Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA PRAWO NA DRODZE

 z dnia 17 listopada 2011 r. zm. uchwałą Zebrania Założycielskiego z dnia 25 marca 2012 r., uchwałą nr 5/14  Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 21 marca 2014 r. oraz uchwałą nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 8 lipca 2017 r.

(t.j. obowiązuje od 8 lipca 2017 r.)

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

1. Stowarzyszenie Prawo na Drodze, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

2. Skrót nazwy Stowarzyszenia brzmi „SPnD”.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

4. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona. 

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym tam porządkiem prawnym.

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

§ 3

1. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu. 

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci na zasadach określonych uchwałą Zarządu. 

§ 5

1. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Umowy o pracę w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes na podstawie uchwały Zarządu.

2. Prowadzenie niektórych spraw może zostać powierzone wolontariuszom lub praktykantom.


ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, wydawnicza, prasowa, szkoleniowa, monitorowanie procesów stosowania prawa przez organy władzy publicznej, udział w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i innych – w interesie społecznym oraz w uzasadnionym interesie stron, pomoc prawna i techniczna na rzecz uczestników ruchu drogowego, samopomoc w finansowaniu pomocy prawnej dla członków Stowarzyszenia. 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a)      przygotowanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa ubezpieczeń komunikacyjnych, prawa o miarach, a w szczególności prawa o ruchu drogowym oraz prawa o kierujących pojazdami, a także innych aktów prawnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z ruchem drogowym;

b)      przygotowanie i publikowanie artykułów naukowych, opinii prawnych, glos, sprawozdań i innych materiałów;

c)      udział w postępowaniach sądowych w celu ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego oraz występowanie z wnioskami do organów władzy sądowniczej i administracyjnej oraz innych podmiotów;

d)     wydawanie opinii w zakresie rekonstrukcji przebiegu zdarzeń drogowych, techniki ruchu drogowego oraz wyceny szkód komunikacyjnych zlecanych przez sądy, prokuratury i inne organy państwowe, a także inne podmioty, w tym osoby fizyczne;

e)      monitorowanie działalności biegłych i rzeczoznawców w postępowaniach sądowych i administracyjnych;

f)       pomoc oraz pośredniczenie w uzyskiwaniu pomocy prawnej oraz technicznej na rzecz uczestników zdarzeń drogowych;

g)      organizowanie sieci fachowej pomocy prawnej z zakresu ochrony interesów uczestników ruchu drogowego;

h)      organizacja i promocja wolontariatu studentów kierunków prawniczych i administracyjnych oraz organizacja praktyk prawniczych dla w/w studentów w ramach działalności Stowarzyszenia;

i)        sporządzanie materiałów prasowych;

j)        kwerendę akt postępowań sądowych i administracyjnych dla celów badawczych;

k)      występowanie z wnioskiem o informację publiczną w zakresie działalności statutowej;

l)        współdziałanie z ubezpieczycielami w zakresie oceny prawnej konkretnych spraw oraz wskazania profesjonalnego pełnomocnika.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, a nie posiadające osobowości prawnej, które działają przez pełnomocnika.

2. Członek Stowarzyszenia może posługiwać się legitymacją, której wzór określa uchwała Zarządu. 

§ 9

Wśród członków Stowarzyszenia wyróżnia się członków:

a)     zwyczajnych,

b)     wspierających,

c)      honorowych. 

§ 10

Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, a nie posiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 11

1. Warunkiem uzyskania statusu Członka Zwyczajnego jest odbycie stażu kandydackiego, w trakcie którego kandydat zapoznaje się z celami Stowarzyszenia oraz wykazuje swoją aktywność w realizacji postanowień § 15 Statutu.

2. Staż kandydacki trwa przez okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, a o jego zakończeniu decyduje zarząd w formie Uchwały.

3. W szczególnych przypadkach Zarząd może zadecydować o skróceniu lub całkowitym zwolnieniu kandydata ze stażu kandydackiego.

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia, odbyła staż kandydacki, oraz która przedstawi pisemne rekomendacje sporządzone przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia

5. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać nie tylko osoba posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także będąca cudzoziemcem, w tym również nie mająca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone w ust. 1 lub osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, a nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

7. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która posiada szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

8. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

9. Nadanie członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. 

§ 12

1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a)      brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

b)      uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez  organy Stowarzyszenia,

c)      zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów Stowarzyszenia,

d)     noszenia odznaki organizacyjnej,

e)      pomocy prawnej i technicznej w przypadku uczestniczenia w zdarzeniach drogowych i innych sytuacjach związanych z ruchem drogowym,

f)       doraźnej i kompleksowej pomocy doradczej w zakresie realizacji swoich uprawnień w sytuacjach wynikłych ze zdarzeń drogowych oraz w zakresie ograniczenia negatywnych skutków zdarzeń drogowych.

2. Zakres i sposób realizacji pomocy, o której mowa w ust. 1 lit. e-f określa Regulamin pomocy prawnej i technicznej na rzecz uczestników zdarzeń drogowych, uchwalany w trybie określonym w § 29 ust. 1 lit. k oraz § 29 ust. 2 niniejszego Statutu. 

§ 13

Bierne oraz czynne prawo wyborcze przysługuje jedynie członkom zwyczajnym, którzy opłacili składki członkowskie za dany rok bieżący. Fakt opłacenia składki musi zostać stwierdzony przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Członków. 

§ 14

Pomoc, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. e-f świadczona jest nie tylko członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia, lecz także jednej osobie wskazanej przez niego na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu pomocy prawnej i technicznej na rzecz uczestników zdarzeń drogowych, na warunkach określonych w w/w Regulaminie. 

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)      przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)     dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

3)     regularnego opłacania składek;

4)  świadczenia pomocy, w miarę posiadanych możliwości, innym członkom Stowarzyszenia – w razie takiej potrzeby.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. 

§ 17

1. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający mają prawo do czynnego uczestnictwa we wszystkich pracach Stowarzyszenia oraz posiadają głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

§ 18

1. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

2. Do członków honorowych stosuje się odpowiednio przepis § 17 ust. 2.

3. Obowiązkiem członków honorowych jest dbanie o dobre imię Stowarzyszenia oraz propagowanie jego celów statutowych. 

§ 19

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1)      złożenia pisemnej rezygnacji przyjętej przez Zarząd;

2)     wykluczenia przez Zarząd, z powodu:

a)     naruszania przepisów Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b)   nieopłacenia pełnej, rocznej składki członkowskiej, do dnia 31 stycznia roku następnego po  tym, którego nieopłacenie dotyczy,

c)      działania na szkodę Stowarzyszenia,

3)     śmierci członka lub utraty osobowości prawnej, rozwiązania, likwidacji bądź upadłości osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, a nie posiadającej osobowości prawnej;

4)     rozwiązania Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

a)     Walne Zgromadzenie Członków,

b)     Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna. 

§ 21

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 

§ 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

§ 23

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)     z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, którzy opłacili składkę członkowską w danym roku kalendarzowym,

b)     z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, pozostali członkowie oraz zaproszeni goście. 

§ 24

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne oraz nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości członkom Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Wystarczającą formą zawiadomienia jest wiadomość przesłana drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków SPnD.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez Zarząd:

a)     z własnej inicjatywy,

b)     na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)      na pisemny wniosek, co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. W przypadkach określonych w ust. 3 lit. b-c Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają:

a)     w pierwszym terminie – zgodnie z § 22 Statutu,

b)     w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu o pół godziny później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku określonym w ust. 1 lit. b, zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz zmiany w organach Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 15 osób. 

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a)     określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)     uchwalanie zmian Statutu,

c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych za ubiegły rok, sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)     uchwalanie budżetu,

f)       uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

g)     podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

h)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

i)       rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

j)       podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

k)     podejmowanie uchwał, o których mowa w § 29 ust. 2 Statutu,

l)       podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD 

§ 27

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność na Walnym Zgromadzeniu Członków.

2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa oraz co najmniej jednego Wiceprezesa i Sekretarza. Prezesa, Wiceprezesa (ów) oraz Sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.

2a. Dopuszcza się możliwość dokooptowania do składu Zarządu w czasie trwania jego kadencji nie więcej niż połowę jego składu na podstawie uchwały Zarządu.

3. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcję tę obejmuje jeden z Wiceprezesów Zarządu.

4. Do zawierania umów oraz składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

5. Do udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli  o charakterze niemajątkowym upoważniony jest Prezes oraz każdy z Wiceprezesów.

6. Zarząd może upoważnić członka zwyczajnego SPnD do reprezentowania Stowarzyszenia w indywidualnej sprawie sądowej, administracyjnej lub sądowoadministrayjnej.

7. Przepis art. 27 ust. 5 nie dotyczy działalności bieżącej, w tym interwencji SPnD podejmowanych na rzecz uczestnika zdarzenia drogowego oraz w innych sprawach pilnych. Tego rodzaju decyzje przybierają postać dezyderatu, a kompetencje do wydawania dezyderatów określa Regulamin działalności bieżącej. 

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Sekretarz Zarządu. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Członkowie Komisji Rewizyjnej są każdorazowo  zawiadamiani o terminach posiedzeń Zarządu. 

§ 29

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a)     realizacja celów Stowarzyszenia,

b)     zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i wykonywanie jego uchwał,

c)      sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)    przyjmowanie sprawozdań finansowych,

e) ustanawianie funduszy i zabezpieczeń finansowych

f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

g)     podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

h)       przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

i)    podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników,

j)       organizowanie sympozjów, konferencji i szkoleń,

k)       określanie wzorów legitymacji i odznaki organizacyjnej,

l)     uchwalenie Regulaminu pomocy prawnej i technicznej na rzecz uczestników zdarzeń drogowych,

m)       uchwalanie Regulaminu działalności bieżącej.

2. Regulaminy, o których mowa ust. 1 lit. k oraz lit. l nie potrzebują zatwierdzenia ze strony innych organów Stowarzyszenia, jednakże Walne Zgromadzenie Członków może uchylić poszczególne przepisy Regulaminu, bądź też zobowiązać Zarząd do wprowadzenia określonych zmian. 

§ 30

Zarząd może powierzyć jednemu bądź poszczególnym członkom Stowarzyszenia kompetencje do załatwiania określonych spraw bieżących.

 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 31

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna może powołać Sekretarza.

2. Dopuszcza się możliwość dokooptowania do składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania jej kadencji nie więcej niż połowę jej członków na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej. 

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)     sprawowanie kontroli nad działalnością finansową Stowarzyszenia. Kontrola taka przeprowadzana jest, co najmniej raz w roku,

b)     prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz posiedzenia Zarządu,

c)      składanie sprawozdań z kontroli finansowej na Walnym Zgromadzeniu Członków,

d)     składanie wniosków o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu na walnym Zgromadzeniu Członków,

e)     składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

f)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach dotyczących członkowstwa.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§ 34

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)     ze składek członkowskich,

b)     z darowizn, spadków, zapisów,

c)      z dotacji i ofiarności publicznej,

d)     z wpływów z niegospodarczej działalności statutowej,

e)     z działalności gospodarczej. 

§ 35

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

§ 36

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dochody z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie dla realizacji celów statutowych. 

§ 37

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 38

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenia Członków wymaga bezwzględnej większości głosów (50 % +1). Paragraf 25 ust. 2 stosuje się.

2. Uchwalanie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Do dnia 31 stycznia każdego roku członek zwyczajny Stowarzyszenia może złożyć na piśmie projekt zmian Statutu Zarządowi. Zarząd uwzględnia ten wniosek w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

§ 39

1. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na I kadencję dokonują osoby biorące udział w Zebraniu Założycielskim zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

2. Osoby spełniające warunki określone w § 11 ust. 1 (z wyjątkiem wymogu przedstawienia rekomendacji), które wzięły udział w Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia i złożyły deklarację członkowską, stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

2. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Członków nie później, niż do końca czerwca 2012 r., w celu przedstawienia szczegółowego programu działalności na okres kadencji.

3. O wysokości składek członkowskich na lata 2011 oraz 2012 decyduje Zebranie Założycielskie.

 

 

31 Responses to Statut

 1. BamaBoy22 pisze:

  Witam!
  Podziwiam naprawdę Stowarzyszenie Prawa na Drodze. Bylem świadkiem wielu
  wykroczeń drogowych i dlatego chciałbym przyłączyć się do Stowarzyszenia. Wasz
  wysiłek i ogólna praca a raczej hobby przyczyniają się do podniesienia bezpieczeństwa
  i przestrzegania Prawa na Drodze i to jest bardzo ważne. Chciałbym się przyłączyć do was. Proszę o instrukcje co mam zrobić aby dołączyć do was. Pozdrawiam i życzę sukcesów!!!

 2. Damian pisze:

  Witam.
  Jako kolejna osoba napisze, to co robicie jest świetne.
  Dzięki waszej stronie i rzetelnym informacją dowiedziałem się co mi wolno, co wolno strażnikom itd.

  Jeszcze kilka miesięcy temu zgodził bym się na wszystko co jeden z 2gim straszakiem powie. Teraz wiem co mi wolno 🙂

  Dziękuje, pozdrawiam i życzę dalszego rozwoju !

  • deV pisze:

   Miłe słowa.

   Teraz jeszcze szanownego kolegę czeka szok w jakimś sądzie i zapraszamy do grona 🙂

 3. Piotr Potocki pisze:

  Witam.
  Od długiego czasu śledzę Państwa działalność względem prawa na polskich drogach.
  Sam osobiście podróżuję wiele po Polsce samochodem, i to co czasami widzę , woła o pomstę do nieba.
  Mam zatem pytanie, gdzie można pobrać deklarację członkowską ażeby przyłączyć się do Państwa szeregów ?

  Z góry dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam

 4. Marcin Tomalak pisze:

  Witam,
  wysłałem do Państwa wypełnioną deklarację członkowską.
  W związku z tym mam dwa pytania:
  1. czy składkę roczną mogę opłacić po przyjęciu mnie w szeregi Stowarzyszenia?
  2. Czy, jeżeli nie znam zadnego z członków SPnD, nie mając rekomendacji mogę zostać członkiem SPnD?

 5. Piotr Lamkowski pisze:

  Dziękuję!
  Wsparłem Stowarzyszenie małym datkiem 😉 mam nadzieję że w ten sposób przyczynię się w jego rozwój! Mam pytanie. Z tego co pamiętam można było jako członek Stowarzyszenia ubiegać się o legitymację dziennikarską. Wystąpiłem już do Państwa z deklaracją i prośbą o przyjęcie mnie w poczet Waszych członków, ale interesuje mnie jeszcze możliwość pomocy jako dziennikarz który będzie dokumentował nieprawidłowości w egzekwowaniu prawa na drodze. Czy będąc członkiem Stowarzyszenia mogę zostać również Waszym dziennikarzem?
  Dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam!
  Wesołych Świąt!!!

 6. Piotr Lamkowski pisze:

  Witam serdecznie!
  Gdzie mogę wysłać deklarację członkowską oraz wesprzeć finansowo Państawa Stowarzyszenie?

  • redakcja pisze:

   Witam, Adres siedziby stowarzyszenia; ul. czeremchowa 18/91, 20-807 Lublin
   rachunek bankowy SPnD podany jest na stronie ( 33 1240 2470 1111 0010 4500 8158 )
   Pozdrawiamy

 7. Rysiek pisze:

  ja poproszę o adres gdzie należy wysłać deklaracje

 8. Sławek pisze:

  Słuszna uwaga.
  Stowarzyszenie nie podaje adresu siedziby, adresu do korespondencji. Ani pocztowego ani e-mail. Kiedyś był chyba jakiś e-mail, na który wysłałem zapytanie w jaki sposób mam dostarczyć deklarację członkowską. Nie dostałem odpowiedzi.
  Jakoś mało poważnie to wygląda.
  Z danych KRS wynika, że stowarzyszenie zarejestrowane jest po adresem 20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 18/91.
  Czy stowarzyszenie potwierdza taki adres do korespondencji?
  A może stowarzyszenie byłoby jednak uprzejme podać na swojej stronie istotne informacje merytoryczne i kontaktowe? Ilość członków, skład zarządu, skład komisji rewizyjnej, jakieś adresy e-mailowe, telefoniczne?

  • redakcja pisze:

   Panie Sławku,
   W dniu 30 marca br. zamieścił Pan w swoim komentarzu następujące zdanie:
   „Więc popieram ideę utworzenia tego stowarzyszenia. Chętnie zostanę członkiem”.
   Administrator strony po prostu nie zinterpretował tego wpisu, jako pytania o sposób dostarczenia deklaracji członkowskiej.
   Adres, do którego Pan dotarł jest prawidłowy.
   Informacje dotyczące składu zarządu i komisji rewizyjnej widniały na stronie. W pewnym momencie zorientowałem się, że nie pytałem tych osób o zgodę na publikację ich adresów w internecie…
   Jak Pan jednak widzi, komu zależy na tych informacjach – bez większego trudu do nich dotrze.
   Z adresu mailowego, który widniał na stronie, korzystały (i korzystają nadal) przede wszystkim osoby, które poszukują bezpłatnej porady prawnej. Codziennie jestem zmuszony udzielać odpowiedzi na dziesiątki maili, a przecież udzielanie porad prawnych nie należy do celów statutowych SPnD. Działalność w Stowarzyszeniu to nasze hobby, a nie praca. Nie posiadamy biur, telefonów, sekretarek it. SPnD to skromna organizacja utrzymująca się ze skromnych składek członkowskich, nie korzystająca z żadnych funduszy publicznych.

 9. waldemar lipka pisze:

  proszę o pomoc w kwesti wysadzania pasarzerów z autobusu na przystankach. jezeli autobus jest opisany gdzie jest wejście a gdzie wyjście czy odpowiadam prawnie za poniesione szkody na zdrowiu pasażera który wysiądzie z autobusu drzwiami wejściowymi,pracuje na lini do 50 km.nadmieniam ze autobus był wyposażony w bramki jednokierunkowe aby kierować się do wyjścia.kto odpowiada za np.złamaną noge jeżeli pasazera wysadziłem drzwiami wejściowymi na przystanku.

 10. RedruM pisze:

  Witam, chce wesprzeć stowarzyszenie SPnD i dołączyć do członkostwa, tylko po wypełnieniu formularza nie wiem na jaki adres go wysłać. Prosiłbym aby ktoś podał dokładny adres siedziby. Pozdrawiam

 11. Rysiek pisze:

  pytanie ile wynosi składka członkowska bo chciałbym należeć i walczyć z foto kasownikami ale nie wiem czy mnie stać

 12. Raf pisze:

  Witam wszystkich. Mam pytanie, czy zna ktoś przypadek złożenia do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez f-szy SM lub SG, po otrzymaniu zdjęcia z fotoradaru stacjonarnego?Może warto by było rozważyć taką możliwość?

  • redakcja pisze:

   SPnD złożyło takie zawiadomienie. Prokuratura w Chojnicach odmówiła wszczęcia. Zamierzam to zagadnienie kiedyś opisać. Problem jest właśnie w tym, że SPnD nie jest pokrzywdzonym. To pokrzywdzeni powinni składać takie zawiadomienia w swoim imieniu.
   A Prokuratura, nawet jeśli uzna, że na postawienie zarzutów to za mało, to powinna PRZYNAJMNIEJ przywrócić stan zgodny z prawem tj. nie dopuścić do dokonywania nielegalnych pomiarów na przyszłość.

 13. Janusz pisze:

  A co powiecie na taki fakt?Mówię do sędziny,,gdy jadę z prędkością maksymalną,dopuszczalną na danym odcinku drogi,w tym wypadku 90km/h.To zgodnie z przepisami nikt nie powinien mnie już wyprzedzić,,Na co sędzina z krzykiem,,co pan tu opowiada,proszę podać przepis,, Mówię że swoją wiedzę opieram miedzy innymi na kodeksie drogowym z komentarzem ,napisanym przez znanych prawników p.Drexlera,śp. Kochanowskiego.A ona na to ,,komentarz to sobie może napisać każdy, a ja uważam że właśnie trzeba i należy takie pojazdy wyprzedzać gdyż inaczej dojdzie do tamowania ruchu,, i co Wy na taką interpretację przepisów ? Mi odebrało mowę. Pozdrawiam

  • Krzysiek pisze:

   Sędzina miała rację, że nie ma przepisu zabraniającego wyprzedzanie pojazdu poruszającego się z maksymalną prędkością dopuszczalną na danym odcinku drogi. Bo formalnie nie ma.
   Jeśli nie ma znaku zakazu wyprzedzania bądź nie występują inne przesłanki wykluczające wyprzedzanie, to oczywiście wyprzedzać można !
   Co najwyżej można wtedy dostać mandat za przekroczenie prędkości.
   Natomiast dalszy ciąg wywodu sędziny świadczy tylko i wyłącznie o jej poczuciu niezawisłości zarówno wobec przepisów prawa jak i własnego rozumu.
   No, ale żyjemy w państwie, w którym sędzia może „swobodnie” oceniać zarówno fakty jak i interpretować przepisy prawa.

 14. Sławek pisze:

  Nie tylko fotoradary
  Sadzę, że równie poważnym tematem z cyklu „Prawo na drodze” są również inne sprawy.
  1. Wadliwego znakowanie dróg przez ich administratorów, gdzie wykazują się oni często zupełnym brakiem wyobraźni.
  2. Prowadzenie robót drogowych bez dbałości o prawidłowe ich oznakowanie. Zdarzały mi się z tego powodu naprawdę niebezpieczne sytuacje.
  3. Bałagan podczas robót drogowych: pozostawianie nieposprzątanej nawierzchni, nieoznakowanych materiałów i sprzętu w pobliżu jezdni, pozostawianie oznakowania po zakończeniu robót itp. Odnoszę wrażenie, że wykonawcy robót drogowych są zupełnie bezkarni. Gdy są na drogach, czują się tam panami mając w nosie tych którzy za te roboty płacą, czyli użytkowników dróg. W tym zakresie od czasów PRL-u nie zmieniło się prawie nic.
  4. Działania policji i innych służb w przypadku kolizji drogowych. Brak znakowania miejsca kolizji w przypadku utrudnień w ruchu, opieszałość w działaniach zmierzających do usuwania utrudnień związanych z kolizjami i przywracania normalnego ruchu.

 15. Sławek pisze:

  W Polsce jakość aktów prawnych jest żenująco niska. W Polsce ustawodawca zbyt wiele uprawnień przekazuje władzy wykonawczej. W Polsce nie ma jasnych i wyczerpujących przepisów, nakładających sankcje na urzędników (tudzież organy porządkowe i organy ścigania) za działania niezgodne z prawem. W Polsce nie ma praktycznie żadnych przepisów, umożliwiających obywatelom w prosty i skuteczny sposób bronić się przed takimi działaniami organów władzy wykonawczej.
  Więc popieram ideę utworzenia tego stowarzyszenia. Chętnie zostanę członkiem.

 16. jj pisze:

  Bardzo chętnie się zapiszemy!!!

 17. Proszę o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia. Na zjeździe założycielskim niestety nie będę.

 18. Konrad pisze:

  Jak rozumiec „wazny interes indywidualny” (Statut, art. 7)?
  A poza tym, b. dobry pomsyl z tym Stow.
  Pozdr.

  • redakcja pisze:

   Termin „ważny interes indywidualny” jest terminem ustawowym. Chodzi o przepisy zawarte w art. 90-91 Kodeksu postępowania karnego. Oto one:
   § 1. W postępowaniu sądowym do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego udział w postępowaniu może zgłosić przedstawiciel organizacji społecznej, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka.

   § 2. W zgłoszeniu organizacja społeczna wskazuje przedstawiciela, który ma reprezentować tę organizację, a przedstawiciel przedkłada sądowi pisemne upoważnienie.

   § 3. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej, jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości.

   Art. 91. [Zakres uprawnień] Dopuszczony do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciel organizacji społecznej może uczestniczyć w rozprawie, wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie

   Stowarzyszenie zamierza występować w procesach karnych na zasadach określonych w tych przepisach – stąd określenie to zostało użyte w Projekcie Statutu.

   Pozdr.
   a.m.

 19. OK, kiedy i gdzie zebranie założycielskie?

  • redakcja pisze:

   Termin i miejsce zebrania jeszcze nie zostało ustalone.
   Rozważamy aktualnie, jakie są możliwości prawne przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członków założyieli także tych osób, które nie będą mogły przybyć na zebranie.
   Aby im to umożliwić, przyjmujemy zasadę, że dyskusja nad ostatecznym brzmieniem Statutu odbywać się będzie jedynie przez internet – po to, aby w trakcie zebrania nie dokonywac już żadnych zmian w projekcie.
   Zebranie założycielskie przyjmie statut (tzn. jego wersję ostateczną, ukształtowaną w ramach dyskusji), dokona wyboru władz oraz wyboru komitetu założycielskiego i podejmie inne uchwały, wymagane prawem.

Możliwość komentowania jest wyłączona.