Archiwum miesiąca: grudzień 2010

Współdziałanie Policji z innymi organami państwowymi w zakresie wykrywania wykroczeń drogowych i ścigania ich sprawców

Policja – jak też i inne organy prowadzące postępowania przygotowawcze (czynności wyjaśniające) w sprawach o wykroczenia – zobowiązane są do stosowania zasad procesowych rządzących tym postępowaniem, a w szczególności zasady obiektywizmu, logicznie powiązanej z zasadą prawdy materialnej. Zasada ta nakazuje organom prowadzącym postępowanie badać oraz uwzględniać wszystkie okoliczności zdarzenia, kierować się bezstronnością wobec stron oraz innych uczestników postępowania. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Policja | Możliwość komentowania Współdziałanie Policji z innymi organami państwowymi w zakresie wykrywania wykroczeń drogowych i ścigania ich sprawców została wyłączona

Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 4 lipca 2007 r. XI Waz 90/07 utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 28 lutego 2007 r. II W 6/07 w sprawie o wykroczenie drogowe z art. 97 KW i art. 20 PRD (przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym)

W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy w Kraśniku II Wydział Karny pośrednio uznał za wystarczające ustne powiadomienie przez funkcjonariusza Policji osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia o stawianym jej zarzucie bez konieczności przesłuchania jej w trybie art. 54 § 6 KPW jak również bez jakiejkolwiek formy kwalifikowanej tegoż powiadomienia.

Sąd Okręgowy w Lublinie XI Wydział Karny-Odwoławczy nie rozpatrzył wniosku obwinionego o uchylenie wyroku I instancji oraz przeprowadzenie uzupełniającego przewodu sądowego, uznając za prawnie niedopuszczalne rozpatrywanie na etapie postępowania odwoławczego dowodu co do meritum sprawy.

Sprawa rozpatrywana przez Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Kraśniku, a następnie – na skutek złożonej przez obwinionego apelacji – przez Sąd Okręgowy w Lublinie dotyczyła sytuacji, która przytrafić się może każdemu kierowcy. Otóż każdy kierowca bez własnej winy może nie zauważyć znaku ograniczającego dozwoloną prędkość (czy też jakiegokolwiek innego znaku), jeśli w momencie zbliżania się do znaku jest on aktualnie zasłonięty, np. przez inny pojazd: czy to pojazd stojący na poboczu, czy też będący w trakcie wyprzedzania. Zdarzyć się tak może tym bardziej, że na większości polskich dróg nie stosuje się praktyki powtarzania znaku po przeciwległej (lewej) stronie jezdni. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Policja, Postępowanie przed sądem | 2 komentarze

Status osoby, wobec której prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie obowiązków i praw przysługujących osobie, wobec której podejmowane są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. Ta część niniejszego opracowania przedstawiona zostanie w konwencji statycznej, tzn. omówione zostaną te prawa i obowiązki, które przez doktrynę nie są kwestionowane i są realizowane w praktyce. Część dynamiczną stanowić będą wnioski i postulaty, w której przedstawione zostaną mankamenty i niedorzeczności obowiązujących i stosowanych rozwiązań proceduralnych wraz z propozycjami de lege ferenda.
Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające | Dodaj komentarz

Prawa i obowiązki osoby podejrzewanej o popełnienie wykroczenia

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki dotyczącej praw i obowiązków osoby, wobec której toczą się, lub toczyły się określone czynności postępowania przygotowawczego w sprawie o wykroczenie. Osobę tę nazwaliśmy świadomie „osobą podejrzewaną”. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Postępowanie przed sądem | 22 komentarze

Sytuacja procesowa sprawcy wykroczenia w prawie polskim

Celem niniejszego przedłożenia jest omówienie praw i obowiązków przysługujących osobom, którym organ mandatowy lub oskarżyciel publiczny zarzuca popełnienie czynu kwalifikowanego jako wykroczenie. Użycie w tytule określenia „sprawca wykroczenia” nie przesądza, że osoba ta rzeczywiście popełniła zarzucany jej czyn, a tym bardziej, że czyn ten wyczerpał wszystkie znamiona czynu zabronionego. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Postępowanie przed sądem | 2 komentarze