Straże gminne nie mają uprawnień do ujawniania wykroczeń za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących

Artur Mezglewski

Straże gminne mają prawo do używania w ramach kontroli drogowej jedynie  fotoradarów przenośnych oraz zainstalowanych w pojeździe. Nie posiadają natomiast uprawnień do stosowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Skoro dokonywanie kontroli drogowej za pomocą urządzeń stacjonarnych nie należy do ich zakresu działania – nie są tym samym uprawnione do nakładania mandatów oraz do kierowania wniosków o ukaranie za wykroczenia ujawnione w ten sposób.

Nikt się tym jednak nie przejmuje. Na obszarze całego kraju straże miejskie dokonują nielegalnych pomiarów przy pomocy setek fotoradarów stacjonarnych. Codziennie nakładają tysiące mandatów karnych. Kierują też wnioski o ukaranie do sądów, a sądy – łamiąc prawo – wszczynają postępowania i skazują obwinionych kierowców.

1.      Zakres uprawnień strażników gminnych

Warunki wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeń rejestrujących określa art. 129b ust. 4  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym (dalej: p.o.r.d.):

Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

W zakresie tym – jak widać – nie ma urządzeń stacjonarnych. O możliwości ujawniania przez strażników wykroczeń za pomocą fotoradarów stacjonarnych nie wspomina również rozporządzenie wykonawcze Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. Jest w nim mowa jedynie o urządzeniach przenośnych oraz urządzeniach zainstalowanych w pojeździe.

§ 9 rozporządzenia w/w rozporządzenia brzmi:

Strażnik gminny (miejski) może wykonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ust. 4 ustawy, z zachowaniem następujących warunków:

1)   przenośne urządzenie rejestrujące albo pojazd z zainstalowanym w nim urządzeniem rejestrującym są umieszczone na drodze w sposób niepowodujący utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom; w miarę możliwości urządzenie i pojazd powinny być umieszczone poza jezdnią i poboczem;

2)   przenośne urządzenie rejestrujące oraz pojazd z zainstalowanym w nim urządzeniem rejestrującym nie mogą być umieszczone:

a)  w odległości mniejszej niż 500 m od innego urządzenia rejestrującego zlokalizowanego na tej samej drodze i dokonującego pomiarów prędkości w tym samym kierunku ruchu, o ile na odcinku tym nie jest usytuowane skrzyżowanie,

b)  na drodze, na której jest zlokalizowane urządzenie, które ujawnia naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi, dokonujące pomiaru w tym samym kierunku ruchu;

3)   odcinek lub miejsce wykonywania czynności jest oznakowane znakiem drogowym, zgodnie z przepisami o znakach i sygnałach drogowych oraz warunkach technicznych dla znaków, sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 Z powyższych przepisów wynika zatem, iż strażnicy miejscy mają prawo do ujawniania wykroczeń przy użyciu urządzeń rejestrujących  przenośnych oraz  zainstalowanych w pojeździe. Nie mają zaś prawa do wykorzystywania w tych celach stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

2.      Podmiot uprawniony do stosowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących

Jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania pomiarów prędkości za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących jest Inspekcja Transportu Drogowego. Wynika ono z normy zawartej w art. 129g ust. 1. p.o.r.d. Przepis ten brzmi:

Ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:

a)  przekraczania dopuszczalnej prędkości,

b)  niestosowania się do sygnałów świetlnych

– z zastrzeżeniem art. 129b ust. 3 pkt 3, należy do Inspekcji Transportu Drogowego.

            Taki stan prawny ukształtowany został ustawą nowelizującą Prawo o ruchu drogowym z dnia 29 października 2010 r., której celem było stworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, które umiejscowione zostało w strukturach Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego. Główną ideą tej ustawy było stworzenie jednego ośrodka zarządzającego automatycznym systemem nadzoru oraz jego unifikacja.  Ustawa miała ponadto na celu odciążenie rzeszy policjantów od prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia, które  zarejestrowane zostały przez automatyczne urządzenia rejestrujące. W  obszernym uzasadnieniu projektu nie było ani słowa o kompetencjach straży gminny w zakresie stosowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

Oto uzasadnie nieprojektu  ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3179

3.      Błędna wykładnia rozszerzająca kompetencje straży gminnych

Powszechnie przyjmowana jest błędna wykładnia obowiązujących przepisów, rozszerzająca kompetencje straży gminnych, wedle której strażnicy mogą ujawniać wykroczenia drogowe za pomocą fotoradarów stacjonarnych. Otóż uprawnienie strażników do wykorzystywania tych urządzeń błędnie wywodzi się  z przepisu art. 129b ust. 3 pkt 3 p.o.r.d. oraz z zastrzeżenia zawartego in fine przepisu art. 129g ust 1 p.o.r.d. Przepis ten brzmi

[W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do]:

używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu.

Przyjmuje się, iż skoro użyty został ogólny termin „urządzenia rejestrujące” to chodzi w nim o wszystkie znane ustawie typy urządzeń rejestrujących, które wyliczone zostały w art. 2 pkt 59 p.o.r.d.:

       – stacjonarne,

       – przenośne,

       – zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym.

            Przepis art. 129b ust. 3 zawiera normy kompetencyjne (określa uprawniena strażników do dokonywania określonych czynności w ramach kontroli drogowej), z których wynika, iż strażnicy gminni są uprawnieni do  dokonywania pomiarów urządzeniami rejestrującymi. Jednakże warunki dokonywania tych pomiarów określone zostały w ustępie 4 tego samego artykułu, zaś zgodnie z tym przepisem ujawnianie wykroczeń za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących nie należy do zakresu działania straży gminnych (miejskich).

            Wobec powyższego, strażnicy gminni nie posiadają uprawnień do nakładania mandatów karnych oraz kierowania wniosków o ukaranie za wykroczenia ujawnione za pomocą fotoradarów stacjonarnych. Wnioski takie, jeśli są składane winny być oddalane na podstawie art. 5 § 1 pkt 9 Kodeksu postępowania, czyli z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela.

4.      Praktyka

W praktyce straże gminne wykorzystują na szeroką skalę zarówno fotoradary przenośne, jak i stacjonarne. Na szeroką skalę też stosują postępowania mandatowe wobec kierujących pojazdami – także wówczas, gdy wykroczenia zostały zarejestrowane fotoradarami stacjonarnymi. Prezesi sądów rejonowych wszczynają w tych przypadkach postępowania sądowe, a poszczególni sędziowie wydają na kierowców wyroki skazujące. Dzieje się tak dlatego, iż sędziowie orzekający w polskich sądach zaprzestali stosowania wykładni przepisów prawa, poprzestając na stosowaniu orzecznictwa sądów wyższych instancji oraz wytycznych  formułowanych przez nadzór sądowy. Stanowiskiem doktryny nikt się zaś nie przejmuje.

5.      Przykłady fotoradarów stacjonarnych użytkowanych przez straże miejskie

Straż Miejska w Debrznie (fotoradary w miejscowościach Cierznie i Uniechów) http://www.sm.debrzno.pl/

Straż Gminna w Słupsku (fotoradary w miejscowościach Redzikowo, Siemianice, Włynkówko, Głobino) http://www.straz.gminaslupsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55:kontrola-fotoradarowa&catid=36:kontrola-fotoradarowa&Itemid=50

Straż Miejska w Tarczynie (fotoradar przy al. Krakowskiej) http://www.miplo.pl/point.php?p=6olAKe6q

I setki innych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Fotoradary, ITD, Straż gminna (miejska) i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

68 odpowiedzi na Straże gminne nie mają uprawnień do ujawniania wykroczeń za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących

 1. Mickey pisze:

  Te informacje z 3obieg pisze niby prawnik ale jego wiedza to zwykłe „wydmuszki” jego śmiesznych urojeń. Zresztą tak jak co niektórzy wypisują tu, on także opiera się na aktach które są nieaktualne albo wyrwane z jednej ustawy (bądź fragmenty rozporządzeń), które są dla niego odpowiednie do podjudzania ludzi. Nie podaje on spójnych aktów, jakie wynikają z innych ustaw powiązanych tak żeby to było w całości.

  • redakcja pisze:

   Radzę podchodzić do tych porad z dużą ostrożnoscią. Wg mnie to oszołomstwo, które przynosi wiecej szkody niż pożytku.

 2. speed pisze:

  Strażnicy nie maja interesu wysyłać spraw do sądu bo nie mają w tym interesu.
  Grzywny zasądzone przez sąd zasilają SKARB PAŃSTWA a nie miejską kasę.
  radzę:
  -nie przyznawać się i walczyć w sądzie. w najgorszym przypadku zapłacimy 50-100zł więcej. polecam stronę 3obieg.pl
  -negocjować wysokość mandatu na minimalny jaki mogą dać, albo sąd.

  A tak na marginesie idziesz do komendanta jesteś sam na sam w pokoju, on może wszystko np. wyrzucić wezwanie do kosza … ,strasznie korupcjogenna sytuacja

  • speed pisze:

   Strażnicy nie maja interesu wysyłać spraw do sądu bo nie mają z tego żadnych zysków, tylko straty.
   Grzywny zasądzone przez sąd zasilają SKARB PAŃSTWA a nie miejską kasę

   • BB pisze:

    Tyle, że srażnik ma interes. Sprawa wysłana do sadu uznana jest za zakończoną sukcesem w statystykach bo 99% tych spraw z automatu wygrywa straż. Wówczas jest 5000 zdjęć, 4800 mandatów z zyskiem dla straży, 198 spraw wygranych w sądzie i 2 przegrane bo ktoś nie dał się w wała zrobić.

    I premia leci szerokim strumieniem za dobre wyniki.

    • Nielot pisze:

     A poza tym opornych można straszyć sądem…
     jakby nie było straszaka to ile osób zapłaciłoby taki mandat?

    • 31węzłowy Burke pisze:

     Czyli : opricznina typu srażnik, polucja, gadzina…gra o wynik bo z tego ich rozliczają. i tzw. sądy , często gęsto, przyklepują w ciemno ich donosy : dokładnie tak jak za okupacji komunistycznej. Czyli nic się nie zmieniło i widać ciągłość orzekania….I dokładnie widać że takie zlecenia na wyniki dostają od ojców chrzestnych. Ten reżim ciemniaków idzie na wynik . Ale po co ? Słowo strażnik, policjant, inspektor , sędzia …stały się synonimem zła , ciemnoty intelektualnej , degeneracji i moralnego zdziczenia co zresztą precyzyjnie opisano w całej serii artykułów pt. ” Sąd znęca się na inwalidą”. A takich lub podobnych przypadków są w internecie już dziesiątki, nawet setki. Jak na razie , ta kampania nienawiści skierowana przeciw społeczeństwu daje taki efekt :” …nie wpuszczono niepełnosprawnej do lokalu” ( epoznań.pl z 3 lipiec 2013, ” Wyprosili klientkę niepełnosprawną”. Gazeta Lublin, 12.12.2013, , ” Tak urzędnicy HGW upokorzyli inwalidę „. Fakt. 22 styczeń 2014. itd.itp. I ta kampania nienawiści i urzędowej przemocy wobec całego już społeczeństwa nabiera coraz szerszego wymiaru czego kwintesencją są groźby niejakiego Sienkiewicza ( takie nazwisko !!!) o przemocy wobec Polaków. Co dalej towarzysze z NSDAPO ? Sonderaktion T-4 ? 31

    • Mickey pisze:

     Podaj dowody na to że ktoś pobiera premię za mandaty i zgłoś to do prokuratury … bo tak to łatwo się pisze pomówienia

 3. TL pisze:

  Jakich urządzeń rejestrujących może używać straż gminna określa rozporządzenie: DZIENNIK USTAW
  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Warszawa, dnia 19 marca 2013 r.
  Poz. 366
  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)
  z dnia 14 marca 2013 r.

  Rozdział 5
  Szczegółowe warunki wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) czynności z zakresu
  kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeń rejestrujących
  § 8. Strażnik gminny (miejski) może wykonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, o których mowa
  w art. 129b ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, z zachowaniem następujących warunków:
  1) przenośne urządzenie rejestrujące albo pojazd z zainstalowanym w nim urządzeniem rejestrującym umieszcza się
  w widocznym miejscu drogi, w sposób niepowodujący dodatkowego utrudnienia w ruchu innym jego uczestnikom,
  ponad wynikający z ograniczeń w obowiązującej organizacji ruchu na tej drodze;

 4. sdd pisze:

  „czy w sądzie może być taka sytuacja, że ponieważ przyznaję się, że to ja kierowałem pojazdem (kłamać na pewno nie będę, a fotoradar zarejestrował 76/50), to „zamiast” SG mandat nałoży na mnie sąd? No i czy taki mandat może być wtedy większy niż te proponowane mi przez SG 200zl”

  W postępowaniu sądowym obowiązuje zasada skargowości. Sąd nie może skazać ani ukarać kogoś tylko dlatego, że popełnił taki czy inny czyn. Musi być jeszcze SKARGA UPRAWNIONEGO OSKARŻYCIELA. W całym tym sporze chodzi o to, że straż miejska kierując do sądu wniosek o ukaranie w związku z ujawnieniem wykroczenia w trybie PRZEKRACZAJĄCYM JEJ KOMPETENCJE nie posiada statusu uprawnionego oskarżyciela. A zatem postępowanie musi zostać w takim wypadku umorzone.

  • To ja pisze:

   Problem Twój jest w tym, że w kwestii przekroczenia dop prędkości jest uprawniona. Sąd dolicza koszty postępowania, choć nie zawsze. Natomiast w kwestii niewskazania możesz, choć uważam to za idiotyzm – oczekiwać odrzucenia wniosku, że ponoć organ nieuprawniony, ale 99%. Sądów diesla sprawcy. Pamiętaj, że nie jesteś po prawie kanonicznym i argumentów może zbraknąć.

   • 31 węzłowy Burke pisze:

    Zrób wyjątek i wyjaśnij : o co chodzi z tym dieslem ? To jakaś przenośnia ? A może chodzi o to że mocny wał i duży moment obrotowy na niskich obrotach ? Mój flagowy „Claxton” tak miał . 31

 5. komendant SM pisze:

  Czasem człowiek musi, choćby nie chciał …

  Oświadczenie

  W imieniu Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo protestuję przeciwko rozpowszechnianiu przez media fałszywych informacji na temat uprawnień straży gminnych (miejskich).

  W dniu dzisiejszym (19 lipca) portale internetowe RMF, Interia i Onet podały za Prokuraturą Generalną jakoby Straże Gminne (Miejskie) nie posiadały uprawnień do używania stacjonarnych urządzeń do rejestracji wykroczeń polegających na nieprzestrzeganiu dozwolonej prędkości (popularnie – fotoradarów).

  Informacja ta pozostaje w absolutnej sprzeczności z obwiązującym w Polsce prawem i jesteśmy głęboko zasmuceni faktem iż takie informacje rozpowszechnia się powołując się na autorytet Prokuratury Generalnej.

  Art.129 b ust. 2 pkt 1 litera b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1137) stanowi, iż strażnicy gminni (miejscy), cyt.: „są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem, naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeni a rejestrującego”. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 59 tejże ustawy urządzeniem rejestrującym jest „stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym, urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego, przez kierujących pojazdami”.

  Już pobieżna analiza artykułów: 129, 129a i 129b i 129 g Ustawy – Prawo o ruchu drogowym w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje, że na dzień dzisiejszy jedyną, obok Inspekcji Transportu Drogowego, instytucją upoważnioną do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących jest Straż Gminna (Miejska).

  Kolejnym aktem prawnym, który rozstrzyga tę kwestię w sposób nie budzący wątpliwości, jest Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.260). Tamże, w art. 20b ust. 6 czytamy, cyt.: „W pasie drogowym dróg publicznych zabrania się instalowania, usuwania, a także eksploatowania (bieżącej obsługi) urządzeń rejestrujących lub obudów na te urządzenia przez podmioty inne niż zarządy dróg, Policji, Inspekcja transportu Drogowego oraz Straże Gminne (Miejskie)”.

  Podkreślenia wymaga jeszcze jeden, niezwykle istotny dla całego „zagadnienia” fakt – używanie przez Straż Gminną (Miejską) każdego stacjonarnego urządzenia rejestrującego wymaga uprzedniego uzyskania decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego, wydanej na podstawie opinii właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji. Czyżby więc te dwa organy także ewidentnie łamały przepisy obowiązującego prawa wydając pozytywną opinię i decyzję lokalizacyjną?

  W świetle powyższych faktów wniosek zaprezentowany przez Prokuraturę Generalną jest dla nas niezrozumiały i pozostający w oczywistej sprzeczności z aktualnym stanem prawnym.

  Pragniemy także zwrócić uwagę, że przedstawianie w mediach takich, ewidentnie nieprawdziwych informacji na temat działań i uprawnień strażników gminnych (miejskich), może doprowadzić do sytuacji w których osoba, bazując na nich, może zostać narażona na szereg nieprzewidzianych i niekorzystnych z jej punktu widzenia konsekwencji, które możliwe byłyby do uniknięcia, gdyby nie została wprowadzona w błąd, co do treści obowiązującego prawa. Straże Gminne (Miejskie), podobnie jak inne organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, obowiązane są do karania osób nie przestrzegających obowiązującego porządku prawnego, jednakże dalekie są od rozbudowywania systemu represji, szczególnie jeżeli są one w danej sytuacji nieuzasadnione lub można ich uniknąć. Z przykrością stwierdzamy, że wyartykułowana w przedmiotowej kwestii wypowiedź, zmierza w dokładnie odwrotnym kierunku.

  Straże Gminne (Miejskie) pełnią istotną rolę w systemie ochrony porządku publicznego w naszym kraju. Oczekujemy wsparcia ze strony organów Państwa a nie działań podważających sens naszego działania.

  Jesteśmy głęboko zasmuceni faktem, że tak istotny dla funkcjonowania Państwa, a także jego obywateli organ, jakim jest Prokuratura Generalna, rozpowszechnia informacje, które nie mają nic wspólnego z faktycznym stanem prawnym.

  Żywimy nadzieję, że jest to nieporozumienie, które można określić mianem przypadkowej wpadki, a nie stała tendencja.

  Piotr Ichniowski

  rzecznik prasowy

  KRKSMiG RP

  • sar pisze:

   cyt. „… są zobowiązane” a „…maja prawo” to w/g prawa zupełnie różne pojęcia -> taka mała dywagacja w temacie „karania”

 6. komendant SM pisze:

  Oświadczenie

  W imieniu Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo protestuję przeciwko rozpowszechnianiu przez media fałszywych informacji na temat uprawnień straży gminnych (miejskich).

  30 lipca portale internetowe RMF, Interia podały za Prokuraturą Generalną jakoby Straże Gminne (Miejskie) nie posiadają uprawnień do prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia na podstawie nagrań zarejestrowanych przez kamery systemów monitoringu wizyjnego..

  Informacja ta pozostaje, co najmniej w sporej części, w absolutnej sprzeczności z obwiązującym w Polsce prawem i jesteśmy głęboko zasmuceni faktem iż rozpowszechnia ją urzędnik Prokuratury Generalnej.

  Obowiązująca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku jasno określa zadania i uprawnienia straży gminnych
  i miejskich :

  Art. 11. 1. Do zadań straży należy w szczególności:

  1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

  2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego — w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

  5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

  2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

  1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

  2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,

  3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

  Z treści cytowanego przepisu wynika jasno, że strażnicy mają prawo wykorzystywać nagrania
  z monitoringu do realizacji zadań ustawowych. Natomiast, z art. 12 ust.1 pkt 5 cyt.:

  Art. 12. 1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do

  4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

  5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

  Z treści cytowanych przepisów wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że w przypadku zarejestrowania wykroczenia polegającego na naruszeniu szeroko rozumianego spokoju i porządku
  w miejscach publicznych, wykroczeń związanych z ochroną mienia komunalnego i urządzeń użyteczności publicznej strażnicy mają prawo do prowadzenia czynności wyjaśniających w pełnym zakresie. Mają też prawo do kierowania wniosków o ukaranie i oskarżania przed Sądem.

  Dodatkowo, obawy o jakość komentarzy urzędnika Prokuratury Generalnej budzi wypowiedź w której stwierdza on, że strażnicy nie mają prawa do prowadzenia postępowań sprawdzających. To prawda. Warto jednak zauważyć, że strażnicy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia prowadzą czynności wyjaśniające a nie postępowania sprawdzające. To wiedza dostępna każdemu kto na poziomie elementarnym zna kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

  Podkreślenia może też wymagać fakt, iż możliwe jest wykorzystywanie nagrań wykroczeń drogowych do prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia. Wymaga to spełniania, dwóch warunków, po pierwsze – takiego ustawienia systemu by rejestrował zdarzenia w konkretnym miejscu bez udziału operatora (co najmniej dwa rodzaje oprogramowania systemów monitoringu cctv umożliwiają takie działania) oraz uzyskania tzw. decyzji lokalizacyjnej Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

  W świetle powyższych faktów wniosek zaprezentowany przez Prokuraturę Generalną jest dla nas niezrozumiały i pozostający w oczywistej sprzeczności z aktualnym stanem prawnym.

  Pragnę także zwrócić uwagę, że przedstawianie w mediach takich, ewidentnie nieprawdziwych informacji na temat działań i uprawnień strażników gminnych (miejskich), może doprowadzić do sytuacji w których osoba, bazując na nich, może zostać narażona na szereg nieprzewidzianych i niekorzystnych z jej punktu widzenia konsekwencji, które możliwe byłyby do uniknięcia, gdyby nie została wprowadzona w błąd, co do treści obowiązującego prawa.

  Z przykrością stwierdzamy, że przedstawiona w przedmiotowej kwestii wypowiedź, zmierza w dokładnie odwrotnym kierunku.

  Straże Gminne (Miejskie) pełnią istotną rolę w systemie ochrony porządku publicznego w naszym kraju. Oczekujemy wsparcia ze strony organów Państwa a nie działań podważających sens naszego działania.

  Jesteśmy głęboko zasmuceni faktem, że tak istotny dla funkcjonowania Państwa, a także jego obywateli organ, jakim jest Prokuratura Generalna, rozpowszechnia informacje, które wprowadzają w błąd co do faktycznego stanu prawnym.

  Żywimy nadzieję, że jest to nieporozumienie, które można określić mianem przypadkowej wpadki, a nie stała tendencja.

  Piotr Ichniowski

  rzecznik prasowy

  Stowarzyszenia

  Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP

  • Edwin pisze:

   Do: Komendant SM.

   Szanowny Panie.

   Jak Pan odniesie się do Art. 129 b ust. 4 (Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 – USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.)?

   Cytuję:
   „4. Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.”

   W powyższym ustępie jest wyraźne uściślenie „przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących”.

   W mojej ocenie ustawodawca wyraźnie nie umocowuje SG i SM w wykonywaniu czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem stacjonarnych (w tym na słupach) urządzeń rejestrujących.

   Żywię nadzieję, że Szanowny Pan Piotr Ichniowski, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP, skomentuje w trybie cito, moje uzasadnienia, mając na uwadze, jak w poprzedniej swojej wypowiedzi, nie wprowadzanie czytelników niniejszego forum w błąd. Tym bardziej, że brak komentarza mógłby być odczytany przez forumowiczów, jako przyznanie mi racji.

   Pozdrawiam
   Edwin

  • esscrow pisze:

   Chciałem zauważyć, że Sąd Okręgowy w Szczecinie również nie podzielił wywodów przeprowadzonych przez Pana Rzecznika Stowarzyszenia.

   Warto zapoznać się z uzasadnieniem wyroku Sądu.

 7. komendant SM pisze:

  Punktem wyjścia dla rozważań powinna być treść art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29.08.1997r. o strażach gminnych, z którego wynika, że do zadań straży należy w szczególności czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – lecz jedynie w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Zakres ten wskazany jest w art. 129b ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Jak wynika zaś z art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. b tej ustawy- strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego.

  Analiza uregulowań dotyczących problematyki kontroli ruchu drogowego przez straż miejską wskazuje, że ustawodawca przyznał straży miejskiej jedynie ograniczone kompetencje. Oznacza to, że przepisy regulujące zakres tych uprawnień powinny być interpretowane w sposób ścisły, nie ma tu miejsca na wykładnię rozszerzającą.
  Jak wynika z art. 129b ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym – w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 129b ust. 2, strażnicy miejscy są upoważnieni do używania urządzeń rejestrujących (…). Ustawa Prawo o ruchu drogowym od dnia 31.12.2010r. zawiera legalną definicję pojęcia „urządzenie rejestrujące”. Jak wynika z art. 2 pkt 59 tej ustawy – jest to stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Analiza tej definicji wskazuje, że urządzeniem rejestrującym jest takie urządzenie, które po pierwsze „ujawnia” naruszenie przepisu ruchu drogowego. Działanie urządzenia rejestrującego musi być nakierowane na osiągnięcie tego celu w postaci ujawnienia faktu naruszenia przepisu ruchu drogowego. W praktyce oznacza to sytuację, gdy takie urządzenie samoczynnie wykrywa określone parametry ruchu pojazdu, którym dana osoba kieruje, np. przekroczenie prędkości i wówczas, tj. po ujawnieniu takiego momentu, zapisuje je utrwalając obraz. W taki właśnie sposób działa niewątpliwie urządzenie nazywane potocznie fotoradarem (np. Multaradar C). Jeżeli pojazd porusza się z prędkością przekraczającą dopuszczalną, to urządzenie ujawni taki fakt i zapisze obraz przedstawiający pojazd w danym miejscu na jezdni. Jeżeli natomiast dany pojazd porusza się z prędkością dozwoloną, to urządzenie niczego nie ujawni, nawet faktu przejazdu przez pojazd w danym miejscu. W taki sam sposób działa system do wykrywania pojazdów, których kierujący nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. W przypadku przejazdu pomimo wyświetlania sygnału czerwonego, zostanie nagrany kilkusekundowy film, w ramach którego widoczny jest określony pojazd w momencie, gdy przejeżdża wbrew sygnałowi czerwonemu. Ujawniając fakt naruszenia przepisów ruchu drogowego urządzenie rejestrujące następnie zapisuje stosowny obraz, a więc poruszający się w danym momencie pojazd w danym miejscu. Urządzenie takie zapisuje zatem jedynie to, co ujawnia, a ujawnia naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami – stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 59 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  Zwrócić ponadto należy uwagę na fakt, iż do dnia 31.12.2010r. art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. b/ stanowił o „urządzeniu działającym samoczynnie”. Zmiana w tym zakresie o zastąpienie tego zwrotu sformułowaniem „urządzenie rejestrujące” nie wynika bynajmniej ze zmiany woli ustawodawcy, aby poszerzyć zakres kontroli ruchu drogowego, do której uprawnieni byliby strażnicy miejscy. Wynika to po prostu z faktu, że tą samą ustawą wprowadzono definicję „urządzenia rejestrującego” do ustawy Prawo o ruchu drogowym i w tym zakresie wprowadzono to jednolite pojęcie do pozostałych przepisów tej ustawy. Chodzi tu o ustawę z dnia 29.10.2010r.o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r., Nr 225, poz. 1466). Gdyby tego nie uczyniono, to w istocie nie byłoby definicji „urządzenia działającego samoczynnie” w rozumieniu art. 129b.

  Taka jest właśnie ogólna idea i wola ustawodawcy wynikająca z analizy art. 11 ustawy o strażach gminnych i art. 129b ustawy Prawo o ruchu drogowym. Z woli ustawodawcy straż miejska jest uprawniona do kontroli ruchu drogowego w zakresie enumeratywnie wymienionych wykroczeń (art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art.129b ust.2 pkt 2 lit. a i c) lub w zakresie enumeratywnie wymienionych kategorii uczestników ruchu drogowego (art. 129b ust. 2 pkt 2 lit.b). Straż miejska nie jest natomiast co do zasady uprawniona do kontroli osób, które kierując pojazdami dopuszczają się naruszenia innych przepisów ruchu drogowego (np. przekroczenie prędkości, nie zastosowanie się do sygnału świetlnego), chyba że fakt takiego naruszenia zostanie ujawniony i zapisany przez urządzenie rejestrujące.

 8. Dorota pisze:

  Dzień dobry,
  mam pytanie odnośnie tego – JAK ROZPOZNAĆ, ŻE FOTORADAR BYŁ STACJONARNY?
  Przyszedł pocztą mandat od Straży Miejskiej – przekroczenie prędkości o 17km z miejscowości odległej więc nie pojadę tam, żeby sprawdzić. A w świadectwie legalizacji dołączonej do mandatu nie ma takiej informacji.

 9. adamus pisze:

  Po lekturze samego tekstu i wypowiedzi moich szanownych przedmówców przypomniał mi się film „Pułkownik Kwiatkowski” i kawałek dialogu: „Poruczniku Jajec – prawo stosujemy wtedy, kiedy nam jest wygodnie”. Powodzenia, nam wszystkim, w walce z bezprawiem instytucji do egzekwowania prawa powołanych.

 10. Wojciech pisze:

  Witam 🙂 Dzis dostałem takie pisemko 🙁
  WEZWANIE W ZWIAZKU Z UJAWNIENIEM PRZEZ STRAZ MIEJSKA,PRZY UZYCIU URZADZENIA REJESTRUJACEGO WYKROCZENIA:w WARSZAWIE SOBIESKIEGO/SIKORSKIEGO KIERUJACY WJECHAŁ NA SKRZYZOWANIE ZA LINIE WARUNKOWEGO ZATRZYMANIA NA CZERWONYM DOPUSCIŁ SIE WYKROCZENIA ART 92&1 KODEKSU WYKROCZEN w zw. z &95 ust.1 pkt 3 ROZPORZADZENIA MINISTROW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI.
  COS OSTATNIO SŁYSZAŁEM ZE NIE MAJA PRAWA DO NAKLADANIA MANDATOW PRZY UZYCIU URZADZEN STACJONARNYCH?? PRAWDA?? COS SIE DA ZROBIC ODWOŁAC? OCZYWISCIE ZAŁUJE ZE WJECHAŁEM NA CZERWONYM I CIESZE SIE ZE NIKOMU NIC NIE ZROBIŁEM.

 11. anomozetak pisze:

  Wczytując się w dyskusję myśle ,że troche sprawa została przyćmiona tym ,że większość z nas uznaje urządzenia rejestrujące tylko jako fotoradary.Patrząc właśnie z tej perspektywy nieco szerzej ,to w ogóle przychodzi wątpliwość ,czy SM mogą używać urządzeń do pomiaru prędkości.Nigdzie nie jest wprost powiedziane o fotoradarach , a pojęcie urządzenie rejestrujące jest bardzo szerokim pojęciem.
  Jeśli natomiast chodzi o sporny art129 b 3.3 i będący do niego w dyspozycji przypis z art 129g.1 „- z zastreżeniem art. 129b. ust.3 pkt 3 ” , rozumiałbym tylko jako wyższą kompetencje SM i oznacza tylko tyle ,że ITD nie wolno wykonywać rejestrowania za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych niestosowania się do sygnałów świetlnych tam, gdzie to robi Straż Miejska przez np. przenośne urządzenie rejestrujące,nie mylić z fotoradarem ,chodzi o uniknięcie np. podwójnego karania.Nie patrzmy tylko przez pryzmat fotoradarów,urządzeniem rejestrującym może dziś być smartfon, laptop ,kamera.Chodzi mianowicie w ustawie o to ,że SM ma rejestrować urządzeniami rejetrującymi nie tylko wykroczenia przekraczania prędkości.
  W rzeczywistości działania straży sprowadzają się tylko do nabijania kasy miejskiej lokalnego Janosika (wójta, burmistrza), ale czy zgodnie z prawem?

 12. 31 węzłowy Burke pisze:

  Sądy są niezawisłe, bo, jak rzekł niegdyś Bogdan Smoleń, jeszcze żaden z sądu nie zawisł. Ale to chyba niedługo pęknie bo stopień inwigilacji i nękania społeczeństwa przez reżim ciemniaków przekracza właśnie wszelakie granice. Swoją drogą nadal nie mogę pojąć jak to się stało, kto winien , że u władzy złoczyńcy i ladacznice ? Czy myśmy , jako społeczeństwo zwariowali ? A może to jednak te serwery ? 31

 13. nonsensehunter pisze:

  Ciekawe spostrzeżenia natury prawnej,ale spotkałem się też z taką sytuacją związaną z powyższym tematem , gdzie SM nie spełniają warunków do dokonywania pomiarów tymi urzadzeniami rejestrującymi.Otóż usytuowanie w pasie drogi fotoradaru musi spełniać szereg warunków, czy to zezwolenia GITD do samego miejsca jak i musi byc poprzedzone opinią o celowości z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu w tym miejscu (nie pamiętam kto to opinuje, czy GITD ,czy lokalny komendant Polilcji).Po drugie SM mają obowiązek każdorazowo dziennego zezwolenia na użytkowanie w konkretnym miejscu fotoradaru (w tym wypadku wychodzi następny absurd , potwierdzajacy tylko nielegalność używania przez SM stacjonarnych fotoradarów,bo po co na urządzenie stacjonarne obostrzać takim powtarzającym się zezwoleniem?Po trzecie SM zazwyczaj na odczepnego przy liście z jałmużną do lokalnego Janosika (burmistrza,wójta) posyłają atest legalizacji urządzenia.Tylko to dotyczy samego urządzenia rejestrującego.Przy stosowaniu stacjonarnego urzadzenia rejestrującego musi być dodatkowo wystawiona homologacja miejsca ,czyli samego fotoradaru jak i obudowy ,masztu,zasilania ,kąta ,wysokości od poziomu jezdni .Tam powinny zawierać się wszystkie szczegóły dotyczące norm wilgotności powietrza ,temperatury max wewnątrz urządzenia i w jakich zakresach prędkości wystepują dopuszczalne błędy pomiarowe.
  Koledzy po aucie używajcie wszystkich możliwości , ale jeździjmy przepisowo.

  • nonsensehunter pisze:

   Dodać należy ,że całą sytuację wyjaśnia art 129g , gdzie dobitnie sprecyzowano kto może używać stacjonarnych fotoradarów ,a komentarz komendanta SM z marca trzeba uznać za swoistą antysubsumcję ,gdzie niewłaściwe normy prawne ,które stosują SM przy próbie karania mandatami chce wywodzić z art 129b3.3 ustawy .Otóż jak ktoś już zauważył tu na forum, że używanie fotoradarów stacjonarnych przez SM według art 129g oznacza ,że mogą ich używać ,ale nie do pomiaru prędkości i nie stosowania sie do sygnalizacji świetlnej.Komendancie Janosikowy zrozum przecież ,że trudno z przenośnego ,czy zaparkowanego w pojeździe mierzyć równoczesnie prędkość jak i zmianę świateł na skrzyżowaniu ,skoro fotoraday ustawowo muszą być oddalone od skrzyżowań.Art 129b3.3 oznacza tylko tyle, że w pasie drogowym dróg publicznych ITD nie może prowadzić rejestrowania prędkości ze stojącego pojazdu.Doczytaj sobie Komendancie jeszcze art 129g.4 i pomyśl, to nie boli

   • nonsensehunter pisze:

    Małe sprostowanie ,chodzi o art 129g 2. 4 ,przepraszam wkradł sie chochlik .
    Do redakcji :
    Czy zdajecie sobie sprawę co można osiagnąć wspólnie, jak ktoś zacznie drążyć ,drugi dołoży i nie dziwię się ,że SM to siedlisko niekompetencji i partactwa tutaj właśnie .

 14. rybol pisze:

  Rozumiem przedstawione przez autora zapisy prawne i nie sposób się z nimi nie zgodzić, ale jako laik zastanawiam się, panie Arturze, czy w sądzie może być taka sytuacja, że ponieważ przyznaję się, że to ja kierowałem pojazdem (kłamać na pewno nie będę, a fotoradar zarejestrował 76/50), to „zamiast” SG mandat nałoży na mnie sąd? No i czy taki mandat może być wtedy większy niż te proponowane mi przez SG 200zl (+4pkt)?

  Pozdrawiam!

  • redakcja pisze:

   Sądy niestety (na razie) nie uznają powyższej argumentacji.
   Sąd nie nakłada mandatu, ale skazuje na karę grzywny. Jej wysokość może być wyższa od wysokości proponowanego mandatu. Trzeba też „doliczyć” koszty sądowe.
   Punktami karnymi sądy się nie zajmują – punkty nakładane są w trybie administracyjnym. Są one o tyle powiązane z wykroczeniem drogowym, że jeśli zapadnie wyrok uniewinniający, to punkty się nie uaktywniają.

   • rybol pisze:

    Dziękuję za szybką odpowiedź. A kończyłem już pisać pismo do SG, w którym powoływałem się na przytoczone przepisy p.o.r.d;) Rozumiem jednak, że to na razie mija się z celem? Spodziewałem się, że przytoczenie konkretnych artykułów jednak daje szansę przed sądem, ale chyba pozostaje mi oprzeć się na Pana znajomości obecnego stanu naszego sądownictwa i dać sobie spokój.
    Faktycznie, określenie „mandat” było niefortunne. Wiedziałem o kosztach sądowych i te nie przerażają, ale kara grzywny może być już na pewno bardziej dotkliwa. Nie wiem, czy jej wysokość może wpłynąć np. fakt, że w pobliżu fotoradaru jest szkoła. No ale to już dywagacje, pewnie sobie to wszystko daruję.

    • Marek pisze:

     Co oznacza, że sądy nie uznają powyższej argumentacji? Albo są przepisy i się ich trzymamy, albo nie ma. Sąd nie jest od interpretacji przepisów, ani ich tworzenia, tylko uznania, czy zgodnie z obowiązującym prawem, ktoś je złamał, czy nie.

     • redakcja pisze:

      O tym od czego są sądu – decydują sądy…
      Są nie niezależne, a sędziowie są niezawiśli.

     • Krzysiek pisze:

      Widać, że nigdy nie był Pan w sądzie w charakterze ani oskarżonego, ani poszkodowanego.
      Sąd proszę Pana może z Panem zrobić co i jak chce.
      Zwyczajnie, sąd może wszystko uznać co chce, a prawo ma w tak głębokim poważaniu, że nie tylko interpretuje prawo, ale dokonuje „swobodnej oceny materiału dowodowego” czyli wydaje wyrok „po uważaniu” – swoim oczywiście….

     • deV pisze:

      Hi hi. Też kiedyś miałem łeb nabity „demokratycznym państwem prawnym”. Teraz wiem, że raczej jest to za przeproszeniem „dupokratyczny” model.

      Ale z drugiej strony, dlaczego coś miało by się zmienić w układzie władza / poddany?

      Od tysięcy lat jest to samo tylko fasada się modernizuje. Albo rządzisz albo tobą rządzą i nie masz nic do gadania. Władza nie stworzy sądów, które działały by jej wbrew. Nikt nie działa wbrew sobie. Natura. Mogliby tylko tyle nie pierdolić o demokracji.

 15. krzysztof pisze:

  wizualizacja wykroczenia,to czysta bzdura ,fotoradary w cierzniach i uniechowie łapiąok.150m za ,lub przed znakiem teren zabudowany.Żadnego tam przejścia dla pieszych niema i nie będzie. STRAŻ MIEJSKA TO PO PROSTU ……!!!!!!!!! ibasta.

 16. Ryszard pisze:

  Proszę zwrócić uwagę na jedną ważna okoliczność. Komendant SM pisząc, że:

  W uzupełnieniu : Art. 129g.
  1. Ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:
  a) przekraczania dopuszczalnej prędkości,
  b) niestosowania się do sygnałów świetlnych
  – z zastrzeżeniem art. 129b ust. 3 pkt 3, należy do Inspekcji Transportu Drogowego.
  A art. 129b ust. 3 pkt 3 stanowi, że strażnicy miejscy maja uprawnienia do używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu. Ten zapis stanowi dobitnie, że strażnicy mogą i są uprawnieni do używania urządzeń stacjonarnych. A co na to Redakcja?

  ma o tyle rację, że rzeczywiście, w świetle powyższego, nawet jeśli SM ma prawo do używania urządzeń stacjonarnych do ujawniania wykroczeń drogowych, to wyłacznie wykroczeń innych niż przekroczenia prędkości czy naruszenia sygnalizacji świetlnej, bo dokładnie te dwa zostały wyłaczone explicite z kompetencji SM dla urządzeń stacjonarnych. Czyli SM może używać urządzeń stacjonarnych, ale dla rejestracji i ujawniania innych wykroczeń, których lista jest zresztą spora.

  • Hubert pisze:

   Dokładnie, z tego wynika że jest po temacie. Strażnicy mogą dokonywać rejestracji wyłącznie urządzeniami przenośnymi/mobilnymi. Od stacjonarnych jest ITD.

  • sfotografowany pisze:

   Otóż trafił Pan Panie Ryszardzie w sedno. Uprawnienia SM/SG w zakresie ujawniania wykroczeń za pomocą urządzeń stacjonarnych dotyczą wyłącznie, jak widać z powołanego przez komendanta SM przepisu, wykroczeń innych niż przekroczenie dozwolonej prędkości oraz niestosowanie się do sygnałów świetlnych gdyż te zostały zastrzeżone dla ITD. Pan komendant SM został chyba takim ukręceniem na siebie samego bicza zbity z tropu gdyż od marca się w tej sprawie już nie wypowiedział.

 17. komendant SM pisze:

  Panie Profesorze, Ustawa prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 – Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 59) urządzenie rejestrujące – stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, a zgodnie z Art. 129b. ust. 3 pkt 3 w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do: 3) używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu. Natomiast to co podnosi Redakcja czyli art. 129b ust. 4 prd dotyczy li tylko sytuacji, gdy pomiar jest prowadzony przy użyciu urządzenia rejestrującego – /wersja/ przenośnego lub zamontowanego w pojeździe – jest to przepis uszczegóławiający i precyzujący właśnie ten rodzaj pomiaru. Urządzenie stacjonarne nie wymaga oddzielnego uzgodnienia, gdyż samo jego zamontowanie na drodze jest poprzedzone uzyskaniem zgód zarządy drogi i opinii policji oraz miejsce takie jest oznakowane znakiem D-51 zgodnie z właściwymi przepisami.

  • redakcja pisze:

   Zgadzam się z twierdzeniem Pana Komendanta, że
   „Urządzenie stacjonarne nie wymaga oddzielnego uzgodnienia, gdyż samo jego zamontowanie na drodze jest poprzedzone uzyskaniem zgód zarządy drogi i opinii policji”.
   Pozdr.,
   a.m.

 18. komendant SM pisze:

  W uzupełnieniu : Art. 129g.
  1. Ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:
  a) przekraczania dopuszczalnej prędkości,
  b) niestosowania się do sygnałów świetlnych
  – z zastrzeżeniem art. 129b ust. 3 pkt 3, należy do Inspekcji Transportu Drogowego.
  A art. 129b ust. 3 pkt 3 stanowi, że strażnicy miejscy maja uprawnienia do używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu. Ten zapis stanowi dobitnie, że strażnicy mogą i są uprawnieni do używania urządzeń stacjonarnych. A co na to Redakcja?

  • redakcja pisze:

   Nie zgadzam się z twierdzeniem Pana Komendanta, że
   „zapis [ art. 129b ust. 3 pkt 3]stanowi dobitnie, że strażnicy mogą i są uprawnieni do używania urządzeń stacjonarnych”.
   Pozdr.
   a.m.

 19. Waluś pisze:

  Witam
  02.09.2012 wracałem wraz z żoną z Karwi. Auto prowadziła żona. W pewnym momencie przy wjeździe do „słynnego” na tym forum i w całej Polsce (wtedy o tym jeszcze nie wiedziałem) Debrzna żona spostrzegła błysk jakby lampy błyskowej. No i stało się. Na początku listopada otrzymaliśmy datowane 08.10.2012 „”Żądanie” wskazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania” komu Pan/Pani/Państwo powierzyli do używania (nr. rejestr) lub kto kierował tym pojazdem z załączonym zdjęciem auta z fotoradaru, informacją gdzie (Debrzno D.K. 22 216,1km-216,2km) kiedy (02.09.12) stwierdzona prędkość 61km/h przy dopuszczalnej 50km/h przekroczenie o 11km/h i „portretem” żony. Do pisma załączono „Oświadczenie” z „żądaniem” jego wypełnienia
  a. czy wiem kto kierował pojazdem, czy ja i czy przyjmuję mandat (100zł 2pkt karne) co kończy sprawę, czy nie przyjmuję co skutkuje skierowaniem sprawy do sądu.
  b. nie wiem ale przyjmuję mandat co kończy sprawę lub nie przyjmuję i sprawa w sądzie.
  Ponieważ zdjęcie było na tyle dobrej jakości, że można rozpoznać żonę i radar zanotował prędkość, będąc przekonanym o prawomocności działań SM w Debrznie na czele z komendantem Ruszczykiem, potwierdziliśmy fakt prowadzenia auta przez żonę i wyraziliśmy zgodę na przyjęcie mandatu.
  Nie wiedzieliśmy wtedy że SM w Debrznie naciąga prawo i używa do kontroli fotoradarów stacjonarnych, co między innymi potwierdzają na swojej stronie internetowej Straż Miejska w Debrznie.
  Wczoraj tj. 01.03.2013 za pośrednictwem poczty otrzymaliśmy mandat karny w wys. 100zł i 2 pkt. karne z datą wystawienia 25.02.2013.(termin wydaje się być zachowany)
  Wobec tego czy jeżeli SM w Debrznie użyła fotoradaru stacjonarnego niezgodnie z prawem (ust. PoRD z dnia 29.10.2010 ust.4 art.129b i rozp. Min. Infra. z 17.06.2011r.) to możemy teraz odmówić przyjęcia i zapłacenia mandatu?
  Proszę o radę możliwie szybko (7 dni na zapłacenie).
  Pozdrawiam

  • redakcja pisze:

   Termin w zawiadomieniu, które Pan otrzymał nie ma charakteru zawitego, więc powinien Pan działać spokojnie.
   Przede wszystkim Debrzno używa radaru, który ustawiony został bez zezwolenia.
   Ponadto chodzi o prędkośc 61 km, a więc w grę wchodzi błąd pomiaru.
   I do tego radar stacjonarny….
   Decyzja należy do Pana.
   Kierującego lepiej wskazać, żeby nie narazioć się na zarzut z art. 96 par. 3.

  • komendant straży pisze:

   Szanowny Panie, skoro żona wyraziła pisemną zgodę na przyjęcie mandatu karnego, to strażnik wystawił mandat karny kredytowany. Zatem jeżeli się zona z nim nie zgadza pozostaje procedura wystąpienia do sądu na podstawie art 101 kpow o uchylenie prawomocnego mandatu karnego. Jednakże obawiam się, że nic to nie pomoże, gdyż mandat został nałożony za czyn będący wykroczeniem. Zatem klamka zapadła. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.
   § 2. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna lub, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wy- daniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.
   § 3. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek, którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty. Mandat jaki zona ma to kredytowany i termin 7-dniowy biegnie od dnia pokwitowania jego odbioru.

   • redakcja pisze:

    Klamka jeszcze nie zapadła, bo żona mandatu jeszcze nie przyjęła. Na razie nasz kolega otrzymał tylko „ofertę” przyjęcia mandatu i ją rozważa.
    Jest więc proste wyjście – do kierowania się przyznać, a przyjęcia mandatu odmowić. To wolny kraj i tak też można…

    • strażnik pisze:

     Szanowna Redakcjo, trochę nie tak. Komendant sm wskazał prawidłowo. W gestii uzupełnienia jego wpisu, proszę zwrócić uwagę na rozporządzenie Prezesa RM z dnia 07.09.2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Dodano przepis § 4a mówiący o wysłaniu mandatu karnego kredytowanego (a nie zaocznego) pocztą który brzmi:
     ,,Jeżeli sprawca wykroczenia został pouczony, zgodnie z § 6, i pisemnie wyraził zgodę na przyjęcie mandatu karnego kredytowanego w określonej wysokości, odcinki „A”, „B” i „C” formularza mogą zostać mu doręczone przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W takim przypadku potwierdzeniem przyjęcia mandatu jest załączona do odcinka „D” pisemna zgoda sprawcy wykroczenia na jego przyjęcie wraz ze zwrotnym poświadczeniem doręczenia przesyłki zawierającej mandat. Za datę przyjęcia mandatu przyjmuje się dzień jego doręczenia”
     Jednym słowem, aby taki mandat stał się prawomocny muszą być spełnione łącznie 2 warunki. Zgoda pisemna na przyjęcie mandatu (odpowiednie zaznaczony punkt w oświadczeniu, wypełnione dane i własnoręczny podpis oraz zwrotne poświadczenie dostarczenia przesyłki z mandatem. W opisanym przypadku obydwa niezbędna warunki zostały spełnione. Przepisy nie nakładają także obowiązku, aby sprawca osobiście odebrał przesyłkę, także w określonych sytuacjach nie odebranie przesyłki z mandatem może powodować jego prawomocność – ale tu już są pewne wyjątki. A więc jednak klamka zapadła mandat, jest prawomocny, nie odnoszę się tutaj do legalności, czy też nie pomiaru prędkości urządzeniem stacjonarnym w m. Uniechów – to już inna procedura, a także samego faktu przekroczenia prędkości o 11 km/h?

     • redakcja pisze:

      No tak. Rzeczywiście. Mandat zostal przyjęty. Skoro przyjęty, to jest prawomocny.

     • Jancio pisze:

      Tu bym się jeszcze tak nie cieszył bo od nawet prawomocnego mandatu można się odwołać do sądu jeśli był nałożony z naruszeniem prawa. mamy na to 7dni a czas jeszcze biegnie 🙂

   • Krzysiek pisze:

    A swojego własnego wójta już żes pan sfotografował, czy jeszcze nie ?….
    A jak nie, to dlaczego ?….

 20. p pisze:

  W kierowanych do sądów wnioskach o ukaranie SM nigdy nie informują w jakim typem urządzenia wykonano pomiar i zdjęcie. Zakłada się, że działają zgodnie z prawem i tutaj należy upatrywać problem.

  • redakcja pisze:

   Nie szkodzi. Informacje o tych urządzeniach są publiczne – często SM umieszczają je na swoich stronach. Na podstawie tych informacji zawsze można wnieść zarzut. Zresztą zawsze też można złożyć wniosek o udostępnienie tych danych w ramach postępowania sądowego. Sąd powinien do takiego wniosku się przychylić.

   • Lubuszanin pisze:

    Każda władza publiczna działa na podstawie i w granicach prawa. Kazde inne niz ww. działanie władzy jest nieuprawnione.
    Oznacza to ni mniej ni więcej iż jeśli coś nie jest zapisane w ustawach i rozporzadzenniach to jest to bezprawie. W tym wszelkie interpretacje prawa. Więc jesli nie jest zapisane że SM/SG może procedowac na podstawie fotografii wykonywanych z fotoradarów stacjonarnych to znaczy że nie może.

    • redakcja pisze:

     Dzięki za aktywny udział w akcji upowszechniania w społeczeństwie prawideł i zasad działania państwa prawa.

 21. Adam Stachyra pisze:

  Szanowny Panie Autorze,

  Przed wyciągnięciem tak daleko idących wniosków proponowałbym zapoznanie się z więcej niż jedną ustawą bo można popełnić przykry błąd. Zgadzam się z Panem że na etapie przygotowywania tzw. „ustawy fotoradarowej” (w skład aktu wchodziła nowelizacja kilku ustaw) intencje zmierzały do tego by straże używały jedynie urządzeń moblinych. Jednakże jak to bywa u nas w polityce często intencje i logika sobie a polityka sobie. Dlatego jest Pan w błędzie publikując powyższe tezy – gdyż zgodnie z art. 20b ustawy „o drogach publicznych” strażom gminnym (miejskim) nadano uprawnienia związane z instalacją i utrzymaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących za zgodą GITD:

  „Art. 20b. 1. Do zarządcy drogi należy ponadto instalacja w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących, o których mowa w art. 2 pkt 59 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), obudów na te urządzenia, ich usuwanie oraz utrzymanie zewnętrznej infrastruktury dla zainstalowanych urządzeń.
  2. Zarządcy dróg instalują lub usuwają stacjonarne urządzenia rejestrujące lub obudowy na te urządzenia na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub z inicjatywy własnej, za zgodą Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
  3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są finansowane przez zarządcę drogi.
  4. W przypadku dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązki, o których mowa w ust. 1-3, wykonuje Główny Inspektor Transportu Drogowego.
  5. Przepisy ust. 1-3 o zarządcy drogi stosuje się odpowiednio do straży gminnych (miejskich) w przypadku urządzeń rejestrujących eksploatowanych przez te straże.
  6. W pasie drogowym dróg publicznych zabrania się instalowania, usuwania, a także eksploatowania (bieżącej obsługi) urządzeń rejestrujących lub obudów na te urządzenia przez podmioty inne niż zarządcy dróg, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego oraz straże gminne (miejskie).”

  Następnym razem polecam więcej uwagi przed wyciągnięciem daleko idących wniosków.

  • redakcja pisze:

   Szanowny Panie,
   Przedmiotem regulacji w ustawie prawo o drogach jest kwestia instalacji urządzeń radarowych w pasie drogowym. Ustawa ta nie nadaje i nie może nadawać strażom uprawnień do dokonywania kontroli ruchu drogowego. Ja uprawnień nadanych przez ustawę o drogach nie kwestionuję..
   Pozdrawiam,
   Artur Mezglewski

  • pan pikus pisze:

   hm… jeżeli z powołanych przepisów uprawniający SM do eksploatacji i utrzymania stacjonarnych UR chce Pan wywodzic uprawnienia kontrolne oraz oskarżyciela publicznego to rozumiem, ze jest Pan Komendantem SM bez pojęcia o prawie karnym i wykroczeniowym w ogóle nie ma Pan pojęcia o podstawach prawa, jego interpretacji.

  • potato111 pisze:

   W pełni należy zgodzić się z wykładnią autora artykułu. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w art. 20b i art. 20c (rozdział 2 pt. „Administracja drogowa)”nie daje straży gminnej (miejskiej) żadnych uprawnień wystawiania do mandatów na postawie zdjęć z radarów stacjonarnych, czy też występowania w charakterze oskarżyciela publicznego. Kompleksowo odniosła się do tego zagadnienia Prokuratura Generalna, stwierdzając, że cyt.
   „Przepisy art. 20b wymienionej ustawy wprowadzają instrumenty prawne zmierzające do zapewnienia odpowiedniej bazy infrastrukturalnej dla systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, związanej z użytkowaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących, w tym ich usuwanie, utrzymanie i eksploatowanie, wskazując konkretnie organy zobowiązane do tych czynności, a dotyczy to zarządców dróg, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży gminnych (miejskich).
   Z brzmienia art. 20b ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wynika ponadto, że straże gminne (miejskie) również finansują i realizują zadania o charakterze logistycznym w odniesieniu do urządzeń rejestrujących użytkowanych przez te straże.
   Przepis art. 20c. wskazuje, że zapewnienie funkcjonowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, polegające w szczególności na: zakupie, utrzymaniu i naprawie oraz wynikające z ich bieżącej eksploatacji i obsługi w tym również import danych zarejestrowanych przez te urządzenia oraz montaż urządzeń w zainstalowanych obudowach, należy do Inspekcji Transportu Drogowego – w przypadku urządzeń przez nią zainstalowanych lub zarządcę drogi działającego na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz w przypadku obudów urządzeń rejestrujących należących do Policji, zaś w pozostałych przypadkach do jednostek samorządu terytorialnego lub straży gminnej (miejskiej).
   Z porównania przepisów k.p.w. i ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wynika jednoznacznie, że normują one inną materię, co oznacza że z treści wskazanych art. 20b i art. 20c, nie można wywodzić uprawnień dla straży gminnych (miejskich) do wykonywania czynności w zakresie prowadzenia przez wymienione organy czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych”.

   • komendant SM pisze:

    Zgodnie z art. 129g ust. 1 Prawa o ruchu drogowym ujawnienie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych należy do Inspekcji Transportu Drogowego. Natomiast treść art. 129b ust. 4 tej ustawy zakreśla kompetencje straży gminnych (miejskich) do wykonywania kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeń rejestrujących przenośnych lub zainstalowanych w pojeździe. Nie oznacza to jednak, że z chwilą wejścia w życie od dnia 31 grudnia 2010 r. zmian w Prawie drogowym, strażnicy gminni (miejscy) pozbawieni zostali uprawnień do wykonywania kontroli z użyciem stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, ujawniających przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych. Na to bowiem wskazuje zawarte w art. 129g ust. 1 Prawa o ruchu drogowym zastrzeżenie art. 129b ust. 3 pkt 3 tej ustawy, z którego wynika upoważnienie strażników gminnych (miejskich) do używania urządzenia rejestrującego, a którym – zgodnie z art. 2 ust. 59 Prawa o ruchu drogowym – jest „stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe (…)urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami”. Wobec tego strażnicy gminni (miejscy) mogą wykonywać kontrolę ruchu drogowego, w zakresie wyznaczonym przez art. 129b Prawa o ruchu drogowym, również z użyciem stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Jednak warunkiem jej wykonywania jest uzyskanie zgody Głównego Inspektora Transportu Drogowego na instalację stacjonarnego urządzenia rejestracyjnego. Jak wynika z treści art. 20b ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dodanego na mocy art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy–Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr. 244 poz. 1454) i obowiązującego od dnia 31 grudnia 2010 r., instalacja w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących lub obudów na te urządzenia następuje na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub z inicjatywy zarządcy drogi, ale za zgodą Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Przepis ten w części dotyczącej zarządcy drogi stosuje się odpowiednio do straży gminnych (miejskich) w przypadku urządzeń rejestrujących eksploatowanych przez te straże – art. 20b ust. 5 cyt. wyżej ustawy o drogach publicznych. Nie ulega więc wątpliwości, że od dnia 31 grudnia 2010 r. zgoda Głównego Inspektora Transportu Drogowego, o której mowa w art. 20b ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dotyczy nie tylko stacjonarnych urządzeń rejestrujących instalowanych od nowa, ale też eksploatowanych przez straże gminne (miejskie) w chwili początku obowiązywania tego przepisu.

    Stwierdzić więc należy, że legalność wykonywania od dnia 31 grudnia 2010 r. przez strażników gminnych (miejskich) kontroli ruchu drogowego z użyciem stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym uzależniona jest również od zgody Głównego Inspektora Transportu Drogowego, wyrażonej w trybie art. 20b ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

    To jest część uzasadnienia SO Słupsk. Jeśli jest zgoda ITD, są uprawnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego przy pomocy stacjonarnego urządzenia rejestrującego

 22. osclbn pisze:

  Chociażby w Ustawie o Drogach Publicznych jest wspomniane o SG i masztach. Poza tym proponuję dokładniej przeczytać PoRD, nie ma tam nigdzie powiedzianego że SG nie może korzystać ze stacjonarnych urządzeń rejestrujących. A powoływanie jest na rozporządzenie Ministra Transportu w tym przypadku jest niepotrzebne, bo SG/SM pojawia się w nim tylko w celu określenia, że ich przenośne fotoradaru muszą być poprzedzone znakami (analogicznie, chyba według autora tej interpretacji według rozporządzenia nikt nie może korzystać z masztów, bo nie jest to w nim napisane 😉 )

 23. lub czasopisma pisze:

  ….ja już dawno to zauważyłem i opisałem ale jakoś nikt nie podchwycił tematu…nawet wysłałem maila do słynnego pogromcy fotoradarów Emila ale sprawy nie podjął… http://www.ino-online.pl/blogi.php?e=1&w=7389&us=185

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *