Założenia programowe Stowarzyszenia Prawo na Drodze

O kształcie ideowym oraz programowym powstającego Stowarzyszenia decydować będą w przyszłości jego statutowe władze. W tym miejscu i o tej porze (czyli przed powstaniem organizacji) można jedynie mówić o tym, jakie są założenia programowe inicjatorów nowego przedsięwzięcia.

1. Przyczyna powstania Stowarzyszenia prawo na Drodze

Podstawową powodem założenia Stowarzyszenia jest fakt, że takiego Stowarzyszenia jeszcze nie ma…

2. Prawa i obowiązki członków

Członkowie przyszłego Stowarzyszenia nie będą zobowiązani do żadnej działalności na rzecz Stowarzyszenia. Statutową działalność będę prowadzić jedynie ci członkowie, którzy będą mieli na to ochotę.

Przewiduje się zatem istnienie takiej grupy członków, którzy przystąpią do Stowarzyszenia jedynie w celu uzyskania ochrony prawnej i faktycznej na wypadek uczestniczenia w zdarzeniach drogowych. Od tej grupy członków Stowarzyszenie nie będzie oczekiwać żadnej aktywności.

Jednie w bardzo wyjątkowych sytuacjach losowych, Stowarzyszenie może zwrócić się do takiego członka z prośbą o udzielenie pomocy innemu członkowi Stowarzyszenia (lub innej osoby objętej ochroną), który znalazł się w pilnej potrzebie (np. w sytuacji, gdy któryś z członków stowarzyszenia uległ wypadkowi w pobliżu miejsca zamieszkania tego członka).

3. Problem składek członkowskich

Składki członkowskie – z założenia – powinny być niewysokie, jednakże obowiązek ich terminowego opłacania będzie bardzo skrupulatnie egzekwowany. Stowarzyszenie przejmuje na siebie bardzo poważne zobowiązania finansowe i musi mieć pokrycie na ich realizację. Dlatego też członkowie do momentu opłacenia składek, nie będą mogli korzystać z większości swoich praw, w tym z prawa do ochrony prawnej i faktycznej na koszt Stowarzyszenia na wypadek zdarzeń drogowych.

4. Zakres ochrony

Należy mieć nadzieję, że Stowarzyszenie w miarę upływu czasu przeobrażać się będzie w coraz bardziej profesjonalną organizację, spełniającą możliwie wszystkie potrzeby swoich członków.

Przede wszystkim Stowarzyszenie zobowiązuje się do pokrycia całości kosztów związanych z ochroną prawną na wszystkich etapach postępowań sądowych i administracyjnych w sprawach związanych ze zdarzeniami drogowymi – zarówno karnymi, wykroczeniowymi, jak i w zakresie uzyskiwania odszkodowań komunikacyjnych). Pomoc tę Stowarzyszenie będzie świadczyć na terenie całej Polski, przed wszystkimi instancjami sądowymi. W szczególności Stowarzyszenie przejmie na siebie koszty opinii prawnych, przygotowania pism procesowych oraz uzasadnione i konieczne koszty pełnomocników procesowych. Taktyka obrony uzgadniana będzie z zainteresowanymi członkami, natomiast świadczenia na rzecz członków Stowarzyszenia świadczyć będą prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem i wskazani przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie uruchomi całodobowy dyżur telefoniczny dla swoich członków. Osoba dyżurująca udzielać będzie pomocy w sytuacjach nagłych zdarzeń drogowych.

W miarę posiadanych możliwości oraz rzeczywistych potrzeb, Stowarzyszenie będzie także pomocne w zabezpieczeniu śladów i dowodów na miejscu zdarzenia. Świadczenie to będzie realizowane jedynie na obszarze Polski, na którym mieszka określona liczba członków.

Tego rodzaju interwencje będą realizowane w sytuacjach, gdy przebieg zdarzenia jest kontrowersyjny, a służby publiczne obecne na miejscu zdarzenia nie wywiążą się w sposób właściwy z tego obowiązku. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie zwracać się będzie do wybitnych rzeczoznawców o wywołanie (na swój koszt) prywatnych opinii w przedmiocie ustalenia rekonstrukcji przebiegu zdarzeń drogowych.

5. Periodyk naukowy

Towarzystwo wydawać będzie periodyk naukowy, w którym zamieszczane będą publikacje z zakresu objętego działalnością statutową. W periodyku tym w szczególności publikowane będą glosy i sprawozdania z postępowań prowadzonych przez  sądy niższych instancji. O swojej działalności Stowarzyszenie informować będzie na bieżąco na stronie internetowej.

6. Początek działalności

Stowarzyszenie będzie mogło rozpocząć swoją  działalność dopiero wówczas, gdy po jego założeniu właściwy sąd rejestrowy dokona jego rejestracji. Stanie się to prawdopodobnie dopiero w lutym 2012 roku (przy założeniu, że zebranie założycielskie odbędzie się w dniu 17 listopada 2011 r.), jednakże pomoc ta obejmować będzie zdarzenia powstałe od dnia 1 stycznia 2012 roku, pod warunkiem, że określony członek Stowarzyszenia lub osoba, która złożyła deklarację członkowską, będzie miała opłaconą składkę członkowską na rok 2012 r.

7. Pomoc na rzecz osób nie korzystających z praw członkowskich

Stowarzyszenie będzie także świadczyć różnoraką pomoc na rzecz osób nie posiadających statusu członka, które o taką pomoc będą się zwracać.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *