SPnD rozpoczyna kontrolę sądów administracyjnych

W sądownictwie administracyjnym zauważa się wiele bardzo niekorzystnych zjawisk:

  • brak rzeczywistej kontroli  faktycznych działań organów administracji,
  • brak transparencji oraz jednolitości orzecznictwa w sprawach z zakresu ruchu drogowego, prawa o drogach publicznych oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Stowarzyszenie Prawo na Drodze przyjrzy się dokładniej pracy sędziów sądów administracyjnych. Dotąd sędziowie ci pracowali w ciszy, ukryci za lśniącymi fasadami monumentalnych gmachów – z dala od ludzkiego gwaru, ale też nieczuli na ludzkie dramaty.

Poniżej publikujemy dwie uchwały Zarządu SPnD, które zmienią ten stan rzeczy. Odtąd ludzie będą bliżej Sądu i – mamy nadzieję – Sąd bliżej ludzi…

Uchwała nr 22/16

z dnia 8 lipca 2016 r.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prawo na Drodze w sprawie zaniedbań sądownictwa administracyjnego w przeprowadzaniu kontroli faktycznych działań administracji publicznej, wywołujących skutki prawne w sferze prawa administracyjnego, w obszarze zagadnień związanych z ruchem drogowym oraz uprawnieniami do kierowania pojazdami

Zarząd Stowarzyszenia Prawo na Drodze – po przeprowadzeniu analizy szeregu postępowań sądowoadministracyjnych – zauważa, iż wojewódzkie sądy administracyjne orzekając w sprawach skarg z zakresu ruchu drogowego oraz posiadania uprawnień do kierowania pojazdami, zaniedbują przeprowadzanie kontroli faktycznych działań administracji publicznej, wywołujących skutki prawne w sferze prawa administracyjnego. Problem dotyczy w szczególności kontroli decyzji o zatrzymaniu prawa na podstawie art. 102 ust 1 pkt 4 Ustawy o kierujących pojazdami oraz decyzji w przedmiocie skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami.

W związku z całkowitym brakiem kontroli sądowej nad takimi działaniami faktycznymi, jak pomiar prędkości, sporządzenie zaświadczeń i informacji itp. dochodzi do licznych przypadków podejmowania negatywnych dla kierujących decyzji, które oparte zostały na błędnych ustaleniach faktycznych. Do takich przypadków musi zresztą dochodzić, skoro stanu faktycznego żaden z organów nie bada.

Zarząd Stowarzyszenia Prawo na Drodze wyraża pogląd, że zarówno pomiar prędkości pojazdu, jak też sporządzenie informacji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, są czynnościami materialno-technicznymi, które wywołują określone skutki prawne. Czynności te podlegają kontroli sądowoadministracyjnej – zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

W związku z obstrukcyjnym, ale też rozbieżnym orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych w przedmiotowych kwestiach, Prezes Stowarzyszenia Prawo na Drodze wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały rozstrzygającej w przedmiocie stosowania zasady prawdy obiektywnej w postępowaniach o zatrzymanie prawa jazdy.

Z kolei Zarząd Stowarzyszenia Prawo na Drodze podjął uchwałę o objęciu sądownictwa administracyjnego społeczną kontrolą sądów, realizowaną przez Członków Stowarzyszenia Prawo na Drodze.

W wykonaniu powyższej uchwały 170 Członków Stowarzyszenia będzie kontrolowało pracę sądów administracyjnych poprzez monitorowanie wokand, udział w rozprawach i posiedzeniach, kwerendę orzecznictwa administracyjnego, analizę akt postępowań sądowoadministracyjnych, sporządzanie oraz publikowanie raportów kontroli sądów.

Tym samym Zarząd Stowarzyszenia Prawo na Drodze zwraca się z prośbą do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Prezesów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych o umożliwienie Członkom Stowarzyszenia Prawo na Drodze wykonywania swoich statutowych i regulaminowych zadań – w granicach przewidzianych przez prawo.

Uchwała nr 21/16

Zarządu Stowarzyszenia Prawo na Drodze

z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie objęcia sądownictwa administracyjnego kontrolą społeczną

§ 1

Działając na podstawie § 7 lit. b, c, j Statutu SPnD Zarząd Stowarzyszenia Prawo na Drodze postanawia objąć sądownictwo administracyjne kontrolą społeczną, prowadzoną na podstawie Regulaminu społecznej kontroli sądów, przyjętego uchwałą Zarządu SPnD nr 6/16 z dnia 11 stycznia 2016 r.

§ 2

Kontrolerzy społeczni sprawdzają pracę wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego poprzez: monitorowanie wokand, udział w rozprawach i posiedzeniach, kwerendę orzecznictwa administracyjnego, analizę akt postępowań sądowoadministracyjnych, sporządzanie oraz publikowanie raportów kontroli sądów, o których mowa w § 2 i 3 Regulaminu.

§ 3

Raporty sporządzane są na formularzach przeznaczonych do raportowania postępowań karnych i wykroczeniowych, a poszczególne rubryki wypełniane są w sposób odpowiedni.

§ 4

W rubryce „sędzia” wpisywane są nazwiska całego składu orzekającego, z tym, że na pierwszym miejscu wymienia się sędziego sprawozdawcę (istotne dla celów wyszukiwania).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Sądownictwo administracyjne, Stowarzyszenie Prawo na Drodze i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *