Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (ISKIP) – totalna i bezprawna inwigilacja użytkowników dróg!

 Artur Mezglewski

Polska wprowadza unikatowe w skali europejskiej i światowej rozwiązanie w zakresie identyfikacji pojazdów oraz użytkowników dróg (w skrócie ISKIP). Ta innowacyjność polskiego rozwiązania polega na tym, że system kamer fotografuje WSZYSTKICH użytkowników dróg (kierowców oraz pasażerów), a także wszystkie pojazdy. Innowacyjność ta polega także na tym, że nie zostały określone żadne zasady przetwarzania danych oraz, że nad procederem tym nie ma żadnej kontroli. Z danych tych korzysta cały szereg instytucji – a  praktycznie kto chce.

Chcesz zdobyć zdjęcia swojego szefa, jak jedzie samochodem ze swoją sekretarką na wydmy do Łeby? Skontaktuj się Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. Oni te fotki mają. Chłopaki z CBŚ, ABW, CBA już je oglądały, ale pewnie ci ich nie pokażą…

 

1. Struktura ISKIP

 ISKIP składa się z kamer oraz Centralnego Systemu Statystycznego. W wybranych lokalizacjach zainstalowane zostały bramki z umieszczonymi na nich kamerami. Kamery te zintegrowane są z systemem pozwalającym na precyzyjne rozpoznanie przejeżdżającego pojazdu oraz jego pasażerów.

2. Zasady działania ISKIP

ISKIP to uniwersalny system automatycznej identyfikacji pojazdów, dokonywanej na podstawie równoległego rozpoznawania jego cech takich jak:

 • rodzaj (osobowy, dostawczy, ciężarowy, autobus, itp.),
 • kolor,
 • marka,
 • typ,
 • numer rejestracyjny.

ISKIP jest zdolny do śledzenia ruchu pojazdów wraz z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych.

 Kamery mają także zdolność do zapisywania twarzy. W Centralnym Systemie Statystycznym są gromadzone wszystkie zdobyte na drogach dane. System może współpracować także z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców – co umożliwia ustalenie informacji na temat właściciela pojazdu.

 Podstawy działania systemu są następujące.

Etap 1 – Pobranie obrazu
Każdy z Autonomicznych Punktów Pomiarowych wyposażony jest w kamerę stale monitorującą przejeżdżające pojazdy

Etap 2 – Analiza obrazu
Zainstalowane na terminalach oprogramowanie, umożliwia określenie w czasie rzeczywistym wszystkich cech niezbędnych do identyfikacji obrazu zapisanego przez kamerę (numeru tablicy rejestracyjnej, rodzaju/marki oraz koloru pojazdu).

Etap 3 – Przekazanie danych
Zebrane dane trafiają z Automatycznych Punktów Pomiarowych do Centralnego Systemu Statystycznego. Transfer ten odbywa się za pośrednictwem połączenia internetowego lub GPRS.

Etap 4 – Weryfikacja danych
Centralny System Statystyczny dokonuje obliczeń oraz porównania danych z poszczególnych punktów pomiarowych, a następnie automatycznie przesyła do odbiorców żądane dane (np. informacje o wykryciu poszukiwanego pojazdu, przekroczeniu prędkości, niezgodności danych pojazdu (marka, model, kolor) z danymi związanymi z danym numerem rejestracyjnym w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kolizji – CEPIK.

Źródło: http://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp/wynalazki/artykuly/480000,inteligentny-system-kompleksowej-identyfikacji-pojazdow-iskip.html

3. Zastosowanie ISKIP

Głównym celem wprowadzenia owego systemu jest zbieranie danych statystycznych, dotyczących  natężenia ruchu w niebezpiecznych punktach oraz udziału w ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych.

System ten może być ponadto wykorzystywany do:

 • automatycznego rozpoznawania samochodów z podmienionymi tablicami rejestracyjnymi,
 • rejestrowania przejazdu samochodów poszukiwanych przez policję,
 • dokonywania odcinkowego pomiaru prędkości,
 • monitorowania stref ograniczonego ruchu drogowego (np.  ścisłe centra miast),
 • wykrywania przejazdu na czerwonym świetle,
 • ważenia pojazdów w ruchu.

ISKIP  będzie ponadto rejestrował jazdę bez zapiętych pasów, rozmowy przez telefon komórkowy, a nawet… obraźliwe gesty pokazane w stronę kamery!  Kamery ISKIP uwiecznią nawet jaką kanapkę jadłeś w czasie jazdy samochodem…

Źródło: http://siemianowice

Z systemem zintegrowane mogą być kamery, instalowane np. przejściach granicznych, miejscach do kontroli wagi pojazdów czy nawet kamery do sterowania światłami drogowymi.

Na podstawie analizy zdjęć z kamer, dzięki ISKIP-owi możliwe jest weryfikowanie danych w czasie rzeczywistym.

 4. Lokalizacje kamer ISKIP oddane do użytku

Kamery ISKIP działają już w następujących lokalizacjach:

 1. Wejherowo DK6 w kierunku Gdańska
 2. Wejherowo DK6 w kierunku Słupska
 3. Człuchów DK22 w kierunku Wałcza (2 lokalizacje)
 4. Człuchów DK22 w kierunku Chojnic (2 lokalizacje)
 5. Człuchów DK25 w kierunku Koszalina
 6. Człuchów DK25 w kierunku Bydgoszczy
 7. Czersk DK22 w kierunku Wałcza
 8. Czersk DK22 w kierunku Malborka
 9. Bydgoszcz DK5 w kierunku Inowrocławia
 10. Bydgoszcz ul. Nowotoruńska w kierunku Centrum
 11. Bydgoszcz DK5 w kierunku Świecia
 12. Włocławek DK1 w kierunku Torunia (2 lokalizacje)
 13. Włocławek DK1 w kierunku Strykowa (2 lokalizacje)
 14. Płock DK62 w kierunku Włocławka
 15. Płock DK62 w kierunku Warszawy
 16. Płock DK60 w kierunku Ciechanowa
 17. Warszawa DK7 w kierunku Centrum
 18. Ostrołęka DK61 w kierunku Łomży
 19. Ostrołęka DK61 w kierunku Pułtuska
 20. Radom DK7 w kierunku Kielc (3 lokalizacje)
 21. Jelenia Góra DK30 w kierunku Lubania
 22. Siemianowice Śląskie DK94 w kierunku Bytomia
 23. Siemianowice Śląskie ul. Wróblewskiego w kierunku Chorzowa
 24. Wrocław DK98 w kierunku Centrum

Kolejne lokalizacje są w trakcie uruchamiania.

ISKIP może być ponadto instalowany w wersji mobilnej – w pojazdach Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Inspekcji Transportu Drogowego.

5. Użytkownicy ISKIP

Na stronie internetowej koordynatora projektu można znaleźć informację, że użytkownikami ISKIP są:

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Komenda Główna Policji,
 • Centralne Biuro Śledcze,
 • Stołeczna Komenda Policji,
 • wojewódzkie, powiatowe i miejskie komendy policji,
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
 • wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego,
 • izby celne,
 • oddziały Straży Granicznych,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

W rzeczywistości jednak grono „użytkowników” może być znacznie szersze. Żaden przepis prawa, ani nawet żaden regulamin nie określa bowiem zasad przetwarzania tego ogromu danych osobowych, jakie administrowane są w ramach projektu ISKIP. Można śmiało założyć, że do zapisów fotograficznych przetwarzanych w systemie ISKIP dotrzeć może każdy, komu na tym zależy – z Państwem Islamskim włącznie. Nikt też nie sprawuje nadzoru nad przetwarzaniem tych danych.  W elektronicznym wykazie zbiorów danych osobowych, prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nie ma ani jednego zbioru danych, zarejestrowanego przez Instytut Dróg i Mostów w Warszawie…

Szanowny Czytelniku! W bazie ISKIP znajdują się już setki tysięcy Twoich zdjęć oraz fotografii twoich pojazdów, zrobionych w różnych okolicznościach i ujawniających różnorakie  informacje na Twój temat.

Czy ktoś się zwracał do Ciebie o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie?

6. ISKIP a prawna ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z powyższym przepisem przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

1)   osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
2)   jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
3)   jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
4)   jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
5)   jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Art. 27 ust. 1 ustawy – co do zasady – zabrania  przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Ustawa określa ponadto wyjątki od tej zasady (art. 27 ust. 2).

 Organy kontroli ruchu drogowego uprawnione są do przetwarzania danych osobowych (w tym wizerunku kierującego oraz numeru rejestracyjnego i obrazu pojazdu) kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego. Jest to bowiem niezbędne dla zrealizowania przez te organy uprawnień i obowiązków wynikającego z przepisu prawa.

W obowiązujących przepisach brak jest podstaw do przetwarzania danych osobowych uczestników ruchu drogowego, którzy nie popełniają żadnych przestępstw ani wykroczeń w ruchu drogowych. Brak też jest również podstaw prawnych do przetwarzania wizerunku pasażerów pojazdów, których kierujący naruszają przepisy ruchu drogowego. I w tym zakresie działalność operatora oraz użytkowników ISKIP jest pozbawiona podstaw prawnych.

Drastycznym naruszeniem prawa jest ponadto przetwarzanie danych osobowych użytkowników dróg przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, który nie realizuje  żadnych  celów publicznoprawnych, związanych z kontrolą ruchu drogowego, które wynikały by z ustawy.

7. Przykład – zarządzanie systemem ISKIP w Jeleniej Górze

Na temat nielegalnej kontroli ruchu drogowego dokonywanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Jeleniej Górze pisaliśmy już dwukrotnie na naszych łamach:

https://prawonadrodze.org.pl/nielegalna-kontrola-ruchu-drogowego-w-jeleniej-gorze/http://

http://https://prawonadrodze.org.pl/straz-miejska-w-jeleniej-gorze-traktuje-kierowcow-jak-jeleni-prokuratura-jako-umorzyciel-publiczny-cz-ii-jelenia-gora/

Dziś wypada dodać, że wyniki nielegalnej kontroli ruchu drogowego, zapisane w formie plików HTML oraz JPEG przekazywane są przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów do jednostki straży miejskiej w Jeleniej Górze. Zauważyć przy tym należy, iż dane dotyczące wykroczeń drogowych należą do danych wrażliwych, których przetwarzanie jest, co do zasady, zabronione. Instytut Dróg i Mostów nie ma prawa do przetwarzania tego typu danych w jakiejkolwiek formie. Instytut nie wywiązał się ponadto z obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych.

Na koniec warto zacytować przepis karny, zapisany w ustawie o ochrony danych osobowych (art. 49 ust. 1):

„Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Za projektami realizowanymi przez IBDiM stoją duże pieniądze pozyskane m. in. ze środków unijnych. Projekty te przysparzają państwu oraz samorządom krociowe zyski z wpływów z mandatów karnych oraz kar administracyjnych. Z tego też powodu trudno liczyć, aby ktokolwiek poniósł odpowiedzialność za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz za naruszenia dóbr osobistych uczestników ruchu.

Ochrona danych osobowych w obszarze ruchu drogowego to fikcja. W tak drastyczny sposób nie narusza się owych dóbr w żadnym cywilizowanym kraju. Sfera ruchu drogowego w naszym kraju bardziej przypomina prywatny folwark będący domeną „władczych instytucji” niż dobro publiczne.

Ten wpis został opublikowany w kategorii BRD, Dane osobowe, ISKIP (Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów, Monitoring miejski, Urządzenia rejestrujące przejazd na czerwonym świetle. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

48 odpowiedzi na Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (ISKIP) – totalna i bezprawna inwigilacja użytkowników dróg!

  • skazany pisze:

   Fotoradary to historia techniki.
   Stara technologia, wrażliwa na błędy obsługi i generująca „na wyjściu” mnóstwo roboczogodzin (opracowania danych i wysyłka wezwań do zapłaty).

   Komputerowe systemy rozpoznawania pojazdów i pomiaru prędkości są trochę lepsze, ale rewolucją będzie dopiero wprowadzenie indywidualnych znaczników („chipów”).
   Ze wszystkimi aktualnie używanymi systemami jest jeden problem – nie identyfikują użytkownika pojazdu (z identyfikacją samego pojazdu radzą sobie dość dobrze). Technologia już jest dostępna, teraz trzeba tylko przekonać owieczki że to dla ich dobra. Że to jest „trendy” i „cool”, a jaka wygoda! Normalnie jak w raju.
   A potem strzyżemy barany, strzyżemy …

   • Krzysiek pisze:

    Prawdopodobnie „władze” dojdą do wniosku, że Obywatel jako własność państwowa powinnien zostać „oznakowany” w sposób umożliwiający jego zlokalizowanie w dowolnym czasie i przestrzeni. Jeśli sygnał GPS auta oraz z „personal-chip” będzie taki sam, to znaczy, że delikwent znajduje się w danym aucie, które przykładowo pomyka te 120/50. Trzeba jeszcze udowodnić, że to on siedzi za kółkiem, a nie na tylnym siedzeniu. No to w kierownicę wmontuje się obowiązkowo czytniki lini papilarnych, a ubezpieczalnie dadzą dodatkową zniżkę za instalację takich czytników argumentując, że złodziej jak ukradnie auto to daleko nie zajedzie. Owieczki kupią ten kit bez mrugnięcia okiem i zajaknięcia.
    W takich Chinach władza ma oczywiście łatwiej, bo jak Chińczyk się zbuntuje to mu na stadionie zrobią otworek w główce, przez który „bunt” uleci. U nas będą „zachęcać” a i w końcu tak wprowadzą administracyjnie.
    I pomysleć, że kiedyś ludzie byli wolni jak ptaki ….

 1. cieciu pisze:

  Ludzie skarżą się Rzecznikowi, że dostają mandaty za przejazd na czerwonym świetle na podstawie wskazania fotoradaru, mimo że nie ma do tego podstawy prawnej.

  więcej—–>
  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/obywatele-skarza-sie-na-fotoradary-rejestrujace-niestosowanie-sie-do-sygnalow-swietlnych-rpo-pyta-MIiR

 2. Madmikee pisze:

  Wiadomo może co dalej z tym ISKIP?
  Może warto już złożyć doniesienie do prokuratury ??? i przy okazji do RPO.

 3. hub_lan pisze:

  Czy coś nadeszło od giodo w odpowiedzi na skargę z 02.09.2015?
  i czy Szanowna Redakcja mogłaby się tym z nami podzielić?

  • redakcja pisze:

   Nic nie nadeszło.
   Dwukrotnie już RPO ponaglał GIODO w tej sprawie.
   Ostatecznie wnieśliśmy 3 tygodnie temu, aby RPO przejął tę sprawę.
   Kancelaria GIODO to jest przedszkole!

   • deV pisze:

    A może to nie przedszkole tylko celowa reakcja przez brak reakcji? Z cyklu: nie mamy pańskiego płaszcza i nam pan zrobi?

    Kolejna fasadowa instytucja.
    Jeśli ma być sprawiedliwość, to kierowcy powinni powołać Rzecznika Bezpiecznej Jazdy. Jak ktoś zarzuci, że niebezpiecznie to odpowiemy, że bezpiecznie bo przecież jest Rzecznik!

    Tak samo jest z prawami obywatelskimi, dziecka itp.

   • 31wB pisze:

    A o poziomie tzw. inspektorów to nawet nie chce się pisać . Barany do najbardziej delikatnie….

 4. cieciu pisze:

  Gazeta Prawna z dnia 10 lutego 2016 r. informuje o skardze , jaką złożyła do WSA Sieć Obywatelska Watchdog Polska na szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zdaniem Sieci w interesie obywateli leży podanie podstawowych informacji o stosowaniu – bądź nie – systemu ARTR (system rozpoznawania tablic rejestracyjnych). Nie można nieudostępniać informacji o systemach, za pomocą których obywatele są inwigilowani. Zgodnie z Konstytucją, władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Muszą więc istnieć środki, za pomocą których społeczeństwo może kontrolować konieczność i cel tych działań.

  • Krzysiek pisze:

   Proszę Pana – piszesz Pan coś tam o Konstytucji, że niby „Zgodnie z Konstytucją, władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Muszą więc istnieć środki, za pomocą których społeczeństwo może kontrolować konieczność i cel tych działań.”
   Otóż chciałbym Panu powiedzieć, że taki środek istnieje w postaci TK, który ostatnimi czasy stał się głównym bohaterem całej tzw. „opinii publicznej” Unii Europejskiej oraz jej instytucji z powodu rzekomego „zamachu na niezależność” tej instytucji.
   Zgodnie z prawami Parkinsona „problem” wygenerowany w jednej instytucji urzędniczej (PE) dowodzonej przez absolwenta niemieckiej Grundschule (tj. odpowiednik polskiej przedwojennej 7-klasowej szkoły podstawowej) oraz byłego antykwariusza i alkoholika (wg ogólnie dostępnych źródeł) wygenerował następny „problem” oraz oczywiście instytucję, na razie ponoć „oddolną”, „społeczną”, w postaci KOD, który to skrót można różnie tłumaczyć, ale mi najbardziej właściwy wydaje się być KOD= Komunistyczne Oddziały Dywersji.
   Czym natomiast zajmuje się TK i jakie ma ostatnio największe „zmartwienia” to można dowiedzieć się tu:
   http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=3576
   I tak reasumując moją wypowiedź należy stwierdzić, że obecnie największym „priorytetem” polskiego wymiaru sprawiedliwości jest walka z tzw. „mową nienawiści”.
   Każdy śmiałek, który odważy się nawet pisnąć jedno słówko lub pół-słówka przeciwko tzw. „uchodźcom” zostanie bez „nie budzących najmniejszych wątpliwości” oskarżony o „mowę nienawiści” za co grozi minimum grzywna, ale w obecnej sytuacji to „klata bez zawiasów”.
   Test jest przeprowadzany aktualnie na niejakim Pudzianie, który publicznie pokazał „wszem i wobec”, że weźmie kij bejsbolowy w swe olbrzymie łapy i przy….li każdemu „uchodźcy” co mu plandeki i towar na jego TIR-ach niszczy, za co jemu ZSRE (UE) jeszcze kary płacić każe !!!
   Jak sami widzimy – miłościwie nam panujący przodujący ustrój Związku Socjalistycznych Republik Europejskich (ZSRE) ostatnim tchnieniem próbuje utrzymać się na powierzchni wody, aby nie zatonąć.
   Ale w końcu zatonie tak jak TITANIC, bo jest tak samo jak on NIEKOMPETENTNIE skonstruowany i dowodzony.
   Tak więc ostatecznie jedynym środkiem, za pomocą którego społeczeństwo może kontrolować konieczność i cel tych działań (władzy) jest wywołanie REWOLUCJI, która kładzie kres wszelkiej władzy.
   To jest jak RESET komputera …

 5. Sharkey pisze:

  Czyli co? PO przygotowało logistykę do naszej inwigilacji przez PIS? Bo się pogubiłem…

 6. Pingback: Portal Informacyjny KMN » To jest ostatni wpis z aferami PO !

 7. reccon pisze:

  A systemy lokalizacji pojazdów,takie jak np. http://www.finder.pl przypadkiem nie mają już podobnych funkcjonalności?

 8. Lubuszanin pisze:

  Cały ten ISKIP można o kant dupy rozbić.
  No chyba że zmieni się prawo. Bo póki co jak donoszą media w Polsce mozna bezkarnie założyć na swoje auto nie swoje tablice rejestracyjne.
  http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/falszywe-tablice-rejestracyjne-to-nie-przestepstwo-przeglad-prasy,577938.html
  a nalepkę na szybie może przesłonić klonowy liść który zaplątał się pod wycieraczką szyby.

  • Madmikee pisze:

   Co do naklejek na szybie…to żaden przypadkowy liść nie jest potrzebny. Przymierzam się do zaklejenia jej od zewnątrz nieprześwitującą naklejką na stałe, ponieważ przewertowałem całość dostępnych mi przepisów odnośnie tego elementu i nie znalazłem nigdzie żadnej informacji co do tego, że powinna ona być widoczna z zewnątrz! W przepisach jest podane jedynie miejsce jej umieszczenia i …tyle. Jest przecież widoczna od środka w razie czego!
   Gdyby ktoś jednak wiedział coś konkretniejszego w tym temacie – proszę o info ;)!
   Ja jednak i tak zrobię kontrolę na żywym organizmie, bo mam dosyć tych durnych przepisów jakie nakładają coraz to debilniejsi posłowie.

   • Michal.moto pisze:

    Przyłączam się prośby na temat wymogu widoczności tej nalepki od zewnątrz. Bo faktycznie przepisy głoszą, że ma być umieszczona od wewnątrz, w prawym dolnym rogu i ma być widoczna. Zatem od środka jest doskonale widoczna ;p

    • Jjan pisze:

     Podciągną to pod art. 97 KW w zw. z art. 60. PRD

     1. Zabrania się:
     używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
     zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne;
     ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic;
     umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.

 9. Pingback: Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (ISKIP) – totalna i bezprawna inwigilacja użytkowników dróg | KontraKontrola

 10. ciekawy pisze:

  Ci z tego instytutu kręcili się ostatnio w Kaliszu przy okazji budowy tak zwanego Zintegrowanego Sytemu Zarządzania Ruchem. W ramach syetmu powstały oprócz kamer na skrzyżowaniach, bramownice z kamerami.

  • strażnik z Poznania pisze:

   W Poznaniu wydano na yntylygyntny system oficjalnie 80 milionów. Miała go przejąc straż miejska zamiast fotoradarów. system nie działa i działać chyba nie będzie i straż miejska go nie dostała. To dobrze bo te urządzenia kierują nienawisć kierowców do nas aż w końcu zabrali. Teraz są przepychanki gdzie upchnąć kochanki, córki, krewiny bo czasu mało pozostało. Kombinują żeby tych z radaru zostawic do obsługi zdjęć zamiast blokad. Prezydent Wiśniewski chce sie z nami spotkać w wrześniu bo chce podobno wysłuchać naszych problemów. To pójdziemy i jego posłuchamy bo od nas nikt się nie odezwie bo zaraz przydupasy doniosą . Kiedyś było zupełnie inaczej a teraz strach się odezwać bo zaraz donoszą.

   • 31węzłowy Burke pisze:

    Ból czytać Twoje lamenty. Weźcie się razem , zaproście telewizję, Wyborczą , Głos i zażądajcie od prezydenta aby zwolnił komendanta skoro nic dla was nie robi . Niech się pozbędzie także tych słynnych kierowników i lewych kierowniczków co tworzą wam tak fatalną opinię. Po co na referatach i na placu ich aż tyle ? A zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na podwyżki dla najniżej zarabiających. Jeśli nie weźmiecie sprawy we własne ręce to za chwilę was zlikwidują a to nie jest najlepsze rozwiązanie bo kto będzie odwoził pijaczków na przykład. Ale liczba ok. 300 osób jest stanowczo za duża i wynika wyłącznie z niezwykle rozbudowanej , niepotrzebnej , tzw.biurokracji . To pokażcie strażnicy że najpierw zrobicie porządek u siebie a potem na ulicach. 31

    • Lubuszanin pisze:

     Hey 31, zostaw problem tym którzy go stworzyli. Miejmy to w d…. Szkoda czasu, lepiej poświęcić ten czas na naprawianie drogowego prawa.

   • deV pisze:

    Chcesz mieć coś spartolone, 4 x przepłacić i po terminie?

    Zleć to urzędnikom.

    Drogi Strażniku. Zwolnij się i zatrudnij w normalnej instytucji. Nie będzie Cię tak bardzo krew zalewać i spać będziesz spokojnie.

 11. Pingback: Totalna i bezprawna inwigilacja użytkowników dróg! | Wyszperane

 12. Miodek pisze:

  Chłopaki oglądali, nie oglądały!

  • wwm pisze:

   @Miodek

   Proszę się nie ukrywać pod pszczelarskim pseudonimem i nie wcinać w nie swoje sprawy – to znaczy nie włazić w moją działkę.
   Autor artykułu nie popełnił błędu. Poprawnie po polsku jest tak: chłopaki oglądały (kontekst niemęskoosobowy), chłopacy/chłopcy oglądali (kontekst męskoosobowy).

   patrz: http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/;1738

 13. deV pisze:

  Kto był inicjatorem powstania tego systemu?

  • redakcja pisze:

   Kierownikiem projektu jest mgr inż. Michał Karkowski – pracownik Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Instytut zaś podlega pod Ministerstwo Infrastruktury.
   A kto to wymyślił?
   A kto finansuje wędrówkę ludów do Europy i funduje tym ludziom bilety, na które większość z nas nie byłoby stać?
   Cholera wie…

   • 31węzłowy Burke pisze:

    Obecna Polska, którą steruje obecny reżim ciemniaków , postawiła na totalną inwigilację obywateli. To tysiące kamer szpiegujących obywatela w każdym możliwym miejscu . To całkowita kontrola nad połączeniami telefonicznymi, sms oraz próby cenzurowania internetu. Do tego dziesiątki tysięcy zakazów dotyczących jednak tylko szarych obywateli. To także tzw. Pesel wzorowany na hitlerowskim nadawaniu numerów w obozach koncentracyjnych gdzie rolę kamer spełniały wieżyczki wartownicze kontrolujące zachowania więźniów. A jednocześnie bezkarność ciemniaków i ich umundurowanych i nieumundurowanych pachołków typu polucja, straż, krokodyle, sondy, prokurwatorzy itd.itp. To totalitarne państwo z pozorami demokracji musi upaść bo to one setkami , tysiącami przepisów krępuje społeczeństwo. Ten ponoć inteligentny system to współczesne rozwinięcie państwa totalitarnego oparty na wzorach Berii i Himmlera. Jest jednak nadzieja że ten reżim ciemniaków ktoś odsunie od kamer i pistoletów i wystawi im rachunek; taki typu Norymberga. 31

 14. Tom2 pisze:

  Może jednak -inteligentny

 15. Magdalena pisze:

  Czy redakcja zlozyla lub zamierza zlozyc zawiadomienie / skarge na nieprawidlowosci w procesie przetwarzania danych osobowych do GIODO?

 16. Pingback: Portal Informacyjny KMN » Iteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (ISKIP) – totalna i bezprawna inwigilacja użytkowników dróg!

 17. Nielot pisze:

  A co na to prokuratura i przede wszystkim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ?

 18. pioter pisze:

  W drugą stronę to nie działa – jak fotoradarowi robi zdjęcie obywatel, to strażnik potrafi – wbrew prawu – zawlec go na wydumane przesłuchanie.

  • baoba pisze:

   Jeśli mnie pamięć nie myli, to te „zawlec” polegało na użyciu słów „zapraszam pana do…” zaproszenie to zostało uznane prze fuchowców za ograniczenie ponoć nie podzielił sąd. Serdecznie pozdrawiam.

  • 31węzłowy Burke pisze:

   Nie wszędzie bo np. w Poznaniu można zauważyć fotoradary SM pomalowane na jaskrawy żółty kolor i są tak przeważnie ustawione że je widać z daleka . Nie zawsze im się to udaje ze względu na zmienną infrastrukturę ale choć próbują nie kombinować. Po awanturze z dziennikarzem 1.5 roku temu strażnicy zostali przeszkoleni i niektórzy nawet udzielają informacji co do swojego zajęcia . Nie reagują negatywnie na robienie im i radarom zdjęć czy też filmowanie. Tu widać wielka różnicę na plus w porównaniu z innymi SM/SG . Inna rzecz że ta zmienna infrastruktura w postaci reklam, znaków, barierek , poręczy , słupów itd. nie jest na bieżąco weryfikowana przez SM i policję choć to ich obowiązek tyle że co ….40 miesięcy . Widać że są pogodzeni z losem od 1 stycznia a nawet padło zdanie że może i lepiej bo mają dość tzw. faków i innych takich. Co do w/w monitoringu to Emil I Wielki znalazł na to genialnie prosty sposób ; gadaj z nim to może Tobie powie bo ja nie mam takiego upoważnienia. A wzięło się to z tego że także SM/SG z tego korzystają i gdy zauważyli go to uciekali z drogi. A teraz dupa. Pozdrawiam. 31

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *