r.

 42. Pielgrzymka jako uczestnik ruchu drogowego, referat wygłoszony w ramach sympozjum nt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Sromowce Niżne 22-24 września 2013 r.;

 43. Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego w kontekście wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego, referat wygłoszony na Sympozjum naukowym nt. Prawo małżeńskie kościołów chrześcijańskich w Polsce w kontekście wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego, zorganizowanym przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Warszawa 26 marca 2014 r.;

 44. Oświadczenie woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kanonicznemu – czyli tacitum pactum, referat wygłoszony w ramach X Colloquium Prawno-Historycznego nt. Pacta sunt servanda – nierealny projekt,
  czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?
  zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu 8-9 maja 2014 r.;

 45. Konstrukcja oświadczenia woli o zawarciu małżeństwa referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety, zorganizowanej przez Wydział zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 27 maja 2014 r.;

 46. Badanie w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie dokonywane w ramach kontroli ruchu drogowego, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Prawne wymogi kontroli ruchu drogowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze – Myczków 11-14 września 2014 r.

 47. Wolność tworzenia kościołów i innych związków wyznaniowych oraz przynależności do nich, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Jastrzębia Góra 9 kwietnia 2015 r.;

 48. Dane osobopoznawcze osób podejrzanych lub obwinionych o popełnienie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Ochrona wizerunku oraz danych osobowych uczestników ruchu drogowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Jastrzębia Góra 11 kwietnia 2015 r.

 49. Unification of liability rules for road traffic offenses in the European Union, referat wygłoszony na konferencji nt. The influence of the European system of human rights into national law, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Wydział Prawa Pavol Jozef Šafárik University, Koszyce (Słowacja), 26 czerwca 2015 r.

 50. Ochrona danych osobowych w Kościele w prawie polskim, referat wygłoszony na Konferencji naukowej. nt. Ochrona danych osobowych w Kościele, zorganizowanej przez Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Szczeciński, Warszawa 25 lutego 2016 r.;

 51. Naruszenie zasady ochrony rodziny w przepisach sankcjonujących obowiązek denuncjacji osoby dysponującej pojazdem, przy użyciu którego popełniono wykroczenie drogowe, referat wygłoszony w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego nt. Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych, Olsztyn-Kortowo 11 maja 2016 r.

 52. Cechy relewantne uzasadniające odmienne traktowanie nauczycieli religii , referat wygłoszony w ramach XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych, zorganizowanego przez Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego na Uniwersytecie Opolskim, Pokrzywna 18 maja 2016 r.;

 53. Przebieg postępowań w przedmiocie wydania decyzji o zatrzymanie prawa jazdy, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Kary administracyjne w ruchu drogowym, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Opolskim, Pokrzywna 19 maja 2016 r.;

 54. Wokanda jako źródło informacji o sprawie, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Dwikozy 13-14 września 2016 r.;

 55. Finansowanie nauczania religii ze środków publicznych a zasada bezstronności, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Katedrę Prawa Publicznego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Dwikozy 15-16 września 2016 r.;

 56. Kompetencje państwa w zakresie rejestracji małżeństw zawartych w formie wyznaniowej, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Rodzina i prawo, zorganizowanej przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych  na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 5 kwietnia 2017 r.

 57. Małżeństwo kanoniczne a małżeństwo konkordatowe. Charakter relacji, referat wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 26 kwietnia 2017 r.

 58. Dowód z dokumentu w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Prawo dowodowe w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Kęszyca Leśna 8 maja 2017 r.;

 59. Mechanizmy kontroli przetwarzania danych osobowych członków związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej, referat wygłoszony na XIV Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Prawo wyznaniowe formalne, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Zielona Góra 8 maja 2017 r.;

 60. Straż miejska na straży bezpieczeństwa miejskich dróg. Studium z prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, referat wygłoszony na XIII Colloquium Prawno-Historycznym. W 800-lecie lokacji miejskiej Opola, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Katolickie Stowarzyszenie Caritas Christiana – Oddział w Opolu oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu, Brzeg 10 maja 2017 r.;

 61. Rodzice jako podmioty współodpowiedzialne za wychowanie w szkole, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinikę Prawa oraz Studencką Poradnię Społeczno-Prawnej Bona Fides, Opole 11 maja 2017 r.

 62. Prawo do obrony w postępowaniu karnym jako element państwa prawa. Teoria i praktyka, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Zasada demokratycznego państwa prawnego – gwarancje formalne i materialne, zorganizowanej przez Instytut Prawa i Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Sromowce Niżne 13 maja 2017 r.

 63. Pozycja duchownego uczestniczącego w obrocie prawnym pro publico bono, ad usum prioprio, bądź w interesie własnym, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Instytut Teologiczny św. Franciszka Ksawerego w Bańskiej Bystrzycy, Badin k/Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) 13 września 2017 r.;

 64. Zakres autonomii związków wyznaniowych w obrocie danymi osobowymi, referat wygłoszony na ogólnopolskim sympozjum naukowym nt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, zorganizowanym przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Radę Ekumeniczną oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Warszawa 15 marca 2018 r.;

 65. Duszpasterstwo katolickie w instytucjach publicznych a konkordat z 1993 r., referat wygłoszony na konferencji nt. 25 lat polskiego Konkordatu. Geneza, litera, wykładnia i praktyka Traktatu, zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 22-23 marca 2018 r.

 66. Organ mandatowy oraz oskarżyciel publiczny w shierarchizowanej strukturze Policji, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Integralność religijna w praktyce zawodowej. Aspekty prawne i etyczne, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 18 kwietnia 2018 r.

 67. Zakres władztwa publicznego w procedurze zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej, referat wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego nt. Współpraca sądów w zakresie dowodzenia, zorganizowanej przez Katedrę Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 24 kwietnia 2018 r.;

 68. Status quo ante Kościoła w zakresie prowadzenia szkól po 1945 r., referat wygłoszony na XV Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i związków wyznaniowych (1918-1945-1989), zorganizowanego przez Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Wrocław, 7-9 maja 2018 r.;

 69. Szkolnictwo średnie w dobie reform systemu oświaty w II Rzeczypospolitej Polskiej, referat wygłoszony w ramach XIV Colloquium Prawno-Historycznego nt. Res publica semper reformanda, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Oddział w Opolu, Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu oraz Kolo Naukowe Inter Lex, Opole, 10 maja 2018 r.;

 70. Informacja o przekroczeniu prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h, jako podstawa zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji nt. Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 12 maja 2018 r.;

 71. Dokumentacja miejsca zdarzenia drogowego – w poszukiwaniu wartości, referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Aksjologiczno-Konstytucyjne podstawy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz przeciwdzialania przestępczości pt. Konstytualizacja i urzeczywistnienie wartości, zorganizowanej przez Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Ustroń 22-23 listopada 2018 r.;

 72. Zatrzymanie do kontroli jako reakcja organu na naruszenie przepisów ruchu drogowego, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Procedury dyscyplinujące uczestników ruchu drogowego do zachowań zgodnych z prawem, zorganizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Bełżec-Tomaszów Lubelski 7-9 marca 2019 r.;

 73. Trzy dziesięciolecia prowizorycznych rozwiązań prawnych dotyczących organizacji rekolekcji szkolnych, referat wygłoszony na XVI Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce? – zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn-Tumiany 6-8 maja 2019 r.;

 74. Pragmatyka przesłuchania świadków w postępowaniach karnych i wykroczeniowych, referat wygłoszony na I Międzynarodowej Konferencji Aksjologiczno-konstytucyjne podstawy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz przeciwdziałania przestępczości, zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Opole 25 czerwca 2019 r.;

 75. Bezpieczeństwo prawne zakonnika w kontekście zagrożeń związancyh z nadużyciem władzy, referat wygłoszony na Konferencji Krajowej pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja-normatywizyzacja-urzeczywistnienie, zorganizowanej przez Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Chełmskie Towarzystwo naukowe, Chełm 19 września 2019 r.

 76. Financing of Religious Education in Public Schools in Poland, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Financing of Churches and Religious Societies, zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Trnavie (Słowacja), Trnava 12 listopada 2019 r.;

 77. Freedom to Perform Religious Practices in Poland, referat wygłosozny na Międzynarodowej Konferencji naukowej nt. Churches and religious societes in a modern democratic society, zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Trnavie (Słowacja), Trnava 13 listopada 2019 r.;

 78. Szkolnictwo rzymskokatolickie w Polsce 1945–1989 w ujęciu historyczno-prawnym, referat wygłoszony na Ogolnopolskiej Konferencji naukowej nt. Szkolnictwo wyznaniowe i jego oddziaływanie na życie społeczno–kulturalne państwa oraz regionu w XX wieku, zorganizowanej przez Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie, Warszawa 6 grudnia 2019 r.;

 79. Uwzględnienie granic błędu pomiarowego w procesie karnym i administracyjnym, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Pomiar prędkości jako przedmiot dowodzenia, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Sromowce Niżne 25-28 czerwca 2020 r.

 80. Odmowa udostępnienia wizerunku twarzy ze względu na zakaz ujawniania przekonań religijnych lub filozoficznych w orzecznictwie administracyjnym i sądowoadministracyjnym, referat wygłoszony na  XVII Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych, zorganizowanym przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Kombornia 22-24 wrzesnia 2020 r.;
 81. Wymogi procesowe opinii biegłego z zakresu technologii pomiarów prędkości pojazdów, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Opinia biegłego – fantazja, czy rekonstrukcja? zorganizowanej przez Instytut Prawa Akademii sztuki Wojennej w Warszawie, Warszawa 22 marca 2021 r. (konferencja on line);
 82. Limitation of criminal record as a premise for discontinuation of procedings that are pending or completed in 2021. Root cause analysis, referat wygłoszony na MIędzynarodowej Konferencji Naukowej “First workshop: Polish-Hungarian Research Platform” zorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 28 maj 2021 r.;
 83. Zagrożenia jawności życia publicznego w postępowaniach sądowych, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Realizacja konstytucyjnych zasad naczelnych w działalności podmiotów prawa, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji w Opolu, Sromowce Niżne 20-23 czerwca 2021 r.;
 84. Efectivennes of preparatory proceedings, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Second workshop: Polish-Hungarian Research Platform” zorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 25 czerwiec 2021 r.;
 85. Actions on the scene as a key factor influencing the effectiveness of the procedure, referat wygłoszony na MIędzynarodowej Konferencji Naukowej Third Workshop: Polish--Hungarian Research Platform” zorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 30 lipiec 2021 r.;
 86. Failure to appear when called. The scale of the problem, referat wygłoszony na MIędzynarodowej Konferencji Naukowej „Fourth Workshop: Polish--Hungarian Research Platform” zorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 27 sierpnień 2021 r.;
 87. Motion to exclude a biased judge. Dummy process guarantees, referat wygłoszony na MIędzynarodowej Konferencji Naukowej „Fifth Workshop: Polish--Hungarian Research Platform” zorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 24 september 2021 r.;
 88. Does the participation of journalists or the public influence the course of the proceedings?, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sixth workshop: Polish-Hungarian Research Platform, zorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 29 października 2021;
 89.  Formal requirements affekcing the effecient course of the proceedings, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Seveth workshop: Polish-Hungarian Research Platform, zorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 26 listopada 2021;
 90. Between statistics and fair judgment, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polish-Hungarian Research Platform, zorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 10 grudnia 2021;
 91. Udział prasy w postępowaniach karnych i wykroczeniowych w okresie pandemii – analiza poszczególnych przypadków, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Wpływ pandemii na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, zorganizowanej przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, Warszawa 5 kwietnia 2022 r.;
 92. Faktyczne ograniczenia wolności kultu pozbawione ochrony na gruncie przepisów o ochronie wolności religijnej – referat wygłoszony w ramach XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Dopuszczalne i niedopuszczalne ograniczenia wolnosci przekonań i kultu, zorganizowanego przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, Wigry 24-26 maja 2022 r.;
 93. Prawo strony postępowania do bezstronnego sądu. Ocena gwarancji praworządności w procedurze karnej i wykroczeniowej, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Gwarancje formalne i materialne wolności sumienia i wyznania – stan de lege lata i de lege ferenda, zorganiozwanej przez Wyzdiał Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Solina 26-28 czerwca 2022 r.;
 94. Gwarancie wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych przez nauczyciela akademickiego w postępowaniu dyscyplinarnym, referat wygłoszony ma Ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Wolność religijna osób i funkcjonariuszy publicznych – zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz katedrę Prawa Wyznaniowego KUL, Radocza, 18 listopada 2022 r.;
 95. Przetwarzanie danych osobowych uczestników ruchu drogowego z uwzględnieniem nowych technologii rejestracji zdarzeń drogowych, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Przyszłość ochrony danych osobowych w świetle rozwoju technologii zorganizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Prezydentem Miasta Ełku oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurkim – Filia w Ełku, Ełk 31 stycznia 2023 r.;
 96. Gwarancje indywidualnej wolności religijnej w konkordacie z 1993 r., referat wygłoszony na XX Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Wolność sumienia i religii w Polsce. W 450. rocznicę uchwalenia Konfederacji Warszawskiej i 25. rocznicę ratyfikacji Konkordatu, Nowe Miasto n/Pilicą 22–24 maja 2023 r .;
 97. Procedowanie w przedmiocie wyłączenia sędziego po reformie procedury karnej w 2015 r., referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Gwarancje oraz zagrożenia bezstronności. Dyskurs interdyscyplinarny, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL, Łączki k/Dubiecka 24-26 listopada 2023 r
 98. Najnowsze orzecznictwo Sądu najwyższego w przedmiocie rejestracji małżeństw zawieranych według prawa wewnętrznego kościołów i innych związków wyznaniowych, referat wygłoszony na XXI Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Sytuacja prawna związków wyznaniowych w państwach europejskich, zorganizowanym przez Uniwersytet w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Białystok 6-8 czerwca 2024 r.

III. Przewodniczenie sesjom naukowym

 1. Prawo kościelne a prawo państwowe – harmonia czy konflikt? Sympozjum zorganizowane przez Papieska Akademię Teologiczną w Krakowie w dniu 23 listopada 2006;

 2. Ochrona dziecka w prawie publicznym. Sympozjum zorganizowane przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL JP II w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 25 maja 2007 r.;

 3. IV Opolskie Colloquium Prawo-Historycznego nt. Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty wolności z perspektywy dziejów Europy, zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wojewódzki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu, Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu, Muzeum Piastów Śląskich, Koło Naukowe INTER – LEX WPiA UO, Brzeg 7 maja 2008 r.

 4. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym – Międzynarodowa konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 9 maja 2008 r.

 5. V Opolskie Colloquium Prawno-Historycznego zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie nt. Nauka i nauczanie prawa w Europie. Od starożytności do współczesności, Brzeg 12-14 maja 2009 r.;

 6. VI Colloquium Prawno-historyczne zorganizowane przez Wydział Prawa i administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wyższa Szkołę Administracji i Biznesu i. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nt. Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy, Niewodniki 13-14 maja 2010 r.;

 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Departament Analiz i nadzoru MSWiA nt. Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń, Szczytno 2 grudnia 2010 r.;

 8. VIII Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne nt. Ius belli et pacis w tradycji europejskiej zorganizowanego przez Katedrę Doktryn Polityczno-prawnych, Katedrę Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Opolskiego, Brzeg 17. kwietnia 2012 r.;

 9. IX Colloquium Prawno-Historycznego nt. Prawno-historyczne oraz teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu 15-16 maja 2013 r.;

 10. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej – sympozjum naukowe zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Sromowce Niżne 22-24 września 2013 r.

 11. X Colloquium Prawno-Historycznego nt. Pacta sunt servanda – nierealny projekt,
  czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?
  zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu 8-9 maja 2014 r.;

 12. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Prawne wymogi kontroli ruchu drogowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze – Myczków 11-14 września 2014 r.;

 13. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Administracja kontroli ruchu drogowego, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Opole 15 stycznia 2015 r.;

 14. IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego nt. Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i in., Olsztyn-Kortowo 10-11 maja 2016 r.;

 15. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych, zorganizowane przez Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego na Uniwersytecie Opolskim, Pokrzywna 17-19 maja 2016 r.;

 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, zorganizowana przez Katedrę Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Dwikozy 13-14 września 2016 r.;

 17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Katedrę Prawa Publicznego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Dwikozy 15-16 września 2016 r.;

 18. XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Prawo wyznaniowe formalne, zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Zielona Góra 9 maja 2017 r.;

 19. V Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego nt. Współpraca sądów w zakresie dowodzenia, zorganizowana przez Katedrę Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 24 kwietnia 2018 r.;

 20. V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury nt. Bezpieczeństwo dóbr kultury, zorganizowana przez Katedrę Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 24 kwietnia 2018 r.;

 21. XIV Colloquium Prawno-Historyczne nt. Res publica semper reformanda, zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Oddział w Opolu, Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu oraz Kolo Naukowe Inter Lex, Opole, 10 maja 2018 r.;

 22. Prawa i obowiązki członków rodziny – równe prawa prawa w życiu rodzinnym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinikę Prawa, Studenckie Koło Naukowe „Bona fides”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Opolu, Opole 10 maja 2018 r.

 23. Procedury dyscyplinujące uczestników ruchu drogowego do zachowań zgodnych z prawem, zorganizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Bełżec-Tomaszów Lubelski 7-9 marca 2019 r.;

 24. XV Colloquium Prawno-Historyczne nt. Iura et leges. Między Wschodem a Zachodem – aspekty prawno-historyczne, zorganizowane przez Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Opolski, Opole 9-10 maja 2019 r.;

 25. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny – status dziecka w rodzinie”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji w Opolu, Opole 31 maja 2019 r.

 26. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Pomiar prędkosci jako przedmiot dowodzenia, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Sromowce Niżne 25-28 czerwca 2020 r.;
 27. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Opinia biegłego – fantazja, czy rekonstrukcja? zorganizowanej przez Instytut Prawa Akademii sztuki Wojennej w Warszawie, Warszawa 22 marca 2021 r.
 28. XXI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Sytuacja prawna związków wyznaniowych w państwach europejskich, zorganizowane przez Uniwersytet w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Białystok 6-8 czerwca 2024 

Praca dydaktyczna

 1. 1995 – 2010 Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (prawo wyznaniowe, prawo konkordatowe, prawo wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa);

 2. 1998/1999 Instytut Teologiczny PAT w Sandomierzu (prawo kanoniczne);

 3. 1996-1999 Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu (prawo wyznaniowe);

 4. 1998-2002 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (prawo kanoniczne, prawo konkordatowe);

 5. 2000-2002 Studium Prawa Kanonicznego w Ołomuńcu (prawo wyznaniowe);

 6. 2002-2005 Uniwersytet Państwowy w Kownie (prawo wyznaniowe),

 7. 2004-2005 Wyższa Szkoła Warszawska (prawo wyznaniowe, prawo wykroczeń, prawo karne),

 8. 2005-2006 Wyższa Szkoła Biznesu im. bpa J. Chrapka w Radomiu (administracja wyznaniowa, prawo wykroczeń),

 9. 2006-2009; 2012-2018 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (prawo wyznaniowe, prawo kanoniczne, nauka administracji, socjologia, europejskie prawo wyznaniowe, prawo administracyjne, prawo o ruchu drogowym, Podstawy prawa administracyjnego, procedury administracyjne w ruchu drogowym, wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa, bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie, bezpieczeństwo w transporcie osób i towarów),

 10. 2008-2012 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie (nauka o państwie i prawie, prawo cywilne, postępowanie karne skarbowe);

 11. 2008- 2012 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu (prawo wyznaniowe),

 12. 2010- 2012 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu (prawo wyznaniowe, prawo administracyjne cz. szczególna, prawo oświatowe);

 13. 2011- 2012 Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania (nauka o państwie i prawie, nauka administracji, postępowanie administracyjne).

 14. 2018- Akademia sztuki Wojennej (podstawy państwa i prawa, kontrola ruchu drogowego, postępowanie karne, prawo wykroczeń, administracja wymiaru sprawiedliwości, Prawne podstawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo wewnętrzne).

Ponadto w różnych okresach:
Wyższe Seminarium Duchowne Księży Marianów w Lublinie (prawo wyznaniowe),
Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie (prawo wyznaniowe)

Kształcenie kadr

I. Promotor rozpraw doktorskich

 1. Bielecki Marek KUL), Wolność Religijna dziecka w prawie polskim. Recenzenci: . prof. dr hab. H. Misztal (KUL), dr hab. K.Warchałowski, prof. UKSW (2005);

 2. Środa Paweł (KUL), Placówki oświatowo-wychowawcze Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944-1965. Studium historyczno-prawne. Recenzenci: ks. prof. dr hab. H. Misztal (KUL), ks.dr hab. S. Nabywaniec, prof. UR (2007);
 3. Barzycki Andrzej (KUL), Szkolnictwo katolickie w diecezji sandomierskiej w latach 1918 -1965. Studium historyczno-prawne. Recenzenci: dr hab. A. Dzięga, prof. KUL, dr hab. K. Warchałowski, prof. UKSW (2008);
 4. Bień-Węgłowska Iwona (KUL), Status prawny obwinionego sensu largo w toku postępowania w sprawach o wykroczenia. Recenzenci: dr hab. D. Dudek, prof. KUL, dr hab. T. Cielecki, prof. UO (2010);
 5. Ćwil Włodzimierz (KUL), Wolność religijna podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. Recenzenci: dr hab. P. Stanisz, prof. KUL, dr hab. D. Walencik, prof. UO (2011);
 6. Łyżwa Aneta (KUL), Postępowanie dowodowe prowadzone przez Policję w sprawach o wykroczenia. Recenzenci: dr hab. K. Wiak, prof. KUL, prof. dr hab. T. Bojarski (UMCS) (2013);
 7. Ćwil Barbara (KUL), Ochrona danych osobowych w Kościele katolickim i innych związkach wyznaniowych. Recenzenci: dr hab. S. Fundowicz, prof. KUL, dr hab. J. Olszewski, prof. UR (2013);
 8. Gałązka Anna (KUL), Zakres prawa do obrony w sprawach o wykroczenia, Recenzenci: dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, dr hab. Tadeusz Cielecki, prof. UO (2013);
 9. Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska, Finansowanie wykonywania zadań publicznych z dotacji unijnych przez kościelne jednostki organizacyjne. Recenzenci: dr hab. Tadeusz Stanisławski (KUL), dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO (2013).

 II. Recenzent rozpraw doktorskich

 1. Polanowski Jakub (KUL), Przemiany organów kontroli państwowej w odniesieniu do administracji publicznej w Polsce. Promotor dr hab. S. Wrzosek, prof. KUL (2006);
 2. Wysocka Barbara (KUL), Prawne mechanizmy zapobiegania korupcji w krajowym systemie zamówień publicznych. Promotor dr hab. S. Wrzosek, prof. KUL (2006);
 3. Tunia Anna (KUL), Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa w prawie polskim. Promotor prof. dr hab. H. Misztal (2006);
 4. Ordon Marta (KUL), Prawo o stowarzyszeniach jako instrument polityki wyznaniowej wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1989. Promotor prof. dr hab. H. Misztal (2007);
 5. Młynarczyk-Mościcka Monika (KUL), Publicznoprawne formy ochrony zabytków Kościoła katolickiego. Promotor ks. dr hab. S. Fundowicz (2007);
 6. Mazurkiewicz Dariusz (KUL), Działania Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze wobec Kościoła Gorzowskiego w latach 1950-1972. Studium prawno-historyczne. Promotor prof. dr hab. H. Misztal (2008);
 7. Krawczak Marek (KUL), Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie hazardu. Promotor dr hab. Artur Kuś (2009);
 8. Plisiecki (ChAT) Marek, Osoba prawna w prawie wewnętrznym Kościołów o regulacji ustawowej. Promotor prof. dr hab. J. T. Maciuszko (2012);
 9. Krukowski Krzysztof (UKSW), Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w trybie administracyjnym na terenie województwa opolskiego w latach 1989-2011. Promotor dr hab. D. Walencik, prof. UO;
 10. Tranda H. (ChAT), Kształtowanie się sytuacji prawnej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Promotor prof. dr hab. W. Wysoczański (2014);
 11. Czarnecki S. (ChAT), Geneza, przebieg i skutki rozłamu w Starokatolickim Kościele Mariawitów w Polsce w roku 1935. Promotor prof. dr hab. Wiktor Wysoczański (2015);
 12. Sobiech J. (ChAT), Zrzeszenie Zwolenników nauki Pierwotnych Chrześcijan w latach 1912-1947. Promotor prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (2018);
 13. Margiel D. (KUL), Model szkolenia i przeprowadzania egzaminów w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Studium prawne. Promotor dr hab. S. Kasprzak, prof. KUL (2020);
 14. Adam Leszczyński (UO), Regulacja stanu prawnego nieruchomości parafii archidiecezji katowickiej w postępowaniu przed Komisją Majątkową. Studium historyczno-prawne. Promotor dr hab. D. Walencik, prof. UO (2021).

III. Recenzent w przewodach habilitacyjnych

 1. Tadeusz J. Zieliński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017).

IV. Recenzent w postępowaniach o nadanie tytułu profesora

 1. P. Stanisz, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (2021)

Recenzje wydawnicze

 1. Prawo Administracja Kościół, nr 1-2 (20-21), Lublin 2005, ss.332, ISSN 1644-9924;

 2. Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty sprawiedliwości, red. P. Sadowski, E. Kozerska, A. Szymański, Opole 2007, ss. 110, ISBN 978-83-7395-238-6;

 3. P. Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków pomiędzy państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin 2007;

 4. Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, t. 2, Tomaszów Lubelski 2007;

 5. Nauki historyczne w polskich uniwersytetach w Drugiej Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, Lublin 2007;

 6. D. Walencik, Rewindykacja nieruchomości Kościoła Katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7363-746-7, Opole 2008, ss. 258;

 7. Administracja publiczna i gospodarka pięć lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. K. Grabczuk, M. Szewczak, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-135-4, Lublin 2010, ss. 268;

 8. Z. Zarzycki, Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918-1945. Studium historyczno-prawne, Wyd. Księgarnia Akademicka, ISBN 978-83-7638-019-3, Kraków 2010, ss. 755;

 9. Władze Polski Ludowej a mniejszościowe związki wyznaniowe, red. T.J. Zieliński, Wydawnictwo Credo, ISBN 978-83-88497-16-2, 978-83-60131-35-0, ss. 272, Warszawa-Katowice 2010;

 10. Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 2006, T. II, z. 1 Prawo, ISSN 1896-6365, ss. 296;

 11. Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 2007, T. III, z. 1 Prawo, ISSN 1896-6365, ss. 320;

 12. S. Nabywaniec, Sprawa Obiektowa nr 1: Kościół. Kościół przemyski w świetle akt rzeszowskiej bezpieki (1944-1989); Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN: 978-83-7338-650-1, Rzeszów 2011, ss. 950;

 13. M. Plisiecki, Wyznaniowa osoba prawna w prawie polskim, Wydawnictwo Naukowe Semper, ISBN 978-83-7507-149-8, Warszawa 2013, ss.250;

 14. Normatywny wymiar godności człowieka, red. W. Lis, Wydawnictwo KUL (w druku);

 15. Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 2011 r. t. VII z. 1. Prawo (w druku);

 16. P. Steczkowski, Penitencjaria Apostolska (XIII-XVI w.). Powstanie, ewolucja, odnowienie, ISBN 978-83-63805-05-0, Rzeszów 2013, ss. 275;

 17. Prawo ukraińskie, Wybrane zagadnienia, red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Nikołajew, ISBN 078-83-63761-07-3, Lublin 2013, ss. 384;16);

 18. M. Skwarzyński, Prawo człowieka do klauzuli sumienia w kontekście zawodów prawniczych, Lublin 2014, ss. 231.18);

 19. M. Bielecki, Stan prawny nieruchomości Archieparchii Przemysko – Warszawskiej w latach 1944 – 2014, ss. 356, Lublin 201;

 20. B. Majchrzak, Problem delimitacji regulacji administracyjnoprawnej w systemie prawnym (w świetle orzecznictwa Trybubunału Konstytucyjnego), Warszawa 2015, ss. 258;

 21. Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia, red. T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek, Lublin 2015, ss. 132;

 22. Prawnicze Warsztaty Naukowe, t. V, red. J. Olszewski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Rzeszów, Rzeszów 2016, ss. 357;

 23. Ochrona praw jednostki a postępowaniu administracyjnym i podatkowym, red. S. Fundowicz, P. Możyłowski, T. Stanisławski, Radom 2017, ss. 383;

 24. Prawnicze Warsztaty Naukowe, t. VI, red. J. Olszewski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Rzeszów, Rzeszów 2018, ss. 188;

 25. Obronność bezpieczeństwo i porządek publiczny. Komentarz do wybramych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Karpiuk, P. Sobczyk, ss. 173.

 26. A. Warmiński, Dyscyplinarne postępowania funkcjonariuszy Policji, Warszawa 2018, ss. 108;

 27. M. Karpiuk, Służba wojskowa żołnierzy zawodowych, Olsztyn 2019, ss. 111;

 28. Prawo do prywatności w kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. T.J. Zieliński, M. Hucał, Wydawnictwo ChAT, Warszawa 2019, ss. 332;

 29. Konkordat Polski 1993, red. M. Winiarczyk-Kossakowska, cz. Janik, P. Borecki, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 501;

 30. Rozprawy z dziejów Oświaty, Instytut Historii nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020;

 31. J. Taczkowska-Olszewska, Ochrona danych osobowych w sprawach cywilnych. Przewód sądowy, uczestnicy postępowania, roszczenia, dowody, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 152;

 32. Ius redigare in artem. Księga XXX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Wydawncitwo Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021, ss. 513.

PROJEKTY BADAWCZE

1. Udział w projekcie badawczym pt. „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”, realizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości poprzez przygotowanie opracowania części ww. zagadnienia w postaci analizy przyczyn powstawania sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w zarządzaniu ludźmi w organizacji oraz opracowania rozwiązań im zapobiegających dotyczących analizy problematyki różnorodności płci, kultur i generacji (wolności sumienie i wyznania) jako potencjału organizacyjnego w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, klauzuli sumienia jako mechanizmu regulacyjnego i neutralizującego napięcia w zarządzaniu organizacją w kontekście przeciwdziałania popełnianiu przestępstw oraz struktury organizacyjnej (ustroju) podmiotów publicznych i/lub prywatnych jako determinanta niekolizyjnego zarządzania ludźmi oraz zapobiegania przyczynom przestępczości (2019).

EKSPERTYZY

 1. Opinia prawna z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie nabycia osobowości prawnej przez Konferencję Przełożonych Żeńskich Zakonów Kontemplacyjnych w Polsce wykonana na zlecenie Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych (współautorzy: P. Stanisz, D. Walencik);

 2. Opinia z dnia 5 września 2010 r. dotycząca problemu obowiązywania prawa wewnętrznego związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej w obrocie prawnym, oceny linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w przedmiocie bezpośredniego stosowania przepisów prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego oraz znaczenia prawnego tychże orzeczeń w odniesieniu do jednostek organizacyjnych innych wyznań (Sąd Najwyższy);

 3. Opinia prawna z dnia 27 listopada 2012 r. dotycząca problemu legalności instalacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących prędkość w miejscowościach Cierznie i Uniechów;

 4. Ekspertyza z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie rejestracji wspólnot religijnych względnie innej formy wprowadzania tych podmiotów do obrotu prawnego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej poza Polską wykonana przez ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (współautor);

 5. Opinia prawna dotycząca uprawnień straży gminnych (miejskich) do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących prędkość (fotoradarów), w: Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-881-0, Lublin 2014, s. 245-251;

 6. Opinia prawna dotycząca zakresu prawa do odmowy złożenia wyjaśnień przez osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, w ramach przesłuchania dokonywanego w trybie art. 54 § 6 KPW, w: Straż gminna…, s. 253-259;

 7. Opinia prawna z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia czy powodowa Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Świętego Kosmy i Damiana w Okoninie jest następcą prawnym podmiotu o nazwie „Katolicka Gmina Kościelna w Okoninie” ujawnionej w księgach wieczystych „Tom 1 karta 109” (w późniejszym okresie nosiła oznaczenie KW nr „Okonin wykaz 109” i tom III, karta 112”), sporządzona w wykonaniu postanowienia Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 26 marca 2014 r. (sgn. akt. I C 1392/11);

 8. Opinia prawna z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia kompetencji rady rodziców do konsultowania się z rodzicami szkoły, przy wykorzystaniu organizacyjnej pomocy ze strony dyrekcji szkoły, wywołana na wniosek Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach na potrzeby postępowania w trybie nadzoru, prowadzonego przez Opolskie Kuratorium Oświaty;

 9. Opinia uzupełniająca z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia czy powodowa Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Świętego Kosmy i Damiana w Okoninie jest następcą prawnym podmiotu o nazwie „Katolicka Gmina Kościelna w Okoninie” ujawnionej w księgach wieczystych „Tom 1 karta 109” (w późniejszym okresie nosiła oznaczenie KW nr „Okonin wykaz 109” i tom III, karta 112”) , sporządzona w wykonaniu postanowienia Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 11 grudnia 2014 r. (sygn. akt. I C 1392/11)

 10. Opinia z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustalenia, czy powódka – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Nawrze jest następcą prawnym podmiotów określonych jako: a) „Fara” [księga wieczysta – „Nawra, tom I, karta 35”], b) „Katolicka Gmina Kościelna” [księga wieczysta – „Nawra, tom I, karta 51], c) „Katolicka Gmina Kościelna Organistówka” [księga wieczysta – „Nawra, tom I karta 52”], sporządzona w wykonaniu postanowienia Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 24 listopada 2014 r. (sygn. akt. I C 1394/11);

 11. Opinia prawna z dnia 10 sierpnia 2015 r. dotycząca następstwa prawnego po katolickich gminach kościelnych w byłym zaborze pruskim;

 12. Opinia uzupełniająca z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie z powództwa Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Katarzyny w Nawrze przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w Bydgoszczy i Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddziałowi Terenowemu w Bydgoszczy sporządzona w wykonaniu postanowienia Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zobowiązania biegłego do sporządzenia opinii uzupełniającej (sygn. akt. I C 1394/11);

 13. Opinia prawna z dnia 12 września 2015 r. w sprawie statusu prawnego Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein w Zielonej Górze po zawarciu przez uczelnię umowy o współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku teologia, „Studia z Prawa Wyznaniowego” t. 18/2015, ISSN 281-8882, s. 355-361.12)

 14. Opinia prawna z dnia 22 maja 2016 r. w sprawie zakresu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy prowadzonego przez starostę na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami;

 15. Opinia prawna z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie szkoleń funkcjonariuszy Policji w zakresie obsługi laserowego miernika prędkości typu UltraLyte LTI 20-20 100 LR, sporządzona na wniosek strony postępowania do sprawy II W 728/16 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zakopanem;

 16. Opinia prawna z dnia 9 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej ręcznych mierników prędkości typu Rapid-1A, sporządzona na wniosek strony postępowania do sprawy V W 576/16 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie – V Wydział Karny;

 17. Opinia prawna 2 listopada 2017 r. w sprawie uprawnień informacyjnych oraz rektyfikacyjnych członków związków wyznaniowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez związki wyznaniowe w ramach ich działalności statutowej;

 18. Opinia prawna z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie szkoleń funkcjonariuszy Policji w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości – sporządzona na wniosek strony postępowania do sprawy V W 27/18 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołominie i według stanu prawnego na dzień 24 września 2017 r.

 19. Opinia prawna z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zakresu przepisów ruchu drogowego obowiązujących na drodze publicznej wykorzystywanej w sposób szczególny na potrzeby organizacji zawodów sportowych oraz w sprawie zasad ustalania odpowiedzialności za sprawstwo wykroczenia z art. 86 § 1 k.w. – w przypadku kolizji pojazdu będącego w ruchu z pojazdem zaparkowanym – przygotowana na wniosek strony postępowań o sygnaturach II W 2804/17/K oraz II W 2363/17/K toczących się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;

 20. Opinia prawna z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie szkoleń funkcjonariuszy Policji w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości według stanu prawnego na dzień 24 września 2017 r. – sporządzona na wniosek strony postępowania do sprawy V W 27/18 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołominie;

 21. Opinia prawna z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zakresu przepisów ruchu drogowego obowiązujących na drodze publicznej wykorzystywanej w sposób szczególny na potrzeby organizacji zawodów sportowych oraz w sprawie zasad ustalania odpowiedzialności za sprawstwo wykroczenia z art. 86 § 1 k.w. – w przypadku kolizji pojazdu będącego w ruchu z pojazdem zaparkowanym – przygotowana na wniosek strony postępowań o sygnaturach II W 2804/17/K oraz II W 2363/17/K toczących się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;

 22. Ekspertyza z dnia 13 grudnia 2018 r. nt. Obowiązek zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego jako warunek prawa do sprawiedliwego procesu – wykonana na zamówienie Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości;

 23. Ekspertyza z dnia 27 maja 2019 r. nt. Pragmatyka przesłuchania świadków w postępowaniach karnych i wykroczeniowych – wykonana na zamówienie Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości;

 24. Opinia z dnia 21 czerwca 2019 r. nt. Aaliza przyczyn powstawania sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w zarządzaniu ludźmi w organizacji oraz opracowanie rozwiązań im zapobiegających dotyczących analizy problematyki różnorodności płci, kultur i generacji (wolności sumienia i wyznania) jako potencjału organizacyjnego w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, klauzuli sumienia jako mechanizmu regulacyjnego i neutralizującego napięcia w zarządzaniu organizacją w kontekście przeciwdziałania popełnianiu przestępstw oraz struktury organizacyjnej (ustroju) podmiotów publicznych i/lub prywatnych jako determinanta niekolizyjnego zarządzania ludźmi oraz zapobiegania przyczynom przestępczości – przygotowana w związku z realizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości projektem badawczym pt. Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości;

 25. Ekspertyza z dnia 30 września 2019 r. nt. Analiza przepisów dotyczących kontroli ruchu drogowego oraz innych czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji na miejscu zdarzenia drogowego na potrzeby postępowania sądowego (wykroczeniowego), wykoanna na zlecnie Instytutu Wymiariu Sprawiedliwości w Warszawie;

 26. Opinia prawna z dnia 11 paździermnika 2019 r. w sprawie zasad ustalania odpowiedzialności za sprawstwo przestępstwa z art. 177 § 1 k.k. będącego skutkiem zdarzenia drogowego zaistniałego na oznakowanym przejściu dla pieszych z udziałem pojazdu samochodowego oraz pieszego przechodzącego przez to przejście (potrącenie pieszego na pasach) – przygotowana na wniosek uczestnika postępowania o sygnaturze 2 Ds.684.2019.D prowadzonego przez Komisariat Policji w Annopolu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kraśniku;

 27. Opinia prawna z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie pytania egzaminacyjnego umieszczonego w egzaminie z wiedzy teoretycznej w WORD Olsztyn w dniu 18-11-2020 r. sporządzona na potrzeby postępowania adminsitracyjnego;

 28. Opinia prawna z dnia 15 grudnia 2020 r. nt. Wpływ RODO na orzecznictwo sądowe w sprawie ochrony danych osobowych, sporządzona dla Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (wsółautor D. Walencik);

 29. Opinia prawna z dnia 20 grudnia 2020 r. nt. Sprawdzenie poprawy bezpieczeństwa na drogach po nowelizacji Kodeksu karnego na podstawie ustawy o zmianie – Kodeks karny oraz niektórych ustaw z dnia 23 marca 2017 r. (DZ. U. z 2017 r. poz. 966). Przedstawienie rozwiązań przyjętych w innych państwach zwiększających bezpieczeństwo pieszych na pasach, sporządzona dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie;
 30. Odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za czyny przestępne popełnione przez ich członków. Opinia z dnia 6 maja 2021 r., sporządzona na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie;
 31. Opinia prawna z dnia 31 października 2021 r. dotycząca zgodności z Konstytucją rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie powoływania sędziów na stanowisko sędziego sądu powszechnego oraz przenoszenia sędziów do innego sądu powszechnego – sporządzona na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości;
 32. Opinia prawa z dnia 3 maja 2022 r. dotycząca zasad finansowania działalności naukowej prowadzonej przez publiczne uczelnie zawodowe, przygotowana na zlenie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie;
 33. Opinia prawna z dnia 16 maja 2023 r. nt. Dojazd  prywatnym samochodem strażaków ochotników do jednostki OSP w związku z wezwaniem do incydentu i kwestia przekroczenia przepisów ruchu drogowego, przygotowana na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie;

Szkolenia

 1. Szkolenie dla pracowników Price Waterhouse Cooper Polska Sp. z o.o. nt. „Kościół katolicki w sferze prawa publicznego oraz w obrocie cywilnym” – Warszawa 5 czerwca 2012 r.;

 2. Szkolenie dla przedsiębiorców oraz kierowców w zakresie przepisów postępowania mandatowego oraz praktyki organów mandatowych zorganizowane przez Stowarzyszenie Prawo na Drodze – Nasutów 8 lutego 2013 r.

 3. Szkolenie dla przedsiębiorców oraz kierowców zorganizowane przez Stowarzyszenie Prawo na Drodze nt. Postępowanie mandatowe, pomiary prędkości w ruchu drogowym, obowiązek wskazania kierującego, zezwolenie na przejazd pojazdem ponadnormatywnym, Koluszki 16 marca 2013 r.;

 4. Szkolenie nt. Zasady kontroli ruchu drogowego oraz tryb ujawniania wykroczeń w ruchu drogowym, zorganizowane przez Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Kościan 12 grudnia 2014 r.;

 5. Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Prawo na Drodze dla działaczy społecznych zajmujących się monitorowaniem postępowań sądowych nt. Zasada jawności w postępowaniach karnych i wykroczeniowych, Mrowino 17 stycznia 2016 r.;

 6. Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Prawo na Drodze dla uczestników ruchu drogowego nt. Zatrzymanie prawa jazdy w trybie administracyjnym, Kościan 1 lutego 2016 r.

 7. Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Prawo na Drodze nt. Status prawny dziennikarza, Inowrocław 25 lipca 2020 r.