Regulamin społecznej kontroli sądów

Załącznik do uchwały Zarządu SPnD nr 6/16 z dnia 11 stycznia 2016 r.

§ 1

Społeczną kontrolę sądów przeprowadzają kontrolerzy społeczni. Status kontrolera społecznego uzyskuje osoba, która:

a) posiada certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. Przebieg procesu karnego i wykroczeniowego;

b) posiada certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. Zasada jawności w procesie karnym i wykroczeniowym;

c) uczestniczyła w dziecięciu rozprawach karnych lub wykroczeniowych w charakterze publiczności.

Posiadanie statusu kontrolera społecznego poświadcza odpowiedni dokument ze zdjęciem – wydany przez Zarząd Stowarzyszenia Prawo na Drodze.

§ 2

Kontrolerzy społeczni sporządzają raporty z kontroli. Raport, który uzyskał zatwierdzenie, publikowany jest w Internecie. Raporty zatwierdzane są przez osoby wyznaczone przez Zarząd SPnD.

§ 3

Osoba, której raport dotyczy lub organ jednostki organizacyjnej objętej raportowaniem (prezes sądu, przewodniczący wydziału) może wnieść zastrzeżenia do raportu. Zastrzeżenia rozpatrywane są przez trzyosobową Komisję, wyznaczoną przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu SPnD w terminie 30 dni. W przypadku sprawy zawiłej, termin ten może zostać przedłużony o kolejne 30 dni. Jeżeli zastrzeżenia dotyczą faktów – publikacja raportu zostaje wstrzymana do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Komisję. Komisja o oddaleniu zastrzeżeń, korekcie raportu lub usunięciu raportu orzeka postanowieniem. Postanowienia Komisji są ostateczne. Komisja może przekazać sprawę do postępowania mediacyjnego.