Odpowiedź na sprostowanie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Szczecinie

Opublikowane w poprzednim wpisie Sprostowanie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Szczecinie, dotyczące poniższego materiału

Sędzia z Gryfic chce skazać dziennikarza za sfilmowanie jego wizerunku

nie jest oparte na prawdzie, a jego jedynym celem może być wprowadzenie w błąd opinii publicznej.

Przede wszystkim przedmiotem publikacji autorstwa Artura Mezglewskiego jest Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach  z dnia 24 listopada 2015 r., a nie Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 22 listopada 2016 r. – czego Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie nie zauważył lub nie chciał zauważyć. W zarządzeniu z dnia 24 listopada 2015 r.  Prezes Sądu Rejonowego w Gryficach wprowadził:

 • zakaz wnoszenia do budynku sądu transparentów, banerów, przedmiotów służących do prowadzenia akcji demonstracyjnych, protestacyjnych i agitacyjnych (osoby posiadające w.w przedmioty nie są wpuszczone do budynku sądu);
 • zakaz wchodzenia do sądu zorganizowanych grup, w tym wycieczek – bez zgody Prezesa Sądu,
 • bezwzględny zakaz prowadzenia na terenie sądu akcji agitacyjnych i demonstracyjnych,
 • zakaz wchodzenia do budynku sądu przedstawicieli mediów. Wejście tychże możliwe jest jedynie za zgodą Prezesa Sądu,
 • zakaz przebywania przedstawicieli mediów na sali rozpraw bez zgody przewodniczącego składu orzekającego,
 • zakaz rejestracji rozprawy przez dziennikarza bez zgody przewodniczącego składu orzekającego.

Powyższe zarządzenie zostało wprawdzie uchylone i obecnie już nie obowiązuje, jednakże nadal funkcjonuje w obrocie prawnym – nadal bowiem na podstawie jego bezprawnych przepisów prowadzi się postępowania karne o czyn z art. 54 § 1 k.w. – czego przykładem jest sprawa opisana w kwestionowanym materiale.

Autor krytykowanej publikacji podtrzymuje zatem całą treść  przedmiotowego artykułu, traktując sprostowanie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego za bezprzedmiotowe (nie na temat).

Autor artykułu chciałby się ponadto donieść do wykładni art. 357 k.p.k. zaprezentowanej przez Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Szczecinie w przedmiotowym Sprostowaniu. Chodzi o poniżej zacytowany fragment:

„Nieprawdą jest, iż art. 357 kpk stanowi, iż „sąd nie może nie zezwolić przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie utrwaleń obrazu i dźwięku przebiegu jawnej rozprawy”, podczas gdy przepis ten faktycznie brzmi „Sąd może zezwolić przedstawicielom, radia, telewizji i prasy na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, gdy uzasadniony interes społeczny za tym przemawia, dokonywanie tych czynności nie będzie utrudniać prowadzenia rozprawy, a ważny interes uczestnika postępowania temu się nie sprzeciwia Sąd może określić warunki, od których uzależnia wydanie zezwolenia”.

Odnosząc się do powyższego, ze zdumieniem stwierdzany, że Sąd Okręgowy w Szczecinie nie przyjął do wiadomości, iż art. 357 § 1 k.p.k. został zmieniony ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016, poz. 1070) i w wersji obowiązującej brzmi:

Sąd zezwala przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy”.

Jest to jedna z kilku pozytywnych zmian w prawodawstwie karnym, jakie wprowadziła tzw. „Dobra Zmiana”. Dzięki tej zmianie sąd nie może już nie zezwolić przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie utrwaleń obrazu i dźwięku przebiegu jawnej rozprawy. Oby tylko sądy stosowały obowiązujące prawo, a nie „odgórne wytyczne wyższych instancji sądowych”…

Artur Mezglewski

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

na Uniwersytecie Opolskim

 

P.S.

Dla ilustracji jeszcze raz publikuję skan zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 24 listopada 2015 r.

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | 4 komentarze

Sprostowanie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Szczecinie

                                                                          Pan Artur Mezglewski

Stowarzyszenie Prawo na Drodze

 

               W oparciu o art. 31a pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z  dnia   26 stycznia 1984r.   „Prawo Prasowe” wnoszę o opublikowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia Prawo na Drodze sprostowania do zamieszczonego w dniu 11 grudnia 2016 r  artykułu „Sędzia z Gryfic chce skazać dziennikarza za sfilmowanie jego wizerunku”  autorstwa Artura Mezglewskiego.

            Nie kwestionując prawa dziennikarza do wyrażania swoich ocen i opinii w granicach prawa, w tym dotyczących funkcjonowania sądownictwa, pragnę stwierdzić, iż w artykule „Sędzia z Gryfic chce skazać dziennikarza za sfilmowanie jego wizerunku” autorstwa Artura Mezglewskiego zamieszczone zostały informacje nieprawdziwe, które należy sprostować:

1. nieprawdziwa i niemająca żadnej podstawy prawnej jest zamieszczona w tekście informacja, jakoby Zarządzenie NR 4/2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 22 listopada 2016 r. w przedmiocie  zmiany Regulaminu bezpieczeństwa i porządku na terenie budynku Sądu Rejonowego w Gryficach wydane zostały bez podstawy prawnej, albowiem oparte jest ono o art. 22 § 1 pkt 1) ppkt a) i art. 31a § 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) w związku z § 34 ust. 1 pkt 7) i § 35 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 925);

2. nieprawdziwa jest informacja jakoby na mocy ww. regulaminu wydany został zakaz wchodzenia przedstawicieli mediów do budynku Sądu bez zgody prezesa, przebywania przedstawicieli mediów na Sali rozpraw bez zgody przewodniczącego, utrwalania obrazu i dźwięku na terenie sądu, albowiem § 10 tegoż regulaminu stanowi w ust. 1, iż Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzą na teren obiektów sądowych w godzinach urzędowania Sądu wejściem dla interesantów po okazaniu „legitymacji prasowej” i poddaniu się kontroli określonej w § 1-3. Po godzinach urzędowania Sądu wejście przedstawicieli mediów na teren obiektów sądowych możliwe jest po uzgodnieniu z Prezesem właściwego Sądu”, zaś ust. 2 „Obecność przedstawicieli mediów na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy, możliwa jest tylko za zgodą przewodniczącego składu orzekającego„.

W związku z powyższym regulacja ta umożliwia wejście na teren sądu dziennikarzom, po uprzednim dokonaniu ich kontroli ze względów bezpieczeństwa przewidzianych w § 1 – 3 Regulaminu. Jest to normalna procedura stosowana w urzędach i instytucjach państwowych na terenie całego kraju.

Na marginesie należy jedynie zaznaczyć, iż § 10 ust. 2 stanowi bezpośrednie nawiązanie do art. 357 kpk, co do którego żadne odstępstwo w powyższym Regulaminie nie występuje. Przepis ten dotyczy bowiem rozprawy, która odbywa się na sali rozpraw, a gdzie decyzje porządkowe wydaje przewodniczący składu sędziowskiego, a nie Prezes;

3. nieprawdą jest, iż art. 357 kpk stanowi, iż „sąd nie może nie zezwolić przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie utrwaleń obrazu i dźwięku przebiegu jawnej rozprawy”, podczas gdy przepis ten faktycznie brzmi „Sąd może zezwolić przedstawicielom, radia, telewizji i prasy na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, gdy uzasadniony interes społeczny za tym przemawia, dokonywanie tych czynności nie będzie utrudniać prowadzenia rozprawy, a ważny interes uczestnika postępowania temu się nie sprzeciwia Sąd może określić warunki, od których uzależnia wydanie zezwolenia”.

Przyjętą zasadą jest to, iż Sądy w znakomitej większości przypadków zezwalają przedstawicielom mediów na udział w rozprawie jawnej, chyba że wystąpią okoliczności wymienione w przepisie lub jest wyłączona jawność postępowania.

4. nieprawdziwe jest również stwierdzenie, że zakazem utrwalania obrazu i dźwięku objęty jest cały budynek sądy, albowiem §11 Regulaminu wprost stanowi, iż wprowadza się zakaz fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób obrazu następujących miejsc:

a) stref kontroli osób wchodzących do obiektów

b) pomieszczeń kasy wraz ze strefą okienka kasowego

c) pomieszczeń archiwów sądowych

d) serwerowni  i pomieszczeń technicznych

e) pomieszczenia Kancelarii Tajnej wraz z korytarzem wewnętrznym wydzielonym, zamkniętą  strefą ochronną

f) pomieszczeń pozostawionych do dyspozycji Policji, przeznaczonych dla osób zatrzymanych i konwojowanych

g) zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń  oraz elementów systemu monitoringu sądowego

h) pomieszczeń sekretariatów sądowych i gabinetów sędziów

Jednakże fotografowanie, filmowanie oraz utrwalanie w inny sposób miejsc objętych zakazem  jest możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą Prezesa Sądu.

            W związku z powyższym zwracam się o zamieszczenie sprostowania artykułu „Sędzia z Gryfic chce skazać dziennikarza za sfilmowanie jego wizerunku” autorstwa Artura Mezglewskiego we wskazany w piśmie sposób.

            Treść Regulaminu bezpieczeństwa i porządku na terenie budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 22 stycznia 2016 r znajduję się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gryficach.

            W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z funkcjonowaniem Sądu Okręgowego w Szczecinie i podległych mu Sądów Rejonowych proszę zwracać się w sprawach karnych bezpośrednio do mnie, tak jak czynią to inni dziennikarze, w tym współpracujący ze Stowarzyszeniem Prawo na Drodze.

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego

w Szczecinie

Michał Tomala

/sędzia Sądu Okręgowego/

Zrzut ekranu:

mail SO1

mail SO2

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | 6 komentarzy

Sędzia z Gryfic chce skazać dziennikarza za sfilmowanie jego wizerunku

Artur Mezglewski

Prezes Sądu Rejonowego w Gryficach wydał zakazy:

 • wchodzenia przedstawicieli mediów do budynku sądu bez zgody Prezesa,
 • przebywania przedstawicieli mediów na sali rozpraw bez zgody przewodniczącego,
 • utrwalania obrazu i dźwięku na terenie sądu.

W dniu 13 grudnia 2016 r. – a więc w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – odbędzie się rozprawa, w której obwinionym jest dziennikarz, który ośmielił się sfilmować oblicze Wiceprezesa Sądu Radosława Bieleckiego na korytarzu sądu. Sprawę prowadzi sędzia Radosław Bielecki….

Sędzia Radosław Bielecki przejął zatem w Gryficach pełnię władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Uchwala nowe wykroczenia, wydaje polecenia Policji kierowania wniosków o ukaranie, a następnie osobiście skazuje śmiałków, którzy naruszają jego bezprawne nakazy…

Radosław Bielecki – Kim Dzong Un polskiego wymiaru sprawiedliwości

bielecki2Sędzia Radosław Bielecki pełni funkcje Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gryficach oraz Przewodniczącego Wydziału Karnego w tymże Sądzie. Przez szereg lat był Prezesem, a w obecnej kadencji jest członkiem Zarządu szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich. Zrzeszenie to jest następcą prawnym założonego w 1945 r. Zrzeszenia Prawników Demokratów.

Od wielu lat Bielecki jest ponadto Wiceprezesem jednego z największych oddziałów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, a jednocześnie prawą ręką wieloletniego Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego „Iustitii”.

bal

W artykule o balach sędzia Bielecki stwierdza, iż „przy stołach i w kuluarach wymieszani przedstawiciele wszystkich prawniczych korporacji jak i ci niezrzeszeni, prowadzili długie rozmowy o wszystkim”…

Nawiązał też ścisłą współpracę z samorządem radcowskim oraz samorządem adwokackim. Wraz ze swoim mentorem sędzią Maciejem Strączyńskim oraz Bożeną Majgier-Strączyńską prowadził zajęcia dla aplikantów radcowskich. Takie zajęcia zapewne bardzo konsolidują środowisko sędziów zrzeszonych w „Iustitii” z radcami prawnymi. Dla sędziów to spory bonus finansowy, a dla radców to bardzo sympatyczna okazja nawiązać bliższe relacje z kimś od kogo będą zależeć rozstrzygnięcia w reprezentowanych przez nich sprawach sądowych.

Bielecki (wraz z mentorem) bardzo czynie udziela się w redagowaniu tekstów do miesięcznika In Gremio, wydawanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie. W tworzenie pisma zaangażowane są środowiska adwokackie, radcowskie, sędziowskie, prokuratorskie, notarialne i komornicze. Bielecki pisuje tam między innymi teksty o balach prawnika oraz zawodach piłkarskich prawników.

pilka

Sprawozdanie z „międzykorporacyjnego” turnieju piłkarskiego autorstwa sędziego Radosława Bieleckiego.

Angażował się też w działalność konferencyjną. W dniu 16 czerwca 2015 r. wygłosił m. in. referat pt. „Duża ryba w małym stawie czy mała ryba w wielkim stawie?”,  czyli różnice w pracy w małym a dużym sądzie na przykładzie spraw karnych”.

Bielecki – dzięki powiązaniom pionowym (bliska zażyłość z szefem „Iustitii)) oraz poziomym (bliskie związki z lokalnymi korporacjami prawniczymi) osiągnął poważną pozycję w Regionie Zachodniopomorskim i może sobie pozwolić na wiele. Udział w organizacjach, których zasadniczym celem jest osiąganie wpływów w strukturach wymiaru sprawiedliwości, haratanie w gałę z przedstawicielami wszystkich zawodów prawniczych oraz rozmowy na wszystkie tematy na balach prawnika – oto instrumenty, które pozwoliły mu na osiągnięcie posiadanego statusu.

Skąd zainteresowanie działalnością Sądu Rejonowego w Gryficach?

Stowarzyszenie Prawo na Drodze oraz współpracujący z nim dziennikarze od kilku lat monitorują postępowania prowadzone przez Sąd Rejonowy w Gryficach – a to z powodu dużej liczby kontrowersyjnych wyroków, wydawanych przez sędziów orzekających w II Wydziale Karnym tegoż Sądu.

"Zasłonięty znak "

„Zasłonięty znak „

W 2015 roku Sąd w Gryficach skazał człowieka za „zasłanianie znaku drogowego”. Jak się okazało czyn ten miał polegać na tym, że obwiniony powiesił kamizelkę odblaskową na słupku hektometrycznym (który przecież nie jest znakiem drogowym). W tym samym roku zapadł też wyrok skazujący za „zaśmiecanie terenu dostępnego dla publiczności”. Jak się okazało, owo zaśmiecanie polegało na tym, że obywatel strząsnął popiół z papierosa na poboczu wiejskiej drogi… Wyrok wydał sędzia Radosław Bielecki.

23 listopada 2015 r. – Sędzia Bielecki wyraża niezadowolenie z obecności dziennikarza w budynku sądu

24 listopada 2015 r. – Prezes Sądu wydaje regulamin zabraniający dziennikarzom  filmowania w sądzie

W dniu 24 listopada 2015 r. Prezes Sądu podpisał Regulamin, w którym wprowadzono następujące zakazy i nakazy:

 • zakaz wnoszenia do budynku sądu transparentów, banerów, przedmiotów służących do prowadzenia akcji demonstracyjnych, protestacyjnych i agitacyjnych (osoby posiadające w.w przedmioty nie są wpuszczone do budynku sądu);
 • zakaz wchodzenia do sądu zorganizowanych grup, w tym wycieczek – bez zgody Prezesa Sądu,
 • bezwzględny zakaz prowadzenia na terenie sądu akcji agitacyjnych i demonstracyjnych,
 • zakaz wchodzenia do budynku sądu przedstawicieli mediów. Wejście tychże możliwe jest jedynie za zgodą Prezesa Sądu,
 • zakaz przebywania przedstawicieli mediów na sali rozpraw bez zgody przewodniczącego składu orzekającego,
 • na sali rozpraw rejestracja filmowa, dźwiękowa i fotograficzna możliwa jest tylko za zgodą przewodniczącego składu orzekającego.

Nadmienić należy, iż powyższe przepisy regulaminowe są sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym. Np. zgodnie z 357 k.p.k. sąd nie może nie zezwolić przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie utrwaleń obrazu i dźwięku przebiegu jawnej rozprawy.

13 stycznia 2016 r. – interwencja Policji wobec dziennikarza

W dniu 13 stycznia miała miejsce rozprawa w jednej z kontrowersyjnych spraw. Dziennikarz (członek SPnD) oczekiwał z włączoną kamerą przed salą rozpraw na wywołanie sprawy. Wezwana została Policję, która podjęła interwencję wobec dziennikarza oraz wszystkich osób, znajdujących się przed salą rozpraw. Oto nagranie zdarzenia:

W dniu 18 stycznia 2016 r. sierż. Dawid Cebulak sporządził notatkę służbową z tego zdarzenia.

15 września 2016 r. – wniosek o ukaranie przeciwko dziennikarzowi

W dniu 15 września 2016 r. Komendant Powiatowy Policji w Gryficach mł. insp. Krzysztof Boguszewicz skierował do Sądu Rejonowego w Gryficach wniosek o ukaranie, wnosząc o ukaranie dziennikarza za to, iż „w dniu 13 stycznia 2016 r. ok. 8.45 w Gryficach w budynku Sądu Rejonowego utrwalał dźwięk i obraz, czym naruszył przepisy porządkowe poprzez nieprzestrzeganie zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach nr 14/2015 – czyli o czyn z art. 54 § 1 k.w.

Przepis ten brzmi:

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowanie się w miejscach publicznych podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

W dniu 22 września 2016 r. sędzia Radosław Bielecki wydał zarządzenie o wszczęciu postępowania z art. 54 § 1 k.w. przeciwko Markowi Walczakowi. na referenta sprawy sędzia Radosław Bielecki wyznaczył sędziego Radosława Bieleckiego…

Odbył się już pierwszy termin rozprawy. Postępowanie dowodowe wyznaczono na dzień 13 grudnia 2016 r., na godz. 11.00.

7. Ocena zasadności postawionego zarzutu

Ocenę zacząć trzeba od powołania się na dwie podstawowe zasady prawa karnego, odnoszące się do odpowiedzialności karnej: nullum crimen sine lege oraz nulla poena sine lege. Pierwsza z nich chroni jednostkę przed arbitralnym posługiwaniem się represją karną przez organy państwowe. Wynika z niej, że typizacja czynów zabronionych może zostać dokonana jedynie w drodze ustawy. Nie można zatem tworzyć nowych rodzajów przestępstw w drodze aktu podustawowego (ani tym bardziej w drodze aktu wewnętrznego). Z kolei zasada nulla poena sine lege wyznacza, iż niedopuszczalne jest wymierzanie kar za czyn, za który karalność nie jest przewidziana w ustawie. I nie tylko  sam czyn musi być określony w ustawie, ale także kara za ten czyn.

Artykuł 54 Kodeksu wykroczeń, na podstawie którego sformułowano dziennikarzowi zarzut,  jest typowym przepisem blankietowym. Nie zawiera on żadnych samoistnych nakazów lub zakazów. Określa on jedynie sankcję za naruszenie przepisów porządkowych, wydanych na podstawie ustawy. Czy zatem stary PRL-owski przepis może mieć zastosowanie pod rządami Konstytucji deklarującej zasady demokratycznego państwa prawa? Kwestia ta była przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 8 lipca 2003 r. (sygn. P 10/02) trybunał orzekł, że

Art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114) w zakresie, w jakim przewiduje wymierzanie kary grzywny za naruszenie przepisów porządkowych, stanowionych przez organy stanowiące samorządu terytorialnego, jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle powyższego wyroku, a także w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (w tym w szczególności na skutek wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2009 r., syg. III KK 245/09) utrwaliła się następująca wykładnia tego przepisu. Wymierzanie kary grzywny na podstawie art. 54 k.w. możliwe jest tylko wtedy gdy przepisy porządkowe, stanowiące podstawę zarzutu:

 1. odwołują się wyraźnie do art. 54 k.w.,
 2. wydane zostały na podstawie ustawy i nie wykraczają poza granice upoważnienia ustawowego,
 3. są określone w akcie prawnym należącym do konstytucyjnego katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego,
 4. ustanowione zostały przez organy posiadające demokratyczną legitymację opartą na powszechnych i bezpośrednich wyborach (taką legitymację posiadają organy stanowiące samorządu terytorialnego);
 5. wydane zostały wyłącznie w zakresie „niezbędnym dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego” i powinny dotyczyć wyłącznie zachowań bezpośrednio zagrażających owym dobrom prawnym.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 24 listopada 2015 r.  w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa i porządku na terenie budynku Sądu Rejonowego w Gryficach nie spełnia ani jednego z powyższych wymogów:

 1. nie odwołuje się do art. 54 k.w.
 2. nie zostało wydane na  podstawie ustawy, a jedynie na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości,
 3. nie należy do konstytucyjnego katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego,
 4. nie zostało wydane przez organ władzy posiadający demokratyczną legitymację opartą na powszechnych i bezpośrednich wyborach;
 5. przepisy dotyczące zakazu fotografowania nie są niezbędne (a nawet potrzebne) dla ochrony życia lub zdrowia obywateli lub zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Zauważyć ponadto należy, że Prezes Sądu Rejonowego w Gryficach uzurpatorsko utworzył nowy typ wykroczenia polegający na filmowaniu przestrzeni publicznej przez dziennikarza. Swoją prawotwórczą działalnością wkroczył w istotne prawa obywatelskie, w tym m.in. w prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

 Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie został poinformowany o sprawie. Uważa jednak, że wszystko jest w porządku.

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Bezstronność sądu, jawność postępowania, Sądownictwo | Otagowano | 27 komentarzy

Szkolenie funkcjonariuszy jest obowiązkiem komendanta

Laserowy miernik prędkości typu UltraLyte LTI 20-20 100LR jest skomplikowanym w obsłudze urządzeniem kontrolno-pomiarowym, wymagającym odpowiedniej wiedzy o zasadach jego działania, jak też dobrego przygotowania praktycznego. Jednakże Komenda Główna Policji nie przeprowadza specjalistycznych szkoleń funkcjonariuszy wykorzystujących to urządzenie w ramach kontroli drogowej – chociaż wykonywanie pomiarów prędkości jest podstawowym zajęciem policjantów z wydziałów ruchu drogowego.

Poniżej publikujemy opinię prawną w sprawie szkoleń funkcjonariuszy Policji w zakresie obsługi w/w miernika. Tezą tej opinii jest twierdzenie, że zaniechanie przez Komendanta Głównego Policji przedmiotowych szkoleń jest bezprawne, a braki w wyszkoleniu policjantów przekładają się na nierzetelne wykonywanie zadań powierzonych im do wykonania.

ULTRALYTE LTI 20-20 100 LR

ULTRALYTE LTI 20-20 100 LR

Powyższa opinia sporządzona została do konkretnej sprawy sądowej. Można zwracać się do jej Autora o wydanie analogicznej opinii ze wskazaniem sygnatury innego, toczącego się postępowania. Koszt wydania oraz przesłania takiej opinii wyniesie 40 zł + VAT (49,20 zł).

Zaszufladkowano do kategorii Laserowe mierniki prędkości, Policja | 14 komentarzy

Sędzia Maciej Piotrowski nie będzie już wyrzucał ludzi z sali rozpraw

Jest pozytywny efekt naszych protestów w związku z praktyką bezpodstawnego legitymowania osób nie będących uczestnikami postępowania, zatrzymywania dowodów osobistych oraz wyrzucania z sali rozpraw publiczności – jakich dopuszczał się Sędzia Maciej Piotrowski z Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód.

Z Sędzią Piotrowskim została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca. Powyższe praktyki nie będą już miały miejsca.  A gdyby jednak się zdarzyły – wobec Sędziego zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

Oto pełna treść pisma Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, stanowiącego odpowiedź na skargę Stowarzyszenia Prawo na Drodze.

stanowisko-prezesa-sa

Zaszufladkowano do kategorii Monitoring sądów powszechnych, Nadzór na działalnoscią sądów | 16 komentarzy

Sędzia i biegły: wespół w zespół by żądz moc móc wzmóc

Artur Mezglewski

Do czego sędziemu potrzebny jest biegły? – do tego, by wydał opinię, na podstawie której można wydać wyrok skazujący, który ostoi się w apelacji.

A do czego biegłemu potrzebny sędzia? – do tego, aby dał zarobić parę groszy za przewidywalną opinię.

Polski wymiar tzw. sprawiedliwości pełen jest takich działań „wespół w zespół”. Właściwie to bardzo rzadko się zdarza, aby sędzia dał zarobić komuś obcemu…

W opisanym poniżej przypadku podstawą wyroku skazującego za rzekome przekroczenie prędkości była opinia rzeczoznawcy oceniająca prawidłowość dokonanego pomiaru urządzeniem pomiarowym Iskra-1. Czy ów biegły był rzeczoznawcą z zakresu metrologii? – otóż nie. On był rzeczoznawcą z zakresu wyceny maszyn oraz samochodów...

 1. Rzeczoznawca

Mgr inż Karol Szymański – według informacji, jakie sam zamieścił na portalach internetowych – jest rzeczoznawcą majątkowym, specjalizującym się w wycenie maszyn oraz samochodów.

Źródło: https://www.pkt.pl/firma/szymanski-karol-biuro-rzeczoznawstwa-techniki-samochodowej-100239295

Szymański jest członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, które  zrzesza rzeczoznawców z zakresu następujących specjalności:

 1. technika samochodowa,
 2. wycena wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych,
 3. ruch drogowy i odtwarzanie przebiegu wypadków i kolizji drogowych.

Według zamieszczonego na stronie Stowarzyszenia wykazu, Karol Szymański jest certyfikowanym rzeczoznawcą z zakresu dwóch pierwszych specjalności.  Natomiast ruch drogowy oraz odtwarzanie przebiegu wypadków i kolizji drogowych znajdują się poza jego specjalnością.

Źródło: http://www.rzeczoznawcy.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=77

Jest zatem pewną niespodzianką, dlaczego mgr inż. Karol Szymański został wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Szczecinie jako biegły z zakresu techniki samochodowej, ruchu drogowego oraz rekonstrukcji wypadków drogowych.

Źródło: http://www.szczecin.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=18

Mgr inż. Karol Szymański nigdy nie był i nie jest rzeczoznawcą z zakresu metrologii, a w szczególności z zakresu mierników prędkości. Nie ma go na liście żadnych stowarzyszeń metrologicznych. Nie wykazuje się go jako metrologa na liście żadnego z sądów okręgowych.

2. Fucha w Szczecinie

Mgr inż. Karol Szymański został powołany do przygotowania opinii dla Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w sprawie V W 2914/15. Jego zadaniem było dokonanie oceny prawidłowości pomiaru prędkości dokonanego miernikiem prędkości Iskra-1 w dniu 2 sierpnia 2015 r. przez sierż. szt. Jacka Jackowskiego. Według tego pomiaru obwiniony pędził motocyklem w obszarze zabudowanym z prędkością 112 km/h.  Postanowienie o powołaniu Szymańskiego jako biegłego w sprawie wydał sędzia Maciej Piotrowski.

Dlaczego sędzia Piotrowski wybrał właśnie tego biegłego? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że sędzia Piotrowski przez szereg lat orzekał w Sądzie Rejonowym w Goleniowie, a biegły Karol Szymański mieszka właśnie w tym mieście – niespełna 2 kilometry od siedziby Sądu. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że sędzia i biegły „wespół w zespół” współpracują od dawna.

3. Akta sprawy

Biegły otrzymał akta sprawy, w których znajdowały się:

 • wyjaśnienia obwinionego,
 • zeznania policjanta, który wykonywał pomiar,
 • zeznania przypadkowego świadka, który widział wykonywany pomiar, gdyż w tym czasie był poddawany kontroli drogowej.

Z materiału dowodowego wynikało jasno, że są dwie wersje zdarzenia odnośnie faktu, czy podczas wykonywania pomiaru prędkości na drodze znajdowały się inne pojazdy – oprócz pojazdu obwinionego.

Jest to kwestia niezwykle ważna, albowiem wiadomo, że radar Iskra mierzy prędkość tego pojazdu, którego prędkość bądź masa jest większa, a niekoniecznie tego, który znajduje się najbliżej stanowiska pomiarowego. W przypadku, gdy „ma do wyboru” motocykl i  jadący szybciej od motocykla samochód – jest niemal pewne, że Iskra zmierzy prędkość samochodu – chociażby samochód znajdował się znacznie dalej niż motocykl.

Jacek Jackowski – funkcjonariusz policji, który wykonywał pomiar zeznał:

„Nadmieniam, iż kierujący w trakcie pomiaru był sam na drodze. Zarówno przed nim, jak i za nim nie było żadnego pojazdu”.

Obwiniony wyjaśniał, że przed wjazdem w obszar zabudowany wyprzedził dwa samochody, a następnie następnie zwolnił do 50 km/h i z taką prędkością jechał, aż do momentu zatrzymania.

Przypadkowy świadek zdarzenia zeznał:

„Kiedy policjant wypisywał mi mandat, to ja się zapytałem czy mogę z nim pomierzyć prędkość samochodu. Wtedy policjant mierzył prędkość, a ja stałem obok. Kiedy jechał obwiniony policjant zmierzył jego prędkość i wyskoczył na ulicę i go zatrzymał. Obwiniony w miarę sprytnie wyhamował i króciutką chwilę później wymijały go samochody. (…) W momencie pomiaru w polu widzenia były widoczne inne pojazdy. Nie pamiętam, jakie to były pojazdy, to były samochody osobowe”.

4. Opinia biegłego

lista-pytan

Lista pytań dla biegłego

W postanowieniu z dnia 12 kwietnia 2016 r. Sędzia Maciej Piotrowski przygotował listę  pytań dla biegłego. Spośród 10 pytań, na które biegły Karol Szymański miał udzielić odpowiedzi, jedynie pytania numer 8. i 10. miały znaczenie dla sprawy.

Pytanie nr 8. Po przeprowadzeniu eksperymentu na miejscu zdarzenia: czy znajdujące się w otoczeniu drogi linia kolejowa wraz z linią zasilającą, nadajnik GSM lub inne obiekty mają lub mogą mieć wpływ na wynik wykonywanego pomiaru, a jeżeli tak, to jaki?

Pytanie nr 10. Czy możliwe jest wykonanie pomiaru prędkości pojazdu niewidocznego dla operatora np. znajdującego się przed łukiem drogi, za budynkiem, za roślinnością itp.?

Jest rzeczą znamienną, że biegły Karol Szymański nie otrzymał zadania zweryfikowania wersji zdarzenia prezentowanej przez obwinionego oraz przez przypadkowego świadka – tzn. eksperymentalnego sprawdzenia, jak zachowa się miernik Iskra-1 w sytuacji, gdy w momencie pomiaru na drodze będą się znajdowały inne pojazdy. Sędziego Macieja Piotrowskiego w ogóle ta wersja nie interesowała. Z jakiego powodu sędzia apriori odrzucił te zeznania? Tego możemy się dowiedzieć z uzasadnienia wyroku. Oto jego słowa:

„Co do momentu, w jakim dokonano pomiaru, zeznania świadka są niewiarygodne, bo sprzeczne z zeznaniami Jacka Jackowskiego”…

Jest też rzeczą znamienną, że w eksperymencie przeprowadzonym w dniu 4 lipca 2016 r. brał czynny udział Jacek Jackowski – czyli policjant, który wykonał kwestionowany pomiar. Natomiast obwiniony oraz jego obrońca nawet nie zostali poinformowani o terminie jego przeprowadzenia.

Eksperyment polegał na tym, że „pojazd testowy” marki Mitsubshi ASX zbliżał się do punktu pomiarowego jadąc dwunastokrotnie od strony Gryfina, a sierżant sztabowy Jacek Jackowski wykonywał w tym czasie pomiary prędkości urządzeniem Iskra-1. Mierzone wyniki porównywano z prędkością pojazdu wskazywaną przez urządzenie nawigacyjne. Ponadto wykonano trzy próby pomiaru prędkości pojazdu testowego, w chwili gdy był on jeszcze niewidoczny dla operatora.

Na podstawie powyższego eksperymentu stwierdzono, że wyniki pomiaru prędkości jazdy samochodu testowego urządzeniem Iskra-1 były zbieżne z prędkościami wskazywanymi przez urządzenie nawigacyjne zainstalowane w pojeździe testowym oraz że w badanych warunkach brak było możliwości zmierzenia prędkości pojazdu niewidocznego dla operatora.

Udzielając odpowiedzi na pytanie nr 8. biegły stwierdził ponadto, iż:

„znajdujące się w otoczeniu drogi linia kolejowa wraz z linią zasilającą nadajnik GSM lub inne obiekty nie mają wpływu na wynik wykonanego pomiaru – wykonany pomiar miernikiem Iskra-1 daje poprawne wyniki”.

Biegły dokonał tak kategorycznego stwierdzenia, chociaż nie miał żadnej wiedzy, czy przypadkiem w czasie pomiaru wykonywanego przez jacka Jackowskiego w dniu 2 sierpnia

pracy radaru Iskra nie zakłócały np.:

 • włączone radio policyjne,
 • włączony telefon komórkowy,
 • przewody zasilające anten,
 • linie energetyczne,
 • podgrzewane szyby.

Ma się też rozumieć, że zdaniem biegłego, przejeżdżające w pobliżu drogi pociągi również nie miały wpływu na poprawne wyniki osiągane radarem Iskra-1? ……

Pełny tekst opinii biegłego Szymańskiego:

5. Rozprawa w dniu 16 września 2016 r. Sędzia wyrzuca publiczność z sali

Po przygotowaniu opinii biegłego odbyła się jeszcze jedna rozprawa, na której przesłuchiwany biegły Karol Szymański. Już po sporządzeniu opinii, a przed rozprawą, obwiniony skontaktował się ze Stowarzyszeniem Prawo na Drodze – prosząc o pomoc i monitorowanie procesu.

Przedstawiciel SPnD przybył w dniu 16 września 2016 r. do Sądu i chciał obserwować rozprawę. Niestety sędzia Maciej Piotrowski wyrzucił go z sali rozpraw…

Szczegóły zdarzenia opisane są w poniższej uchwale Zarządu SPnD, która została doręczona prezesom szczecińskich sądów oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

szczecinspp

 

 

 

 

 

 

6. Wyrok

W dniu 20 września 2016 r. sędzia Maciej Piotrowski ogłosił wyrok w sprawie. Uznał pana Jacka winnym popełnienia wykroczenia, polegającego na prowadzeniu motocykla w obszarze zabudowanym z prędkością 112 km/h. Zasądzona przez sędziego kara grzywny – wraz z kosztami postępowania – wyniosła 3748,05 zł. W tej kwocie koszty przyznane dla biegłego wyniosły 1548,05 zł.

Z akt postępowania wynika, że obwiniony zarabia 2 800 zł i ma na utrzymaniu dwoje dzieci…

Poniżej publikujemy ogłoszenie wyroku oraz jego pisemne uzasadnienie.

7. Eksperymenty przeprowadzone przez Stowarzyszenie Prawo na Drodze

Grupa członków SPnD udała się w dniu 27 października  2016 r. na miejsce zdarzenia i przeprowadziła szereg eksperymentów pomiarowych. Ustaliliśmy m. in. że w przypadku, gdy na drodze znajduje się motocykl oraz samochód osobowy – Iskra zmierzy prędkość samochodu.

W czasie dokonywania pomiaru w niedalekiej odległości przejeżdżał pociąg. Miernik Iskra-1, chociaż skierowany był w kierunku jadącego samochodu, zmierzył prędkość pociągu. 98 km/h!

 

8. Protest pod Sądem rejonowym w Szczecinie

Członkowie SpnD – wzburzeni dokonanymi „odkryciami” oraz przekonani, że omawiana sprawa   prowadzona była w sposób tendencyjny, a wydany wyrok rażąco niesprawiedliwy – udała się pod gmach Sądu Rejonowego w Szczecinie , aby zaprotestować przeciwko praktykom sędziego Macieja Piotrowskiego, w tym przede wszystkim przeciwko praktyce wyrzucania ludzi z sali rozpraw – co uniemożliwiło nam podjęcie reakcji przed wydaniem wyroku.

Protest został opisany przez lokalne media.

https://szczecin.tvp.pl/27503584/protest-przed-sadem-rejonowym-ws-sedziegohttp://

9. Inwigilacja Stowarzyszenia przez tajne służby

Stowarzyszenie Prawo na Drodze w czasie swojej działalności uprawdopodobniło  szereg niejasnych powiązań pomiędzy władzą sądowniczą a Policja, prokuraturą i biegłymi sądowymi. W niniejszej sprawie również takie niejasne powiązania zostały uprawdopodobnione.

I co na to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Co na to inne służby, które winny stać na straży praworządności w tym kraju?

Czy którakolwiek ze służb sprawdziła czy nie istnieją podejrzane powiązania pomiędzy sędziami a biegłym Konradem Szymańskim? Czy sprawdzono przynajmniej bilingi rozmów tych dwóch panów?

Otóż nie. Policja jest zajęta zupełnie czym innym: inwigilowaniem organizacji, która ujawnia takie powiązania! W czasie naszej obecności w Szczecinie dwóch tajniaków nie opuszczało nas ani na krok, a nasze komórki były na podsłuchu.

Ktoś przypadkiem zarejestrował tych dwóch panów, gdy przywlekli się za nami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Twarze tych panów zakrywamy. Bądź co bądź to jest tajna policja naszego dumnego państwa  podczas wykonywaniu poważnej misji …

 

Dobra zmiana! Reforma sądownictwa w pełnym rozkwicie. Państwo jest przywracane  obywatelom, a ludziom żyje się coraz dostatniej i… w pełni im wystarcza na opłacenie grzywien sądowych…

 

 

Aby już nigdy nie dochodziło do takich przekrętów pomóż nam zmienić prawo, pomóż nam zmienić prawo. Podpisz petycję:

http://www.petycjeonline.com/prawodrogowe

 1. Dowodem winy powinno być nagranie zdarzenia, a nie zeznania policjanta.
 2. Policjanci w ogóle nie powinny być przesłuchiwani na okoliczność postępowań, które sami prowadzili, gdyż nigdy nie są obiektywni i nigdy nie przyznają się do popełnionych nadużyć.
 3. Urządzenia pomiarowe powinny posiadać funkcję identyfikacji pojazdu oraz powinny rejestrować każdy pomiar – po to, aby można go było zweryfikować.

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Bezstronność sądu, Domniemanie winy, Iskra-1, jawność postępowania, Opinie biegłych, Policja, Postępowanie dowodowe, Postępowanie przed sądem, Stowarzyszenie Prawo na Drodze | 14 komentarzy

Iskra zmierzyła prędkość pociągu. Ukarano motocyklistę…

Artur Mezglewski

Na ulicy Rymarskiej w Szczecinie znajduje się prosty, kilkusetmetrowy odcinek drogi, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. W pobliżu tego miejsca przebiega linia kolejowa. Przejeżdżające pociągi pędzą z prędkością przekraczającą 90 km/h. Jest to zatem wymarzone miejsce do przeprowadzania policyjnej kontroli drogowej…

Pan Jacek przejeżdżał w tym miejscu w dniu 2 sierpnia 2015 r. o godz. 8.45. Jechał swoim motocyklem prawidłowo, zgodnie z przepisami. Miał jednak pecha, gdyż w tym samym czasie i miejscu służbę pełnił funkcjonariusz szczecińskiej KMP st. sierżant Jacek Jackowski. Sierżant skierował miernik prędkości w kierunku pojazdu pana Jacka, a na wyświetlaczu Iskry pojawił się wynik 112 km/h …

Pan Jacek odmówił przyjęcia mandatu, oddając się w ręce sprawiedliwego i niezawisłego Sądu. Sprawiedliwy i niezawisły Sąd skazał go jednak na karę 2000 zł oraz zasądził znaczne koszty sądowe. Wyrok oparto na zeznaniach sierżanta Jackowskiego oraz opinii Karola Szymańskiego – biegłego Sądu Okręgowego w Szczecinie.

 1. Zeznania sierżanta Jacka Jackowskiego

St. sierżant Jacek Jackowski, będąc przesłuchiwany w charakterze świadka, na okoliczność przedmiotowego zdarzenia zeznał:

„Pomiar dokonany był na prostym odcinku drogi, z odległości 150-200 metrów, przy dobrych warunkach atmosferycznych, gdzie nie ma żadnych urządzeń, obiektów ani przeszkód mogących wpłynąć na wynik pomiaru”.

2. Opinia biegłego

Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w swojej opinii stwierdził, co następuje:

„Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzonego eksperymentu w miejscu zdarzenia przy bardzo zbliżonych warunkach jak w dniu 2 sierpnia 2015 r. pozwala jednoznacznie stwierdzić, że znajdujące się w otoczeniu drogi linia kolejowa wraz z linią zasilającą nadajnik GSM lub inne obiekty nie mają wpływu na wynik wykonanego pomiaru – wykonany pomiar miernikiem Iskra-1 daje poprawne wyniki”.

Oto pełny tekst opinii:

3. Eksperyment Stowarzyszenia Prawo na Drodze

W dniu 27 października 2016 r. na miejsce zdarzenia udali członkowie SPnD. Emil Rau wykonał pomiar miernikiem Iskra-1 stojąc w tym samym miejscu, w którym w dniu 2 sierpnia 2015 r. pomiarów dokonywał sierżant Jacek Jackowski. W czasie dokonywania pomiaru w niedalekiej odległości przejeżdżał pociąg. Miernik Iskra-1, chociaż skierowany był w kierunku jadącego samochodu, zmierzył prędkość pociągu. 98 km/h!

Oto kadry z zarejestrowanego filmu:

 

Poniżej można obejrzeć cały filmik. Przepraszamy za niecenzuralne słowa, jakie wykrzykiwał jeden z gapiów, a których nie chcieliśmy wycinać, aby nie zostać posądzonymi o to, że zmanipulowaliśmy nagranie.

Podpisz petycję: http://www.petycjeonline.com/prawodrogowe

 

 

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Iskra-1, Policja, Postępowanie przed sądem | 28 komentarzy

Petycja w sprawie projektu ustawy – prosimy o wsparcie

Zwracamy się z prośbą o podpisywanie petycji w sprawie nadania biegu projektowi ustawy przygotowanej przez SPnD. To, czy wejdzie ona w życie zależy już tylko i wyłącznie od Waszego poparcia.

Swój podpis pod petycją można złożyć tutaj: http://www.petycjeonline.com/prawodrogowe

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Projekt ustawy napisany przez kierowców i dla kierowców

http://www.obywatelnadrodze.pl/

Do tej pory prawo dotyczące obywateli pisali wyłącznie funkcjonariusze – dla własnej wygody i bez udziału obywateli.
Teraz obywatele piszą prawo dla samych siebie

Ustawa z dnia …… o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wprowadza się następujące zmiany:
a) art. 38 zd. 1 przybiera brzmienie:
„1. Kierujący pojazdem jest obowiązany okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dokumenty dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;
2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu;
3) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie;
3a) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 i 541);
4) zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.);
4a) dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela;
5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.
2. W razie nie okazania dokumentów, uprawniony organ ma obowiązek sprawdzić uprawnienia kierującego w systemie teleinformatycznym, ewentualnie w najbliższej jednostce policji. Kierujący pojazdem, który nie okaże dokumentów określonych w zd. 1 ma obowiązek stosować się do poleceń uprawnionego organu zmierzających do ustalenia w/w uprawnień, zwłaszcza oczekiwania na efekty sprawdzenia, niezależnie od czasu trwania czynności sprawdzenia oraz ma obowiązek udać się do najbliżej jednostki policji w celu ustalenia w/w uprawnień”.
b) art. 78a otrzymuje brzmienie:
„1. Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
2. Wycofaniu czasowemu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1, podlegają pojazdy zarejestrowane.
3. Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą organ, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu przez właściciela pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, do depozytu w tym organie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.
4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres wskazany we wniosku przez właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73. Okres ten może być przedłużony lub skrócony decyzją właściwego organu.
5. Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, jest obowiązany pod rygorem unieważnienia wydanej decyzji zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu. Przepis art. 46 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
6. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki czasowego wycofania pojazdów z ruchu, wysokość opłat w zależności od okresu wycofania z ruchu, w wysokości nie wyższej niż 150 zł za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu oraz wzory dokumentów stosowanych w tym zakresie, mając na względzie konieczność przeciwdziałania używaniu pojazdów czasowo wycofanych z ruchu oraz koszty ponoszone przez organy administracji publicznej”.

c) art. 129 ust. 2 przybiera brzmienie:
„2. Policjant, w związku z wykonywaniem kontroli ruchu drogowego jest uprawniony do:
1) legitymowania uczestnika ruchu,
2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie,
3) żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o którym mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby nim kierującej,
4) sprawdzania zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub wypisu z tego zezwolenia,
5) żądania poddania się przez kierującego pojazdem badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
6) sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze,
7) sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku,
8) używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego;
9) używania urządzeń rejestrujących,
10) kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem”.
d) do art. 129 dodaje się ust. 2a. w następującym brzmieniu:
„2 a. Policjant w związku z wykonywaniem zadań związanych z kierowaniem ruchem jest uprawniony do:
1) wydawania poleceń osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi,
2) używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;
3) pilotowania pojazdów, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych pilotowanych zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3”.
e) do art. 129 dodaje się ust. 2 b. w następującym brzmieniu:
„2 b. Policjant w związku z wykonywaniem zadań związanych z czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach jest uprawniony do:
1) uniemożliwienia:
a) kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,
c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem członkowskim, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie,
d) kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania lub używania pojazdu,
e) kierowania pojazdem przez osobę, której stan zdrowia lub zmęczenie fizyczne zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
2) usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-3”.
f) do art. 129 dodaje się ust. 2 c. w następującym brzmieniu
„2 c. Podstawą zatrzymania do kontroli drogowej jest:
a) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym;
b) uzasadnione podejrzenie, że uczestnictwo w ruchu określonego kierującego lub pojazdu stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu”.
g) do art. 129 dodaje się ust. 2 d. w następującym brzmieniu:
„2 d. W przypadku podania przez kontrolującego sygnału do zatrzymania pojazdu kierujący tym pojazdem, dla celów ustalenia bezpieczeństwa funkcjonariusza jest obowiązany:
a) zatrzymać pojazd,
b) wyłączyć silnik pojazdu,
c) włączyć światła awaryjne,
d) trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący.
h) do art. 129 dodaje się ust. 2 e. w następującym brzmieniu
„2 f. Kontrolujący, po zatrzymaniu pojazdu:
a) informuje o ustaniu rygorów określonych w ust. 2 d., dotyczących ustalenia bezpieczeństwa funkcjonariusza,
b) podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko,
c) podaje kierującemu przyczynę zatrzymania,
c) przeprowadza kontrolę lub informuje o wynikach kontroli przeprowadzonej urządzeniem rejestrującym lub przyrządem kontrolno-pomiarowym,
d) kontrolujący w wynikach kontroli uwzględnia wartość błędu pomiarowego urządzenia.
i) do art. 129 dodaje się ust. 2 f. w brzmieniu:
„2 f. Kontrolowany ma prawo do:
a) udostępnienia mu zarejestrowanych wyników pomiaru,
b) udostępnienia mu dokumentów legalizacyjnych urządzeń i przyrządów,
c) sporządzania notatek lub fotonotatek.
d) nagrywania dźwięku oraz obrazu całości kontroli.
j) art. 129 ust. 3 przybiera brzmienie:
„3. Przepisów ust. 2 pkt 5 i 6 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz do innych osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów”.
k) art. 129 ust. 4. przybiera brzmienie:
„4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, a także kierowanie ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych należy do Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia policjantów określone w ust. 2 – 2b”.
l) art. 129 ust 4 a. przybiera brzmienie:
„4 a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży Granicznej”.
ł) w art. 129 dodany zostaje ustęp 4b w następującym brzmieniu:
„4 b. Przebieg kontroli ruchu drogowego rejestrowany jest przy użyciu urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk”.
m) art. 129 a. ust. 2 przybiera brzmienie:
„2. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego przysługują uprawnienia określone w art. 129 ust. 2-3.
n) w artykule 130 dodaje się ustęp 1b w następującym brzmieniu:
„1b. Do ewidencji wpisuje się jedynie te naruszenia formalne, które zostały zarejestrowane przez urządzenie rejestrujące, przyrząd kontrolno-pomiarowy lub inne urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk”.
o) uchyla się art. 130 ust. 2 pkt 1) lit. b)
p) art. 131 ust 1. otrzymuje brzmienie:
„Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz sprawnego jej przebiegu, określi, w drodze rozporządzenia:
1) organizację, szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego;
2) wymagany sposób zachowania się kontrolowanego uczestnika ruchu;
3) szczegółowe warunki wykonywania kontroli ruchu drogowego przez osoby, o których mowa w art. 129 e;
4) szczegółowe warunki udzielania upoważnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz wzór upoważnienia,
5) uprawnień przysługujących kontrolowanemu”.
r) art. 132 przybiera brzmienie:
„1.Policjant uniemożliwia dalszą jazdę pojazdem oraz zatrzymuje za pokwitowaniem dokument dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
1)zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
2) zagraża porządkowi w ruchu drogowym.
2.Zatrzymany dokument, odpowiedni organ Policji przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał.
3. Na czynności, o których mowa ust. 1 służy zażalenie do sądu.
4.Za bezzasadne podjęcie czynności, o których mowa w ust. 1 przysługuje odszkodowanie od Policji w kwocie nie mniejszej niż 1000 zł.”
s) wprowadza się art. 132 a. w następującej treści:
„1.Policjant zatrzymuje za pokwitowaniem dokument dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
1) narusza wymagania ochrony środowiska,
2)nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;
3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;
4)uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);
5) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;
6) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
7) uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.
2.Zatrzymany dokument, z wyjątkiem przypadku określonego w pkt 6, odpowiedni organ Policji przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał, z zastrzeżeniem ust.4.
3.Odpowiednie organy Policji zawiadomią właściwego dyrektora izby skarbowej o fakcie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadku powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, w sytuacji, gdy dotyczy to spełnienia przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
4.Zatrzymany dokument pojazdu zarejestrowanego za granicą, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1 pkt 4 i 6, pozostawia się w jednostce Policji przez okres 7 dni. Po upływie tego terminu dokument przekazywany jest przedstawicielstwu państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany.
5. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie, z zastrzeżeniem art. 133”.
t) art. 133 ust. 1 przybiera treść:
„1. W przypadku określonym w art. 132 a. ust. 1 pkt 6 odpowiedni organ Policji zwraca zatrzymany dokument po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie”.
u) art. 134 przybiera brzmienie:
„W stosunku do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych pojazdów kierowanych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową uprawnienia i obowiązki policjantów określone w art. 132 oraz 132 a. wykonują również żołnierze Żandarmerii Wojskowej”.
v) art. 134 a przybiera brzmienie:
„W stosunku do pojazdów wykonujących przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, a także w przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a ust. 1 pkt 2-4, uprawnienia i obowiązki policjantów oraz organów Policji określone w art. 132, 132 a oraz art. 133 wykonują również odpowiednio inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy tej inspekcji”.
w) art. 135 ust. 1 pkt 1 przybiera brzmienie:„1) zatrzyma dokument prawa jazdy za pokwitowaniem w razie:”
x) uchyla art. 135 ust. 1 a, ust. 2 oraz ust. 3,
y) art. 136 ust 1 przybiera brzmienie:
„1. Zatrzymany dokument prawa jazdy, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. c, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście”
z) uchyla się art. 136 ust. 1 a,
ż) art. 137 ust. 1 przybiera brzmienie:
„1. Sąd może wydać postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a”.

Art 2. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami wprowadza się następujące zmiany:
a) art. 10 ust. 1 przybiera brzmienie:
„Decyzję o nabyciu uprawnień do kierowania pojazdami określonych kategorii wydaje starosta na wniosek osoby zainteresowanej oraz po uiszczeniu opłaty oraz opłaty ewidencyjnej. Decyzja stanowi podstawę do wydania dokumentu prawa jazdy, na którym zaznacza się odpowiednie kategorie posiadanych uprawnień. Prawo jazdy traci ważność wraz z cofnięciem lub czasowym wstrzymaniem decyzji o nabyciu uprawnień”.
b) art. 10 ust. 5 przybiera brzmienie:
„Pozwolenie wojskowe jest wymieniane na prawo jazdy tej samej kategorii na podstawie decyzji starosty o nabyciu uprawnień. Osoba niespełniająca wymagań w zakresie wieku, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 6 i 7, może otrzymać prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania określonymi pojazdami”.
c) art. 11 ust. 1 in printipio przybiera brzmienie:
„Uprawnienia do kierowania pojazdami może uzyskać osoba, która:”
d) art. 11 ust. 2 przybiera brzmienie:
„Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna”.
e) art. 11 ust. 3 przybiera brzmienie:
„Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, do czasu osiągnięcia wymaganego minimalnego wieku do kierowania pojazdami określonych kategorii, o którym mowa w art. 8 ust. 1, mogą uzyskać uprawnienia z ograniczeniem wynikającym z możliwości prowadzenia określonego pojazdu”.
f) art. 11 ust. 4 in printipio przybiera brzmienie:
„Dodatkowym warunkiem uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami 1) kategorii C1, C, D1 lub D – jest spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określonych dla kategorii B;
2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E – jest spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określonych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii B, C1, C, D1 lub D”.
g) art. 11 ust. 5 przybiera brzmienie:
„Osoby, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2, w okresie między 21. a 23. rokiem życia uzyskują uprawnienia kategorii D i D+E z ograniczeniem do wykonywania regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.”.
h) art. 12 ust. 1 pkt 3 przybiera brzmienie:
„w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;”
i) uchyla się 49 ust. 1 pkt)
j) art. 49 ust 1 pkt 3) lit. b) przybiera brzmienie:
„b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający trzy lata”.
k) art. 75 ust. 1 pkt 5) przybiera brzmienie:
„5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia”.
l) art. 75 ust. 2 przybiera brzmienie:
„2. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:
1) na wniosek osoby w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 6,
2) na podstawie skierowania w przypadku, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
3) na podstawie postanowienia lub zarządzenia sądu w przypadku, o którym mowa w pkt 5”.
ł) uchyla się art. 82 ust. 1 pkt 4
m) art. 97 ust. 1 pkt 1) przybiera brzmienie:
„1. wydania wyroku sądu, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów lub prawomocnego postanowienia sądu o zatrzymaniu prawa jazdy„
n) uchyla się art. 97 ust. 1 pkt 2)
o) art. 98 ust. 1 przybiera brzmienie:
„Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem, która kierując pojazdem popełniła naruszenie przepisów ruchu drogowego stwierdzone mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, otrzymuje punkty ujemne odpowiadające temu naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia”.
p) art. 98 ust. 2. ustawy przybiera brzmienie:
„2. Naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, odpowiada określona liczba punktów w skali od 0 do – 10 w zależności od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wagi naruszenia”.
r) art. 98 ust. 3 ustawy przybiera brzmienie:
„3.W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń przez osobę, o której mowa w ust. 1, punkty im odpowiadające sumuje się. Jeżeli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekracza – 10, osoba ta otrzymuje – 10 punktów”.
s) do art. 98 ustawy dodaje się ustęp 5 a. w następującym brzmieniu: „5 a. Kierowca, który w danym roku kalendarzowym nie otrzymał żadnych punktów karnych, z dniem 1 stycznia następnego roku otrzymuje premię w postaci 5 punktów dodatnich”.
t) art. 99 ust. 1 pkt 3) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) przekroczyła liczbę – 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego.
u) art. 99 ust 1 pkt 4) lit. a) przyjmuje brzmienie:
„a) przekroczyła liczbę – 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego”,
v) uchyla się: art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 1 a, ust. 1 b, ust. 1 c, ust. 1 d, ust. 1 e, ust. 3, art, 103 ust. 1 pkt 5,
w) uchyla się art. 103 ust. 1 pkt 5).
z) uchyla się art. 104 a.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń wprowadza się następujące zmiany:
a) art. 29 § 1 przyjmuje brzmienie:
„Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 1 miesiąca do lat 3”
b) dotychczasowa treść art. 92a ujęta zostaje w §1. Dodaje się § 2 w następującym brzmieniu:
„§ 2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym można orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 3 miesięcy”.
c) uchyla się art. 95.
d) art. 97 przyjmuje brzmienie.
„Kto, na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu rażąco narusza przepisy art. 14 pkt 5 i 6; art. 16 ust. 1, 2, 4, 6; art. 17 ust. 2; art.22 ust. 5, 6; art. 23 ust. 2; art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3, ust.7 pkt 3; art.26 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, ust. 6, ust. 7; art.27 ust. 3 i 4; art. 28 ust. 3 pkt 3; art. 39 ust. 1; art. 49 ust.1 pkt 1, 2, 3, ust. 2, 3, 4; art. 50 ust. 1 pkt 2; ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, podlega karze grzywny lub karze nagany”.

Art. 4. W ustawie z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego wprowadza się następujące zmiany:
a) art. 178 dodaje się punkt 3. w brzmieniu:
„3) funkcjonariusza organu uprawnionego do nakładania mandatów karnych co do faktów dotyczących zarzutów stanowiących przedmiot postępowania mandatowego”.
b) art 422 o§ 2. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. We wniosku można wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy”.

Art. 6. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadza się następujące zmiany:
a) uchyla się art. 2 § 1 a.
b) do art. 5 dodaje się § 1 a w następującym brzmieniu:
„1 a. Przepisu § 1 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli przed upływem okresu przedawnienia obwiniony zażądał zakończenia postępowania wyrokiem”.
c) art. 7 przybiera brzmienie:
„Policja i inne organy w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia wykonują polecenia sądu oraz prowadzą w granicach określonych w ustawie czynności wyjaśniające. W stosunku do zadań wykonywanych przez policjantów, którzy pełnią funkcje oskarżyciela publicznego nie stosuje się przepisów o podległości służbowej”.
d) tytuł rozdziału 5 przybiera brzmienie:
„Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, pełnomocnicy oraz przedstawiciel społeczny”.
e) Dodaje się art. 31 § 3. w następującym brzmieniu:
„W postępowaniu sądowym udział w postępowaniu może zgłosić organizacja społeczna. Przepisy art. 90 i 91 Kodeksu postępowania karnego stosuje się”.
f) Uchyla się art. 54 § 6a.
g) art. 54 § 7 przybiera brzmienie:
„Od przesłuchania osoby, o której mowa w § 6, odstępuje się, jeżeli osoba ta podpisze oświadczenie, że nie chce być przesłuchiwana. Osobę tę poucza się o obowiązku informowania organu prowadzącego czynności wyjaśniające o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni. Osoba ta może nadesłać wyjaśnienia do właściwego organu w terminie 7 dni od odstąpienia od przesłuchania, o czym należy ją pouczyć. Odstąpienie od przesłuchania oraz pouczenie dokumentuje się notatką urzędową”.
h) w art. 57 dodaje się § 3a w następującym brzmieniu:
„§ 3a Wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie formalne popełnione przez kierującego w ruchu drogowym oprócz danych, o których mowa w § 2 zawiera:
1) informację o dokonaniu wpisu wykroczenia do ewidencji kierowców,
2) wyciąg z ewidencji kierowców zawierający naruszenia przepisów ruchu drogowego, które nie uległy zatarciu”.
i) art. 97 § 2 przybiera brzmienie:
„§ 2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Może też zażądać odroczenia swojej decyzji w przedmiocie przyjęcia mandatu karnego w terminie do 7 dni”.
j) art. 100 przybiera brzmienie:
„Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna stanowi dochód budżetu państwa”.
k) art. 100 § 11 przybiera brzmienie:
„§ 11. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, z wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego, sporządza informację dotyczącą danych objętych formularzem mandatu karnego oraz uiszczonych i nieuiszczonych grzywien i przekazuje ją za pośrednictwem systemu teleinformatycznego organowi, o którym mowa w § 1. Informacja stanowi dowód księgowy należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, bez konieczności zamieszczania podpisu wystawcy dowodu, o którym mowa w przepisach o rachunkowości”.
l) art. 105 § 1 przybiera brzmienie:
§1. Apelację wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem”.
ł) art. 105 § 2 przybiera brzmienie:
„§ 2. W wypadku, gdy uzasadnienie wyroku zostało przedstawione wyłącznie w formie ustnej, apelację wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem tego uzasadnienia”.

U Z A S A D A N I E N I E

1. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana
Aktualne rozwiązania normujące procedury kontroli ruchu drogowego – pod względem ich rzetelności oraz transparentności – są poniżej standardów stosowanych w okresie Polski Ludowej. Natomiast pod względem respektowania uprawnień uczestników ruchu drogowego – rozwiązania te nie odbiegają od standardów PRL – owskich. Ocena zdarzeń drogowych oraz kontrola ruchu drogowego przeprowadzane są przez funkcjonariuszy nie posiadających merytorycznego przygotowania. Według danych opublikowanych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, ponad 40% policjantów drogówki nie ukończyło wymaganego przeszkolenia specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego. Jedynie niewielki odsetek funkcjonariuszy drogówki ukończył szkolenia dotyczące wybranych istotnych zagadnień w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kurs dotyczący czynności na miejscu zdarzenia drogowego (wypadku, kolizji) ukończyło – niecałe 7 proc. policjantów, obsługi wideorejestratorów – 8,5 proc., kontroli tachografów cyfrowych – niecałe 15 proc., kierowania motocyklem – 7 proc., kurs doskonalenia techniki jazdy samochodem ukończyło – ponad 15 proc. policjantów drogówki.
Niemal 100% funkcjonariuszy ruchu drogowego nie posiada przeszkolenia w zakresie obsługi przyrządów pomiarowych oraz urządzeń rejestrujących, gdyż Policja zaprzestała prowadzenia tego typu szkoleń.
Dla porównania, w okresie PRL milicjanci ruchu drogowego byli rekrutowani spośród absolwentów Szkoły Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej im. Franciszka Zubrzyckiego w Piasecznie, zaś pomiary prędkości w ruchu drogowym mogli wykonywać jedynie ci spośród nich, którzy posiadali aktualne szkolenia w tym zakresie.
Aktualne przepisy prawa powszechnie obwiązującego nie tylko nie obligują policjantów ruchu drogowego do doskonalenia zawodowego, ale też nie wymuszają stosowania przez nich sprzętu pomiarowego, gwarantującego rzetelność oraz prawidłowość pomiarów. Wykorzystywane przez Policję ręczne mierniki prędkości nie dokonują identyfikacji pojazdu, jak też nie rejestrują pomiaru.
W związku z powyższym stanem, ocena zdarzeń drogowych obsługiwanych przez funkcjonariuszy Policji dokonuje się w warunkach beztroskiej arbitralności oraz całkowitej dowolności.
W przepisach obowiązującego prawa administracyjnego nie określono żadnych uprawnień przysługujących kierowcom, którzy poddawani są kontroli drogowej – poza prawem do żądania okazania przez funkcjonariusza legitymacji służbowej. Kierowcy nie mają m. in. zagwarantowanego prawa do żądania okazania zapisu zarejestrowanego pomiaru, okazania dokumentów legalizacyjnych, spowodowania kontroli poprawności oraz legalności pomiaru, zabezpieczenia śladów zdarzenia drogowego itp. Teoretycznie kierujący nie maja nawet prawa do opuszczenia pojazdu – bez zgody funkcjonariusza dokonującego kontroli.
Kierującym nie przysługują też żadne skuteczne uprawnienia zażaleniowe. Ewentualne skargi na funkcjonariuszy rozpatrywane są w trybie kadłubowego postępowania skargowego, określonego w k.p.a., które nie posiada charakteru kontradyktoryjnego i z reguły kończy się konstatacją, że działania policjanta były zgodne z prawem.
Procedury kontroli drogowej – jak też naruszenia przepisów ruchu drogowego – nie są rejestrowane, a ich dokumentacja dokonywana jest w trybie notatek służbowych, na których treść kontrolowany nie ma żadnego wpływu. Prowadzi do częstych, wręcz nagminnych, przypadków przekraczania uprawnień przez policjantów. Dzieje się tak w szczególności wówczas, gdy kierujący odmawia przyjęci mandatu karnego lub zachowuje się podczas kontroli ruchu drogowego w sposób asertywny. Jest normą, iż w takich przypadkach policjanci obwiniają kierującego o dodatkowe wykroczenia, których ten nie popełnił, bądź nawet o przestępstwa – np. o czynną napaść na funkcjonariusza lub niezatrzymanie się do kontroli.
Oceniając stan procedur związanych z ruchem drogowym uwzględnić też należy zjawisko tzw. „presji mandatowej”. Funkcjonariuszom policji pełniącym służbę na drogach wyznacza się określone zadania w zakresie stosowanych represji. Funkcjonariusze ci muszą zatrzymywać prawa jazdy, dowody rejestracyjne, muszą nakładać mandaty – bo tego rodzaju działalność należy do istoty zadań stawianych przed osoby zarządzające Policją. Komendanci jednostek policji otrzymują premie oraz pozytywne oceny swojej pracy nie za to, że jego podwładni pełnią służbę w sposób profesjonalny i uczciwy, ale za wyniki w postaci nałożonych kar, liczby złożonych wniosków o ukaranie, zatrzymanych praw jazdy, zatrzymanych dowodów rejestracyjnych itp. W konsekwencji Policja drogowa nie czyni tego, do czego jest powołana, a więc nie troszczy się o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale prowadzi działania represyjne wobec kierujących, otaczając te akcje odpowiednią polityka propagandową (dezinformacyjną).
Kierujący pojazdami oraz skrzywdzeni działaniami Policji uczestnicy zdarzeń drogowych nie mają też większych szans na dochodzenie swoich praw w sądzie. Skoro bowiem Policja z zasady nie rejestruje przebiegu kontroli, nie rejestruje pomiarów prędkości oraz nie zabezpiecza śladów zdarzenia, to jedynymi dowodami, którymi może posłużyć się sąd, są zeznania policjantów. Zeznania te – zgodnie z kanonami przyjętymi w pragmatyce sądowej – sędziowie zawsze uznają za spójne, logiczne, konsekwentne i wiarygodne, zaś wyjaśnienia kierujących pojazdami i innych skrzywdzonych przez Policję uczestników ruchu drogowego nigdy nie zasługują na wiarę, bo stanowią one jedynie ich linię obrony…

2. Potrzeba i cel wydania ustawy
Istnieje nagląca potrzeba skonstruowania zasad i gwarancji, które umożliwią obiektywne, transparentne oraz kontradyktoryjne stosowanie procedur związanych z ruchem drogowym.
Przede wszystkim należy stworzyć odpowiednie regulacje umożliwiające dokonywanie obiektywnych ocen zdarzeń drogowych:
– wszystkie zdarzenia objęte kontrolą ruchu drogowego, jak i sam przebieg kontroli, muszą być rejestrowane przy użyciu kamer osobistych,
– przyrządy kontrolne oraz urządzenia rejestrujące używane przez Policję muszą posiadać funkcję identyfikacji pojazdu oraz zdolność do rejestrowania pomiarów;
– czynności związane z zabezpieczaniem śladów zdarzeń drogowych oraz obsługą urządzeń pomiarowych (rejestrujących) muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych funkcjonariuszy;
– funkcjonariusze, którzy występowali w danej sprawie w charakterze organu mandatowego nie mogą następnie występować w roli świadków zdarzenia, gdyż z natury rzeczy nie mogą być obiektywni w ocenie podejmowanych przez siebie działań;
– dowody w sprawach karnych (wykroczeniowych), które mają stanowić podstawę oskarżenia muszą mieć charakter materialny – co zmusi Policję do zabezpieczania śladów zdarzenia.
Aby stosowane przez Policję procedury nabrały charakteru transparentnego i kontradyktoryjnego, kierujący pojazdami muszą uzyskać prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą wyników wykonanych pomiarów oraz potwierdzającą legalizację używanego sprzętu, tudzież kwalifikacji funkcjonariusza.
Kontrola ruchu drogowego nie może być wykonywana w sposób dowolny. Muszą zostać ustanowione prawne podstawy kontroli ruchu drogowego. Stosowanie przez policję tzw. „rutynowych kontroli” to dowód, że w obszarze procedur drogowych nadal żyjemy w państwie totalitarnym, tudzież policyjnym.
Istnieje konieczna potrzeba uporządkowania zadań i kompetencji organów władzy administracyjnej i sądowniczej. Obecnie Policja zajmuje się głównie zatrzymywaniem dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy, wyręcza zatem i dubluje kompetencje sądu oraz tych organów administracji, które są uprawnione do wydawania oraz cofania uprawnień do kierowania pojazdami. Zaniedbuje natomiast swoje obowiązki związane z ochroną bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Policjanci powinni być premiowani za to, że na terenie ich pracy nie ma wypadków i innych zdarzeń (czyli za prewencję), a nie za liczbę nałożonych kar, zatrzymanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Bo jeśli premiuje się policjantów za ilość dokonanych represji, to Policja – działając w swoim partykularnym interesie – zdarzenia nie tylko ujawnia, ale też je generuje.
Uprawnienia policjantów w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku na drogach powinny zostać poszerzone. Funkcjonariusz Policji musi posiadać uprawnienia do uniemożliwienia kierowania pojazdem, gdy pojazd lub jego kierujący stanowią potencjalne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Taka interwencja – oczywiście – musi zostać zarejestrowana kamerą, aby ograniczyć możliwość nadużywania tych uprawnień. Z kolei uprawnienia do zatrzymywania uprawnień do kierowania pojazdami winny należeć do sądu (tryb prawno – karny) oraz do starosty (tryb administracyjny).
Należy uprościć procedury sądowe i przyspieszyć tok postępowań. Nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia gromadzenie przez funkcjonariuszy Policji, przygotowujących wnioski o ukaranie, szeregu szczegółowych danych o majątku, stanie zdrowia, zdrowiu psychicznym, miejscu pracy obwinionego oraz jego małżonka. Nie ma też żadnego powodu, aby tak wrażliwe dane ujawniane były na jawnych rozprawach – zważywszy, że postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe dotyczą najczęściej drobnych naruszeń o niskiej szkodliwości społecznej.
Przesłuchanie obwinionego powinno odbywać się na miejscu zdarzenia, a wystarczającymi danymi koniecznymi do sporządzenia wniosku są: nazwisko i imię, pesel oraz wypis w ewidencji kierowców, dotyczący zarejestrowanego zdarzenia.

3. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
W aktualnie obowiązujących przepisach prawnych brak jest wyodrębnienia kompetencji służb, które de facto realizują trzy rodzaje zadań:
– czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego,
– kierowanie ruchem i jego kontrolowanie.
– wykrywanie przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym oraz ściganie ich sprawców.
Niniejszy projekt porządkuje te kwestie i precyzyjnie przyporządkowuje określone zadania do określonych kompetencji.
W dotychczasowym stanie prawnym nie określono podstaw prawnych kontroli ruchu drogowego, nie ustalono też precyzyjnie, na poziomie aktu ustawowego, jakie są prawa i obowiązki kontrolującego, a jakie są kompetencje kontrolującego. Nie wskazano, w którym momencie kończy się procedura bezpieczeństwa, a w którym zaczyna właściwa kontrola ruchu drogowego. Nie określono momentu, w którym kończy się procedura administracyjna, a kiedy zaczyna procedura wykroczeniowa, związana z nałożeniem mandatu lub wszczęciem czynności wyjaśniających w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Niniejszy projekt wprowadza prawne podstawy kontroli ruchu drogowego, którymi będzie:
– podejrzenie naruszenia przepisów ruchu drogowego przez uczestnika ruchu lub uzasadnione;
– podejrzenie, że uczestnictwo w ruchu określonego kierującego lub pojazdu stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
Projekt precyzyjnie określa obowiązki i prawa kontrolowanego na wszystkich trzech etapach kontroli. Ograniczy to arbitralność oraz dowolność decyzji o zainicjowaniu procedury kontrolnej.
Na pierwszym etapie (procedura bezpieczeństwa) kontrolowany – po podaniu przez funkcjonariusza sygnału do zatrzymania – będzie miał bezwzględny obowiązek:
a) zatrzymać pojazd,
b) wyłączyć silnik pojazdu,
c) włączyć światła awaryjne,
d) trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący. Powyższe rygory i stan całkowitego podporządkowania rozkazom kontrolującego będą trwały do momentu, gdy funkcjonariusz uzna, że nic mu nie zagraża. W takim wypadku będzie on miał obowiązek poinformowania o ustaniu powyższych rygorów. Dzięki powyższym zmianom podwyższeniu ulegną standardy bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy.
Na etapie właściwej kontroli ruchu drogowego (procedura administracyjna) osoba poddana kontroli ruchu drogowego uzyska konkretne uprawnienia w zakresie realizacji swoich praw: do udostępnienia mu zarejestrowanych wyników pomiaru, do udostępnienia dokumentów legalizacyjnych urządzeń i przyrządów, sporządzania notatek, fotonotatek, nagrywania dźwięku oraz obrazu całości kontroli. Uprawnienia te służyć mają ograniczeniu arbitralności organów administracji oraz pełnemu urzeczywistnieniu zasady prawdy obiektywnej.
Na etapie postępowania wykroczeniowego uczestnik ruchu, wobec którego formułowane są zarzuty (proponowany jest mandat karny), uzyska prawo do żądania odroczenia swojej decyzji w przedmiocie przyjęcia mandatu karnego w terminie do 7 dni. Z kolei po stronie organu mandatowego pojawi się obowiązek nałożenia mandatu w formie pisemnej (wymóg pisemności stawianych zarzutów).
W obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw do podejmowania przez organy zarządzające bezpieczeństwem w ruchem drogowym interwencji w sytuacjach, gdy kierujący jest trzeźwy i nie narusza przepisów prawa o ruchu drogowym, a jednak jego uczestnictwo w ruchu stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Chodzi m. in. o takie sytuacje, które można zaobserwować, a nawet udokumentować: kierowca jest niewyspany, bardzo zmęczony, zbytnio poddenerwowany itp. Niniejszy projekt – poszerzając uprawnienia Policji i innych służb – stwarza podstawę do uniemożliwienia kierowania pojazdem przez ww. uczestników – przez określony czas – aż do momentu odzyskania przez nich oczekiwanych predyspozycji psychomotorycznych.
W obowiązującym stanie faktycznym postępowania w sprawach naruszeń przepisów ruchu drogowego prowadzone są w sposób całkowicie nieprofesjonalny, inkwizycyjny i nieobiektywny. Kontrole drogowe prowadzone są przy użyciu urządzeń nie posiadających możliwości rejestracji zdarzeń oraz przez funkcjonariuszy nieprzeszkolonych w zakresie ich obsługi. W postępowaniach tych nie ma ani prawa, ani sprawiedliwości. Gdy wytypowani przez funkcjonariuszy sprawcy wykroczeń odmawiają przyjęcia mandatu sprawa trafia do sądu. Postępowania sądowe nie są prowadzone w oparciu o dowody materialne, bo policja takich dowodów nie dostarcza. Wyroki skazujące zasadzane są jedynie na podstawie zeznań funkcjonariuszy, którzy wcześniej pełnili w sprawie obowiązki organu mandatowego. Nadmienić należy, że praktyka orzecznicza jest taka, że sąd zawsze daje wiarę zeznaniom funkcjonariusza, a nigdy nie daje wiary wyjaśnieniom obwinionego (wyjątek stanowią sytuację, gdy obwinionym jest żona prezesa sadu). W praktyce zatem każdy policjant ruchu drogowego może zarzucić każdemu kierowcy dowolne wykroczenie, a osoba obwiniona nie ma żadnej możliwości skutecznego przeciwstawienia się takiej akcji, gdyż w każdym przypadku, jeśli nawet odmówi przyjęcia mandatu – zostanie skazana wyrokiem sądu, który obdarzy wiarą nawet najbardziej absurdalnym zeznaniom funkcjonariusza.
Niniejszy projekt cywilizuje postępowania związane z naruszeniami przepisów ruchu drogowego i urzeczywistnia zasadę prawdy obiektywnej w tym obszarze. Służyć temu będą przede wszystkim dwie wzajemnie uzupełniające się regulacje. Podstawą obwinienia kierujących o bezskutkowe wykroczenie drogowe (a wiec nie to dotyczy to kolizji i wypadków drogowych) może stanowić jedynie dowód materialny w postaci nagrania lub pomiaru zarejestrowanego przez urządzenie rejestrujące lub przyrząd kontrolno-pomiarowy (w tym nagranie dokonane zwykłą kamerą osobista lub samochodową). Z kolei osoby pełniące funkcje organu mandatowego nie będą mogły być przesłuchiwane w charakterze świadków. Rozwiązanie to wymusi na Policji prowadzenie postępowań według standardów stosowanych w demokratycznych państwach prawa. Zeznania policjanta nie będą już dowodem w sprawie, dlatego tez policjant będzie musiał takie dowody zdobyć.
W celu zrealizowania powyższych postulatów niniejszy projekt wprowadza zasadę, że wszystkie pojazdy służbowe „Policji drogowej” będą wyposażone w kamery, które będą rejestrować zdarzenia na drodze, a nagrania tę będą służyć jako dowód w sprawie. Ponadto każdy policjant ruchu drogowego będzie wyposażony w kamerę osobistą, która będzie nagrywać wszystkie jego interwencje. Respektowanie tego wymogu wzmocni zasadę jawności procedur podejmowanych przez organy demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistni zasadę prawdy obiektywnej oraz ograniczy lub nawet wyeliminuje przypadki nadużywania uprawnień przez funkcjonariuszy w stosunku do kierujących pojazdami.
W aktualnie obowiązującym stanie do ewidencji kierowców wpisywane są wykroczenia, których popełnienie niekoniecznie zostało w jakikolwiek sposób udokumentowane. Niniejszy projekt wprowadza natomiast zasadę, że do ewidencji będą wpisywane się jedynie te naruszenia formalne, które zostały zarejestrowane przez urządzenie rejestrujące, przyrząd kontrolno-pomiarowy lub kamerę personalną. Także w postępowaniu sądowym powyższe środki dowodowe uzyskują priorytet – kosztem środków osobowych.
Punkty karne, które wpisywane są obecnie do ewidencji spełniają pozytywną funkcję, gdyż ich nagromadzenie przez kierującego prowadzi bowiem do czasowej eliminacji z ruchu tych kierowców, którzy popełniają dużą liczbę wykroczeń. Aktualna ewidencja kierowców nie uwzględnia jednak sytuacji, gdy określony kierowca, który zasadniczo jeździ zgodnie z przepisami, w ciągu jednego „pechowego” roku uzbiera ponad 24 punkty. Ponadto przepisy regulujące aktualną ewidencją kierowców nie uwzględniają żadnych bodźców pozytywnego motywowania (a te są przecież najsilniejsze). Niniejszy projekt wprowadza takie pozytywne bodźce. Kierowcy, którzy w danym roku kalendarzowym nie otrzymają żadnych punktów karnych uzyskają 5 punktów bonifikaty na rok następny. Ograniczy to przypadki kierowania na egzaminy kontrolne tych kierowców, którzy zasadniczo jeżdżą bezpiecznie, ale w „pechowym roku” liczba punktów karnych uległa skumulowaniu. Dla zrealizowania tego celu zmienia się sposób liczenia punktów. Punkty karne będą odejmowane a nie dawane. Kierowcy będą kierowani na sprawdzenie kwalifikacji po „uzbieraniu” minus 24 punktów, a nie jak dotychczas plus 24 punktów.
W obowiązującym stanie prawnym kierujący pojazdem jest obowiązany okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dokumenty dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego. Ponadto w prawie wykroczeń (art. 95) usankcjonowane jest wykroczenia polegające na prowadzeniu pojazdu na drodze publicznej, w w strefie zamieszkania osób w strefie ruchu, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów. Powyższa sankcja ma charakter archaiczny. Żyjemy w cywilizacji cyfrowej, a zatem stwierdzenie faktu posiadania uprawnień do kierowania nie musi odbywać się w formie okazania dokumentu. Uprawnienia te mogą przecież z łatwością zostać stwierdzone w systemie teleinformatycznym. Niniejszy projekt utrzymuje obowiązek posiadania przez kierującego przy sobie powyższych dokumentów, jak też obowiązek okazywania na żądanie kontrolującego. Projekt znosi jednak sankcję wykroczeniową określoną w art. 95 k.w. W razie nie okazania dokumentów, uprawniony organ będzie miał obowiązek sprawdzić uprawnienia kierującego w systemie teleinformatycznym, zaś kierujący pojazdem będzie zobowiązany do stosowania się do poleceń uprawnionego organu zmierzających do ustalenia w/w uprawnień – niezależnie od czasu trwania tych czynności oraz konieczności przemieszczenia się do siedziby jednostki organizacyjnej Policji.
Projekt znosząc sankcję wykroczeniową określoną w art. 95 k.w. wprowadza jednocześnie zasadę, że prawo do kierowania pojazdami będzie ściśle związane nie z faktem posiadania dokumentów, ale z faktem posiadania uprawnień. Uprawnienia mogą zostać zatrzymane bądź w trybie przepisów administracyjnych (kompetencja starosty), bądź w trybie przepisów karnych lub wykroczeniowych (kompetencja sądu). Policja nadal będzie miała uprawnienia nie tylko do żądania okazania dokumentów, ale także do ich zatrzymania – na dotychczasowych podstawach prawnych. Jednakże nie będzie miała prawa do zatrzymania lub zawieszenia uprawnień. Kierujący pojazdem, któremu funkcjonariusz zatrzymał dokument prawa jazdy za bezterminowym pokwitowaniem, może nadal uczestniczyć w ruchu drogowym – do czasu, gdy właściwy organ władzy wykonawczej lub sądowniczej prawa tego mu nie ograniczy.
Projekt przywraca zatem równowagę poszczególnych władz oraz porządek konstytucyjny w obszarze wydawania oraz cofania (ograniczania, zawieszania) uprawnień do kierowania pojazdami. Organem władnym do przyznawania oraz cofania uprawnień do kierowania w porządku administracyjno-prawnym jest tylko i wyłącznie starosta (prezydent miasta). Organem, który jest władny do orzekania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest tylko i wyłącznie sąd. Policja do tej pory „wyręczając” powyższe organy koncentrowała się głównie na czynnościach, które z natury rzeczy do niej nie należą. Niniejszy projekt utrzymuje dotychczasowe uprawnienia policji do zatrzymania dokumentu prawa jazdy, jednakże samo zatrzymanie dokumentu nie oznacza utraty uprawnień do kierowania.
Projekt przywraca również równowagę poszczególnych władz w przedmiocie podejmowania decyzji o dopuszczaniu pojazdów do ruchu. Jedynym organem uprawnionym do podejmowania tych decyzji pozostaje starosta (prezydent miasta). Projekt nie ogranicza przypadków zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję, jednakże zatrzymanie dokumentu nie będzie równoznaczne z administracyjnym wyłączeniem pojazdu z ruchu.
W obowiązującym stanie prawnym nie ma możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdu do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. Tylko pojazdy powyżej 3,5 tony DMC mogą być czasowo wyrejestrowane. Posiadacze pojazdów zabytkowych, które są w procesie rekonstrukcji, naprawy często trwającej wiele miesięcy i lat muszą opłacać składkę na ubezpieczenie OC, gdyż nie mogą ich czasowo wyrejestrować. Niniejszy projekt zrównuje wszystkich właścicieli w prawie do czasowego wycofania zarejestrowanego pojazdu z ruchu.
W obowiązujących przepisach postępowania w sprawach o wykroczenia organ prowadzący czynności wyjaśniające ma obowiązek przesłuchać osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Organ ma ponadto obowiązek zebrania szczegółowych informacji, o których mowa w art. 57 k.p.w. – takich jak: ustalenie miejsca zatrudnienia obwinionego, danych dotyczących warunków materialnych, rodzinnych i osobistych, danych dotyczących uprzedniego skazania obwinionego za podobne przestępstwo lub wykroczenie, adresy świadków i pokrzywdzonych. Powyższe zadania są pracochłonne, a przede wszystkim czasochłonne. W praktyce przesłuchanie sprawcy wykroczenia drogowego nie następuje bezpośrednio na miejscu zdarzenia, lecz jest on wzywany (nieraz wielokrotnie) do stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji. Jeśli obwiniony mieszak poza miejsce prowadzenia czynności te prowadzone są w ramach pomocy prawnej. W związku z powyższymi wymogami i praktykami czynności wyjaśniające trwają przeciętnie kilka tygodni.
W projektowanych zmianach wniosek o ukaranie – oprócz danych identyfikujących sprawcę wykroczenia – zawierać będzie jedynie informacje o dokonaniu wpisu wykroczenia do ewidencji kierowców oraz wyciąg z ewidencji kierowców zawierający naruszenia przepisów ruchu drogowego, które nie uległy zatarciu. Projekt wprowadza ponadto przepis umożliwiający odstąpienie od przesłuchania sprawcy wykroczenia, jeżeli ten podpisze oświadczenie, że nie chce być przesłuchiwany. W przypadkach zatem, w których – za zgodą sprawcy – odstąpi się od jego przesłuchania – czynności wyjaśniające będą trwały zaledwie 15 minut… Niniejszy projekt uwolni zatem funkcjonariuszy Policji od wykonywania niepotrzebnych i bardzo pracochłonnych zadań związanych z przygotowaniem wniosku o ukaranie oraz z wykonywaniem funkcji świadków wykroczenia (w związku z wprowadzaniem zakazu dowodowego przesłuchania w charakterze świadka organu mandatowego). W ten sposób odzyskamy dla potrzeb bezpieczeństwa w ruchu drogowym setki policjantów, którzy teraz zajęci są niepotrzebnymi zadaniami biurokratycznymi oraz „świadkowaniem po sądach”.
W obecnym stanie prawnym na wokandach sądowych zalega dziesiątki tysięcy spraw z zakresu ruchu drogowego. Sprawy te toczą się zbyt wolno, a wiele z nich się przedawnia. Niemal wszystkie sprawy kierowane są wpierw do postępowania nakazowego, a następnie – po złożeniu sprzeciwu przez ukaranego – kierowane są na rozprawę. Zabieg ten wydłuża każde postępowanie o co najmniej 3 miesiące. Ponadto w ubiegłym roku wprowadzono przepisy obligujące wskazanie we wniosku o uzasadnienie wyroku I instancji zakresu tego uzasadnienia. Zdecydowana większość uczestników postępowania nie czyni tego, a w konsekwencji sądy muszą wzywać te osoby do uzupełnienia braku formalnego. Z tego powodu niemal każde postępowanie przedłuża się o 4 – 5 tygodni. Postępowania ciągną się latami także dlatego, że do wniosków o ukaranie nie są załączane niezbite, tzn. materialne, dowody winy.
Niniejsza ustawa uprości oraz znacznie przyspieszy postępowania sądowe w sprawach z zakresu ruchu drogowego również „z powodu” wprowadzenia zasady obligatoryjnego rejestrowania wykroczeń przy użyciu urządzeń rejestrujących oraz kamer osobistych. Zdecydowana większość spraw w ogóle nie trafi do sądu, gdyż fakt popełnienia wykroczenia nie będzie kwestionowany przez sprawców – a zatem sprawy będą się kończyć w postępowaniu mandatowym, ewentualnie w postępowaniu nakazowym (w przypadkach, gdy postępowanie mandatowe będzie niedopuszczalne).
Do przyspieszenia spraw przyczynią się następujące rozwiązania, zawarte w niniejszym projekcie:
a) sprawy, w których sprawca kwestionuje popełnienie czynu nie będą kierowane do postępowania nakazowego – co przyspieszy rozpatrzenie każdej sprawy o co najmniej 3 miesiące;
b) zniesienie obligatoryjności wskazania zakresu uzasadnienia wyroku I instancji przyspieszy zakończenie wielu spraw o co najmniej 1 miesiąc.
c) przyjęcie zasady, że sprawy nie będą ulegać przedawnieniu, w przypadkach, gdy obwiniony zażąda prowadzenia sprawy pomimo upływu okresu przedawnienia sprawi, że sądy nie będą doprowadzały w sposób celowy i zamierzony do umarzania postępowań (sądy czynią tak w tych przypadkach, gdy nie ma szans na skazanie obwinionego – po to, aby nie wypłacać obwinionym, którzy mogli by zostać uniewinnieni poniesionych przez nich kosztów postępowania (np. wydatków na adwokata).
W jednym z przepisów projekt wydłuży czas postępowań w sprawach o wykroczenia o jeden tydzień. Chodzi o wprowadzenie zmiany terminu na wniesienie apelacji w sprawach o wykroczenia z 7 do 14 dni. Zauważyć należy, że w sprawach o wykroczenia strony bardzo rzadko korzystają z profesjonalnej obrony, gdyż jest to, po prostu, nieopłacalne. Obwinieni zmuszeni są zatem do samodzielnego przygotowania apelacji. Siedmiodniowy termin na jej przygotowanie jest dla czynników nieprofesjonalnych za krótki. W projekcie zrównuje się zatem wymóg czasowy na złożenie apelacji z przepisami zawartymi w Kodeksie postępowania karnego.
Projekt ustawy uchyla przepisy o administarcyjnym zatrzymaniu prawa jazdy, a „w zamian za to” wprowadza następującą zmianę do przepisu art. 92 a Kodeksu wykroczeń:
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym można orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 3 miesięcy”.
Dzięki tej zmianie naruszenia polegające na drastycznym przekroczeniu prędkości w obszarze zabudowanym będą się znajdowały „pod kontrolą sądu”. Dotychczasowa praktyka, polegająca na zatrzymywaniu praw jazdy, bez przeprowadzania jakichkolwiek postępowań wyjaśniających, a tym samym bez możliwości korzystania z prawa do obrony, jest nie do utrzymania.
W stanie aktualnie obowiązującym (art. 100 k.w.) grzywny nałożone mandatem karnym przez funkcjonariuszy organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego stanowią dochód tej jednostki samorządu. Organy samorządu i podlegli im funkcjonariusze są więc zainteresowani w tym, aby osiągać jak najwyższe wpływy z mandatów. Przepis ten ma charakter wybitnie korupcjogenny. Jednostki samorządu często tworzą stanowiska (dla swoich znajomych) tylko po to, aby pozyskiwać środki (np. na ich utrzymanie). Niniejszy projekt wprowadza natomiast zasadę, że wszystkie grzywny nakładane przez organy mandatowe stanowić będą dochód budżetu państwa.
Projekt wprowadza zasadę, że w postępowaniach sądowych w sprawach o wykroczenia będą mogły zgłosić swój udział organizacje społeczne. Zostanie do dokonane poprzez recepcję przepisów postępowania karnego. Dotychczasowy brak możliwości uczestniczenia przez w/w organizacje w postępowaniach wykroczeniowych – na takich samych zasadach, jak to ma miejsce w procedurze karnej – jest niczym nie uzasadniony.
W obowiązującym stanie prawnym obowiązują dwa przepisy zaopatrzone w sankcję karną, które nie posiadają dyspozycji, a więc nie określają czynu zabronionego. Są to art. 86 k.w. oraz art. 97 kw. Pierwszy z nich określa sankcję za „powodowanie zagrożenia w ruchu drogowym”, a drugi za „wykraczanie przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie”. Ponadto za pierwsze spośród wskazanych wykroczeń przewidziany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Prowadzi to w praktyce do sytuacji, że funkcjonariusze Policji nakładają grzywny „za co chcą” i zatrzymują prawa jazdy „kiedy chcą”. Jest to zjawisko niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym.
W związku z powyższym niniejszy projekt przewiduje wprowadzenie następujących zmian. Artykuł 86 § 1 przybierze brzmienie: „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje kolizję, podlega karze grzywny”, zaś do artykuły 97 dopisana zostanie swego rodzaju dyspozycja, odsyłająca do poszczególnych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, których naruszenie zagrożone będzie sankcją wykroczeniową.

4. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne
W zakresie przewidywanych skutków społecznych i prawnych prezentowany projekt doprowadzi do uporządkowania kompetencji organów władzy publicznej w zakresie: czuwania nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, kierowania ruchem i jego kontroli, nadawania oraz zatrzymywania uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania zakazów prowadzenia pojazdów.
Dzięki projektowi nastąpi uregulowanie podstaw prawnych kontroli ruchu drogowego (odejście od całkowitej dowolności organów kontroli w tym obszarze) oraz ustawowe określenie przebiegu kontroli ruchu drogowych – w tym zachowań kontrolowanego i kontrolującego oraz doprecyzowanie zasad bezpieczeństwa. Ponadto nastąpi odejście od inkwizycyjnego charakteru postępowań z udziałem kierujących pojazdami w ramach procedur administracyjnych, wykroczeniowych i karnych poprzez określenie ich praw (bo w stanie obecnym żadnych praw nie posiadają) oraz doprecyzowanie ich obowiązków.
Projekt nie przewiduje żadnych skutków o charakterze gospodarczym, gdyż przedmiotem regulacji są jedynie kompetencje i procedury w zakresie działania służb publicznych w sferze bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz szeroko pojętego „bezpieczeństwa prawnego”.
Wejście w życie projektu ustawy będzie miało określone skutki finansowe – tak po lewej, jak i po prawej stronie rachunku ekonomicznego. Podstawowym wydatkiem, który wymuszony zostanie przez nowe przepisy, będzie zakup kamer osobistych dla funkcjonariuszy Policji, wykonujących swoje zadania w wydziałach ruchu drogowego oraz zakup kamer samochodowych na wyposażenie tych pojazdów służbowych Policji, które jeszcze nie zostały w taki sprzęt wyposażone. Na potrzeby precyzyjnego wyliczenia powyższych wydatków zamówiona została szczegółowa opinia rzeczoznawcy, w której przedstawione zostały precyzyjnie parametry nowego sprzętu oraz ceny rynkowe oferowane przez przodujących producentów. Opinia stanowi załącznik do niniejszego projektu. Zważywszy, że w strukturze Policji funkcjonuje Komenda Główna Policji, 16 komend wojewódzkich i komenda stołeczna, 271 komend powiatowych, 65 komend miejskich, 7 komend rejonowych, 558 komisariatów i 12 komisariatów specjalistycznych, zakłada się jednorazowy zakup 1000 kamer osobistych oraz 500 kamer samochodowych. Przyjmując średnią cenę 700 zł za kamerę osobista oraz 600 zł za kamerę samochodową – koszt zakupu powyższego sprzętu wyniesie ok. 1 000 000 zł (jeden milion złotych). Trzeba ponadto zaznaczyć, że projekt wymusi na Policji zakup nowocześniejszego sprzętu pomiarowego. Nie musi to jednak oznaczać przeznaczenia na ten cel większych kwot. Policja i tak każdego roku uzupełnia swój sprzęt. W najgorszym razie zakupi mniej tego sprzętu, ale za to będzie on lepszy.
Po prawej stronie rachunku ekonomicznego, a więc po stronie zysków, jakie przyniesie wprowadzenie projektu dla budżetu państwa, wskazać należy wpływy z grzywien nakładanych w trybie mandatów karnych przez funkcjonariuszy organów podległych władzom jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty, jaka z tego tytułu zasili budżet Państwa, nie da się precyzyjnie ustalić, gdyż liczba mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy gminnych spadnie (gminy nie będą mieć interesu w ich nakładaniu). Nie ulega jednak wątpliwości, że będzie to kwota znacznie wyższa od nakładów poniesionych na wyposażenie Policji.
Dokonując oceny skutków finansowych należy też zauważyć, że w związku z wprowadzonymi zmianami ulegnie znacznemu zmniejszeniu obciążenie Policji oraz sądów. Policjanci nie będą zmuszeni prowadzić żmudne i czasochłonne czynności wyjaśniające oraz nie będą zmuszeni do pełnienia funkcji świadków zdarzeń, zaś do sądów trafiać będzie znacznie mniejsza liczba spraw. Pozwoli to – alternatywnie – zmniejszyć zatrudnienie w tych jednostkach lub przegrupować wolne moce osobowe do innych zadań.

5. Źródła finansowania
Źródła finansowania koniecznego osprzętowania dla Policji pochodzić będą z budżetu. Pamiętać jednak należy, że de facto projekt zapewnia odpowiednie wyższe wpływy do budżetu oraz pozwala na redukcję kosztów administracyjnych.

6) Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych
Projekt ustawy nie wymusza wydanie nowych aktów wykonawczych prawa powszechnie obowiązującego. Konieczna będzie jedynie nowelizacja obowiązującego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841) pod kątem zmian wprowadzonych do ustawy Prawo o ruchu drogowym.

7) Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

8. Konsultacje społeczne
Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z organizacjami społecznymi, których cele działania są zbieżne z przedmiotem regulacji. Swoje opinie w przedmiocie projektu wyraziły Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Polskie Towarzystwo Kierowców, Fundacja Emila Rau Refleks, Stowarzyszenie KIEROWCA.PL.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | 118 komentarzy

Niewinny

http://http://www.interwencja.polsat.pl/Interwencja__Oficjalna_Strona_Internetowa_Programu_INTERWENCJA,5781/Archiwum,5794/News,6271/index.html#1527870

Zaszufladkowano do kategorii Iskra-1, Policja, Ręczne mierniki prędkości | 1 komentarz