Składki członkowskie

Uchwała nr 7/15
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Prawo na Drodze
z dnia 17 października 2015 r.
w sprawie wysokości składek członkowskich

§ 1

Na podstawie § 26 lit. f oraz § 14 Statutu Stowarzyszenia Prawo na Drodze, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Prawo na Drodze uchwala, iż wysokość rocznej składek członkowskiej wynosi 60 zł.

§ 2
W przypadku członków SPnD zamieszkających w jednym gospodarstwie domowym, wysokość składki wynosi 45 zł. Zniżka ta przysługuje w sytuacji, gdy kilku członków tego samego gospodarstwa domowego wpłaca składkę jednocześnie, lub gdy kolejny członek gospodarstwa domowego dokonuje jej uiszczenia.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Numer rachunku bankowego SPnD:    33 1240 2470 1111 0010 4500 8158

REGULAMIN POMOCY PRAWNEJ I TECHNICZNEJ NA RZECZ UCZESTNIKÓW ZDARZEŃ DROGOWYCH

przyjęty uchwałą Zarządu SPnD nr 3/12 z dnia z dnia 22 kwietnia 2012 r. zm. uchwałą Zarządu SPnD nr 13/12 z dnia 27 października 2012 r., zn. uchwałą Zarządu SPnD nr 10/16 z dnia 9 marca 2016 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie świadczy pomoc uczestnikom zdarzeń drogowych na ich wniosek (prośbę). Wniosek może być złożony w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej. W ostatnim z przypadków, z rozmowy telefonicznej sporządza się notatkę, którą podpisuje członek Zarządu Stowarzyszenia bądź uprawniony pracownik lub wolontariusz.

2. Zgłoszenia dokonywane telefonicznie mogą być nagrywane.

3. Decyzje o interwencji w sprawach nagłych podejmowane są przez jednego z członków zarządu lub osobę upoważnioną.

§ 2

 Stowarzyszenie świadczy pomoc zarówno osobom pokrzywdzonym, jak i winnym kolizji lub wypadków drogowych, pod warunkiem, że osoby te nie wprowadzają Stowarzyszenia świadomie w błąd,  co do istotnych okoliczności przebiegu zdarzenia.

II. Formy pomocy

§ 3

1. Stowarzyszenie świadczy pomoc na rzecz uczestników zdarzeń drogowych poprzez:

a) pośredniczenie w zabezpieczeniu pomocy prawnej na wszystkich etapach postępowania sądowego;

b) wydawanie opinii prawnych,

c) zabezpieczeniu śladów i dowodów na miejscu zdarzenia drogowego,

d) pomoc w redagowaniu pism procesowych,

e) pomoc doradczą w sytuacjach wynikłych ze zdarzeń drogowych oraz w zakresie ograniczenia ich negatywnych skutków.

2. Pomoc w zabezpieczeniu śladów i dowodów na miejscu zdarzenia obejmuje przede wszystkim:

a) sporządzenie dokumentacji fotograficznej,

b) zabezpieczenie danych dotyczących świadków zdarzenia,

c) monitorowanie czynności podejmowanych przez organy porządku publicznego.

3. Pomoc w zakresie zabezpieczenia śladów i dowodów na miejscu zdarzenia drogowego realizowana jest jedynie w miarę posiadanych możliwości.

4. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie zwraca się do rzeczoznawcy o wydanie opinii w przedmiocie ustalenia przebiegu zdarzenia lub innych okoliczności istotnych dla sprawy. Decyzja taka może być podjęta przez Prezesa lub Wiceprezesa po porozumieniu z przynajmniej dwoma członkami Zarządu .

5. osoba podejmująca działanie w imieniu albo na rzecz Stowarzyszenia uzyskuje zwrot poniesionych kosztów dojazdu w wysokości 60 groszy za kilometr.

III. Osoby objęte samopomocą

§ 4

1. Stowarzyszenie jest zobowiązane do zapewnienia pomocy, o której mowa w § 3 wszystkim swoim członkom oraz osobom, o których mowa w ust. 2 po upływie 7 dni od dnia zapłacenia składki członkowskiej za dany rok. Do dnia 31 stycznia pomoc świadczona jest na podstawie zapłaconej składni członkowskiej za rok poprzedni.

2. Każdy członek ma prawo do wskazania jednej osoby nie będącej członkiem Stowarzyszenia, która objęta jest ochroną na zasadach określonych dla członków Stowarzyszenia. Oświadczenie to zawiera imię i nazwisko oraz PESEL lub serię i numer dowodu tożsamości.

3. Osoba, o której mowa w ust. 2 objęta jest w danym roku kalendarzowym ochroną po upływie 7 dni od dostarczenia przez członka Stowarzyszenia stosownego oświadczenia.

4. Członek Stowarzyszenia ma prawo cofnąć swoją dyspozycję co do osoby, o której mowa w ust. 2 i wskazać na jej miejsce inną osobę. W takiej sytuacji ustęp 3 stosuje się.

5. Stowarzyszenie jest zobowiązane do zapewnienia pomocy, o której mowa w § 3 osobom, które dokonały wpłaty na konto SPnD składki półczłonkowskiej (w wysokości połowy składki członkowskiej obowiązującej w danym roku), ale jedynie w zakresie zdarzeń drogowych związanych z pomiarami prędkości w ruchu drogowym. SPnD obejmie swoją ochroną wszystkie zdarzenia będące udziałem tej osoby – od dnia wpływu składki półczłonkowskiej przez rok czasu. SPnD traktuje te osoby jako kandydatów na członków SPnD i na tej podstawie przetwarza ich dane osobowe.

IV. Warunki świadczenia Samopomocy

§ 5

Pomoc, o której mowa w § 3. dotyczy zdarzeń drogowych powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Obowiązek bezpłatnej pomocy ustaje w przypadku ujawnienia okoliczności, z których wynika, iż członek Stowarzyszenia (lub osoba podlegająca ochronie), świadomie wprowadził Stowarzyszenie w błąd, co do istotnych okoliczności zdarzenia drogowego. Zabronione jest zwłaszcza kreowanie fałszywych dowodów. Decyzja o odmowie udzielenia pomocy jest podejmowana przez Prezesa lub Wiceprezesa po porozumieniu z przynajmniej dwoma członkami Zarządu.

§ 7

Osoba korzystająca z pomocy Stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznego informowania Stowarzyszenia o każdym piśmie procesowym w sprawie i każdej okoliczności znaczącej w sprawie.

§ 8

Osoba korzystająca z pomocy prawnej Stowarzyszenia ma obowiązek przesłać na adres Stowarzyszenia (mailem lub faxem) kopię wskazanych przez Stowarzyszenie dokumentów.

V. Postanowienie końcowe

§ 9

Osoba korzystająca z pomocy Stowarzyszenia jest uprawniona jedynie do starannego działania ze strony Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za skutki podjętych działań na podstawie wydanych przez Stowarzyszenie opinii.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1maja 2012 r. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin pomocy prawnej i technicznej na rzecz uczestników zdarzeń drogowych przyjęty przez Zebranie Założycielskie SPnD w dniu 17 listopada 2011 r.

Edytuj

6 odpowiedzi na „Składki członkowskie

  1. Daniel Kostrzyn-Myślibórz pisze:

    Właśnie poszedł przelew.

  2. Marek Browiński pisze:

    Poszło

  3. pioter pisze:

    Zapłacona, mobilizuję koleżanki i kolegów! 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *