Sprostowanie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Szczecinie

                                                                          Pan Artur Mezglewski

Stowarzyszenie Prawo na Drodze

 

               W oparciu o art. 31a pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z  dnia   26 stycznia 1984r.   „Prawo Prasowe” wnoszę o opublikowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia Prawo na Drodze sprostowania do zamieszczonego w dniu 11 grudnia 2016 r  artykułu „Sędzia z Gryfic chce skazać dziennikarza za sfilmowanie jego wizerunku”  autorstwa Artura Mezglewskiego.

            Nie kwestionując prawa dziennikarza do wyrażania swoich ocen i opinii w granicach prawa, w tym dotyczących funkcjonowania sądownictwa, pragnę stwierdzić, iż w artykule „Sędzia z Gryfic chce skazać dziennikarza za sfilmowanie jego wizerunku” autorstwa Artura Mezglewskiego zamieszczone zostały informacje nieprawdziwe, które należy sprostować:

1. nieprawdziwa i niemająca żadnej podstawy prawnej jest zamieszczona w tekście informacja, jakoby Zarządzenie NR 4/2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 22 listopada 2016 r. w przedmiocie  zmiany Regulaminu bezpieczeństwa i porządku na terenie budynku Sądu Rejonowego w Gryficach wydane zostały bez podstawy prawnej, albowiem oparte jest ono o art. 22 § 1 pkt 1) ppkt a) i art. 31a § 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) w związku z § 34 ust. 1 pkt 7) i § 35 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 925);

2. nieprawdziwa jest informacja jakoby na mocy ww. regulaminu wydany został zakaz wchodzenia przedstawicieli mediów do budynku Sądu bez zgody prezesa, przebywania przedstawicieli mediów na Sali rozpraw bez zgody przewodniczącego, utrwalania obrazu i dźwięku na terenie sądu, albowiem § 10 tegoż regulaminu stanowi w ust. 1, iż Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzą na teren obiektów sądowych w godzinach urzędowania Sądu wejściem dla interesantów po okazaniu „legitymacji prasowej” i poddaniu się kontroli określonej w § 1-3. Po godzinach urzędowania Sądu wejście przedstawicieli mediów na teren obiektów sądowych możliwe jest po uzgodnieniu z Prezesem właściwego Sądu”, zaś ust. 2 „Obecność przedstawicieli mediów na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy, możliwa jest tylko za zgodą przewodniczącego składu orzekającego„.

W związku z powyższym regulacja ta umożliwia wejście na teren sądu dziennikarzom, po uprzednim dokonaniu ich kontroli ze względów bezpieczeństwa przewidzianych w § 1 – 3 Regulaminu. Jest to normalna procedura stosowana w urzędach i instytucjach państwowych na terenie całego kraju.

Na marginesie należy jedynie zaznaczyć, iż § 10 ust. 2 stanowi bezpośrednie nawiązanie do art. 357 kpk, co do którego żadne odstępstwo w powyższym Regulaminie nie występuje. Przepis ten dotyczy bowiem rozprawy, która odbywa się na sali rozpraw, a gdzie decyzje porządkowe wydaje przewodniczący składu sędziowskiego, a nie Prezes;

3. nieprawdą jest, iż art. 357 kpk stanowi, iż „sąd nie może nie zezwolić przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie utrwaleń obrazu i dźwięku przebiegu jawnej rozprawy”, podczas gdy przepis ten faktycznie brzmi „Sąd może zezwolić przedstawicielom, radia, telewizji i prasy na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, gdy uzasadniony interes społeczny za tym przemawia, dokonywanie tych czynności nie będzie utrudniać prowadzenia rozprawy, a ważny interes uczestnika postępowania temu się nie sprzeciwia Sąd może określić warunki, od których uzależnia wydanie zezwolenia”.

Przyjętą zasadą jest to, iż Sądy w znakomitej większości przypadków zezwalają przedstawicielom mediów na udział w rozprawie jawnej, chyba że wystąpią okoliczności wymienione w przepisie lub jest wyłączona jawność postępowania.

4. nieprawdziwe jest również stwierdzenie, że zakazem utrwalania obrazu i dźwięku objęty jest cały budynek sądy, albowiem §11 Regulaminu wprost stanowi, iż wprowadza się zakaz fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób obrazu następujących miejsc:

a) stref kontroli osób wchodzących do obiektów

b) pomieszczeń kasy wraz ze strefą okienka kasowego

c) pomieszczeń archiwów sądowych

d) serwerowni  i pomieszczeń technicznych

e) pomieszczenia Kancelarii Tajnej wraz z korytarzem wewnętrznym wydzielonym, zamkniętą  strefą ochronną

f) pomieszczeń pozostawionych do dyspozycji Policji, przeznaczonych dla osób zatrzymanych i konwojowanych

g) zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń  oraz elementów systemu monitoringu sądowego

h) pomieszczeń sekretariatów sądowych i gabinetów sędziów

Jednakże fotografowanie, filmowanie oraz utrwalanie w inny sposób miejsc objętych zakazem  jest możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą Prezesa Sądu.

            W związku z powyższym zwracam się o zamieszczenie sprostowania artykułu „Sędzia z Gryfic chce skazać dziennikarza za sfilmowanie jego wizerunku” autorstwa Artura Mezglewskiego we wskazany w piśmie sposób.

            Treść Regulaminu bezpieczeństwa i porządku na terenie budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 22 stycznia 2016 r znajduję się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gryficach.

            W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z funkcjonowaniem Sądu Okręgowego w Szczecinie i podległych mu Sądów Rejonowych proszę zwracać się w sprawach karnych bezpośrednio do mnie, tak jak czynią to inni dziennikarze, w tym współpracujący ze Stowarzyszeniem Prawo na Drodze.

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego

w Szczecinie

Michał Tomala

/sędzia Sądu Okręgowego/

Zrzut ekranu:

mail SO1

mail SO2

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

6 odpowiedzi na Sprostowanie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Szczecinie

 1. 31wb pisze:

  Nie_dorzecznik po prostu bredzi. I nie zna aktualnego brzmienia. Co do rewidowania też bredzi. Czas na dobrą zmianę, panie Ziobro….31

 2. jan co koc ma a cenzury nie lubi pisze:

  Pisałem ze 3 razy komentarz i nie przechodził…jesli nima wysle mailem i proszę go opublikować nie dam sie cenzurze a skoro mamy prawo prasowe na portalu to żądam animizacji mnie bo tak lubie

 3. ja jan co koc mam pisze:

  Proszę o skan Pisma Rzecznika…naprawdę to napisał? Trudno uwierzyć! 1 sprostowanie do (nie)prasy. 2 twierdzenia w oparciu o nową regulację, gdy artykuł krytykował poprzednią, co wynika z jego treści. 3 argumentacja o stary stan prawny: 357 kpk! Składam wniosek o wniosek lub wnioskoskargę do Prezesów SOiSA i całego 🙂 KRS , niech wytłumaczą podstawy prawne sprostowania o takiej treści i jego zawartość merytoryczną

 4. Born pisze:

  Wiadome jest to , że TROLE nie czytają ze zrozumieniem ………..potrzeba dokonać Nocnej Zmiany w tym Sądzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *