Interwencja SPnD skuteczna – zmiana oznakowania w Poznaniu

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Znaki drogowe | 11 komentarzy

Strefa ruchu łamana przez strefę zamieszkania, czyli okolice Komendy Wojewódzkiej Policji

codziennie przejeżdża tamtędy setki specjalistów od bezpieczeństwa…

Zaszufladkowano do kategorii BRD, Policja, Strefa ruchu, Strefa zamieszkania, Znaki drogowe | 5 komentarzy

Propozycje jesiennej nowelizacji przepisów związanych z kontrolą ruchu drogowego

Aktualizacja 02-04-2021:

No cóż, poniższy tekst mógł powstać tylko w Prima Aprilis. Szkoda, że o życiu w normalności w Polsce można pisać co najwyżej w formie żartu, ale że warto żyć marzeniami, to pozostawiamy go tutaj – może kiedyś psikus stanie się faktem?

 

Przepisy dotyczące materii ruchu drogowego są chyba najczęściej nowelizowanymi aktami prawnymi w Polsce. W gąszczu  nowych artykułów, liter, punktów, podpunktów, podpodpunktów, tiretów, gubią się już nawet najwytrwalsi analizatorzy obowiązującego stanu prawnego, a także sądy wszelkich instancji.

Większość zmian pod płaszczykiem „ujednolicenia”, „usystematyzowania”, „dostosowania do rozwoju motoryzacji” wprowadza brzmienia restrykcyjne, godzące w wolności obywatelskie i podwaliny systemu prawnego – o choćby ostatni projekt, lansowany przez członka grupy KaKaO z SP, czyli usunięcie prawa do odmowy przyjęcia mandatu. Dlatego z radością przyjęliśmy przesłany nam do opiniowania projekt zmian, jakie Ministerstwa Rozwoju i Sprawiedliwości planują wprowadzić do Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Prawa o miarach, Ustawach o kierujących itp. od października br.

Najważniejsze założenia zmian:

 • z początkiem 2022 r. nastąpi automatyczne wygaszenie decyzji Zatwierdzenia typu dla mierników z rodziny Rapid i Iskra oraz wszelkich świadectw legalizacji, wydanych dla tych urządzeń – co oznacza zakończenie stosowania takich przyrządów, które nie „wiedzą” co i komu mierzą, albo nie odróżniają nawet pojazdów nadjeżdżających od oddalających się;
 • do końca 2022r. automatycznie wygasną wszystkie decyzje zatwierdzenia typu dla mierników laserowych, GUM zostanie zobowiązany do wydania nowych decyzji na podstawie badań przeprowadzonych przy udziale organizacji pozarządowych – jeśli to nie nastąpi, z dn. 01-01-2023 r. stracą ważność świadectwa legalizacyjne dla mierników wydane na podstawie wygasłych decyzji ZT;
 • powyższe dotyczy także prędkościomierzy kontrolnych z tym zastrzeżeniem, że nie będzie nimi od 01-01-2022 r. – do czasu wydania nowych decyzji ZT – dokonywać pomiarów prędkości, a jedynie używać do rejestracji wykroczeń takich jak przekraczanie linii ciągłych lub wyprzedzanie w miejscach, gdzie jest to zabronione;
 • każdy miernik ręczny będzie musiał być wyposażony w moduł rejestracji wideo z przebiegu dokonywania pomiaru, a materiał ten będzie musiał być okazany osobie kontrolowanej po jej zatrzymaniu,
 • wprowadzony zostanie wymóg dokonywania pomiarów prędkościomierzami kontrolnymi na minimalnych odcinkach – w terenie zabudowanym wynosić on ma 300 m, poza terenem zabudowanym 750 m, a na drogach ekspresowych i autostradach – 1 200 m;
 • w przypadku pomiarów statycznych odległość pomiarów zostanie ograniczona do 100 m z „wolnej ręki”, do 300 m z użyciem statywu i do 500 m z użyciem statywu oraz lunety powiększającej;
 • od 01-01-2023 r. wymogiem możliwości ujawniania za pomocą prędkościomierzy kontrolnych wykroczeń polegających na przekraczaniu dozwolonej prędkości, będzie wyposażenie ich w dalmierze, służące do wskazywania odległości od pojazdu „namierzanego”, a wyniki te będą musiały być uwzględniane przez algorytm miernika do wskazania zmierzonej prędkości, dodatkowo na zapisie wideo będzie musiał być też umieszczony dodatkowy odczyt prędkości oraz nanoszona lokalizacja z podłączonego do urządzenia modułu GPS;
 • osoby dokonujące tzw. pomiarów statycznych będą musiały być obowiązkowo wyposażone w kamery osobiste, rejestrujące sposób dokonania przez nich pomiaru;
 • wymagane instrukcją obsługi testy kontrolne mierników, które należy wykonać przed pomiarami, również będą musiały być zarejestrowane kamerami osobistymi uzytkownika;
 • w przypadku odmowy przyjęcia mandatu za zarzucane przekroczenie dozwolonej prędkości o >50 km/h w terenie zabudowanym, sprawa administracyjna związana z zatrzymaniem prawa jazdy będzie automatycznie zawieszana do czasu jej prawomocnego rozstrzygnięcia w postepowaniu karnym;
 • pomiar dowodowy fotoradarami będzie musiał być dokumentowany trzema fotografiami wykonanymi w określonym okresie czasu, a na nawierzchni jezdni będą musiał być naniesione punkty, umożliwiające weryfikację prawidłowości dokonania pomiaru;

Oceniamy te zmiany pozytywnie, które – jak nam przekazały ministerstwa we wniosku – mają podnieść zaufanie obywateli do rzetelności przeprowadzanych kontroli oraz znacząco zmniejszyć ilość spraw, jakie trafiają do sądów.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | 3 komentarze

Odholowywanie pojazdów – czyli kolejny „dochodowy” biznes samorządów w ocenie NSA

     Samochód stał się jednym z symboli naszego rozwoju cywilizacyjnego. Większość z nas nie potrafi sobie wyobrazić już życia bez niego, co doprowadziło w wielu przypadkach do powstania potrzeby korzystania i bycia w maksymalnej „bliskości” z naszym autem, bez zważania na jego negatywny wpływ na środowisko czy przepisy prawa. Dlatego tak wiele pojazdów tam, gdzie ich być nie powinno – w lasach, na trawnikach, są myte w wodach jezior i rzek, widzimy je zaparkowane w taki sposób, że zagrażają bezpieczeństwu innych osób.

     W ściśle określonych przypadkach auto postawione w miejscu, gdzie jest to zabronione, może zostać odholowane na koszt jego użytkownika. Aby odebrać później pojazd z parkingu, należy uiścić opłatę w samorządowej kasie, gdyż to te jednostki zajmują się – na zlecenie uprawnionych służb – organizacją czynności usuwania i przechowywania aut. No ale skoro są samochody, ich właściciele, możliwe jakieś działania i opłaty za nie – no to jest okazja, by zrobić sobie kolejne, fajne źródło dochodu …

     W art. 130a ust. 6 Prawa o ruchu drogowym, w szczegółowym upoważnieniu do wydania aktu prawa miejscowego w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów, prawodawca wskazał dwie przesłanki, jakimi należy się kierować przy ustalaniu opłat w tym zakresie: są nimi konieczność zapewnienia sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów oraz to, jakie są koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu. I chodzi tu nie o pieniądze, jakie chce „zarobić” powiat, ale o realne koszty, które są odpowiednikiem cen usług świadczonych przez firmy na terenie danego powiatu, które rada powiatu powinna uwzględnić przy podejmowaniu uchwały określającej wysokość stawek, o których mowa w art. 130a ust. 5c Prawa o ruchu drogowym (tak m.in. NSA z dnia 13 stycznia 2017 r. sygn. I OSK 1916/16, WSA w Gdańsku z dnia 31.05.2017 r. sygn. III SA/Gd 345/17; WSA w Łodzi z 27.09.2017 r. sygn. III SA/Łd 690/17; WSA we Wrocławiu z 26.10.2017 r. sygn. III SA/Wr 651/17; WSA w Szczecinie z 1.01.2018 r. sygn. II SA/Sz 1314/17; WSA w Lublinie z 16.01.2018 r. sygn. III SA/Lu 307/17).

     Niestety, prawo prawem, a samorządy samorządami. Jest okazja zarobić – to hulaj dusza, piekła nie ma. Nagminnie są wiec uchwalane maksymalne stawki, bez jakiejkolwiek refleksji, dyskusji – ot, na posiedzeniu wprowadzono projekt uchwały do porządku, przewodniczący odczytał na posiedzeniu jej lakoniczną treść, nikt nic o nic nie pyta, rączki do góry, klepnięte. Potem „nasz” zarząd dróg stawia gdzie się da znaki B-36 z tabliczką T-24, straż miejska startuje niczym sprinter z bloków i jedziemy z koksem. Zarobieni są i samorząd, i firma holownicza (może czasami taki „znajomy króliczka”?), niestety – tracą obywatele.

     W 2018 r. poddaliśmy kontroli uchwały w przedmiocie odholowywania aut w powiatach województwa warmińsko – mazurskiego. W dwóch skrajnych przypadkach – Olsztyn i Ostróda – wnieśliśmy do prokuratur okręgowych w Olsztynie i Elblągu wnioski o zaskarżenie tych uchwał ze względu na rażące przekroczenie delegacji ustawowych poprzez wprowadzenie maksymalnych, wygórowanych stawek usług za odholowywanie pojazdów, odstąpienie od tej czynności po wydaniu zlecenia (np. kiedy pojawił się kierowca nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu) oraz za ich przechowywanie na parkingach w sytuacji, kiedy realne kwoty, płacone przez samorządy na podstawie zawartych umów, są drastycznie niższe.  W obydwu przypadkach WSA w Olsztynie wydał wyroki stwierdzające nieważność zaskarżonych uchwał (sygn. II SA/Ol 476/18 i II SA/Ol 504/18). W uzasadnieniu wskazano, że nie ma żadnych podstaw do uchwalania stawki np. w wysokości 486 zł za odholowanie auta do 3,5 t w sytuacji, kiedy powiat płaci za tę czynność firmie 150 zł, lub doprowadzania do absurdalnej sytuacji, kiedy w przypadku odstąpienia od odholowania pojazdu opłata za taką czynność jest wyższa, niż za samo odholowanie! Albo tego, że stawki za przechowywanie pojazdu na parkingu, pobierane przez samorząd, są nawet o 1 000% wyższe od tych rzeczywiście płaconych firmie prowadzącej parking!!!

     Od obydwu wyroków samorządy wniosły do NSA skargi kasacyjne. W dniu 28 stycznia 2021 r. NSA rozpatrzył pierwszą z nich (sygn. I OSK 3881/18) – skierowaną przez Radę Powiatu w Ostródzie. Zapadłe orzeczenie nie mogło być inne – sąd oddalił skargę jako oczywiście bezzasadną. W uzasadnieniu wyroku skład orzekający wręcz zmiażdżył bezsens argumentów podnoszonych jako zarzuty wobec prawidłowości postępowania prowadzonego przez organ I instancji. Wyrok jest prawomocny, uchwała została więc definitywnie wyeliminowana z obrotu prawnego, co oznacza, że wszyscy, którzy na terenie powiatu ostródzkiego zapłacili w 2018 r. opłaty za odholowywanie pojazdów lub ich przechowywanie na parkingu, mogą teraz wysłać pisemko o zwrot kasy – gdyż została pobrana bez jakiejkolwiek podstawy. Oczywiście zwrot z odsetkami …

Wyrok WSA w Olsztynie z dn. 10-07-2018 r. sygn. II SA/Ol 476/18

Wyrok NSA z 28-01-2021 sygn. I OSK 3881/18

Zaszufladkowano do kategorii kary administracyjne, Organizacja ruchu, Parking, Parkowanie, Sądownictwo administracyjne, Starostwo powiatowe, Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Straż gminna (miejska) | 2 komentarze

Prędkość zabija

Zaszufladkowano do kategorii BRD, Organizacja ruchu | 2 komentarze

Opinia biegłego – rekonstrukcja, czy fantazja?

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/opinia-bieglego-rekonstrukcja-czy-fantazja/

Zaszufladkowano do kategorii Biegli sądowi | Dodaj komentarz

Czyżby KPP w Bartoszycach wywiesiła białą flagę?

     Braki kadrowe w policji i skierowanie wielu funkcjonariuszy do wykonywania wyłącznie tych najbardziej ważnych dla bezpieczeństwa obywateli zadań (np. pilnowanie przed siedmioosobowy patrol babci Kasi na zakupach) wpływają wyraźnie na tempo pracy tej formacji. Tym tłumaczymy sobie to, że nawet w prostych sprawach potrzeba ponad pół roku, aby podjęto właściwe kroki w bulwersujących opinię społeczną przypadkach.

          Od ponad pół roku monitorujemy sprawę podejmowanych przez funkcjonariuszy KPP w Bartoszycach interwencji, związanych z rzekomymi wykroczeniami polegającymi na parkowania aut na  miejscu dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione. Z rzekomymi, bo do zdarzeń dochodzi na prywatnym terenie, na którym jego zarządca nie wprowadził żadnej organizacji ruchu, a wykonane pseudo oznakowanie daleko odbiega sposobem posadowienia i wymiarami od tego, jakie jest określone w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania. Sprawę opisaliśmy już dwukrotnie:

W Bartoszycach policja stosuje Prawo o ruchu drogowym nawet tam, gdzie nie obowiązuje

Policyjna logika, czyli jak zaprzeczyć samemu sobie w dwóch kolejnych zdaniach

     Mimo niezwykłego oporu policyjnej materii nie zaprzestaliśmy działań – po „zbagatelizowaniu” sprawy w Bartoszycach podjęliśmy działania na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Niestety, od ponad miesiąca czekamy na reakcje na nasz wniosek o przywrócenie ładu prawnego w działaniach podejmowanych przez policjantów z podległej jednostki powiatowej – obecnie skierowaliśmy ponaglenie do Komendy Głównej Policji i czekamy na jego rozpoznanie. Pierwszy pozytywny efekt jego przesłania już nastąpił – jest reakcja ze strony KPP w Bartoszycach polegająca na wysłaniu do nas (podobno ponownie) pisma , w którym zawarto dwie ważne informacje:

 • zwrócono się do zarządcy terenu, aby została przez niego zgodnie z prawem uregulowana kwestia ruchu pojazdów na trenie przylegającym do bloków mieszkalnych przy ul. Limanowskiego 20;
 • w jednym z kolejnych postępowań wyjaśniających, prowadzonego w sprawie rzekomego wykroczenia, prowadzący je doszedł do jedynego, prawidłowego wniosku – że należy je, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 kpow. (czyli z powodu braku znamion czynu zabronionego), umorzyć.

        Mamy nadzieje, że nastąpiło w końcu opamiętanie i nasze działania w tym przedmiocie będę zmierzać ku dobremu zakończeniu. Czekamy jeszcze na efekt ponaglenia i zakończenie działań przez KWP w Olsztynie, na skutek których nie będzie dochodziło do podobnych nielegalnych interwencji nie tylko na terenie bartoszyckiej komendy, ale także w innych jednostkach warmińsko-mazurskiej policji.

Zaszufladkowano do kategorii Organizacja ruchu, Parking, Parkowanie, Policja, Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Umorzenie postępowania, Uncategorized, Znaki drogowe | Jeden komentarz

Strażnicy miejscy będą ważyć auta i nakładać kary do 10 tysięcy zł!

Artur Mezglewski

Z dniem 13 marca 2021 r. wchodzą w życie przepisy uprawniające strażników  gminnych (miejskich) do sprawdzania nacisku pojedynczych osi pojazdów. Z kolei komendanci straży będą uprawni do nakładania kar administracyjnych za naruszenia zakazu poruszania się lub postój pojazdu powyżej określonej znakiem drogowym wartości wyznaczającej maksymalny nacisk pojedynczej osi. Kary będą wynosić od 3 tysięcy zł do 10 tysięcy złotych. Rozkręca się zatem nowy, intratny biznes. Strzeżcie się przedsiębiorcy… Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii kary administracyjne, Kontrola drogowa, kontrola nacisku na pojedynczą oś, Organizacja ruchu, Straż gminna (miejska) | 13 komentarzy

Informacja zamiast kary

https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/chcieli-wykazac-przewage-prewencji-nad-mandatami-czy-im-sie-udalo?fbclid=IwAR0MCiSqfF3c9j7MoxTebA7S6mVKcTg9KmQtCra8umA8air_rSvbqSowF04

 

Zaszufladkowano do kategorii BRD, Stowarzyszenie Prawo na Drodze | 7 komentarzy

Dziennikarz wyrzucony z rozprawy?! – takie są wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości…

Artur Mezglewski

W dniu 14 grudnia 2020 r. wydarzyła się rzecz niebywała. Sędzia wyrzucił dziennikarza z sali rozpraw, chociaż – zgodnie z Kodeksem postępowania karnego – miał obowiązek wydać postanowienie o wyrażeniu zgody na dokonywanie utrwalania obrazu i dźwięku. Podstawą tej bezprawnej decyzji miało być zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego oraz wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczące funkcjonowania sądów w okresie epidemii.  Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dziennikarstwo obywatelski, Jawność postępowania, Organizacje społeczne, TruCam, TruCam | 3 komentarze