Parking, czy strefa płatnego parkowania? – jak odróżnić?

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strefa płatnego parkowania. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

18 odpowiedzi na Parking, czy strefa płatnego parkowania? – jak odróżnić?

 1. losot pisze:

  Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – z upoważnienia ministra –
  na interpelację nr 17598
  w sprawie problemów z interpretacją przepisów o strefie płatnego parkowania
    Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na zapytanie pana posła Jacka Tomczaka (pismo znak: SPS-023-17598/13 z dnia 14 maja 2013 r.) w sprawie interpretacji przepisów dotyczących strefy płatnego parkowania, uprzejmie wyjaśniam, iż z obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) kompetencje w zakresie zarówno ustalania strefy płatnego parkowania, jak i ustalania wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania ustawodawca pozostawił właściwym organom samorządu terytorialnego – radzie gminy/miasta. Zatem ocena potrzeby i zasadności wprowadzenia zarówno strefy płatnego parkowania, jak i stawek opłat za parkowanie powinna być dokonana przez ten samorząd. W tym zakresie pozostawiono swobodę właściwemu organowi samorządu. Nie oznacza to jednak dowolności w działaniu, w przypadku gdy rada gminy/miasta zdecyduje się na wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Ograniczenie swobody działania w tym zakresie przez radę gminy/miasta zakreślone jest poprzez jednoznacznie wskazany przez ustawodawcę cel, jakiemu generalnie służy wprowadzenie opłat za parkowanie. Zgodnie z art. 13b ust. 2 ww. ustawy strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.
     Ustawodawca nie określił, w jaki sposób należy opisać strefę płatnego parkowania, pozostawiając w tym zakresie swobodę radzie gminy/miasta. Oznacza to, że organ może działać w tym zakresie na zasadzie uznaniowości, jednakże w granicach wyznaczonych przez ustawodawcę co do celu, jakiemu generalnie służy wprowadzenie opłat za parkowanie. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wskazanie strefy płatnego parkowania poprzez wyliczenie ulic, na których możliwe jest parkowanie, na pewno będzie bardziej czytelne i jasne dla podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty.
     Zgodnie z art. 13b ust. 3 ww. ustawy o drogach publicznych wójt (burmistrz, prezydent miasta) składa do rady gminy (rady miasta) wniosek o utworzenie strefy płatnego parkowania, w którym wskazuje granice tej strefy. Wniosek taki jest opiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, który może np. zaopiniować pozytywnie wniosek wójta, zaproponować rozszerzenie tej strefy o dodatkowe ulice bądź też jej zmniejszenie albo stwierdzić, iż nie ma potrzeby tworzenia strefy płatnego parkowania. Opinia organów zarządzających drogami i ruchem nie jest wiążąca dla organu. Następnie rada gminy (rada miasta) w drodze uchwały ustala strefę płatnego parkowania. Jednocześnie ustala ona wysokość stawek opłaty, może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi oraz określa sposób pobierania tej opłaty. Tryb zmiany uchwały ustalającej daną strefę płatnego parkowania powinien być taki sam jak dla pierwotnej uchwały określającej strefę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rada gminy/miasta zwróciła się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z prośbą o wystąpienie z wnioskiem o zmianę granic strefy płatnego parkowania.
     W myśl art. 13b ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Zaś sama strefa płatnego parkowania powinna być oznaczona zgodnie z rozporządzeniem ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – znakiem D-44, który oznacza wjazd do strefy, w której pobierana jest opłata. Należy przy tym pamiętać, iż wniosek o utworzenie strefy płatnego parkowania opiniowany jest przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach. Zatem wyznaczanie miejsc do parkowania w strefie płatnego parkowania przez organ zarządzający ruchem nie może naruszać przepisów ruchu drogowego i dopuszczać parkowania tam, gdzie jest zakaz postoju i zatrzymywania. Natomiast parkowanie w strefie płatnego parkowania, ale w miejscu niedozwolonym, stanowić będzie naruszenie przepisów Prawa o ruchu drogowym i tym samym stanowić będzie wykroczenie zagrożone grzywną.
  Z poważaniem
  Podsekretarz stanu
  Patrycja Wolińska-Bartkiewicz Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r.

 2. cieciu pisze:

  Ci, którzy kwestionują pobieranie opłat za parkowanie w miejscach bez poziomych linii muszą liczyć się ze zmianą prawa w tym zakresie.
  W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw proponuje się zmianę dotychczasowej ustawy o drogach publicznych. Nie będzie już zapisu o opłacie za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu (art. 13 ust. 1 pkt 1).
  Czyli wracamy do starego rozwiązania, czyli wjeżdzasz do strefy – sięgasz głęboko do kieszeni.

  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2333

 3. cieciu pisze:

  Minister infrastruktury i budownictwa podpisał nowelizację rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 r., a przewidują m. in. zmiany związane ze stanowiskami postojowymi.

  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12285403/12353180/dokument318405.pdf

 4. cieciu pisze:

  egon napisał m. in.:
  Legalność ustanowionej strefy to nie tylko uchwała ale i właściwe oznakowanie. Brak któregokolwiek elementu pozbawia strefę legalności .

  Niestety nie masz racji, kiedy twierdzisz, że pobieranie opłaty w SPP jest nielegalne, bo znaki temu przeczą (droga wewnętrzna). Znaki winne wynikać przede wszystkim z uchwały ustanawiającej SPP.

  • pioter pisze:

   „Znaki winne wynikać przede wszystkim z uchwały ustanawiającej SPP” ????????? Możesz rozwinąć myśl?

  • egon pisze:

   Na parkingu nie będącym w pasie drogi publicznej oznakowanie może być stosowane według osoby zarządzającej . Jeśli parking jest jednak w pasie drogi publicznej i jest SPP to brak prawidłowego oznakowania pozbawia możliwości legalnego poboru opłat . Kierujący ma się stosować do prawidłowego oznakowania ustanowionego przez właściwy podmiot . Z tego wynika że podmiot nie za bardzo jest właściwy skoro nie wie lub nie potrafi prawidłowo oznakować . Jest być może jeszcze gorzej ….może tylko kasa ich obchodzi jak nieboszczki SM .

 5. cieciu pisze:

  Tu wszystko postawione jest na głowie (czytaj niezgodnie z prawem). Oto ktoś twierdzi, na podstawie postawionych znaków pionowych, że na drodze wewnętrznej pobierana jest nielegalnie opłata parkingowa. Trzeba zacząć od przepisów. Zaliczenie drogi do kategorii dróg publicznych (powiatowych, gminnych) jak i ustalenie przebiegu tych dróg następuje w drodze uchwały rady (powiatu, gminy) – art. 6, 6a, 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych. Przechodząc do konkretu, z wypowiedzi rzecznika zarządu dróg wynika, że znaki pionowe nie są zgodne z obowiązującym prawem lokalnym, bo informują o drodze wewnętrznej, kiedy jest to ustalona decyzją rady droga publiczna. Jak jest faktycznie? Trzeba sięgnąć do stosownych uchwał rady….

  • cieciu pisze:

   Jeżeli problem dotyczy parkingu przy ul. Zygmunta Augusta w Bydgoszczy to trzeba ustalić czy Rada Miejska uchwałą ustaliła tę ulicę drogą kategorii drogi publicznej i czy Rada ustaliła jej przebieg (jeżeli tak, to czy obejmuje parking przy tej ulicy). Niestety nie znalazłem odpowiedzi w internecie….

   • egon pisze:

    Ciekawe . Rozumie że jak rada gminy wyda orzeczenie o rozwodzie to jest on prawomocny . Tak jak i TK ,skoro jego orzeczenia są prawomocne to jak orzeknie rozwód to co można zrobić ?

    • cieciu pisze:

     Drogi Egonie! Czy Ciebie nie interesuje, czy dany znak jest zgodny z uchwałami Rady? Za prawidłowe oznakowanie dróg odpowiada zarządca dróg, a prawidłowe oznakowanie to oznakowanie zgodne z obowiązującym prawem, w tym procedurami.

     • egon pisze:

      Mnie interesuje czy strefa w której pobierane są opłaty jest legalna . To co ktoś ustalał dużo mniej . Legalność ustanowionej strefy to nie tylko uchwała ale i właściwe oznakowanie . Brak któregokolwiek elementu pozbawia strefę legalności .

     • egon pisze:

      Odpowiedz co można zrobić po orzeczeniu trybunału który ma kaprys orzec np rozwód i to czyjkolwiek . Orzeczenia są ostateczne przypominam . ….Taki to mamy prawo .

 6. egon pisze:

  Znak D 45 powinien chyba być

 7. egon pisze:

  Ten parking przy ulicy też jakoś dziwnie oznakowany . Wydaje się że o ile pamiętam dobrze innym znakiem powinna być oznaczony koniec SPP.

 8. Tomek pisze:

  Jeszcze skonkretyzuję pytanie dotyczące w/w linka. Parking oznaczony jest jako płatny. Poniżej jest oznaczenie „Droga wewnętrzna” Na parkingu jest automat do wydawania biletów. W regulaminie na automacie jest napisane, iż obowiązuje na drogach publicznych. W mojej opinii pobieranie opłat na tym odcinku jest nielegalne. Czy potwierdzają Państwo moją opinię?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *