Badanie trzeźwości kierowców za pomocą urządzeń elektronicznych

Artur Mezglewski

Badania trzeźwości, którym poddawani są kierujący pojazdami, przeprowadzane być winny urządzeniami, które posiadają aktualnie ważne świadectwo wzorcowania. Z każdego przeprowadzonego badania – szczególnie w przypadkach, gdy jego wynik jest pozytywny – winien być sporządzony protokół.

Powyższe obowiązki nie zawsze są wykonywane przez funkcjonariuszy Policji. Zdarza się, że policjanci ukrywają fakt wykonania takiego badania i pomimo ciążącego na nich obowiązku, nie sporządzają stosownego protokołu. Będąc przesłuchiwani w sądzie twierdzą, że badanie nie zostało przeprowadzone z powodu awarii urządzenia.

Okazuje się, że w trakcie przewodu sądowego nie jest możliwe ustalenie, które urządzenie było na wyposażeniu określonego patrolu w danym dniu.

 Powyższe fakty uzasadniają podejrzenie, że jednostki Policji używają urządzeń, które nie posiadają odpowiednich certyfikatów metrologicznych.

 

1.      Stan nietrzeźwości

Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 46 ust. 3) ustalają, iż stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1)      stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu, albo

2)      obecności w 1 litrze wydychanego powietrza powyżej 0,25 mg alkoholu.

W sposób identyczny stan nietrzeźwości definiuje również Kodeks karny w art. 115 § 16.

Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu jest przestępstwem.

Art. 178a § 1 KK: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 178a § 2 KK:  „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W powyższych przypadkach – na podstawie art. 42 § KK orzekany jest ponadto zakaz prowadzenia pojazdów w granicach od roku do 10 lat.

  

2.      Stan po użyciu alkoholu

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1)      stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo

2)      obecności w jednym litrze wydychanego powietrza od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu.

Prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie stypizowane w art. 87 Kodeksu wykroczeń. Artykuł ten brzmi następująco

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z art. 29 § 1 KW zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

 

3.      Materialnoprawne przesłanki uzasadniające poddanie badaniu na zawartość alkoholu w organizmie w ramach zdarzeń w ruchu drogowym

Przedmiotowe przesłanki określone zostały w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 126-129 k). Należy jednak pamiętać, iż część tych przepisów, wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, stanie się integralną częścią nowej ustawy i zostanie wyłączona z PRD. Stanie się tak w dniu 11 lutego 2012 roku. Jednakże już obecnie – zanim to się stanie – możemy dokonać następującego rozróżnienia:

Materialnoprawne przesłanki uzasadniające obligatoryjne badanie na zawartość w organizmie alkoholu mogą wynikać:

a)      z przepisów dotyczących kontroli ruchu drogowego,

b)      z przepisów dotyczących kierujących pojazdami.

Ad. a)

Na podstawie przepisów dotyczących kontroli ruchu drogowego (art. 129 ust. 2 pkt. 3) Policjant lub inny funkcjonariusz  uprawnionego organu, może żądać poddania się stosownemu badaniu przez kierującego pojazdem lub inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem.

Powyższy przepis ma jednak zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem (lub osoba podejrzana o to, że kierowała pojazdem) prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu. Podejrzenie to mogą uzasadniać następujące symptomy wskazujące na konsumpcję alkoholu, takie jak:

 • zaburzenia ruchu,
 • zaburzenia wzroku,
 • zaburzenia słuchu,
 • zaburzenia równowagi,
 • zaburzenia sprawności intelektualnej,
 • przedłużenie czasu reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe.

Podejrzenie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu może także wzbudzać roztaczająca się woń alkoholu etylowego.

Ad. b)

Obligatoryjnemu badaniu na zawartość alkoholu w organizmie poddawani są kierujący pojazdami oraz osoby podejrzane o to, że prowadzili pojazd w razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny.

 

4.      Sposoby stwierdzania zawartości alkoholu w organizmie

Zawartość alkoholu w organizmie kierowcy może zostać stwierdzona na różne sposoby:

 • poprzez badanie chemiczne krwi,
 • badanie moczu,
 • badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Stan nietrzeźwości oraz stan po użyciu alkoholu może w postępowaniu sądowym zostać stwierdzony także za pomocą innych środków dowodowych, takich jak np. zeznania świadków lub opinia biegłego.

 

5.       Przepisy ustawowe dotyczące sposobów określenia stężenia zawartości alkoholu w organizmie kierowcy

Przepisy prawa o ruchu drogowym preferują ustalanie zawartości alkoholu w organizmie kierowcy przy użyciu urządzeń elektronicznych, a więc poprzez badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

            W artykule 126 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (PRD) wyrażona  została zasada, iż badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych, dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

W sytuacji jednak, gdy:

 • stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym,
 • osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu,

 ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu (art. 126 ust. 2 PRD).

 

6.      Metody elektronicznego badania zawartości alkoholu w organizmie

Znane są następujące metody badania zawartości alkoholu, polegające na analizie wydychanego powietrza (za: A. Stefański, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, wyd. II, s. 126):

 1. chemicznego utleniania alkoholu przez związki o charakterze utleniaczy,
 2. zmiany przewodowości półprzewodnika,
 3. utleniania elektrochemicznego,
 4. spektrometrii w podczerwieni.

 

7.      Urządzenia służące do pomiaru alkoholu stosowane przez Policję

Na wyposażeniu Policji znajdują się różnorakie przyrządy przeznaczone do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Ich działanie oparte jest na różnych metodach.

 

a)       Urządzenia działające na zasadzie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni

Urządzeniem wykorzystującym metodę spektrometrii w podczerwieni, znajdującym się na wyposażeniu jednostek Policji, jest alkometr. Jest to urządzenie stacjonarne, w pełni zautomatyzowane. Jego główną zaletą jest to, iż odróżnia ono alkohol z krwi od alkoholu z ust (tzw. alkohol resztkowy) i innych utleniających się substancji.

Pomiary dokonane tego typu urządzeniami mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym.

 

b)     Urządzenia działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu

Urządzenia wykorzystującym metodę elektrodowego utleniania alkoholu są najczęściej stosowanymi „wykrywaczami” stężenia alkoholu przez polską Policję. Do tego typu urządzeń zaliczamy m. in.  Alkosensor IV oraz Alkotest 7410. Urządzenia tego typu nie są wyposażone w mechanizm pozwalający wykryć obecności w ustach tzw. alkoholu resztkowego, znajdującego się w ustach oraz w przełyku. W przypadku stosowania tego rodzaju urządzeń konieczne jest wykonanie powtórnego pomiaru po upływie 15 minut. Czas ten jest wystarczający do wydalenia całej zalegającej ilości alkoholu z ust i przełyku.

Pomiary dokonane tego typu urządzeniami mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym.

 

c)      Urządzenia wyposażone w detektor półprzewodnikowy

Urządzenia tego typu mogą być stosowane jedynie do wstępnej analizy ilościowo-orientacyjnej. W przypadku uzyskania w przeprowadzonym za ich pomocą pomiarze wyniku pozytywnego, należy przeprowadzić badanie jednym z urządzeń wskazanych w punktach a) lub b), bądź też należy przeprowadzić badanie chemiczne krwi.

 

d)     Urządzenia elektroniczne nie posiadające ustnika

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym (przepisy wewnętrzne) używanie tego typu urządzeń jest zabronione (§ 7 zarządzenia KG Policji). W najbliższym czasie stan prawny w tym zakresie ulegnie jednak zmianie. Na mocy zarządzenia Komendanta Głównego Policji z dnia 21 czerwca 2011 r., nowelizującego zarządzenie nr 496 z dnia 25 maja 2004 r., stosowanie tego typu będzie dopuszczalne. Wynik takiego badania będzie posiadał jedynie charakter wstępnej analizy ilościowo-orientacyjnej. Ustalanie zawartości alkoholu przy użyciu urządzeń bez ustnika nie będzie dozwolone w odniesieniu do osób będących uczestnikami wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny. Powyższe normy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia w dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji.

 

8.      Pomiary

A.    Wykonanie pomiaru

Zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego nr 496 w przypadku uzyskania podczas pierwszego pomiaru wyniku przekraczającego 0,00 mg/litr, należy:

niezwłocznie dokonać drugiego pomiaru – jeśli pomiar dokonany był urządzeniem działającym na zasadzie spektrometrii w podczerwieni.

– dokonać drugiego pomiaru po upływie 15 minut – jeśli pomiar był wykonany urządzeniem działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu.

 

B.     Weryfikacja pomiaru

Aktualnie ulegają zmianie przepisy wewnętrzne dotyczące weryfikacji pomiarów, w wyniku których uzyskano pozytywny wynik. Poniżej przedstawiony zostanie stan prawny aktualnie obowiązujący oraz stan prawny, który będzie obowiązywał po wejściu w życie zarządzenia Komendanta Głównego Policji z dnia 21 czerwca 2011 r.

 

a)      Stan prawny aktualnie obowiązujący

Wynik badania (wykonanego dwukrotnie) za pomocą urządzenia działającego na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu, należy zweryfikować badaniem przeprowadzonym urządzeniem działającym na zasadzie spektrofotometrycznego w podczerwieni lub badaniem krwi, jeśli:

 • badany uczestniczył w wypadku drogowym, w którym są zabici lub ranni,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego,
 • badany żąda takiego badania lub zgłasza zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego pierwszego badania,
 • zaistniała znaczna rozbieżność między pierwszym a drugim pomiarem.

Pobranie próbki krwi do badań na zawartość alkoholu należy dokonać, jeżeli:

 • badany, pomimo przeprowadzenia badania urządzeniami elektronicznymi, żąda takiego badania,
 • w przypadkach, gdy nie ma możliwości zweryfikowania badania za pomocą urządzenia działającym na zasadzie spektrometrii w podczerwieni,
 • stan badanego, zwłaszcza wynikający z upojenia alkoholowego, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania urządzeniem elektronicznym,
 • istnieją, wynikające ze stanu zdrowia badanego, przeciwwskazania do użycia urządzenia elektronicznego,
 • badany odmawia poddania się badaniu stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym,
 • kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku, w którym jest zabity lub ranny.

 

b)     Stan prawny jaki będzie obowiązywał po wejściu w życie zarządzenia z dnia 21 czerwca 2011 r.

W przypadku uzyskania w pierwszym pomiarze wyniku równego lub większego od 0,1 mg/litr, a w drugim pomiarze wyniku 0,00 mg/litr, należy niezwłocznie dokonać trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/litr, nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.

W przypadku uzyskania w pierwszym pomiarze wyniku równego lub większego od 0,1 mg/litr, a w drugim pomiarze wyniku ponad 0,00 mg/litr, ale poniżej 0,1 mg/litr, należy niezwłocznie dokonać trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/litr lub powyżej 0,00 mg/litr, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że badany w chwili kierowania pojazdem znajdował się w stanie po użyciu alkoholu.

Jeżeli pierwsze i drugie badanie wykonane zostało urządzeniem działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu, jego wynik należy zweryfikować badaniem przeprowadzonym na urządzeniu działającym na zasadzie spektrometrii w podczerwieni, w następujących sytuacjach:

 • zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego (np. przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości),
 • badany żąda takiego badania.

Pobranie próbki krwi do badań na zawartość alkoholu należy dokonać, jeżeli:

 • badany, pomimo przeprowadzenia badania urządzeniami elektronicznymi, żąda pobrania krwi,
 • stan badanego, zwłaszcza wynikający z upojenia alkoholowego, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania urządzeniem elektronicznym,
 • istnieją przeciwwskazania do użycia urządzenia elektronicznego wynikające ze stanu zdrowia badanego,
 • badany odmawia poddania się badaniu stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi.

9.      Protokół z przebiegu badania

Obowiązujące nadal Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie w § 4 ust. 3 stanowi jednoznacznie, iż

„z przebiegu badania sporządza się protokół. W protokole należy opisać objawy lub okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania.

Natomiast wewnętrzne przepisy policyjne obowiązek sporządzenia protokołu zawężają do następujących sytuacji:

 • kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny,
 • istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego,
 • uzyskany wynik wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu,
 • w danej sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie,
 • żąda tego osoba badana – o czym należy ją pouczyć.

W związku z brzmieniem przepisów rozporządzenia z dnia 6 maja 1983 r., zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy przepisy zarządzenia Komendanta Głównego Policji są zgodne z prawem powszechnie obowiązującym.

 

10.  Obowiązek kontroli metrologicznej elektronicznych urządzeń pomiarowych

Elektroniczne analizatory wydechu podlegają kontroli metrologicznej – każde urządzenie winno posiadać aktualnie ważne świadectwo wzorcowania. Obowiązek ten wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory wydechu.

 

11.  Praktyka

Istnieją uzasadnione podejrzenia, że nie wszystkie urządzenia służące do elektronicznego badania stężenia alkoholu posiadają ważne certyfikaty wzorcowania. Zdarzają się przypadki, gdy funkcjonariusze (posuwając się nawet do składania nieprawdziwych zeznań w postępowaniach sądowych) ukrywają fakt dokonania pomiaru określonym urządzeniem, będącym na wyposażeniu Policji.

W powyższych przypadkach odstępują oni także od sporządzenia protokołu z przeprowadzonego badania. Dzieje się tak nawet w sytuacjach, gdy wynik pomiaru uzyskany takim urządzeniem był pozytywny. Stanowi to drastyczne naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wydanych przez Komendanta Głównego Policji.

 

12.  Przykład

W dniu 30 listopada 2008 r. w Chełmie, przy ul. Kochanowskiego funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji dokonali pomiaru stężenia alkoholu u mężczyzny urządzeniem Alkosensor IV.  Badanie to przeprowadził Krzysztof Kowalczyk w obecności funkcjonariuszy Sekcji Patrolowo-Interwencyjnej KMP w Chełmie. Wynik badania był pozytywny. Wynik ten wyświetlił się na wyświetlaczu urządzenia pomiarowego. Z badania tego nie sporządzono żadnego protokołu, ani też nie odnotowano tego badania w rejestrze pracy urządzenia.

W postępowaniu sądowym, funkcjonariusze KMP, zeznawali m. in. na okoliczność przeprowadzenia powyższego pomiaru.

Na rozprawie prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Chełmie w dniu 19 maja 2009 r. (sygn. akt VII K 86/10) funkcjonariusz Robert Sadowski zeznał:

 „My nie mieliśmy alkomatu, a radiowóz ruchu drogowego miał alkomat na wyposażeniu z tym, że nie chciał on działać, coś nie tak było skoro pojechaliśmy do Komendy”.

Na rozprawie w dniu 19 maja 2009 r. funkcjonariusz Sławomir Nachuniak zeznał:

„Wezwaliśmy Ruch Drogowy bo nie mieliśmy alkomatu. Ruch przyjechał, ale było niesprawne urządzenie do badania. (…) Przy posesji oskarżony nie został przebadany, dmuchał, drukarka nie działała. Pomiar raczej chyba też nie pokazał się na wyświetlaczu. Urządzenie było w radiowozie. Ja stałem z tyłu oskarżonego”.

Na rozprawie w dniu 23 czerwca 2009 r. funkcjonariusz Marek Wójcicki zeznał:

„Gdy dojechaliśmy na miejsce kolega wziął alkotest i udał się do radiowozu kolegów, którzy już tam byli. Oskarżony siedział już w radiowozie (…)  Na miejscu zdarzenia nie wysiadałem z samochodu służbowego, nie widziałem badania na miejscu oskarzonego”.

Na rozprawie w dniu 23 czerwca 2009 r. funkcjonariusz Krzysztof Kowalczyk zeznał:

„Gdy my przyjechaliśmy na miejsce oskarżony siedział w radiowozie. Miałem dokonać badania na stan trzeźwości urządzeniem Alkosensor, ale okazało się, że bateria jest rozładowana. Nie udało się dokonać badania, osoba zatrzymana została przewieziona do KMP Chełm celem przeprowadzenia badania na urządzeniu stacjonarnym (…) Tym sprzętem, który przywieźliśmy mieliśmy przebadać oskarżonego w drugim radiowozie, nie doszło do badania bo założyłem ustnik i stwierdziłem, że bateria jest rozładowana. Oskarżonemu nie podawano nawet ustnika (…) Do obowiązków moich i kolegi ze służby należy sprawdzanie stanu sprzętu w tym alkotestu. Na alkoteście nie wyświetla się stan baterii”.

Oskarżony wnosił o ustalenie, którym przyrządem przeprowadzone było przedmiotowe badanie oraz jaka była jego wartość. Sąd zwrócił się do Policji o przekazanie powyższej informacji.

Pismem z dnia 6 lipca 2009 r, skierowanym do Sądu Rejonowego w Chemie odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Chełmie aspirant Tomasz Błaziak. Odpowiedź ta była następująca:

„Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie w dniu 30 listopada dysponował pięcioma urządzeniami typu Alkosensor (…) jednak wskazanie jednego urządzenia, które było użyte przez sierż. M. Wójcickiego i st. post. K. Kowalczyka jest niemożliwe z uwagi na to, że badania nie przeprowadzono, co skutkowało nie wpisaniem w rejestr pracy urządzenia”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Badanie trzeźwości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

12 odpowiedzi na Badanie trzeźwości kierowców za pomocą urządzeń elektronicznych

 1. cieciu pisze:

  Portal WP napisał o coraz większym problemie z kierowcami po spożyciu
  środków odurzających…

  http://moto.wp.pl/kat,106078,title,Kierowcy-po-narkotykach-kary-sa-coraz-surowsze,wid,18212859,wiadomosc.html

 2. pioter pisze:

  @akuna, to raczej nie się czym chwalić ….

 3. akuna pisze:

  zawsze warto w obronie własnej żądać m.in. świadectwa homologacji i przeglądu alkomatu (sprawdźcie: http://www.eporady24.pl/jazda_po_spozyciu_alkoholu,pytania,6,215,8161.html) a nuż cos bylo nie tak i wtedy mamy asa w rękawie. mój szwagier tak uniknął kary 😉 wypił wprawdzie 2 piwa, ale alkomat był niesprawny i jego wygrana!

  • Tom2 pisze:

   No szwagier bohater. Dalej niech jeździ po pijaku i niech żąda homologacji, może mu się uda do czasu jak aparat będzie niesprawny, policji nie bedzie a szwagier przydzwoni w drzewo albo po pijaku wjedzie w kogoś. O rety co się z ludźmi porobilo.

  • 31węzłowy Burke pisze:

   Coś tu nie gra : 2 piwa i po pijaku ? Po 2 piwach nie się być po pijaku ; to jest fizycznie niemożliwe. ŚMIERDZI tanią prowokacją. 31

 4. bob pisze:

  Każdy wydruk posiada odpowiednie dane , na jakim urządzeniu zostało przeprowadzone badanie, do kiedy urządzenie ma legalizacje itd. więc między bajki można włożyć tezę że Policjanci się czegoś wyprą itd.

 5. greven pisze:

  to są istotnie „zabawki”na których ktoś trzepie kasiorę.Dlaczego??? nie są w użyciu jeden lub dwa typy urządzenia,łatwość servisu,obniżenie cen zakupu,i co zatym idzie łatwiejsze przeszkolenie obsługujących.To jednak było by zbyt piękne w naszym „ukochanym klechistanie”,tu najmniejsza duperela musi być tak pokręcona jak giętkie wierło do krzywych otworów.Dawno temu miały funkcjonować dwie marki samochodów,teraz jak jadę to widzę na drodze całą menażerię,fiaty,fordy,kijanki,ople,,,,,.Co za cymbał tak zadecydował ?lub inaczej za ile?U Niemiaszków,a ( często jestem) nie ma takiego bajzlu,BAG,Polizei,dwa typy i dosyć.Czy my słowianie jesteśmy od nich głupsi?wszystko wskazuje że tak zwłaszcza jeżeli ktoś wyląduje na wyżynach „wadzy”-jak się to daaawwno temu mówiło.I tak jest z tymi alkomatami,samochodami,radarami,ręcznymi suszarkami,a sam nie wiem z czym jeszcze.Zakupy tej „techniki”są jak bulimia-ONI jedzą MY bulimy!!

 6. alkomat pisze:

  Ciekawe czy POLICJA została dobrze przeszkolona w kwestii użytkowania? Pomiar robiony zaraz po spożyciu może trwale uszkodzić sensor i później fałszować wyniki.
  Stężenie jest tak duże że uszkodzeniu ulegają sensory.

 7. leo pisze:

  Polecam artykuł zamieszczony w miesięczniku POLICJA z sierpnia 2011 r. – oparty na stanowisku IES w Krakowie. Rozwieje to wątpliwości co niektórych osób w zakresie wiarygodności badań przeprowadzanych na urządzeniach typu Alkosensor IV i Alkotest 7410

 8. Joker pisze:

  te urzadzenia elektryczne sie prawie nie myla bywaja sposoby tylko zeby apart nie mogl wykryc jestes trzezwi czy nie.

 9. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Witam, mam poważne wątpliwości co do trafności tezy autora tekstu o wiarygodności dowodowej badania stanu trzeźwości kierującego wykonanego przenośnym alkomatem działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu z pkt 7 b artykułu -„Pomiary dokonane tego typu urządzeniami mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym”. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie wyniki badania trzeźwości tego typu urządzeniami powinny zostać potwierdzone poprzez badanie trzeźwości urządzeniem stacjonarnym działającymi na zasadziena zasadzie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni. Według mojej oceny opartej na wskazanym dokumencie IES wyniki badania trzeźwości kierującego wykonane urządzeniami przenośnymi nie są wiarygodnym dowodem w postępowaniu karnym. Nie chodzi tu jedynie o problem niewykrywania przez te urządzenia alkoholu zalegającego, ale przede wszystkim o brak badań wpływu na wyniki badania tymi urządzeniami z udziałem probantów takich okoliczności jak temperatura otoczenia, spadki napięcia energii zasilającej urządzenie i inne. W mojej ocenie tylko wyniki badania trzeźwości wykonane stacjonarnymi urządzeniami mają wartość dowodową w postępowaniu karnym pod warunkiem wykonania 2 pomiarów i posiadania przez urządzenie aktualnego świadectwa wzorcowania.

  • wyprz pisze:

   Witam

   Zabawki POLICJI służą generalnie budżetowi i wara od Rostowskiego.

   Te działające w polu (niedowodowe) wykrywają perfumy dziwek , Twoje deo ,
   tlenki węgla , azotu , ketony i inne a są w większości nielegalne ale co z tego gdy aparat przymusu mówi że nielegalne nie jest złe (BANDA).
   Są komendy Policji np. RADMSKO spektrofotometry oznaczają TAM ilościowo!!!!!!!!!! alkohol resztkowy. HORROR. Poległ tam BOGDAN ŁAZUKA

   POZDRO CO PAŃSTWO NA TO ?????????

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *